Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 27-1-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Bij agendapunt 8.1 zal de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) spreken.
  Bij agendapunt 9.1 zal de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging/NOJG/wildbeheereenheden Limburg spreken.
  Bij agendapunt 9.1 zal Caring Vets spreken.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 20-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 23-1-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag (donderdag voor de vergadering), 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 20-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 27-1-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 20-1-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  RUIMTE
 8. 7.1

  In het rapport inzake VTH heeft de ZRK taken op het gebied van milieu en externe veiligheid tegen het licht gehouden.
  Op 8 december jl. zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd door de ZRK in de digitale bijeenkomst, waarna de commissieleden technische vragen hebben gesteld. Deze digitale bijeenkomst kwam in plaats van de schriftelijke vragenronde. Per abuis waren een 3-aantal aanbevelingen niet of slechts gedeeltelijk overgenomen in het Statenvoorstel. Hierop is een gewijzigde versie van het Statenvoorstel gemaakt en toegevoegd aan de agenda.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Gewijzigd Statenvoorstel van de commissie RLN n.a.v. het rapport ZRK inzake VTH provincie Limburg
 9. 7.2

  Sonderend ligt voor de adviezen n.a.v. aanbevelingen in adviesrapport 'Veiligheid in samenwerking. Kader voor een veilige ontwikkeling van Chemelot en haar omgeving'.
  De behandeling vindt plaats in 1 termijn. De commissie wordt gevraagd in haar bijdrage in te gaan op de sonderende vraag: Hoe kijkt u aan tegen de (mede) tot de provincie gerichte integrale adviezen betreffende de in het rapport gedane aanbevelingen.

  Geplande behandelduur 90 minuten.
  Voor de behandeling van dit agendapunt worden tevens de leden van de commissie FEB uitgenodigd.

 10. 7.3

  De commissie wordt om haar zienswijze gevraagd over de verschuiving van bodemtaken naar gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien op 1-7-2023) en de inbreng van deze taken als basistaken bij de RUD Z-L.
  Op dit moment is financieel voor deze overdracht niets geregeld qua overheveling vanuit het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. Becijferd is dat er 6 fte nodig zijn binnen de RUD Z-L om deze taken uit te voeren, waarbij een overgangsperiode gehanteerd wordt van 2 jaar.
  Een zienswijze wordt gevraagd over de toepassing van een ingroeimodel voor de bodemtaken en een tijdelijke verhoging van de verhouding inhuur t.o.v. vast personeel voor deze nieuwe taken.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 45 minuten.

 11. 7.4

  De fractie van het CDA (dhr. Tegels) heeft verzocht bijgevoegd onderwerp te agenderen met de volgende motivatie:
  We willen dit graag behandelen omdat we zorgen hebben over deze werkwijze. De belangrijkste vraag is of het klopt wat in deze brief beschreven staat. En als het klopt zouden wij graag horen welke acties het college gaat ondernemen.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 45 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Reactie op voorstel voor algemeen bestuur inzake audit beekherstel
 12. 7.5

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 13. 8
  LANDBOUW
 14. 8.1

  In voorliggend stukken worden informatie en feiten verstrekt over het thema mest en actualiteiten en denkrichtingen sonderend besproken.
  De wettelijke taken, gerelateerd aan mest, voor de provincie zijn: omgevingsvisie ruimte, natuur- en waterkwaliteit en VTH.
  Bij de voorbereiding van dit agendapunt wordt de commissie gevraagd een reactie te geven op de genoemde 6 punten onder 4, te weten.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 2 uur.

 15. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 16. 9
  NATUUR
 17. 9.1

  Zeer recent hebben wij zowel van de NOJG als van de KNJV een brief ontvangen over de schadebestrijding door de vos. De brieven komen onder andere voort uit de beantwoording van het college tijdens de Statenvergadering van 11 november.
  Gezien de actualiteit van het onderwerp en de impact van mogelijke gevolgen willen wij beide brieven agenderen voor de vergadering van de commissie RLN op 27 januari. Wij willen het college vragen om tijdens de commissievergadering te reageren op beide brieven.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 45 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoering landelijke vrijstelling vos in Limburg
  Uitvoering landelijke vrijstelling vos in Limburg
 18. 9.2

  De Partij voor de Dieren (mw. Plusquin) heeft de volgende rondvraag ingediend:
  “Ruim 400 burgers hebben een petitie ondertekend tegen dreigend afschot van bevers bij Tegelen. De Faunabeheereenheid is benaderd, maar had het in het contact met de verontruste burgers alleen over verplaatsing als alternatieve optie. Echter is de escalatieladder (zie Faunabeheerplan) wel doorlopen, waarbij er o.a. minstens een preventieve maatregel moet zijn genomen? En wat is de reden van het afschot, voor welk belang? De Partij voor de Dieren verzoekt dringend het afschot uit te stellen tot de behandeling in de commissie”.

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 19. 10
  Sluiting