Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CS) Cultuur en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 20 januari 2023

09:00 - 12:50

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 20-1-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 16-1-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 19-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 20-1-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 13-1-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffiel t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  CULTUUR + SPORT
 8. 7.1

  Op 19 december 2022 namen uw Staten de 'Gewijzigde Motie vreemd 2940 Kuntzelaers c.s.' aan.  Daarin wordt het College van Gedeputeerde Staten verzocht om:

  • Om in de uitgangspunten voor het Cultuurplan en de Subinfrastructuur op te nemen dat minimaal 25% van de middelen naar makers en organisaties in Noord- en Midden-Limburg dienen te vloeien.
  • Om de aangepaste versie van de uitgangspuntennotitie in januari in de commissie CS voor te leggen ter consultatie.

  Motie 2819 gewijzigd Kuntzelaers cs 'inzake Eerlijke verdeling cultuurmiddelen Noord- Midden- en Zuid-Limburg' en toezegging 9208 "Verdeling van de Provinciale Cultuursubsidies over Limburg" hangen hier nauw mee samen.
  In de Mededeling portefeuillehouder 'Een meer evenwichtig provinciaal dekkend cultuuraanbod (Gewijzigd Motie vreemd 2940, Motie 2819 gewijzigd en Toezegging nr. 9208)' d.d. 18 januari 2023 gaat de portefeuillehouder in op betreffende moties en toezegging.

  Vraag aan de Commissie
  Is de Commissie van mening dat met deze Mededeling de Gewijzigd Motie vreemd 2940 Kuntzelaars cs 'inzake Eerlijk verdelen' en de Motie 2819 gewijzigd Kuntzelaers cs 'inzake Eerlijke verdeling cultuurmiddelen Noord- Midden- en Zuid-Limburg' zijn uitgevoerd en Toezegging 9208  "Verdeling van de Provinciale Cultuursubsidies over Limburg" is afgedaan.

  Behandelvoorstel
  behandeling in één termijn, 5 minuten per fractie, reactie GS 20 minuten

  Toezeggingen

  Titel
  additionele middelen Noord en Midden Limburg
 9. 7.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 10. 8
  SAMENLEVING
 11. 8.1

  Op 9-9-2022 behandelde uw Commissie het onderzoeksrapport Sociale Agenda Limburg (P-22-002, PS DOC-00286206) en  leidde dit door naar PS die het rapport op 30-09-2022 vast stelden. Hierin werd o.a. aan GS aanbevolen een gedegen procesevaluatie uit te voeren van de Sociale Agenda vanaf de start in 2016 tot heden.
  Met deze ‘Geleerde lessen van de Sociale Agenda Limburg (2016-2022)’ geeft Gedeputeerde Staten uitvoering aan deze aanbeveling.  De opgedane leerervaringen en aandachtspunten als input dienen voor de nieuwe collegeperiode. In de begeleidende brief geven GS aan: "  De procesevaluatie geeft een antwoord op de hoofdvraag: Hoe heeft de Sociale Agenda mogelijk bijgedragen aan het realiseren van een trendbreuk op het gebied van gezondheid en participatie en daarmee op het
  inlopen van de achterstanden van de hierboven genoemde elementen?

  De Commissie kan reflecteren op de beknopte procesevaluatie. Daarbij kan de Commissie overwegen om punten van deze reflectie aan te dragen voor het overdrachtsdossier.

  Behandelvoorstel
  Behandeling in één termijn, fracties 3 minuten, GS 15 minuten

 12. 8.2

  Aanleiding
  Op 9-9-2022 behandelde uw Commissie het onderzoeksrapport Sociale Agenda Limburg (P-22-002, PS DOC-00286206). De Statenonderzoeker voerde het onderzoek uit in opdracht van de Controlecommissie. Op 30-9-2022 nam PS o.a. de aanbeveling uit het rapport over om zich te beraden op de eigen informatiepositie (inhoud en financiën) zodat ze haar grip op de middeleninzet kan verbeteren. Daartoe zou PS het gesprek met GS aan moeten gaan. Het bepalen van relevante indicatoren en streefwaarden, detailniveau(s) voortgangsinformatie, informatiefrequentie, effectbepaling, procedure voor behandeling voortgangsinformatie worden in het onderzoeksrapport als nader te verkennen voorbeelden genoemd om de informatiepositie te verbeteren.
  Bij behandeling op 9-9-2022 besloot uw Commissie om hier over met elkaar van gedachten te wisselen ten behoeve van een overdracht aan de nieuwe Staten. Deze gedachten wisseling kunnen de (nieuwe) Staten mee nemen bij hun besluit over de wijze waarop de Sociale Agenda wordt voort gezet.
  Controlecommissie: aanbeveling in breder verband
  De Controlecommissie concludeert in het (nawoord van) het onderzoek dat de aanbeveling breder op te pakken is: een goede informatiepositie van PS is essentieel om als PS de juiste thema’s te kunnen agenderen en bespreken. De Controlecommissie roept GS op om “–concern breed- een meer uniforme en doordachte manier te ontwikkelen om de beleidscyclus (de zogenaamde plan-do-check-act-cyclus) sluitend te maken en daarbij te zorgen voor stabiliteit in die zin dat een (langjarige) vergelijking mogelijk is (en blijft)”. GS gaven daarop aan met de ontwikkeling van een vernieuwde P&C-cyclus aandacht te hebben voor de informatiepositie van PS. Die heeft als doel een op elkaar aansluitend geheel van producten te bieden waarbij PS op het juiste niveau wordt geïnformeerd. Een nieuw P&C product, de najaarsnota, moet het inhoudelijke verhaal vertellen gekoppeld aan de beleidskaders. Het eerste product, de (digitale) begroting, is inmiddels door PS behandeld. De andere P&C producten volgen in de nieuwe Statenperiode. GS geven aan dat na een volledig doorlopen cyclus PS zich een beeld vormen van de informatiepositie die de nieuwe P&C producten bieden.

  Vragen aan de Commissie
  Wenst uw Commissie aandachtspunten aan GS en/of de nieuwe Staten (voor het overdrachtsdossier) mee te geven voor de informatiepositie van PS in de Sociale Agenda? Hierbij kan de Commissie denken aan:
  - een periodieke (bijv. half-jaarlijkse) voortgangsrapportage die in de Commissie te bespreken is. Daarin kan aandacht worden besteed aan onder meer projectdoelstelling (met daarin relevant geachte streefwaarden en indicatoren), planning, financiën, risico’s en beheersing of andere, nader door uw Commissie te duiden, onderdelen.
  Nadat de nieuwe Staten een besluit hebben genomen over de wijze waarop de Sociale Agenda wordt voort gezet kunnen zij aan GS verzoeken om een voorstel te doen voor de opzet van een dergelijke rapportage. Bijstelling is mogelijk indien daartoe aanleiding is (bijv. door de nieuwe P&C-producten).
  Of
  Is de Commissie van mening dat de vernieuwde P&C-cyclus eerst volledig doorlopen dient te worden om daarna te bezien of – bij continuering van de Sociale Agenda - de informatiepositie van PS adequaat is ?

  Behandelvoorstel
  Behandeling in een termijn: 3 minuten per fractie, reactie gedeputeerde 15 minuten

 13. 8.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

  De volgende rondvraag is ingediend door mevrouw Absil (CDA):
  Naar aanleiding van "Mededeling portefeuillehouder inzake Toezegging subsidieregeling Gemeenschapsccommodaties (T9059), brief gedeputeerde van Toorenburg van 17-11-2022 (GS DOC-00366421)"
  Vraag hoe er met de inkomende verzoeken die nu nog gedaan worden wordt omgegaan; komen die op een lijst voor overdracht nieuwe college? Overdrachtsdocument SAL?

 14. 9
  TOERISME + RECREATIE
 15. 9.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 16. 10
  SUBSIDIES
 17. 10.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

 18. 11
  Sluiting - 12:49