Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Economie, Bestuur en Duurzaamheid

vrijdag 16 januari 2015

09:30 - 15:00

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Toelichting commissie: <br />Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.<br />Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.

 3. 3

  Toelichting commissie: <br />Eventuele opmerkingen kunt u per e-mail doorgeven (ccm.dassen@prvlimburg.nl) t/m uiterlijk vrijdag 9 januari 2015.

 4. 4

  Behandelvoorstel commissie: <br />U wordt gevraagd akkoord te gaan met de adviezen van de voorzitter voor afdoening.

 5. 5

  Behandelvoorstel commissie: <br />voor kennisgeving aannemen

 6. 5.1

  Toelichting commissie: <br />Ten behoeve van de nieuwe Staten voor de Statenperiode 2015-2019 wordt er een overdrachtsdocument opgesteld. Net als in 2011 wordt dit document opgemaakt met als doel enige continuïteit te waarborgen bij de overgang van de huidige naar de nieuwe Statenperiode. Hierin worden de ervaringen opgenomen uit de huidige periode, ten dienste van de volgende Statenperiode 2015-2019. <br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />In een ronde input te geven voor het overdrachtsdocument

 7. 6
  ECONOMIE
 8. 6.1

  Toelichting commissie: <br />PS hebben op 14 juli 2014 besloten om de overname MAA aan te wijzen als Groot Project conform de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013). Hierop is de <br />basisrapportage Groot Project overname MAA opgesteld door GS (2014/50672) en besproken in de vergadering van de Controlecommissie van 16-10-2014. De Controlecommissie heeft GS verzocht om de basisrapportage Groot Project overname MAA op onderdelen aan te vullen (brief 2014/52546). Een gewijzigde basisrapportage overname MAA is door GS op 18 november 2014 aangeleverd (2014/65761).<br />De Controlecommissie is, conform de Regeling Grote Projecten 2013 (RGP 2013), belast met de controletechnische toetsing van een basisrapportage.<br />De heer Bosch, voorzitter Controlecommissie, is bij de behandeling aanwezig.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />In de Statencommissie EBD vindt de inhoudelijke behandeling van de basisrapportage plaats. De basisrapportage dient aan een aantal uitgangspunten te voldoen, de Controlecommissie toetst dit en rapporteert over eventuele afwijkingen.<br />De rol van de Statencommissie EBD is een inhoudelijk oordeel te geven.<br />Bij de behandeling te betrekken: de gewijzigde basisrapportage overname MAA, brief van GS van 18-11-2014 (2014/65761) en Stand van zaken Maastricht Aachen Airport, brief GS van 16-12-2014 (2014-73528) <br />Behandeling in 2 termijnen (3 minuten / 1 minuut / vz CC 4/1 minuut), waarna de commissie dit voorstel als bespreek- of hamerstuk doorleidt naar PS van 6 februari 2015.

 9. 6.2

  Toelichting commissie: <br />Deze presentatie vindt plaats op verzoek van de commissie.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Presentatie met aanvullende vragenronde door commissie.

 10. 6.3
  Mededeling portefeuillehouder
 11. 6.3.1

 12. 6.3.2

 13. 6.3.3

 14. 6.3.4

 15. 6.3.5

 16. 6.4
  Rondvraag
 17. 7
  BESTUUR
 18. 7.1

  Toelichting commissie: <br />De Staten worden gevraagd de Verordening elektronische bekendmaking Provincie Limburg 2015 vast te stellen. Deze verordening geeft de Provincie de mogelijkheid om op louter elektronische wijze te publiceren.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Behandeling in 2 termijnen (3 minuten/1 minuut GS: 4/1 minuut), waarna de commissie dit voorstel als bespreek- of hamerstuk doorleidt naar PS van 6 februari 2015.

 19. 7.2

  Toelichting commissie: <br />Statenlid Van den Akker heeft te kennen gegeven dat hij niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan de commissievergadering.<br />Onderstaand treft u zijn terugkoppeling aan.<br />De Gemeenschappelijke Werkgroep-Governance Euregio Maas-Rijn is op 10 december 2014 in Aken voor het eerst bijeengekomen. Met leden vanuit de verschillende gremia (Raad, Bestuur, SER) wordt een hervorming van het besturen van de EMR voorbereid, met als uitgangspunt de rapportage van de Werkgroep-Governance van de Euregioraad Maas-Rijn van juni 2014. Het plan is om voor het eind van 2015 een voorstel ter besluitvorming aan bestuur en raad voor te leggen. De Werkgroep komt vrijdag 27 maart 2015 opnieuw bijeen.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />De terugkoppeling van Statenlid Van den Akker voor kennisgeving aannemen.

 20. 7.3

  Behandelvoorstel commissie: <br />voorbespreking/nabespreking op basis van input van lid/leden AV IPO uit PS Limburg.

 21. 7.4
  Mededeling portefeuillehouder
 22. 7.5
  Rondvraag
 23. 8
  DUURZAAMHEID EN ENERGIE
 24. 8.1

  Toelichting commissie: <br />De presentatie van Essent vindt plaats op basis van de toezegging hieromtrent tijdens de vorige EBD-vergadering.<br />Aansluitend vindt de evaluerende/sonderende behandeling plaats van het onderwerp energiebeleid.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Evalueren/sonderen in een termijn.

 25. 8.1.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.

 26. 8.1.2

  Behandelvoorstel commissie: <br />Er volgt een toelichtende presentatie door dhr. Levels, senior beleidsmedewerker Wonen en Leefomgeving op de evaluatie. Tijdens deze presentatie worden de sonderende vragen aan de commissie voorgelegd.Te betrekken bij de behandeling van het energiebeleid.

 27. 8.2
  Mededeling portefeuillehouder
 28. 8.2.1

 29. 8.2.2

 30. 8.2.3

 31. 8.3
  Rondvraag
 32. 9
  ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS
 33. 9.1
  Mededeling portefeuillehouder
 34. 9.1.1

 35. 9.1.2

 36. 9.2
  Rondvraag
 37. 10
  VERGUNNINGEN
 38. 10.1
  Mededeling portefeuillehouder
 39. 10.2
  Rondvraag
 40. 11

  Behandelvoorstel commissie: <br />Voor kennisgeving aannemen.

 41. 11.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />Voor kennisgeving aannemen.

  Bijlagen

 42. 11.2

  Toelichting commissie: <br />Bespreekstuk voor de vergadering PS van 12 december 2014: <br />71870: is betrokken bij de behandeling van het Statenvoorstel G-14-029 inzake wensen en bedenkingen omtrent het oprichten van en deelnemen in entiteiten ten behoeve van fondsen voor financiering (innovatieve) Midden- en Kleinbedrijf in Limburg. <br /><br />Bespreekstuk voor de vergadering EBD van 16 januari 2015:<br />73528: is betrokken bij de behandeling van agendapunt 6.1, P-14-023 Statenvoorstel Controlecommissie inzake Toetsing en vaststelling gewijzigde basisrapportage overname MAA<br />1193: is betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.2, nabespreking gezamenlijke vergadering bestuur EMR met de Euregioraad en de Sociaal-Economische Raad op 10 december 2014.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Voor kennisgeving aannemen.

 43. 12
  Sluiting