Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  Toelichting commissie: <br />Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.<br />Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.

 3. 3

  Toelichting commissie: <br />Er zijn geen opmerkingen op het verslag ontvangen.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Ongewijzigd vaststellen.

 4. 4

  Toelichting commissie: <br />Er zijn geen opmerkingen op de MIT-lijst ontvangen.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Kennisnemen van de MIT-lijst en de adviezen van de voorzitter tot afdoening overnemen.

 5. 5

  Toelichting commissie: <br />Er zijn geen opmerkingen op de voorraadagenda ontvangen.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />De voorraadagenda voor kennisgeving aannemen.

 6. 5.1

  Toelichting commissie: <br />Ten behoeve van de nieuwe Staten voor de Statenperiode 2015-2019 wordt er een overdrachtsdocument opgesteld. Net als in 2011 wordt dit document opgemaakt met als doel enige continuïteit te waarborgen bij de overgang van de huidige naar de nieuwe Statenperiode. Hierin worden de ervaringen opgenomen uit de huidige periode, ten dienste van de volgende Statenperiode 2015-2019. U kunt ervoor kiezen om uw inbreng alvast per e-mail toe te zenden aan de commissiegriffier (ejh.schoenmakers@prvlimburg.nl). Wanneer u dit voor 16 januari 2015 doet dan kan de commissie geïnformeerd worden over de ingebrachte adviezen via de nazending. <br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />In een ronde input te geven voor het overdrachtsdocument.

 7. 6
  CULTUUR
 8. 6.1

  Toelichting commissie: <br />Het concretiseringsplan regionale media is sonderend besproken in de commissievergadering van 5 december jongsleden en ligt nu als Statenvoorstel voor aan de commissie. Uw Staten wordt gevraagd het concretiseringsplan regionale media tijdens de PS vergadering van 6 februari 2015 vast te stellen.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.

 9. 6.2
  Mededeling portefeuillehouder
 10. 6.3
  Rondvraag
 11. 7
  WELZIJN
 12. 7.1

  Toelichting commissie: <br />De actuele maatschappelijke ontwikkelingen/opgaven, de behoefte van de stakeholders rondom het sportveld, de analyse Sport en Ruimte, de uitgevoerde evaluaties en de ontwikkelingen in de Sportzone vormen volgens GS aanleiding om in het huidige sportbeleid accenten aan te brengen. Uw Staten wordt gevraagd om de Accentennotitie Sport: Limburg Beweegt! op 6 februari a.s. vast te stellen. In de accentennotitie wordt verwezen naar de evaluatie Speerpuntsporten. Deze is als bijlage bij het Statenvoorstel gevoegd en ligt niet zoals in de stukken wordt vermeld ter inzage bij de griffie.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.

 13. 7.2

  Toelichting commissie: <br />Dit onderwerp maakt vast deel uit van de agenda van de commissie CWL om de ontwikkelingen en initiatieven, die verband houden met de drie decentralisaties (jeugdzorg, WMO/AWBZ en participatiewet) integraal te kunnen monitoren/bespreken.

 14. 7.2.1

  Toelichting commissie: <br />Gelet op de nauwe betrokkenheid van PS bij dit majeure jeugdzorgproject heeft gedeputeerde Van Dijk voorgesteld de eindresultaten in een 'tienminuten'-presentatie te laten presenteren in uw commissie.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Mevrouw Inge Willems, voormalig projectleider Mobiliteitscentrum Jeugdzorg geeft een 10-minutenpresentatie over de resultaten, waarna in 1 ronde verhelderende vragen aan de inleider en/of GS gesteld kunnen worden.

 15. 7.2.2

  Toelichting commissie: <br />Het Statenvoorstel betreft een uitwerking van programmalijn 3.3. jeugdhulp 2015 uit de Programmabegroting 2015. Hoewel het geen nieuw beleid/beleidswijziging betreft wordt uw Staten toch gevraagd om de uitwerking programmalijn 3.3 (Jeugdzorg) vast te stellen in uw vergadering van 6 februari a.s. Met dit Statenvoorstel wil GS tevens het moment markeren van afsluiting van een periode van 25 jaar waarin met grote betrokkenheid van PS uitvoering is aangegeven de wettelijke taken voor jeugdzorg.<br />De brief met het verzoek van gedeputeerde Van Dijk om de notitie ondanks de te late aanlevering te behandelen op 23 januari 2015 kan bij dit agendapunt worden betrokken.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Behandeling vindt plaats in 2 termijnen op basis waarvan geconcludeerd moet worden of dit voorstel als bespreek- of hamerstuk wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 6 februari 2015. Geplande behandelduur is 75 minuten. Geplande spreektijd per fractie in eerste termijn is 4 minuten.

 16. 7.2.3

  Toelichting commissie: <br />Dit betreft de vierde integrale notitie waarin aan de commissie een stand van zaken overzicht wordt gegeven op behaalde resultaten en een korte vooruitblik wordt gegeven op te behalen resultaten op onderwerpen uit het Sociale Domein.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />In 1 termijn de volgende 3 vragen beantwoorden (geplande spreektijd per fractie is 3 minuten, totale behandeltijd is 45 minuten): <br />1. Wordt naar uw oordeel met de voortgangsrapportage in voldoende mate invulling gegeven aan de ambities, die door u in de Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 zijn vastgelegd (onderdeel 2.3 van de sonderende notitie)?<br />2. Is de gegeven uitwerking van motie 617 (Informatiepunt Ouderenzorg Limburg) in overeenstemming met de bedoelingen van de motie (onderdeel 2.4 van de sonderende notitie)?<br />3. Wat wenst u GS vanuit uw verantwoordelijkheid mee te geven bij de lobby waarmee GS negatieve effecten van de verdeelmodellen jeugdhulp (en Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor onze provincie willen voorkomen (onderdeel 2.9 van de sonderende notitie)?

 17. 7.4
  Mededeling portefeuillehouder
 18. 7.5
  Rondvraag
 19. 8
  LEEFBAARHEID
 20. 8.1
  Mededeling portefeuillehouder
 21. 8.2
  Rondvraag
 22. 9
  SUBSIDIES
 23. 9.1
  Mededeling portefeuillehouder
 24. 9.2
  Rondvraag
 25. 10

  Behandelvoorstel commissie: <br />Voor kennisgeving aannemen.

 26. 10.1

  Toelichting commissie: <br />U ontvangt de nieuwsbrief Netwerk acute zorg Limburg eenmalig. U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Netwerk acute zorg Limburg door een e-mail te sturen naar: ruth.jongen@mumc.nl.<br /><br />73165: In het uitvoeringsprogramma 2015 Buitengoed Geul & Maas wordt verwezen naar de link naar de Prezi-presentatie over het uitvoeringsprogramma Buitengoed Geul & Maas. Kopieer onderstaande link en plak deze in de browser om de betreffende pagina te bezoeken.<br />http://prezi.com/ol2l3nqr6xtc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy<br /><br />Opmerking bij ingekomen stuk 2015-785: Motie 224, Van Bilsen c.s. inzake mobiele kogelvangers bij schuttersfeesten, is niet als bijlage toegevoegd aan het stuk. Deze motie is digitaal terug te vinden op www.limburg.nl/ProvincialeStaten onder het kopstuk moties, referentienummer 224.<br />

  Bijlagen

 27. 10.2

  Toelichting commissie: <br />Bespreekstuk voor de vergadering CWL van 5 december 2014:<br />68902: betrokken bij agendapunt Uitvoering en evaluatie motie volkscultuur.<br /><br />Bespreekstuk voor de vergadering PS van 12 december 2014<br />71375: betrokken bij het Statenvoorstel Accentennotitie Cultuur, bloeiend Limburg.<br /><br />Bespreekstuk voor de vergadering CWL van 23 januari 2015:<br />787: betrokken bij agendapunt Statenvoorstel Structuurversterking sociaal domein, uitwerking programmalijn 3.3 uit de Programmabegroting 2015.<br />

 28. 11
  Sluiting