Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De fractie VVD (dhr. Bloi) heeft een rondvraag ingediend inzake de Atlas van Gemeenten. Deze vraag wordt behandeld onder agendapunt 9.2.  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 8 september 2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich een inspreker gemeld voor agendapunt Mijnwaterproject Heerlen:
  - Eurohandelsonderneming BV

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-9-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  In de notulen van 9-6 zijn op pagina 51 wijzigingen in een naam doorgevoerd. De wijzigingen zijn onderstreept.
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 4-9-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 7-9-2023 (donderdag voor de vergadering), 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 1-9-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 8-9-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 1-9-2023 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ - 10:16
 8. 7.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 9. 8
  REGIONALE ECONOMIE - 10:16
 10. 8.1

  Op 24-6-2022 is door PS de Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Campus én Greenport Venlo aangewezen als één Groot Project zoals bedoeld in de RGP 2020. Gelijktijdig is ook de Brightlands Basisrapportage vastgesteld.
  Tevens werd vastgesteld dat de bestaande afzonderlijke voortgangsrapportages van de Brightland Chemelot Campus en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen en de afzonderlijke jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo vervallen.


  De analyse van de Statenonderzoeker op de eerste voortgangsrapportage is toegestuurd met de nazending op 4-9-2023.
  De mededeling portefeuillehouder Q4 rapportage BV Campus Vastgoed Greenport Venlo is bijgevoegd ter informatie.


  Behandelvoorstel:
  Bespreking vindt plaats in 1 termijn.  Voor uw bijdrage krijgt u 3 minuten spreektijd per fractie, waarbij u wordt verzocht een duidelijk onderscheid te maken tussen de onderdelen:
  1. Bijdrage aan beleidsdoelen en ontwikkeling daarop
  2. De campussen en Brightlands
  3. Projecten per campus

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoorden openstaande vragen ESA 08-09
  Technische sessie Brightlandsrapportage 2023 - eerste voortgangsrapportage
 11. 8.2

  B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een project met een bijzondere status, maar geen Groot Project. PS hebben besloten om de vierde kwartaalrapportage c.q. jaarverslagen van BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo te behandelen in de geest van de RGP.


  De analyse van de Statenonderzoeker op de vierde kwartaalrapportage is toegestuurd met de nazending op 4-9-2023.  Behandelvoorstel:
  Bespreking van kwartaalrapportage en analyse Griffie in 1 termijn met een geplande behandelduur van 65 minuten. De inbreng dient te worden beperkt tot eventuele wijzigingen/afwijkingen in de voortgang.

  Toezeggingen

  Titel
  Toesturen kwartaalrapportages Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
 12. 8.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 13. 9
  KWALITEIT OPENBAAR BESTUUR - 12:26
 14. 9.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.


  De fractie VVD (dhr. Bloi) heeft de volgende rondvraag ingediend inzake de Atlas van Gemeenten:


  1. Vraag aan de commissie is of men openstaat om een technische sessie te organiseren met Atlas Research, het onderzoeksbureau dat elk jaar de Atlas van gemeenten opstelt, om in gesprek te gaan hoe zij dit onderzoek aanvliegen en hoe zij tot hun conclusies komen en hoe het kan dat Limburg telkens onderaan de lijst bungelt.

  Toezeggingen

  Titel
  Technische sessie Atlas Research
 15. 10
  FINANCIËN EN OVERHEAD - 12:32
 16. 10.1

  De Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 RUD Limburg Noord ligt voor om eventueel zienswijzen over in te dienen. Bij besluit van 16-6-2014 (Presidium) is het indienen van zienswijzen bij begrotingen van gemeenschappelijke regelingen gemandateerd aan de Statencommissie tot wiens taakveld de betreffende gemeenschappelijke regeling behoort.
  De zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 RUD Limburg Noord moet ingediend zijn voor 11 september 2023.


  Behandelvoorstel: 
  Fracties kunnen in 1 termijn hun eventuele zienswijzen inbrengen. De door de commissie ondersteunde zienswijzen (meerderheid) worden via een brief van de voorzitter aangeboden aan de RUD Limburg Noord.
  Geplande behandelduur: 20 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Inrichting VTH
 17. 10.2

  Het volgende agenderingsverzoek is ontvangen van de fractie van de PVV (dhr. Claassen). De voorzitter heeft het voorstel gehonoreerd.


  _"Begin juli bleek dat door een geschil mbt de inrichting van het plangebied waar EuroHandelsOnderneming gevestigd is, de voorgenomen doorontwikkeling van het mijnwaterproject aldaar tot stilstand is gekomen. Met als mogelijk gevolg dat dit vele duizenden euro’s per week kost.


  De PVV fractie zou graag een update krijgen op de ontwikkelingen betreffende mijnwater en een toelichting willen krijgen op het tot nu toe gevoerde beleid op de omgevingsvergunning plangebied EHO, de stand van zaken mbt de ontwikkelingen Mijnwater tot nu toe en welke rol het college ziet weggelegd in de casus Mijnwater, gemeente Heerlen en EHO."_


  Behandelvoorstel:
  Bespreking van onderwerp uit het verzoek in 1 termijn met een geplande behandelduur van 65 minuten

 18. 10.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Jaimy van Dijk.

 19. 11
  Sluiting - 13:52