Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Commissievergadering

vrijdag 27 januari 2023

13:00 - 14:09

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 27-1-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 20-1-2022, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.
  Tevens wordt de notulen van de vertrouwelijke vergadering van 18-11-2022 vastgesteld.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 23-1-2023 Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 26-1-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 20-1-2023, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 27-1-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 20-1-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  MOBILITEIT
 8. 7.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 9. 8
  DUURZAAMHEID
 10. 8.1

  Op verzoek van gedeputeerde Van Gaans-Gijbels is dit onderwerp toegevoegd aan de agenda. De gedeputeerde wil graag het gesprek aangaan over de in het informerende stuk geschetste versnellingsmogelijkheden. Tevens wordt expliciet aandacht gevraagd voor het thema kernenergie.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Informerend stuk Mogelijkheden voor versnelling PES i.r.t. actuele crisissen
  Informerend stuk Mogelijkheden voor versnelling PES i.r.t. actuele crisissen
  Informerend stuk Mogelijkheden voor versnelling PES i.r.t. actuele crisissen
 11. 8.2

  Het CDA (dhr. Meziani) heeft een rondvraag aangekondigd naar aanleiding van de mededeling portefeuillehouder inzake motie 2895 ‘gemeenschapswarmte’. De vraag luidt als volgt:
  We zijn blij met de snelle beantwoording. Blij met de extra taak op het gebied van zoeken van financieringsmogelijkheden door de coaches in het ontzorgingsprogramma.
  Minder blij zijn we met het feit dat hierdoor maar de vraag is of er een gemeenschapshuis as jaar meer geïsoleerd gaat worden.
  We hadden gevraagd voor een offensief op het gebied van isolatie door bijvoorbeeld een regeling als duurzaam thuis ; waarom heeft GS daar niet voor gekozen.
  Er wordt gesteld dat de verwachting is dat de bestaande instrumenten voor een groot deel in de financieringsbehoefte kan worden voorzien. Als dat zo is zouden ons geen signalen bereiken uit het veld. Graag met 3 initiatieven concreet uitzoeken welke voorwaarden gesteld worden in verschillende fondsen en ons als PS informeren welke leemtes we hebben en zo snel mogelijk dat gaan vullen.
  Wij willen werk maken van verduurzaming, juist nu de rekeningen oplopen we zien dit onvoldoende terug in de beantwoording van het college. Graag toezegging om die concretiseringsslag voor 1 april af te ronden en ons te informeren (liefst voor 15 maart).

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. 9
  Sluiting