Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Statencommissie Leefbaarheid en Veiligheid

vrijdag 28 september 2012

09:30 - 17:00

Agendapunten

 1. 3
  Vaststelling verslag vorige vergadering
 2. 3.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />De griffie heeft ondestaande wijzigingsverzoeken van dhr. Krabbendam (GroenLinks) ontvangen. <br />1. Het verzoek om daar waar dhr. Krabbendam op pagina 13 geciteerd wordt als lid van D66, D66 te vervangen door GroenLinks.<br />2. Het verzoek om de tekst onderaan pagina 15 "GroenLinks (Krabbendam) verwijst naar......... kinderen." te vervangen door: "GroenLinks (Krabbendam) verwijst naar de opmerking over de sanctionering. Zonder iets af te doen aan de discussie over de Balkenendenorm, plaatst GroenLinks de kanttekening dat het in het geval van bijvoorbeeld de Mutsaersstichting het nooit de bedoeling kan of mag zijn dat een mogelijke sanctie ten koste gaat van de kinderen aan wie door deze stichting jeugdzorg verleend wordt.<br />Gedeputeerde Krebber is het met deze kanttekening van GroenLinks eens."<br /><br />Voorgesteld wordt de nieuwe tekst over te nemen en het verslag gewijzigd vast te stellen.<br />

 3. 4
  Statenvoorstellen
 4. 5
  Sonderende stukken
 5. 5.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />De laatste commissievergadering vond plaats op 6 april 2012. De commissie heeft steeds duidelijk te kennen gegeven sonderend betrokken te willen worden bij het traject MO's. De commissie heeft besloten extra ingeplande vergaderingen (1 en 27 juni) onder meer over dit onderwerp - mede als gevolg van de gewijzigde coalitie - geen doorgang te laten vinden.<br />Thans liggen de resultaten voor uit de werkgroep: namelijk de richtinggevende uitspraken. <br /><br />Behandelvoorstel: De fracties worden gevraagd in een ronde zo concreet mogelijk de punten te benoemen die zij aan GS willen meegeven.<br /><br />Constateren dat hiermee toezegging 1018 is afgedaan, namelijk dat aan de commissie wordt teruggekoppeld na de consultatieronde met de MO's.<br /><br />Hierbij te betrekken en voor kennisgeving aan te nemen:<br />

 6. 5.1.1

 7. 5.1.2

 8. 5.1.3

 9. 5.1.4

 10. 5.1.5

 11. 5.1.6

 12. 5.1.7

 13. 5.1.8

  Behandelvoorstel commissie: <br />Ten tijde van de vergadering toegevoegd aan de agenda.

 14. 5.1.9

 15. 5.2

  Behandelvoorstel commissie: <br />Het onderwerp Jeugdzorg c.q. het (Voorontwerp) Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016 heeft volop de aandacht gehad binnen de Statencommissie. De commissie heeft te kennen gegeven sonderend betrokken te willen worden bij de voorontwerpversie van het beleidskader. De commissie heeft besloten extra ingeplande vergaderingen (1 en 27 juni) onder meer over dit onderwerp - mede als gevolg van de gewijzigde coalitie - geen doorgang te laten vinden.<br />Thans ligt het Voorontwerp ter sondering voor.<br /><br />Behandelvoorstel: De fracties worden gevraagd zo concreet mogelijk in 1 ronde de aandachtspunten te benoemen die zij aan GS willen meegeven.<br /><br />Als referentie kunt u kijken naar het huidige beleidskader, vastgesteld door PS 19-12-2008, en de wijzigingen hierin die zijn vastgesteld door PS 16-12-2011. Documenten op PS Online.<br /><br />Hierbij te betrekken en voor kennisgeving aan te nemen:<br />

 16. 5.2.1

 17. 5.2.2

 18. 5.2.3

 19. 5.2.4

 20. 5.2.5

 21. 5.2.7

 22. 5.2.8

 23. 5.3

  Behandelvoorstel commissie: <br />De fracties worden gevraagd zo concreet mogelijk in 1 ronde de aandachtspunten te benoemen die zij aan GS willen meegeven op basis van de in de memo geformuleerde vragen en beslispunten.<br /><br />Hierbij te betrekken en voor kennisgeving aan te nemen:

 24. 5.3.1

 25. 6
  Controlerende stukken
 26. 6.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />Voorheen werden toezeggingen uit de commissies en PS afzonderlijk geagendeerd. N.a.v. besluitvorming in het Presidium zijn deze lijsten thans samengevoegd. <br /><br />Conform het advies van de voorzitter wordt de commissie gevraagd akkoord te gaan met het als afgedaan beschouwen van de toezeggingen 698,1018 en 1054.<br /><br />

 27. 7
  Bespreekstukken
 28. 8
  Actieve informatieplicht/mededelingen portefeuillehouder
 29. 8.1

  Behandelvoorstel commissie: <br />kennisnemen van de mededelingen inzake zorgboerderijen; gebruik van provinciaal gefinancierde jeugdzorg, inclusief wachtlijsten; voortgangsbrief over de stelselwijziging jeugdzorg en rol gemeenten in de transite. Voor wat betreft het onderwerp Rol gemeenten in de transite ligt een koppeling met toezegging 1053. De commissie wordt gevraagd of hiermee toezegging 1053 als afgedaan kan worden beschouwd.

 30. 8.2

  Behandelvoorstel commissie: <br />kennisnemen van de mededeling inzake de rijkskorting van 2,65% op de rijksdoeluitkering Jeugdzorg; de zitting die op 6 september bij de bestuursrechter van de Rechtbank Maastricht plaatsvond naar aanleiding van een beroep van Bureau Jeugdzorg Limburg; het aantal wachtenden op geïndiceerde provinciale jeugdzorg d.d. 1 juli 2012; de provinciale Jeugdmonitor en de ter consultatie aangeboden concept Jeugdwet.

 31. 8.3

  Behandelvoorstel commissie: <br />Kennisnemen van de mededelingen inzake stand van zaken vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's); analyse verkeersongevallen 1e kwartaal 2012; verslag consulteringsronde gemeenten; stand van zaken Burgernet; ondersteunen van de gemeenten bij de invoering van de wietpas om de overlast die de invoering veroorzaakt te helpen bestrijden; het ondersteunen van de gemeenten bij het bestuursrechtelijk bestrijden van de hennepteelt.<br /><br />Mw. Medendorp heeft in de SC L&V van 6-4-2012 verzocht het onderwerp analyse verkeersongevallen te agenderen, nav van de melding door de gedeputeerde dat het aantal verkeersdoden in 2012 is gestegen. Doel van bespreking is om o.b.v. beschikbare informatie te bezien of de provincie nadere actie zou moeten ondernemen. <br />Gevraagde informatie treft u aan als mededeling portefeuillehouder.

 32. 8.4

  Behandelvoorstel commissie: <br />Kennisnemen van de mededelingen inzake lancering Topsport Expertise en Innovatie Centrum (TEIC), invulling toezeggingen gedaan door gedeputeerde Krebber tijdens de Statencommissie van 6 april 2012 inzake jeugdzorg.

 33. 9

  Behandelvoorstel commissie: <br />kennisnemen van de geactualiseerde voorraadagenda. Er zijn geen opmerkingen ontvangen.

 34. 10
  Rondvraag en sluiting