Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Gewijzigde Motie 3034 Jetten inzake Uitvoering van het Natuurprogramma Lijn 3

ID
3034
Nr.
3034
Titel
Gewijzigde Motie 3034 Jetten inzake Uitvoering van het Natuurprogramma Lijn 3
Hoofdindieners
  • (GroenLinks) Jetten, T.G.M.
Medeindiener(s)
Dictum
Roepen GS op: • ter overbrugging - tot aan de beschikking van middelen van door rijk of het vaststellen van het beleidskader - binnen de reeds in de begroting beschikbare middelen in de begroting zijnde: Leader programma (onderdeel NSP) á 9 mln., Structurele financiering á 1 mln. voor landschapsbeheer, Programma reserve leefbaarheid: - Ruimte te maken voor initiatieven vanuit de maatschappij (lijn 3) en daarnaast in uiterste geval en in overleg met GS overbrugging rijksfinanciering nationale parken - Zich in te zetten voor structurele Rijks financiering – onder passende voorwaarden - voor nationale parken op Limburgs grondgebied. - PS te informeren over het aandeel van maatschappelijke initiatieven in de bestaande budgetten op realisatie basis.
Deadline
12-4-2024
Status
Aangenomen
Stemuitslag
Aangenomen
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2023 (8.2. G-23-011 GEWIJZIGD Statenvoorstel inzake Programmabegroting 2024, brief GS van 24 oktober 2023 (GS DOC-00565308))
vrijdag 10 november 9:30 tot 19:46
Statenzaal
Datum
10-11-2023
Gremium
Leefomgeving
Verantwoordelijke
Faassen, L.A.L. (Leon)
Cluster
Plattelandsontwikkeling
Medewerker
Interne contactpersoon
Stand van zaken GS
27-2-2023 Deze motie is meegenomen in het kader Leefbare Steden en Dorpen. Het kader is geagendeerd voor CIE LEO 29-03-2024. Vervolgens 12-04-2024 vastgesteld door PS. Afdoening via lijn beleidskader Perspectief voor het Landelijk gebied en waar nodig via separate MPH, LEO 15-3-2024/ PS 5-4-2024. 21-5-2024 MPH na vaststelling beleidskader Landelijk Gebied PS 24-5-2024. 17-7-2024 Zie MPH van 9-7-2024 (GS DOC-00669201).
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoen
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Afdoen
Toelichting
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afgedaan
Bijlage(n)
Gerelateerde items
Stemmen
voor 57%
tegen 43%
voor
50PLUS (Statenlid) (1), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
tegen
BBB (Statenleden) (10), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), JA21 (2), PVV (Statenleden) (6)