Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 10-11-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:02:24 - 00:06:53 - E.G.M. Roemer
  00:06:53 - 00:16:31 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  00:10:46 - 00:16:31 - E.G.M. Roemer
  00:16:31 - 00:17:13 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:17:13 - 00:19:53 - E.G.M. Roemer
  00:19:53 - 00:19:55 - E.G.M. Roemer
  00:24:46 - 00:25:50 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  Conform artikel 18, derde lid, sub E van het Reglement van Orde van Provinciale Staten kan het woord niet gevoerd worden over de Najaarsnota en de Programmabegroting.

 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  N.v.t.

 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:24:51 - 00:25:50 - E.G.M. Roemer
 7. 7

  N.v.t.

  00:24:59 - 00:25:50 - E.G.M. Roemer
 8. 8

  00:25:06 - 00:25:50 - E.G.M. Roemer
  00:25:50 - 00:35:17 - P.S.M.L. Plusquin
  00:40:46 - 00:54:25 - A. Berghorst
  00:54:44 - 01:16:00 - B.J.M.H. Megens
  01:16:00 - 01:29:59 - J. Wolters Gregório
  01:30:19 - 01:42:59 - H.L.M. Nijskens
  01:42:59 - 01:54:10 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:54:30 - 02:37:32 - A.M.A. Schoolmeesters
  02:38:00 - 02:53:24 - M.G.J.A.C. Absil
  02:53:41 - 03:15:00 - M.T.P. Jenneskens
  03:15:10 - 03:25:44 - R.B. Driessen
  03:25:57 - 03:43:36 - T.G.M. Jetten
  03:43:55 - 03:52:21 - P.J.M. Loomans
  03:52:44 - 03:58:17 - P.F.M. Schyns
  03:58:17 - 04:20:14 - R.J.H. Franssen
  05:22:55 - 06:02:40 - S.H.M. Satijn
  06:02:40 - 06:22:19 - L. Faassen
  06:22:19 - 06:46:12 - M.L.M. Theuns
  06:46:12 - 07:02:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:02:53 - 07:37:36 - M. van Caldenberg
  07:37:36 - 07:38:51 - E.G.M. Roemer
  07:38:51 - 07:47:12 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  07:47:12 - 07:50:28 - E.G.M. Roemer
  07:50:28 - 08:09:30 - E.G.M. Roemer
  08:26:30 - 08:27:05 - E.G.M. Roemer
  08:27:05 - 08:31:20 - P.S.M.L. Plusquin
  08:31:20 - 08:34:16 - A. Berghorst
  08:34:16 - 08:35:32 - B.J.M.H. Megens
  08:35:32 - 08:40:32 - J. Wolters Gregório
  08:40:32 - 08:44:49 - H.L.M. Nijskens
  08:44:49 - 08:49:05 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:49:05 - 08:49:41 - A.M.A. Schoolmeesters
  08:49:41 - 08:53:39 - M.G.J.A.C. Absil
  08:53:39 - 08:59:44 - M.T.P. Jenneskens
  08:59:44 - 09:03:04 - T.G.M. Jetten
  09:03:04 - 09:04:07 - P.J.M. Loomans
  09:04:07 - 09:05:10 - P.F.M. Schyns
  09:05:10 - 09:08:35 - R.J.H. Franssen
  09:08:35 - 09:08:45 - E.G.M. Roemer
  09:08:45 - 09:12:12 - S.H.M. Satijn
  09:12:12 - 09:15:42 - L. Faassen
  09:15:42 - 09:19:36 - M.L.M. Theuns
  09:19:36 - 09:20:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:20:34 - 09:25:14 - M. van Caldenberg
  09:25:14 - 09:26:56 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  09:27:04 - 10:15:56 - E.G.M. Roemer
 9. 8.1

  Met de Najaarsnota actualiseren GS het financieel perspectief van de lopende Programmabegroting 2023 en bijhorende meerjarenraming. De Najaarsnota 2023 kent een nieuwe opzet, in lijn met de Financiële verordening 2023.

  • In plaats van alleen de afwijkingen te noemen (voorheen de Afwijkingenrapportage) wordt over voortgang gerapporteerd op basis van Kwaliteit, Tijd en Geld.
  • In plaats van een omvangrijke detaillistische en financieel-technische toelichting op afzonderlijke GS-besluiten wordt de omvang beperkt door de hoofdlijnen.
   Alle fracties hebben de gelegenheid gehad om via de schriftelijke vragenronde hun vragen te stellen over de Najaarsnota 2023.  De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Najaarsnota 2023.

  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de Najaarsnota (voorheen betrof dit de 2e afwijkingenrapportage) en de Begroting 2024 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten worden gevraagd vast te stellen:

  1. De Najaarsnota 2023 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl/
  2. De in de Najaarsnota 2023 opgenomen 4e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluit.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  Om vast te stellen:
  1. De Najaarsnota 2023 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl/
  De in de Najaarsnota 2023 opgenomen 4e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluit.

  Met algemene stemmen aangenomen.

  09:45:35 - 10:15:56 - E.G.M. Roemer
 10. 8.2

  Ten aanzien van de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten wordt een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2024.


  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de Najaarsnota (voorheen betrof dit de 2e afwijkingenrapportage) en de Begroting 2024 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten worden gevraagd vast te stellen:

  1. De Programmabegroting 2024 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl/;
  2. Instellings, wijzigings- en opheffingsbesluiten reserves, zoals opgenomen in deze programmabegroting (onderdeel Financiële begroting);
  3. Het drempelbedrag voor verantwoording van projectsubsidies te verlagen van € 1,265 mln. naar € 1,20 mln. met ingang van 1-1-2024;
  4. De 5e Begrotingswijziging 2023 en 1e Begrotingswijziging 2024 volgend uit de septembercirculaire 2023 provinciefonds.

  Stemuitslag

  voor 80%
  tegen 20%
  voor
  BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (3), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (2), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  50PLUS (Statenlid) (1), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  Vast te stellen:
  1. De Programmabegroting 2024 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl/
  2. Instellings, wijzigings- en opheffingsbesluiten reserves, zoals opgenomen in deze programmabegroting (onderdeel Financiële begroting)
  Het drempelbedrag voor verantwoording van projectsubsidies te verlagen van € 1,265 mln. naar € 1,20 mln. met ingang van 1-1-2024

  Aangenomen


  Met stemverklaring tegen: Horizon en 50PLUS

  Amendementen

  Titel
  Amendement 172 Jetten inzake Geld voor uitvoering van het Natuurprogramma Lijn 3

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 2993 Loomans c.s. inzake Energie-opslag Alliantie
  2e Gewijzigde Motie 2994 Jetten c.s. inzake Gevolgen personele uitvoeringscapaciteit LPLG
  2e Gewijzigde Motie 2997 Absil c.s. inzake continuïteit in beleid
  2e Gewijzigde Motie 3000 Smeets c.s. inzake structurele aanpak armoedebestrijding
  2e Gewijzigde Motie 3003 Wolters Gregório c.s. inzake Stimuleringsregeling zorgbuurthuizen Limburg
  2e Gewijzigde Motie 3009 Van der Pol c.s. inzake Voorkomen is beter dan genezen!
  2e Gewijzigde Motie 3011 Zeedzen c.s. inzake Herwaardering van maakindustrie en vakmanschap in Limburg
  2e Gewijzigde Motie 3013 Zeedzen c.s. inzake Blijversbudget land- en tuinbouw
  2e Gewijzigde Motie 3014 Berghorst c.s. inzake Grip op arbeidsmigratie
  2e Gewijzigde Motie 3028 Van Bijnen c.s. inzake Sporttakplatforms on Tour
  3e Gewijzigde Motie 2995 Jetten c.s. inzake Stimuleringsregeling verduurzaming MKB
  3e Gewijzigde Motie 2996 Jetten c.s. inzake Transparant bestuur
  3e Gewijzigde Motie 2998 IJpelaar c.s. inzake infra in control
  3e Gewijzigde Motie 2999 Absil c.s. inzake naar een ambitieuze omgevingsvisie
  3e Gewijzigde Motie 3001 Smeets c.s. inzake zorgen voor onze zorg
  3e Gewijzigde Motie 3008 Vaessen c.s. inzake Verkennen internationale uitbreiding nachttrein Maastricht-Amsterdam Schiphol
  3e Gewijzigde Motie 3026 Plusquin inzake noodopvang in het wild levende dieren nieuwe taken nieuw budget
  3e Gewijzigde Motie 3027 Van Bijnen c.s. inzake PS Presentatie Stichting Omgevingsfonds MAA
  3e Gewijzigde Motie 3032 Goossen c.s. inzake Erkenning van het belang van jeugdtrainingen voor de volksgezondheid
  4e Gewijzigde Motie 3020 Schyns c.s. inzake Rijksgeld voor onderzoek SMRs
  Gewijzigde Motie 2992 Loomans c.s. inzake Brightlands campussen betrekken ook leerlingen uit vo bij innovaties
  Gewijzigde Motie 3002 Wolters Gregório c.s. inzake Belangen de Peel
  Gewijzigde Motie 3004 Kuiper c.s. inzake Toerisme in harmonie
  Gewijzigde Motie 3005 Franssen inzake Oprichten centraal Limburgs inlichtingen- en meldpunt waterveiligheid
  Gewijzigde Motie 3010 Franssen c.s. inzake Schade door Invasieve Exoten
  Gewijzigde Motie 3012 Huizing c.s. inzake betere benutting alternatieve locaties en toepassingen voor zon PV
  Gewijzigde Motie 3015 Berghorst c.s. inzake Onderzoek de gezondheidseffecten van Chemelot
  Gewijzigde Motie 3016 Wolters c.s. inzake Isolatie versnellen
  Gewijzigde Motie 3021 Koopman c.s. inzake Maximaal veilig varen Maasplassen
  Gewijzigde Motie 3023 Plusquin c.s. inzake Kernafval een onmogelijke opgave
  Gewijzigde Motie 3029 Jenneskens c.s. inzake Een goed begin is het halve werk
  Gewijzigde Motie 3030 Jenneskens c.s. inzake Provinciale Staten komen naar u toe deze periode
  Gewijzigde Motie 3033 Franssen c.s. inzake betreffende de Promotie en Bescherming van de Limburgse Taal
  Gewijzigde Motie 3034 Jetten inzake Uitvoering van het Natuurprogramma Lijn 3
  Motie 3006 Peters inzake Ondersteuning van Woningperceelsplitsing
  Motie 3007 Franssen inzake Vastelaovend voor iedereen
  Motie 3017 Driessen inzake Circulaire pseudo-wetenschap
  Motie 3018 Driessen inzake infrastructuur Gouvernement verbeteren
  Motie 3019 Driessen inzake openbaarheid kosten publieke projecten
  Motie 3022 Plusquin inzake egelbescherming Limburg
  Motie 3024 Plusquin inzake kernenergie niet duurzaam niet doen
  Motie 3025 Plusquin inzake Lasten tekortschietende waterveiligheid niet op bewoners afwentelen
  Motie 3031 Megens c.s. inzake natuur ontwikkelopgave natuur on hold

  Toezeggingen

  Titel
  Aandacht voor toegankelijkheid van culturele instellingen en evenementen voor minima.
  gesprek gemeenten ondersteuning vereenvoudiging woningperceelsplitsing
  Informeren openstelling regeling waterveiligheidsmaatregelen
  Inzicht stand van zaken leefbaarheidsfonds Chemelot
  Meetbare indicatoren en 0-meting bij de voorjaarsnota 2024
  Overzicht aangehouden moties en stand van zaken van de uitvoering
  regeling ten behoeve van SMR's.
  regie ruimtelijk domein
  uitnodigen Stg. Omgevingsfonds MAA voor presentatie
  Verbeteren communicatie maatregelen WRL
  verminderen regeldruk in beleidskader Provincie Midden in de Samenleving
  versterken gemeenten bij uitvoering inhoudelijke taken en dienstverlening
  10:11:06 - 10:15:56 - E.G.M. Roemer
 11. 9

  Omdat met de Programmabegroting alle onderwerpen aan de orde zijn, worden alle moties onder dat agendapunt ingediend die normaliter onder het agendapunt moties vreemd aan de orde van de dag ingediend zouden worden

 12. 10
  Sluiting