Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 30-06-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:13:55 - 00:16:06 - Emile Roemer
  00:16:06 - 00:16:28 - Anne-Marie Fischer-Otten
  00:16:28 - 00:18:34 - Emile Roemer
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:17:47 - 00:18:34 - Emile Roemer
  00:18:51 - 00:19:45 - Spreekstoel
  00:24:14 - 00:24:15 - Emile Roemer
  00:24:15 - 00:24:23 - Spreekstoel
  00:24:23 - 00:24:26 - Emile Roemer
  00:24:26 - 00:24:37 - Spreekstoel
  00:24:37 - 00:24:53 - Emile Roemer
  00:24:53 - 00:30:23 - Spreekstoel
  00:30:23 - 00:30:30 - Emile Roemer
  00:30:34 - 00:30:42 - Spreekstoel
  00:36:09 - 00:36:10 - Emile Roemer
  00:36:10 - 00:36:20 - Spreekstoel
  00:36:20 - 00:36:25 - Emile Roemer
  00:36:25 - 00:36:29 - Spreekstoel
  00:36:29 - 00:36:30 - Emile Roemer
  00:36:30 - 00:37:06 - Spreekstoel
  00:37:06 - 00:37:07 - Emile Roemer
  00:37:07 - 00:37:20 - Spreekstoel
  00:37:20 - 00:37:22 - Emile Roemer
  00:37:22 - 00:37:24 - Spreekstoel
  00:37:24 - 00:37:43 - Emile Roemer
  00:37:43 - 00:37:51 - Spreekstoel
  00:37:51 - 00:37:52 - Emile Roemer
  00:37:52 - 00:38:57 - inspreek 1
  00:38:57 - 00:38:59 - Emile Roemer
  00:38:59 - 00:40:07 - Spreekstoel
  00:40:07 - 00:42:07 - Emile Roemer
 3. 3

  N.v.t.

 4. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 30-05-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:40:23 - 00:42:07 - Emile Roemer
 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:40:34 - 00:42:07 - Emile Roemer
 6. 6

  N.v.t.

  00:40:43 - 00:42:07 - Emile Roemer
 7. 6.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. De ‘Gewijzigde verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2023’ vast te stellen;
  2. De _‘Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2023_in te trekken;


  3. Het ‘Gewijzigd r_eglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2023’ vast te stellen;_
  4. Het ‘Reglement van Orde voor de Statencommissies Provincie Limburg 2023’in te trekken;


  5. De ‘Verordening Afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning provincie Limburg 2023’vast te stellen;
  6. De ‘Verordening Afstemmingsgesprekken met de Commissaris van de Koning provincie Limburg 2019’in te trekken.

  Zonder beraad aangenomen

 8. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Het besluit van 28 juni 2019 tot instelling van een aantal Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet in te trekken;
  2. De volgende Statencommissies als bedoeld in artikel 80 van de Provinciewet voor de duur van de Statenperiode 2023-2027 in te stellen:

  a. Statencommissie voor Economie en Samenleving (ESA) belast met de volgende Programma’s:
  · Regionale economie;
  · Cultuur en maatschappij;
  · Kwaliteit openbaar bestuur;
  · Financiën en overhead;
  b. Statencommissie voor de Leefomgeving (LEO) belast met de volgende Programma’s:
  · Regionale Bereikbaarheid en OV;
  · Ruimtelijke Ontwikkeling;
  · Milieu, Energie en Klimaat;
  · Landelijk gebied;

  1. Een Commissie Versterking Positie Provinciale Staten in te stellen en die te belasten met de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van concrete producten om de controlerende, volksvertegenwoordigende en kaderstellende taken van Provinciale Staten te versterken.
  2. De Agendacommissie een nieuwe invulling te geven. Deze commissie overlegt bij aanvang van elke PS-cyclus met GS over de integrale (lange termijn) voorraadagenda, coördineert de agendering van de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies en de activiteitenplanning. Ook overlegt de Agendacommissie over de (uniforme) werkwijze van de Statencommissies en de implementatie van de producten tot versterking van Provinciale Staten;
  3. Het Presidium te machtigen om onderwerpen toe te voegen aan of weg te halen bij de commissies;
  4. De Griffie opdracht te geven om de vergaderkalender bij te stellen voor de tweede helft van 2023 en deze ter vaststelling aan te bieden aan het Presidium;
  5. Iedere fractie per drie zetels in Provinciale Staten één zetel in elke Statencommissie toe te kennen met een afronding naar boven;

  Zonder beraad aangenomen.

 9. 7

  00:41:45 - 00:42:07 - Emile Roemer
 10. 7.1

  Op grond van de Provinciewet en de Financiële Verordening Provincie Limburg 2023 bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dienen uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren. De Voorjaarsnota is onderdeel van de P&C cyclus en hiermee een belangrijk instrument van Provinciale Staten.


  De Voorjaarsnota wordt zonder behandeling in een Statencommissie maar met voorafgaande schriftelijke vragenronde behandeld in PS.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd om vast te stellen: 
  1. De Voorjaarsnota 2023 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl 
  2. De in de Voorjaarsnota 2023 opgenomen 3e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluiten.

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (5), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6)

  Besluit

  1. De Voorjaarsnota 2023 conform de volledige website https://limburg.begrotingsapp.nl
  2. De in de Voorjaarsnota 2023 opgenomen 3e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluiten.

  Aangenomen

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde motie 2978 Jetten c.s. inzake Middelen uit Natuurpact alleen inzetten voor dat doel
  2e Gewijzigde motie 2979 Jetten c.s. inzake Intensiveringsmiddelen Natuur
  Gewijzigde motie 2968 Franssen c.s. inzake Stop zwerfafval en vervuiling pak die handschoen op
  Gewijzigde motie 2969 Schyns c.s. inzake Schild van de schutterij
  Gewijzigde motie 2970 Schyns c.s. inzake SMR heeft de toekomst
  Gewijzigde Motie 2972 Plusquin c.s. inzake Dierenwelzijn inbouwen in LPLG
  Gewijzigde motie 2977 Jetten c.s. inzake Uitvoeren Natuurprogramma
  Gewijzigde motie 2981 Jetten c.s. inzake Goed werkgeverschap
  Motie 2971 Schyns inzake Elke Limburger telt maar elke euro ook
  Motie 2980 Jetten c.s. inzake Waarom niet

  Toezeggingen

  Titel
  Berip 'leefbaarheid' bij verdeling gelden leefbaarheidsfonds
  Bezoeken benadeelden in de wijk Heer
  Bieden overzicht financiële stromen
  Definiëring begrip 'leefbaarheid'
  Groene schoolpleinen en het leefbaarheidsfonds
  Informeren over proces van beoordeling door VDL NedCar verstrekte informatie
  Meicirculaire Provinciefonds
  Organiseren informatiesessie IPML
  Toekomen resultaten onderzoek Mee Doen Pas
  00:41:51 - 00:42:07 - Emile Roemer
  00:42:18 - 00:42:21 - Spreekstoel
  00:42:21 - 00:42:52 - H.L.M. Nijskens
  00:42:54 - 00:43:01 - Emile Roemer
  00:43:01 - 00:46:00 - Anne-Marie Fischer-Otten
  00:46:00 - 00:46:06 - Emile Roemer
  00:46:06 - 00:46:22 - Anne-Marie Fischer-Otten
  00:46:22 - 00:46:26 - Spreekstoel
  00:46:26 - 00:46:28 - Duncan Zeedzen
  00:46:28 - 00:51:05 - Duncan Zeedzen
  00:51:05 - 00:51:07 - Emile Roemer
  00:51:07 - 00:51:08 - Spreekstoel
  00:51:08 - 00:51:15 - inspreek 1
  00:51:15 - 00:51:38 - Emile Roemer
  00:51:38 - 00:51:39 - Spreekstoel
  00:51:39 - 00:51:40 - Spreekstoel
  00:51:40 - 00:51:47 - inspreek 1
  00:51:47 - 00:52:04 - Spreekstoel
  00:52:04 - 00:52:05 - Emile Roemer
  00:52:05 - 00:52:22 - Spreekstoel
  00:52:22 - 00:52:29 - Spreekstoel
  00:52:29 - 00:52:30 - Emile Roemer
  00:52:30 - 00:52:32 - Emile Roemer
  00:52:32 - 00:52:44 - Spreekstoel
  00:52:44 - 00:53:55 - Duncan Zeedzen
  00:53:55 - 00:53:57 - Emile Roemer
  00:53:57 - 00:53:58 - Spreekstoel
  00:53:58 - 00:54:49 - inspreek 2
  00:54:49 - 00:54:50 - Spreekstoel
  00:54:50 - 00:55:11 - inspreek 2
  00:55:11 - 00:55:20 - Duncan Zeedzen
  00:55:20 - 00:55:26 - Spreekstoel
  00:55:26 - 00:55:36 - inspreek 2
  00:55:36 - 00:55:51 - Duncan Zeedzen
  00:55:51 - 00:55:56 - Spreekstoel
  00:55:56 - 00:55:59 - inspreek 2
  00:55:59 - 00:56:22 - Duncan Zeedzen
  00:56:22 - 00:56:23 - Spreekstoel
  00:56:23 - 00:56:32 - inspreek 2
  00:56:32 - 00:56:35 - Emile Roemer
  00:56:35 - 00:56:39 - Spreekstoel
  00:56:39 - 00:58:17 - Duncan Zeedzen
  00:58:17 - 00:58:22 - Spreekstoel
  00:58:42 - 00:58:49 - Spreekstoel
  00:58:49 - 01:00:47 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:00:48 - 01:00:54 - Emile Roemer
  01:01:02 - 01:01:06 - Spreekstoel
  01:01:06 - 01:01:52 - M.T.P. Jenneskens
  01:01:53 - 01:01:57 - Emile Roemer
  01:02:13 - 01:02:18 - Spreekstoel
  01:02:18 - 01:08:07 - T.G.M. Jetten
  01:08:07 - 01:08:14 - Emile Roemer
  01:08:31 - 01:08:38 - Spreekstoel
  01:08:38 - 01:11:48 - P.F.M. Schyns
  01:11:48 - 01:11:57 - Emile Roemer
  01:11:57 - 01:12:03 - Spreekstoel
  01:12:03 - 01:12:08 - Emile Roemer
  01:12:08 - 01:12:09 - Spreekstoel
  01:12:09 - 01:12:56 - inspreek 1
  01:12:56 - 01:12:57 - Spreekstoel
  01:12:57 - 01:13:02 - Spreekstoel
  01:13:02 - 01:13:03 - Emile Roemer
  01:13:03 - 01:13:15 - Spreekstoel
  01:13:15 - 01:13:18 - Emile Roemer
  01:13:18 - 01:13:40 - Spreekstoel
  01:13:40 - 01:15:50 - P.F.M. Schyns
  01:15:50 - 01:15:52 - Emile Roemer
  01:15:52 - 01:16:16 - inspreek 1
  01:16:16 - 01:16:17 - Emile Roemer
  01:16:17 - 01:16:30 - P.F.M. Schyns
  01:16:30 - 01:16:34 - Spreekstoel
  01:16:34 - 01:17:00 - P.F.M. Schyns
  01:17:00 - 01:17:01 - Spreekstoel
  01:17:01 - 01:17:33 - inspreek 1
  01:17:33 - 01:17:34 - Spreekstoel
  01:17:34 - 01:17:50 - Spreekstoel
  01:17:50 - 01:18:17 - P.F.M. Schyns
  01:18:17 - 01:18:18 - Emile Roemer
  01:18:18 - 01:18:27 - inspreek 1
  01:18:27 - 01:18:28 - Emile Roemer
  01:18:28 - 01:18:29 - P.F.M. Schyns
  01:18:29 - 01:18:31 - Spreekstoel
  01:18:31 - 01:18:34 - Emile Roemer
  01:18:34 - 01:18:51 - inspreek 1
  01:18:51 - 01:18:54 - Spreekstoel
  01:18:54 - 01:19:07 - P.F.M. Schyns
  01:19:07 - 01:19:08 - Emile Roemer
  01:19:08 - 01:19:09 - Spreekstoel
  01:19:09 - 01:19:15 - inspreek 1
  01:19:15 - 01:19:52 - Spreekstoel
  01:19:52 - 01:19:53 - inspreek 1
  01:19:53 - 01:20:19 - P.F.M. Schyns
  01:20:19 - 01:20:22 - Emile Roemer
  01:20:22 - 01:20:27 - Spreekstoel
  01:20:27 - 01:21:17 - P.F.M. Schyns
  01:21:17 - 01:21:23 - Emile Roemer
  01:21:23 - 01:21:25 - Spreekstoel
  01:21:25 - 01:21:41 - Emile Roemer
  01:21:41 - 01:21:46 - Spreekstoel
  01:21:46 - 01:21:49 - R.J.H. Franssen
  01:21:49 - 01:26:04 - R.J.H. Franssen
  01:26:04 - 01:26:10 - Emile Roemer
  01:26:20 - 01:26:36 - Emile Roemer
  01:26:36 - 01:26:40 - Spreekstoel
  01:26:40 - 01:26:44 - R.J.H. Franssen
  01:26:44 - 01:27:39 - R.J.H. Franssen
  01:27:40 - 01:27:48 - Emile Roemer
  01:27:48 - 01:27:52 - Spreekstoel
  01:27:52 - 01:32:27 - P.S.M.L. Plusquin
  01:32:28 - 01:32:34 - Emile Roemer
  01:32:51 - 01:32:53 - Spreekstoel
  01:32:53 - 01:34:56 - A. Berghorst
  01:34:58 - 01:35:03 - Emile Roemer
  01:35:03 - 01:35:04 - Spreekstoel
  01:35:04 - 01:35:23 - inspreek 1
  01:35:23 - 01:35:24 - Emile Roemer
  01:35:24 - 01:35:25 - Spreekstoel
  01:35:25 - 01:35:26 - A. Berghorst
  01:35:26 - 01:35:36 - A. Berghorst
  01:35:36 - 01:35:37 - Emile Roemer
  01:35:37 - 01:36:00 - Emile Roemer
  01:36:07 - 01:36:14 - Spreekstoel
  01:36:14 - 01:37:53 - J. Wolters Gregório
  01:37:53 - 01:38:22 - Emile Roemer
  01:38:29 - 01:38:31 - Emile Roemer
  02:08:22 - 02:08:27 - Emile Roemer
  02:09:09 - 02:09:53 - Emile Roemer
  02:10:01 - 02:10:06 - Spreekstoel
  02:10:06 - 02:10:11 - S.H.M. Satijn
  02:10:11 - 02:10:13 - Emile Roemer
  02:10:13 - 02:10:20 - Spreekstoel
  02:10:20 - 02:17:45 - S.H.M. Satijn
  02:17:46 - 02:17:49 - Emile Roemer
  02:17:49 - 02:19:10 - inspreek 1
  02:19:11 - 02:19:12 - Emile Roemer
  02:19:12 - 02:19:15 - Spreekstoel
  02:19:15 - 02:21:18 - S.H.M. Satijn
  02:21:18 - 02:21:19 - Emile Roemer
  02:21:20 - 02:21:35 - inspreek 1
  02:21:35 - 02:22:09 - Spreekstoel
  02:22:10 - 02:22:16 - Emile Roemer
  02:22:23 - 02:23:10 - inspreek 2
  02:23:10 - 02:23:33 - Emile Roemer
  02:23:33 - 02:23:44 - inspreek 2
  02:23:44 - 02:23:45 - Emile Roemer
  02:23:45 - 02:24:06 - inspreek 2
  02:24:06 - 02:24:07 - Spreekstoel
  02:24:07 - 02:24:15 - inspreek 2
  02:24:15 - 02:24:17 - Spreekstoel
  02:24:17 - 02:24:26 - Emile Roemer
  02:24:27 - 02:25:10 - inspreek 1
  02:25:10 - 02:25:11 - Emile Roemer
  02:25:11 - 02:25:57 - Spreekstoel
  02:25:57 - 02:25:58 - inspreek 1
  02:25:58 - 02:26:00 - Spreekstoel
  02:26:00 - 02:26:01 - Emile Roemer
  02:26:01 - 02:26:12 - Spreekstoel
  02:26:12 - 02:26:14 - Emile Roemer
  02:26:14 - 02:27:04 - inspreek 1
  02:27:04 - 02:27:05 - Emile Roemer
  02:27:05 - 02:27:23 - Spreekstoel
  02:27:23 - 02:27:24 - inspreek 1
  02:27:24 - 02:27:39 - Emile Roemer
  02:27:39 - 02:27:40 - inspreek 1
  02:27:40 - 02:27:54 - Emile Roemer
  02:27:54 - 02:27:55 - inspreek 1
  02:27:55 - 02:28:01 - Spreekstoel
  02:28:01 - 02:28:05 - Emile Roemer
  02:28:09 - 02:28:12 - Emile Roemer
  02:28:12 - 02:28:53 - inspreek 2
  02:28:53 - 02:28:54 - Emile Roemer
  02:28:54 - 02:28:59 - Emile Roemer
  02:28:59 - 02:29:00 - inspreek 2
  02:29:00 - 02:29:05 - Spreekstoel
  02:29:05 - 02:29:47 - S.H.M. Satijn
  02:29:47 - 02:29:48 - inspreek 2
  02:29:48 - 02:29:49 - Emile Roemer
  02:29:49 - 02:30:16 - inspreek 2
  02:30:17 - 02:30:18 - Spreekstoel
  02:30:18 - 02:30:21 - Spreekstoel
  02:30:21 - 02:30:41 - S.H.M. Satijn
  02:30:42 - 02:30:43 - Emile Roemer
  02:30:43 - 02:31:04 - inspreek 2
  02:31:04 - 02:31:05 - Spreekstoel
  02:31:05 - 02:31:09 - Spreekstoel
  02:31:09 - 02:31:42 - S.H.M. Satijn
  02:31:42 - 02:31:46 - Emile Roemer
  02:31:46 - 02:31:50 - Spreekstoel
  02:31:50 - 02:33:57 - S.H.M. Satijn
  02:33:59 - 02:34:11 - Emile Roemer
  02:34:19 - 02:34:29 - Spreekstoel
  02:34:29 - 02:34:56 - Léon Faassen
  02:34:56 - 02:34:59 - Emile Roemer
  02:34:59 - 02:35:59 - Spreekstoel
  02:35:59 - 02:36:00 - Emile Roemer
  02:36:00 - 02:36:04 - Spreekstoel
  02:36:04 - 02:36:09 - Emile Roemer
  02:36:09 - 02:36:25 - inspreek 1
  02:36:25 - 02:36:30 - Spreekstoel
  02:36:30 - 02:36:39 - Léon Faassen
  02:36:39 - 02:36:47 - inspreek 1
  02:36:47 - 02:36:51 - Emile Roemer
  02:36:51 - 02:37:02 - inspreek 1
  02:37:02 - 02:37:03 - Emile Roemer
  02:37:03 - 02:37:05 - inspreek 1
  02:37:05 - 02:37:10 - Emile Roemer
  02:37:12 - 02:37:14 - Spreekstoel
  02:37:14 - 02:37:16 - Léon Faassen
  02:37:16 - 02:38:31 - Léon Faassen
  02:38:31 - 02:38:38 - Emile Roemer
  02:38:38 - 02:38:40 - Spreekstoel
  02:38:40 - 02:38:47 - Emile Roemer
  02:38:47 - 02:38:50 - Spreekstoel
  02:38:50 - 02:38:55 - inspreek 1
  02:38:55 - 02:38:58 - Spreekstoel
  02:38:58 - 02:39:00 - inspreek 1
  02:39:00 - 02:39:04 - Léon Faassen
  02:39:04 - 02:39:10 - Spreekstoel
  02:39:10 - 02:39:39 - Léon Faassen
  02:39:39 - 02:40:10 - inspreek 1
  02:40:10 - 02:40:12 - Spreekstoel
  02:40:12 - 02:40:27 - Spreekstoel
  02:40:27 - 02:40:28 - Spreekstoel
  02:40:28 - 02:40:35 - inspreek 1
  02:40:35 - 02:40:36 - Spreekstoel
  02:40:36 - 02:40:37 - inspreek 1
  02:40:37 - 02:40:38 - Spreekstoel
  02:40:38 - 02:40:43 - Emile Roemer
  02:40:43 - 02:40:57 - Spreekstoel
  02:40:57 - 02:41:30 - Léon Faassen
  02:41:30 - 02:41:37 - Emile Roemer
  02:41:37 - 02:41:39 - Léon Faassen
  02:41:39 - 02:41:40 - Spreekstoel
  02:41:40 - 02:41:43 - inspreek 1
  02:41:43 - 02:41:47 - Spreekstoel
  02:41:47 - 02:41:58 - Léon Faassen
  02:41:58 - 02:42:39 - Emile Roemer
  02:42:49 - 02:43:24 - Spreekstoel
  02:43:24 - 02:44:46 - Michael Theuns
  02:44:47 - 02:44:49 - Spreekstoel
  02:44:49 - 02:44:53 - Emile Roemer
  02:45:04 - 02:45:07 - Spreekstoel
  02:45:07 - 02:47:40 - Jasper Kuntzelaers
  02:47:40 - 02:47:42 - Emile Roemer
  02:47:42 - 02:47:44 - Spreekstoel
  02:47:44 - 02:48:31 - inspreek 2
  02:48:31 - 02:48:36 - Emile Roemer
  02:48:36 - 02:48:44 - Spreekstoel
  02:48:44 - 02:50:27 - Jasper Kuntzelaers
  02:50:27 - 02:50:29 - Spreekstoel
  02:50:29 - 02:50:36 - inspreek 1
  02:50:36 - 02:50:41 - Spreekstoel
  02:50:41 - 02:50:42 - Emile Roemer
  02:50:42 - 02:50:47 - Spreekstoel
  02:50:47 - 02:50:50 - Emile Roemer
  02:50:50 - 02:50:53 - Spreekstoel
  02:50:53 - 02:51:21 - inspreek 1
  02:51:21 - 02:51:22 - Emile Roemer
  02:51:22 - 02:51:26 - Spreekstoel
  02:51:26 - 02:52:02 - Jasper Kuntzelaers
  02:52:02 - 02:52:06 - Emile Roemer
  02:52:06 - 02:52:11 - Spreekstoel
  02:52:11 - 02:53:17 - inspreek 2
  02:53:17 - 02:53:38 - Spreekstoel
  02:53:38 - 02:53:39 - Spreekstoel
  02:53:39 - 02:53:50 - Emile Roemer
  02:53:50 - 02:53:53 - Spreekstoel
  02:53:53 - 02:54:28 - Jasper Kuntzelaers
  02:54:28 - 02:54:31 - Emile Roemer
  02:54:43 - 02:54:52 - Spreekstoel
  02:54:52 - 02:55:51 - Marc van van Caldenberg
  02:55:51 - 02:56:11 - Emile Roemer
  02:56:11 - 02:56:23 - inspreek 3
  02:56:23 - 02:56:34 - Emile Roemer
  02:56:34 - 02:56:43 - inspreek 1
  02:56:43 - 02:56:45 - Emile Roemer
  02:56:45 - 02:56:47 - inspreek 1
  02:56:47 - 02:56:51 - Emile Roemer
  02:56:51 - 02:57:14 - inspreek 2
  02:57:16 - 02:57:20 - inspreek 2
  02:57:21 - 02:57:22 - Emile Roemer
  02:57:22 - 02:57:26 - inspreek 1
  02:57:26 - 02:57:27 - Emile Roemer
  02:57:27 - 02:57:28 - inspreek 1
  02:57:28 - 02:57:30 - inspreek 2
  02:57:30 - 02:57:31 - inspreek 1
  02:57:33 - 02:57:52 - Emile Roemer
  02:57:52 - 02:57:57 - inspreek 1
  02:57:58 - 02:58:03 - Emile Roemer
  02:58:03 - 02:58:04 - inspreek 2
  02:58:04 - 02:58:09 - Emile Roemer
  02:58:09 - 02:58:31 - inspreek 2
  02:58:31 - 02:58:37 - Emile Roemer
  02:58:39 - 02:59:01 - Emile Roemer
  02:59:02 - 02:59:05 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:59:05 - 02:59:06 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:59:08 - 02:59:23 - Emile Roemer
  02:59:32 - 03:00:05 - inspreek 1
  03:00:07 - 03:00:16 - Emile Roemer
  03:00:16 - 03:00:54 - inspreek 2
  03:00:54 - 03:01:10 - Spreekstoel
  03:01:12 - 03:01:13 - Emile Roemer
  03:01:13 - 03:01:50 - inspreek 1
  03:01:50 - 03:01:51 - Emile Roemer
  03:01:51 - 03:02:09 - Spreekstoel
  03:02:09 - 03:02:12 - Marc van van Caldenberg
  03:02:14 - 03:02:45 - Emile Roemer
  03:20:18 - 03:20:31 - Emile Roemer
  03:20:42 - 03:20:46 - Emile Roemer
  03:21:37 - 03:21:43 - Emile Roemer
  03:21:52 - 03:23:01 - Emile Roemer
  03:23:01 - 03:23:15 - inspreek 1
  03:23:15 - 03:23:17 - Emile Roemer
  03:23:17 - 03:23:38 - inspreek 1
  03:23:39 - 03:23:57 - Emile Roemer
  03:24:01 - 03:24:19 - Emile Roemer
  03:24:24 - 03:24:27 - Emile Roemer
  03:24:33 - 03:25:08 - inspreek 1
  03:25:08 - 03:25:11 - Emile Roemer
  03:25:14 - 03:25:30 - inspreek 1
  03:25:31 - 03:25:32 - Emile Roemer
  03:25:33 - 03:25:38 - inspreek 1
  03:25:38 - 03:25:48 - Emile Roemer
  03:25:48 - 03:26:06 - inspreek 1
  03:26:08 - 03:26:19 - Emile Roemer
  03:26:20 - 03:26:30 - inspreek 2
  03:26:33 - 03:26:42 - Emile Roemer
  03:26:52 - 03:27:08 - Emile Roemer
  03:27:09 - 03:27:31 - inspreek 1
  03:27:31 - 03:27:32 - Emile Roemer
  03:27:32 - 03:27:50 - inspreek 1
  03:27:50 - 03:27:52 - Emile Roemer
  03:27:52 - 03:28:08 - inspreek 1
  03:28:08 - 03:28:10 - Emile Roemer
  03:28:10 - 03:28:11 - inspreek 1
  03:28:13 - 03:28:37 - inspreek 1
  03:28:38 - 03:28:39 - Emile Roemer
  03:28:41 - 03:28:58 - inspreek 1
  03:28:59 - 03:29:01 - Emile Roemer
  03:29:04 - 03:29:16 - inspreek 1
  03:29:17 - 03:29:18 - Emile Roemer
  03:29:21 - 03:29:29 - inspreek 1
  03:29:29 - 03:29:39 - Emile Roemer
  03:29:50 - 03:30:09 - Emile Roemer
  03:30:09 - 03:30:23 - inspreek 1
  03:30:23 - 03:30:24 - Emile Roemer
  03:30:24 - 03:30:42 - inspreek 1
  03:30:42 - 03:30:43 - Emile Roemer
  03:30:43 - 03:30:44 - inspreek 1
  03:30:44 - 03:30:54 - Emile Roemer
  03:30:54 - 03:30:59 - inspreek 1
  03:31:00 - 03:31:01 - Emile Roemer
  03:31:02 - 03:31:04 - inspreek 1
  03:31:05 - 03:31:10 - Emile Roemer
  03:31:14 - 03:31:26 - inspreek 1
  03:31:26 - 03:31:39 - Emile Roemer
  03:31:48 - 03:32:08 - Emile Roemer
  03:32:14 - 03:32:39 - inspreek 1
  03:32:40 - 03:32:42 - Emile Roemer
  03:32:45 - 03:33:15 - inspreek 1
  03:33:15 - 03:33:17 - Emile Roemer
  03:33:18 - 03:33:30 - inspreek 1
  03:33:30 - 03:33:32 - Emile Roemer
  03:33:34 - 03:33:48 - inspreek 1
  03:33:50 - 03:33:52 - Emile Roemer
  03:33:52 - 03:33:55 - inspreek 1
  03:33:55 - 03:33:58 - Emile Roemer
  03:33:59 - 03:34:15 - inspreek 1
  03:34:16 - 03:34:17 - Emile Roemer
  03:34:19 - 03:34:28 - inspreek 2
  03:34:30 - 03:35:05 - Emile Roemer
  03:35:05 - 03:35:33 - inspreek 1
  03:35:33 - 03:35:38 - Emile Roemer
  03:35:38 - 03:35:45 - inspreek 1
  03:35:45 - 03:36:16 - Emile Roemer
  03:36:30 - 03:37:15 - inspreek 1
  03:37:16 - 03:37:28 - Emile Roemer
  03:37:45 - 03:38:08 - Emile Roemer
  03:38:19 - 03:39:06 - inspreek 1
  03:39:07 - 03:39:08 - Emile Roemer
  03:39:10 - 03:39:38 - inspreek 1
  03:39:39 - 03:39:41 - Emile Roemer
  03:39:44 - 03:40:05 - inspreek 1
  03:40:05 - 03:40:16 - Emile Roemer
  03:40:27 - 03:40:50 - Emile Roemer
  03:41:11 - 03:41:27 - Emile Roemer
  03:41:29 - 03:41:55 - inspreek 1
  03:41:55 - 03:41:57 - Emile Roemer
  03:41:57 - 03:42:37 - inspreek 1
  03:42:37 - 03:42:39 - Emile Roemer
  03:42:41 - 03:42:54 - inspreek 1
  03:42:55 - 03:42:57 - Emile Roemer
  03:42:58 - 03:43:12 - inspreek 1
  03:43:12 - 03:43:20 - Emile Roemer
  03:43:42 - 03:43:44 - Emile Roemer
  03:43:54 - 03:44:17 - Emile Roemer
  03:44:24 - 03:44:25 - Emile Roemer
  03:44:25 - 03:44:38 - inspreek 1
  03:44:39 - 03:44:40 - Emile Roemer
  03:44:42 - 03:44:46 - inspreek 1
  03:44:46 - 03:44:48 - Emile Roemer
  03:44:48 - 03:45:04 - inspreek 1
  03:45:04 - 03:45:05 - Emile Roemer
  03:45:05 - 03:45:07 - inspreek 1
  03:45:07 - 03:45:12 - inspreek 2
  03:45:12 - 03:45:13 - inspreek 1
  03:45:13 - 03:45:22 - Emile Roemer
  03:45:22 - 03:45:28 - inspreek 1
  03:45:28 - 03:45:34 - Emile Roemer
  03:45:35 - 03:45:47 - Emile Roemer
  03:45:47 - 03:46:04 - Anne-Marie Fischer-Otten
  03:46:04 - 03:46:12 - Emile Roemer
  03:46:19 - 03:46:47 - Emile Roemer
  03:47:01 - 03:47:07 - Emile Roemer
  03:47:08 - 03:47:25 - Emile Roemer
  03:47:47 - 03:47:48 - Anne-Marie Fischer-Otten
  03:48:03 - 03:48:05 - Anne-Marie Fischer-Otten
  03:52:13 - 03:52:18 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:33:00 - 04:33:03 - Emile Roemer
  04:34:07 - 04:34:27 - Emile Roemer
  04:34:38 - 04:35:53 - Emile Roemer
 11. 7.2

  Op 9 juni 2023 hebben de onderhandelende partijen het coalitieakkoord 'Elke Limburger telt!' gepresenteerd.    Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Kennis te nemen van het coalitieakkoord, inclusief bijbehorende documenten, en deze te bespreken.

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde motie 2973 Fischer c.s. inzake Vervolg implementatie VN-verdrag Handicap
  2e Gewijzigde motie 2983 Jetten c.s. inzake Post Onvoorzien en budgetrecht
  2e Gewijzigde motie 2984 Jetten c.s. inzake Dwingend Instrumentarium als ultimum remedium NIET bij voorbaat uitsluiten
  Gewijzigde motie 2982 Jetten c.s. inzake Definitie Leefbaarheid(sfonds)
  Gewijzigde motie 2985 Jetten c.s. inzake Busabonnement voor minima gewenst!
  Gewijzigde motie 2986 Driessen c.s. inzake Geen ophoging MRB
  Motie 2974 Fischer inzake Limburgse Deltacommissaris
  Motie 2975 Fischer inzake Los het op!
  Motie 2976 Claassen c.s. inzake aanpakken
  04:35:36 - 04:35:53 - Emile Roemer
  04:36:11 - 04:36:21 - Spreekstoel
  04:36:21 - 04:48:04 - R.A.B. Claassen
  04:48:04 - 04:48:09 - Emile Roemer
  04:48:25 - 04:48:31 - Spreekstoel
  04:48:31 - 04:55:49 - R.B. Driessen
  04:55:49 - 04:55:59 - Emile Roemer
  04:55:59 - 04:56:07 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:56:07 - 05:08:38 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:08:38 - 05:09:01 - Emile Roemer
  05:09:01 - 05:09:38 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  05:09:38 - 05:09:49 - Emile Roemer
  05:09:54 - 05:10:46 - inspreek 1
  05:10:46 - 05:10:47 - Emile Roemer
  05:10:47 - 05:11:20 - Anne-Marie Fischer-Otten
  05:11:20 - 05:11:22 - Emile Roemer
  05:11:22 - 05:11:26 - inspreek 1
  05:11:26 - 05:11:35 - Emile Roemer
  05:11:49 - 05:11:53 - Spreekstoel
  05:11:53 - 05:12:45 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:12:45 - 05:12:51 - Emile Roemer
  05:12:51 - 05:13:08 - Spreekstoel
  05:13:08 - 05:13:14 - Emile Roemer
  05:13:14 - 05:13:18 - Spreekstoel
  05:13:18 - 05:21:31 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:21:31 - 05:21:59 - Emile Roemer
  05:21:59 - 05:22:01 - Emile Roemer
  05:22:01 - 05:22:02 - Spreekstoel
  05:22:02 - 05:23:17 - inspreek 1
  05:23:17 - 05:23:20 - Spreekstoel
  05:23:20 - 05:23:37 - inspreek 1
  05:23:37 - 05:23:38 - Spreekstoel
  05:23:38 - 05:23:47 - inspreek 1
  05:23:47 - 05:23:53 - Spreekstoel
  05:23:53 - 05:23:57 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:23:57 - 05:24:29 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:24:29 - 05:24:32 - Spreekstoel
  05:24:32 - 05:24:33 - Emile Roemer
  05:24:33 - 05:24:53 - inspreek 1
  05:24:53 - 05:24:54 - Spreekstoel
  05:24:54 - 05:24:56 - inspreek 1
  05:24:56 - 05:24:57 - Spreekstoel
  05:24:57 - 05:25:18 - Spreekstoel
  05:25:18 - 05:25:19 - Emile Roemer
  05:25:19 - 05:25:22 - Spreekstoel
  05:25:22 - 05:25:58 - inspreek 1
  05:25:58 - 05:25:59 - Spreekstoel
  05:25:59 - 05:26:02 - inspreek 1
  05:26:02 - 05:26:08 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:26:08 - 05:26:30 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:26:30 - 05:26:46 - Spreekstoel
  05:26:46 - 05:26:47 - inspreek 1
  05:26:47 - 05:26:49 - Spreekstoel
  05:26:49 - 05:27:22 - inspreek 1
  05:27:22 - 05:27:28 - Spreekstoel
  05:27:28 - 05:28:19 - inspreek 1
  05:28:19 - 05:28:32 - Spreekstoel
  05:28:32 - 05:28:37 - Emile Roemer
  05:28:37 - 05:28:38 - Spreekstoel
  05:28:38 - 05:28:39 - Emile Roemer
  05:28:39 - 05:28:57 - inspreek 1
  05:28:57 - 05:28:58 - Spreekstoel
  05:28:58 - 05:29:02 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:29:02 - 05:29:47 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:29:47 - 05:29:48 - Emile Roemer
  05:29:48 - 05:30:16 - inspreek 1
  05:30:16 - 05:30:17 - Emile Roemer
  05:30:17 - 05:30:56 - Spreekstoel
  05:30:56 - 05:30:58 - Emile Roemer
  05:30:58 - 05:31:36 - inspreek 1
  05:31:36 - 05:31:37 - Emile Roemer
  05:31:37 - 05:31:38 - Spreekstoel
  05:31:38 - 05:31:40 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:31:40 - 05:31:54 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:31:54 - 05:31:55 - Spreekstoel
  05:31:55 - 05:32:01 - inspreek 1
  05:32:01 - 05:32:02 - Spreekstoel
  05:32:02 - 05:32:05 - Emile Roemer
  05:32:05 - 05:32:08 - Spreekstoel
  05:32:08 - 05:32:53 - inspreek 1
  05:32:53 - 05:32:54 - Spreekstoel
  05:32:54 - 05:32:56 - Spreekstoel
  05:32:56 - 05:32:58 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:32:58 - 05:33:34 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:33:34 - 05:33:35 - Emile Roemer
  05:33:35 - 05:33:55 - inspreek 1
  05:33:55 - 05:33:56 - Emile Roemer
  05:33:56 - 05:33:57 - Spreekstoel
  05:33:57 - 05:34:00 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:34:00 - 05:34:06 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:34:06 - 05:34:07 - Spreekstoel
  05:34:07 - 05:34:15 - inspreek 1
  05:34:15 - 05:34:16 - Spreekstoel
  05:34:16 - 05:34:17 - Emile Roemer
  05:34:17 - 05:34:25 - Spreekstoel
  05:34:25 - 05:35:41 - inspreek 1
  05:35:41 - 05:35:42 - Spreekstoel
  05:35:42 - 05:35:43 - inspreek 1
  05:35:43 - 05:37:10 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:37:10 - 05:37:32 - Spreekstoel
  05:37:32 - 05:37:34 - inspreek 1
  05:37:34 - 05:38:07 - Spreekstoel
  05:38:07 - 05:38:10 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:38:10 - 05:38:11 - inspreek 2
  05:38:11 - 05:38:13 - Spreekstoel
  05:38:13 - 05:38:14 - inspreek 1
  05:38:14 - 05:38:16 - Spreekstoel
  05:38:16 - 05:38:19 - inspreek 1
  05:38:19 - 05:39:11 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:39:11 - 05:39:12 - Spreekstoel
  05:39:12 - 05:39:13 - Spreekstoel
  05:39:13 - 05:39:44 - inspreek 1
  05:39:44 - 05:39:46 - Spreekstoel
  05:39:46 - 05:40:20 - Spreekstoel
  05:40:20 - 05:40:21 - Emile Roemer
  05:40:21 - 05:40:22 - Spreekstoel
  05:40:22 - 05:40:54 - inspreek 1
  05:40:54 - 05:40:55 - Spreekstoel
  05:40:55 - 05:40:56 - Spreekstoel
  05:40:56 - 05:41:31 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:41:31 - 05:41:33 - Emile Roemer
  05:41:33 - 05:41:37 - Spreekstoel
  05:41:37 - 05:42:05 - inspreek 1
  05:42:05 - 05:42:06 - Spreekstoel
  05:42:06 - 05:42:07 - inspreek 1
  05:42:07 - 05:42:09 - Spreekstoel
  05:42:09 - 05:42:11 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:42:11 - 05:42:44 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:42:44 - 05:42:47 - Emile Roemer
  05:42:47 - 05:42:51 - Spreekstoel
  05:42:51 - 05:43:24 - inspreek 1
  05:43:24 - 05:43:25 - Spreekstoel
  05:43:25 - 05:43:30 - inspreek 1
  05:43:30 - 05:43:36 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:43:36 - 05:43:37 - Spreekstoel
  05:43:37 - 05:44:07 - inspreek 1
  05:44:07 - 05:44:08 - Spreekstoel
  05:44:08 - 05:44:47 - inspreek 1
  05:44:47 - 05:44:50 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:44:50 - 05:44:51 - Spreekstoel
  05:44:51 - 05:45:00 - inspreek 1
  05:45:00 - 05:45:03 - Spreekstoel
  05:45:03 - 05:45:09 - inspreek 1
  05:45:09 - 05:45:10 - Spreekstoel
  05:45:10 - 05:45:48 - A.M.A. Schoolmeesters
  05:45:48 - 05:45:59 - Spreekstoel
  05:45:59 - 05:46:00 - Emile Roemer
  05:46:00 - 05:46:01 - Spreekstoel
  05:46:01 - 05:46:20 - Emile Roemer
  05:46:34 - 05:46:38 - Spreekstoel
  05:46:38 - 05:56:59 - A.C.P Peters
  05:56:59 - 05:57:07 - Emile Roemer
  05:57:24 - 05:57:25 - Spreekstoel
  05:57:25 - 05:57:31 - M.T.P. Jenneskens
  05:57:31 - 06:08:48 - M.T.P. Jenneskens
  06:08:50 - 06:08:55 - Emile Roemer
  06:09:10 - 06:09:15 - Spreekstoel
  06:09:15 - 06:09:18 - T.G.M. Jetten
  06:09:18 - 06:20:55 - T.G.M. Jetten
  06:20:55 - 06:21:02 - Emile Roemer
  06:21:17 - 06:21:24 - Spreekstoel
  06:21:24 - 06:27:15 - P.F.M. Schyns
  06:27:15 - 06:27:43 - Emile Roemer
  06:27:43 - 06:28:09 - J. Wolters Gregório
  06:28:09 - 06:28:47 - Spreekstoel
  06:28:47 - 06:29:25 - J. Wolters Gregório
  06:29:25 - 06:29:26 - Emile Roemer
  06:29:26 - 06:29:27 - Spreekstoel
  06:29:27 - 06:29:58 - inspreek 1
  06:29:58 - 06:29:59 - Spreekstoel
  06:29:59 - 06:30:01 - Emile Roemer
  06:30:01 - 06:30:03 - J. Wolters Gregório
  06:30:03 - 06:30:09 - Spreekstoel
  06:30:09 - 06:30:10 - Emile Roemer
  06:30:10 - 06:32:41 - J. Wolters Gregório
  06:32:41 - 06:32:45 - Emile Roemer
  06:32:45 - 06:32:47 - Spreekstoel
  06:32:47 - 06:33:28 - inspreek 2
  06:33:28 - 06:33:29 - Spreekstoel
  06:33:29 - 06:33:32 - Spreekstoel
  06:33:32 - 06:34:01 - J. Wolters Gregório
  06:34:01 - 06:34:02 - Spreekstoel
  06:34:02 - 06:34:16 - inspreek 2
  06:34:16 - 06:34:18 - Spreekstoel
  06:34:18 - 06:34:40 - J. Wolters Gregório
  06:34:40 - 06:34:42 - Emile Roemer
  06:34:42 - 06:34:47 - inspreek 2
  06:34:47 - 06:34:50 - Spreekstoel
  06:34:50 - 06:34:54 - Spreekstoel
  06:34:54 - 06:36:50 - J. Wolters Gregório
  06:36:50 - 06:36:56 - Spreekstoel
  06:37:10 - 06:37:14 - Spreekstoel
  06:37:14 - 06:42:02 - A. Berghorst
  06:42:02 - 06:42:03 - Emile Roemer
  06:42:03 - 06:42:39 - inspreek 1
  06:42:39 - 06:42:40 - Spreekstoel
  06:42:40 - 06:42:52 - Spreekstoel
  06:42:52 - 06:42:58 - A. Berghorst
  06:42:58 - 06:42:59 - Emile Roemer
  06:42:59 - 06:43:22 - inspreek 1
  06:43:22 - 06:43:23 - Emile Roemer
  06:43:23 - 06:43:24 - inspreek 1
  06:43:24 - 06:43:25 - A. Berghorst
  06:43:25 - 06:43:30 - Emile Roemer
  06:43:30 - 06:43:34 - Spreekstoel
  06:43:34 - 06:43:51 - A. Berghorst
  06:43:53 - 06:43:54 - Emile Roemer
  06:43:55 - 06:44:07 - inspreek 1
  06:44:07 - 06:44:08 - Emile Roemer
  06:44:08 - 06:44:31 - Spreekstoel
  06:44:31 - 06:44:32 - Emile Roemer
  06:44:32 - 06:44:58 - inspreek 1
  06:44:58 - 06:44:59 - Emile Roemer
  06:44:59 - 06:45:02 - Spreekstoel
  06:45:02 - 06:45:24 - A. Berghorst
  06:45:24 - 06:45:25 - Emile Roemer
  06:45:25 - 06:45:33 - inspreek 1
  06:45:33 - 06:45:35 - Emile Roemer
  06:45:38 - 06:46:19 - inspreek 1
  06:46:19 - 06:46:20 - Emile Roemer
  06:46:20 - 06:46:23 - Spreekstoel
  06:46:23 - 06:46:53 - A. Berghorst
  06:46:53 - 06:46:54 - Spreekstoel
  06:46:54 - 06:46:55 - Emile Roemer
  06:46:55 - 06:47:43 - inspreek 1
  06:47:44 - 06:47:50 - Spreekstoel
  06:47:50 - 06:48:29 - A. Berghorst
  06:48:29 - 06:48:30 - Emile Roemer
  06:48:30 - 06:49:02 - inspreek 1
  06:49:02 - 06:49:03 - Emile Roemer
  06:49:03 - 06:49:33 - Spreekstoel
  06:49:33 - 06:49:56 - A. Berghorst
  06:49:57 - 06:49:58 - Emile Roemer
  06:49:58 - 06:49:59 - inspreek 1
  06:49:59 - 06:50:01 - Emile Roemer
  06:50:04 - 06:51:04 - inspreek 1
  06:51:04 - 06:51:05 - inspreek 1
  06:51:05 - 06:51:07 - Spreekstoel
  06:51:07 - 06:51:48 - A. Berghorst
  06:51:48 - 06:51:49 - Emile Roemer
  06:51:49 - 06:52:06 - inspreek 1
  06:52:06 - 06:52:07 - inspreek 1
  06:52:07 - 06:52:10 - Emile Roemer
  06:52:11 - 06:52:14 - Spreekstoel
  06:52:14 - 06:53:33 - A. Berghorst
  06:53:33 - 06:53:35 - Emile Roemer
  06:53:35 - 06:54:01 - inspreek 1
  06:54:01 - 06:54:02 - Emile Roemer
  06:54:02 - 06:54:05 - Spreekstoel
  06:54:05 - 06:54:06 - Spreekstoel
  06:54:06 - 06:54:08 - Emile Roemer
  06:54:08 - 06:54:17 - Spreekstoel
  06:54:17 - 06:54:18 - Emile Roemer
  06:54:19 - 06:55:06 - inspreek 1
  06:55:06 - 06:55:07 - Emile Roemer
  06:55:07 - 06:55:14 - Spreekstoel
  06:55:14 - 06:55:15 - Emile Roemer
  06:55:15 - 06:55:20 - inspreek 1
  06:55:20 - 06:55:22 - Emile Roemer
  06:55:22 - 06:55:33 - Spreekstoel
  06:55:33 - 06:56:31 - A. Berghorst
  06:56:32 - 06:56:38 - Emile Roemer
  06:56:48 - 06:56:56 - Spreekstoel
  06:56:56 - 06:58:23 - H.L.M. Nijskens
  06:58:23 - 06:58:28 - Emile Roemer
  06:58:28 - 07:00:09 - inspreek 1
  07:00:09 - 07:00:10 - Emile Roemer
  07:00:10 - 07:00:11 - inspreek 1
  07:00:11 - 07:01:01 - Spreekstoel
  07:01:01 - 07:01:03 - Spreekstoel
  07:01:03 - 07:01:32 - inspreek 1
  07:01:32 - 07:01:33 - inspreek 1
  07:01:33 - 07:01:40 - Spreekstoel
  07:01:40 - 07:01:44 - H.L.M. Nijskens
  07:01:44 - 07:02:09 - H.L.M. Nijskens
  07:02:09 - 07:02:14 - inspreek 1
  07:02:14 - 07:02:24 - Spreekstoel
  07:02:24 - 07:02:28 - inspreek 1
  07:02:28 - 07:02:36 - Spreekstoel
  07:02:36 - 07:03:05 - H.L.M. Nijskens
  07:03:05 - 07:03:06 - Emile Roemer
  07:03:06 - 07:03:13 - inspreek 1
  07:03:13 - 07:03:31 - Spreekstoel
  07:03:31 - 07:03:51 - H.L.M. Nijskens
  07:03:51 - 07:03:52 - inspreek 1
  07:03:52 - 07:03:53 - Emile Roemer
  07:03:53 - 07:03:54 - inspreek 1
  07:03:54 - 07:03:56 - Emile Roemer
  07:03:57 - 07:04:06 - Spreekstoel
  07:04:06 - 07:04:26 - H.L.M. Nijskens
  07:04:26 - 07:04:27 - inspreek 1
  07:04:27 - 07:04:59 - Emile Roemer
  07:05:00 - 07:05:01 - Emile Roemer
  07:05:01 - 07:05:03 - Spreekstoel
  07:05:03 - 07:05:04 - H.L.M. Nijskens
  07:05:04 - 07:05:28 - H.L.M. Nijskens
  07:05:28 - 07:05:39 - inspreek 1
  07:05:39 - 07:05:40 - Spreekstoel
  07:05:40 - 07:05:42 - Emile Roemer
  07:05:42 - 07:05:45 - Spreekstoel
  07:05:45 - 07:05:48 - H.L.M. Nijskens
  07:05:48 - 07:08:51 - H.L.M. Nijskens
  07:08:51 - 07:08:52 - Emile Roemer
  07:08:52 - 07:09:11 - inspreek 1
  07:09:11 - 07:09:18 - Spreekstoel
  07:09:18 - 07:10:09 - H.L.M. Nijskens
  07:10:09 - 07:10:10 - Emile Roemer
  07:10:10 - 07:10:46 - inspreek 1
  07:10:46 - 07:10:47 - Emile Roemer
  07:10:47 - 07:10:52 - Spreekstoel
  07:10:52 - 07:11:40 - H.L.M. Nijskens
  07:11:40 - 07:11:41 - Emile Roemer
  07:11:41 - 07:11:42 - Spreekstoel
  07:11:42 - 07:11:43 - Emile Roemer
  07:11:43 - 07:13:13 - inspreek 1
  07:13:13 - 07:13:14 - Emile Roemer
  07:13:14 - 07:13:16 - Spreekstoel
  07:13:16 - 07:13:19 - H.L.M. Nijskens
  07:13:19 - 07:14:05 - H.L.M. Nijskens
  07:14:05 - 07:14:06 - Emile Roemer
  07:14:06 - 07:14:59 - inspreek 1
  07:14:59 - 07:15:00 - Emile Roemer
  07:15:00 - 07:15:08 - Spreekstoel
  07:15:08 - 07:15:47 - H.L.M. Nijskens
  07:15:48 - 07:15:49 - Emile Roemer
  07:15:50 - 07:17:05 - inspreek 1
  07:17:05 - 07:17:06 - Spreekstoel
  07:17:06 - 07:17:07 - inspreek 1
  07:17:07 - 07:17:10 - Spreekstoel
  07:17:10 - 07:17:14 - H.L.M. Nijskens
  07:17:14 - 07:17:54 - H.L.M. Nijskens
  07:17:54 - 07:17:57 - Emile Roemer
  07:18:01 - 07:18:45 - inspreek 2
  07:18:45 - 07:18:47 - Emile Roemer
  07:18:47 - 07:18:50 - Spreekstoel
  07:18:50 - 07:18:52 - H.L.M. Nijskens
  07:18:52 - 07:19:44 - H.L.M. Nijskens
  07:19:45 - 07:19:46 - Emile Roemer
  07:19:46 - 07:20:45 - inspreek 2
  07:20:45 - 07:20:46 - H.L.M. Nijskens
  07:20:47 - 07:20:52 - Spreekstoel
  07:20:52 - 07:20:55 - H.L.M. Nijskens
  07:20:55 - 07:20:58 - Emile Roemer
  07:21:00 - 07:21:23 - inspreek 1
  07:21:23 - 07:21:24 - Emile Roemer
  07:21:24 - 07:21:26 - Spreekstoel
  07:21:26 - 07:21:29 - H.L.M. Nijskens
  07:21:29 - 07:23:05 - H.L.M. Nijskens
  07:23:05 - 07:23:30 - inspreek 1
  07:23:30 - 07:23:33 - Emile Roemer
  07:23:33 - 07:23:34 - Spreekstoel
  07:23:34 - 07:23:56 - H.L.M. Nijskens
  07:23:56 - 07:24:04 - Emile Roemer
  07:24:18 - 07:24:20 - Spreekstoel
  07:24:20 - 07:33:07 - P.S.M.L. Plusquin
  07:33:07 - 07:33:15 - Emile Roemer
  07:33:29 - 07:33:33 - Spreekstoel
  07:33:33 - 07:37:57 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:37:57 - 07:37:58 - Emile Roemer
  07:37:58 - 07:38:06 - Spreekstoel
  07:38:06 - 07:38:30 - inspreek 1
  07:38:30 - 07:38:32 - Spreekstoel
  07:38:32 - 07:38:36 - inspreek 1
  07:38:36 - 07:39:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:39:14 - 07:39:15 - Spreekstoel
  07:39:15 - 07:39:44 - inspreek 1
  07:39:44 - 07:40:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:40:28 - 07:40:29 - Spreekstoel
  07:40:29 - 07:40:39 - inspreek 1
  07:40:39 - 07:40:40 - Spreekstoel
  07:40:40 - 07:40:41 - Emile Roemer
  07:40:41 - 07:40:42 - Spreekstoel
  07:40:42 - 07:41:18 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:41:18 - 07:41:19 - Emile Roemer
  07:41:19 - 07:41:20 - Spreekstoel
  07:41:20 - 07:41:32 - inspreek 1
  07:41:32 - 07:41:39 - inspreek 1
  07:41:39 - 07:41:44 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:41:44 - 07:42:34 - Spreekstoel
  07:42:34 - 07:46:03 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:46:03 - 07:46:04 - Emile Roemer
  07:46:04 - 07:46:41 - inspreek 1
  07:46:41 - 07:46:42 - Spreekstoel
  07:46:42 - 07:46:43 - Emile Roemer
  07:46:43 - 07:46:46 - Spreekstoel
  07:46:46 - 07:47:39 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:47:39 - 07:47:40 - Emile Roemer
  07:47:40 - 07:48:09 - inspreek 1
  07:48:09 - 07:48:10 - Emile Roemer
  07:48:10 - 07:48:42 - Spreekstoel
  07:48:42 - 07:48:43 - Emile Roemer
  07:48:43 - 07:48:44 - Spreekstoel
  07:48:44 - 07:48:56 - inspreek 1
  07:48:56 - 07:49:01 - Spreekstoel
  07:49:01 - 07:49:02 - Emile Roemer
  07:49:02 - 07:49:54 - inspreek 1
  07:49:54 - 07:49:55 - Spreekstoel
  07:49:55 - 07:49:58 - Spreekstoel
  07:49:58 - 07:51:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:51:28 - 07:51:29 - Emile Roemer
  07:51:29 - 07:52:00 - inspreek 1
  07:52:00 - 07:52:01 - Spreekstoel
  07:52:01 - 07:53:08 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:53:08 - 07:53:09 - Spreekstoel
  07:53:09 - 07:53:29 - inspreek 1
  07:53:29 - 07:53:30 - Spreekstoel
  07:53:30 - 07:53:55 - inspreek 1
  07:53:55 - 07:54:03 - inspreek 1
  07:54:03 - 07:54:09 - Spreekstoel
  07:54:09 - 07:54:28 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:54:28 - 07:54:29 - Emile Roemer
  07:54:29 - 07:54:31 - Spreekstoel
  07:54:31 - 07:54:34 - Emile Roemer
  07:54:34 - 07:54:37 - Spreekstoel
  07:54:37 - 07:55:41 - inspreek 1
  07:55:41 - 07:55:42 - Emile Roemer
  07:55:42 - 07:58:06 - M.L.H. Depondt-Olivers
  07:58:06 - 07:58:07 - Spreekstoel
  07:58:07 - 07:58:23 - Spreekstoel
  07:58:23 - 07:58:27 - Emile Roemer
  07:58:27 - 07:58:31 - Spreekstoel
  07:58:31 - 08:02:05 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:02:08 - 08:02:38 - Emile Roemer
  08:16:31 - 08:16:34 - Emile Roemer
  08:17:02 - 08:18:48 - Emile Roemer
  08:19:04 - 08:19:09 - Spreekstoel
  08:19:09 - 08:23:29 - S.H.M. Satijn
  08:23:30 - 08:23:39 - Emile Roemer
  08:23:39 - 08:23:45 - inspreek 1
  08:23:46 - 08:24:00 - Emile Roemer
  08:24:09 - 08:24:22 - Spreekstoel
  08:24:22 - 08:26:33 - Michael Theuns
  08:26:33 - 08:26:34 - Emile Roemer
  08:26:34 - 08:26:35 - Spreekstoel
  08:26:35 - 08:26:48 - Anne-Marie Fischer-Otten
  08:26:48 - 08:26:51 - Spreekstoel
  08:26:51 - 08:27:01 - Michael Theuns
  08:27:01 - 08:27:16 - Anne-Marie Fischer-Otten
  08:27:16 - 08:27:27 - Emile Roemer
  08:27:27 - 08:27:28 - Spreekstoel
  08:27:28 - 08:29:58 - Michael Theuns
  08:29:58 - 08:29:59 - Emile Roemer
  08:29:59 - 08:30:00 - Spreekstoel
  08:30:00 - 08:30:21 - Anne-Marie Fischer-Otten
  08:30:21 - 08:30:23 - Spreekstoel
  08:30:23 - 08:30:35 - Emile Roemer
  08:30:35 - 08:31:31 - Michael Theuns
  08:31:31 - 08:31:34 - Spreekstoel
  08:31:34 - 08:31:35 - Emile Roemer
  08:31:35 - 08:32:12 - inspreek 1
  08:32:12 - 08:32:22 - Emile Roemer
  08:32:32 - 08:32:38 - Spreekstoel
  08:32:38 - 08:34:35 - Jasper Kuntzelaers
  08:34:35 - 08:34:51 - Emile Roemer
  08:34:51 - 08:34:52 - Spreekstoel
  08:34:52 - 08:35:24 - inspreek 1
  08:35:24 - 08:35:47 - Spreekstoel
  08:35:47 - 08:35:58 - Emile Roemer
  08:35:58 - 08:35:59 - Spreekstoel
  08:35:59 - 08:36:04 - Emile Roemer
  08:36:04 - 08:36:20 - Spreekstoel
  08:36:20 - 08:36:22 - inspreek 1
  08:36:22 - 08:36:29 - Spreekstoel
  08:36:29 - 08:36:33 - inspreek 1
  08:36:33 - 08:36:34 - Spreekstoel
  08:36:34 - 08:36:36 - inspreek 1
  08:36:36 - 08:36:40 - Spreekstoel
  08:36:40 - 08:37:11 - inspreek 1
  08:37:11 - 08:37:23 - Spreekstoel
  08:37:23 - 08:37:28 - Emile Roemer
  08:37:28 - 08:37:49 - Spreekstoel
  08:37:49 - 08:38:28 - Marc van van Caldenberg
  08:38:29 - 08:41:08 - Emile Roemer
  08:41:21 - 08:41:22 - Emile Roemer
  08:41:33 - 08:41:53 - Emile Roemer
  08:42:11 - 08:42:13 - Emile Roemer
  08:42:23 - 08:42:24 - Emile Roemer
  08:42:28 - 08:42:45 - Emile Roemer
  08:43:00 - 08:45:29 - Emile Roemer
 12. 8

  08:45:19 - 08:45:29 - Emile Roemer
  08:45:29 - 08:45:46 - inspreek 1
  08:45:46 - 08:45:47 - inspreek 1