Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 3-11-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Interprovinciaal wolvenplan - toesturen / informeren voortang aan PS
  00:02:50 - 00:10:38 - E.G.M. Roemer
 2. 2

  00:06:45 - 00:10:38 - E.G.M. Roemer
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:10:29 - 00:10:38 - E.G.M. Roemer
 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 29-9-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:21:31 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:22:31 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 7. 7

  00:22:44 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 8. 7.1

  De Starterslening wordt sinds 2006 door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland uitgevoerd. Het overbrugt het verschil tussen de daadwerkelijk verstrekte lening door de bank en de aankoopsom van de woning. Uit evaluatie van de starterslening blijkt dat het een kansrijk instrument is om starters te helpen.
  Het voorliggend voorstel beoogt een verlening van de Starterslening met 4 jaar en een verhoging van het kredietplafond met € 12 miljoen, waarbij de huidige provinciale bijdrage van 75% wordt gecontinueerd.
  Het verzoek aan PS is, naast de verlening van de verordening t/m december 2027, om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de verhoging van de kredietfaciliteit. Ter ondersteuning zijn de spelregels rondom de wensen & bedenkingenprocedure als bijlage toegevoegd.


  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 13-10-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 3-11-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de verordening 'Startersleningen Provincie Limburg' verlengen t/m 31 december 2027. waarbij jaarlijks de mogelijkheid bestaat om de regeling alsnog te beëindigen;
  2. instemmen met wijziging van de verordening 'Startersleningen Provincie Limburg' en publicatie in het provinciaal blad;
  3. kenbaar maken van wensen en bedenkingen inzake het voornemen van Gedeputeerde Staten om de kredietfaciliteit voor de Startersregeling te verhogen met € 12,0 miljoen waardoor de totale kredietfaciliteit € 94,3 miljoen zal bedragen;
  4. in te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de dotatie aan de risicoreserve SIS 3.0 ter hoogte van € 141.500. Deze financiële consequenties worden middels een begrotingswijziging in het eerstvolgende P&C-document verwerkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. De verordening “Startersleningen Provincie Limburg te verlengen t/m 31 december 2027,
  waarbij de mogelijkheid bestaat om de regeling tussentijds te beëindigen.
  2. Geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van verhoging van de kredietfaciliteit voor de Startersregeling met € 12,0 miljoen, waardoor de totale kredietfaciliteit € 94,3 mln. zal bedragen.
  3. In te stemmen met wijziging van de verordening “Startersleningen Provincie Limburg” en publicatie in het provinciaal blad.
  4. In te stemmen met het dekkingsvoorstel zoals opgenomen onder paragraaf 8 voor de dotatie aan de risicoreserve SIS 3.0 ter hoogte van € 141.500. Deze financiële consequenties worden middels een begrotingswijziging in het eerstvolgende P&C-document verwerkt.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:22:48 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 9. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  De ‘Gewijzigde verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2023’ als volgt te wijzigen:


  ARTIKEL I


  Artikel 2 komt te luiden:
  1. Er is een Presidium dat bestaat uit de fractievoorzitters, uitgezonderd de voorzitters van fracties ontstaan door afsplitsing. De voorzitters van fracties ontstaan door afsplitsing zijn geen lid van het Presidium. De voorzitter van Provinciale Staten is Presidiumvoorzitter. De vicevoorzitter van Provinciale Staten is adviserend lid, hij kan bij afwezigheid worden vervangen door de tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten. Bij verhindering of afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter van Provinciale Staten.
  2. Het Presidium doet een voorstel aan Provinciale Staten voor de benoeming van de vicevoorzitter(s) van Provinciale Staten.
  3. De fractievoorzitters wijzen elk een Statenlid aan dat hen bij afwezigheid in het Presidium vervangt.
  4. Het Presidium is een Statencommissie als bedoeld in art. 82 Provinciewet en tevens een bijzondere commissie zoals bedoeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.
  5. Elke fractievoorzitter of diens plaatsvervanger heeft één stem in het Presidium. De Presidiumvoorzitter heeft geen stem.
  6. De griffier en/of diens plaatsvervanger zijn in elke vergadering van het Presidium aanwezig en ondersteunen het Presidium.
  7. Het Presidium is belast met de organisatie en het functioneren van Provinciale Staten en de Statencommissies en stelt daartoe onder andere het vergaderschema voor Provinciale Staten en de Statencommissies vast. Ook stelt het Presidium de vaste zitplaatsen in de Statenzaal voor de voorzitter, de Statenleden en de griffier vast. Indien over de vaste zitplaatsen geen overeenstemming wordt bereikt beslist de voorzitter van Provinciale Staten. Ingeval van verschuivingen binnen de aan een fractie toegewezen zitplaatsen doet de fractie hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de griffier. Daarnaast stelt het Presidium de conceptagenda van de vergaderingen van Provinciale Staten vast. De voorzitter van het Presidium kan, indien geen consensus in het Presidium mogelijk is, op basis van een meerderheidsstandpunt in Provinciale Staten, eigenstandig een voorstel doen aan Provinciale Staten voor wijziging van de conceptagenda van een vergadering van Provinciale Staten.
  8. De griffier bereidt in overleg met de voorzitter van het Presidium de Presidiumagenda voor. Onderwerpen worden zoveel mogelijk in een openbare vergadering behandeld. Vergaderstukken voor een openbare vergadering, indien opgesteld ten behoeve van intern beraad, worden openbaar na behandeling door het Presidium en voor zover zij geen persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Het Presidium legt geheimhouding op voor de stukken die achter gesloten deuren behandeld worden op grond van artikel 84 Provinciewet.
  9. Uiterlijk bij de vaststelling van het verslag van de Presidiumvergadering besluit het Presidium op grond van artikel 23, vierde lid Provinciewet of omtrent het in de Presidiumvergadering met gesloten deuren behandelde nog langer geheimhouding zal gelden. Uiterlijk bij de vaststelling van het verslag van de Presidiumvergadering besluit het Presidium op grond van artikel 86, derde lid Provinciewet of omtrent de inhoud van de stukken waarop zij geheimhouding heeft opgelegd nog langer geheimhouding zal gelden. Van alle agendapunten waarvoor geen geheimhouding (meer) geldt, wordt een openbaar verslag gepubliceerd.


  Artikel 5, eerste lid komt als volgt te luiden:
  1. Er is een Werkgeverscommissie die bestaat uit vijf Statenleden van verschillende fracties waarbij een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de Provinciale Staten vertegenwoordigende fracties in acht wordt genomen. De Werkgeverscommissie wordt voorgezeten door de vicevoorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter is commissielid en heeft stemrecht. Bij verhindering van de voorzitter wijst de Werkgeverscommissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter van Provinciale Staten is adviseur van de Werkgeverscommissie.


  Artikel 6, eerste lid komt als volgt te luiden:
  1. Er is een Commissie Integriteitsbevordering die bestaat uit ten minste vijf en maximaal acht Statenleden, waarbij een evenwichtige vertegenwoordiging van de in de Provinciale Staten vertegenwoordigende fracties in acht wordt genomen. Het Presidium benoemt, op voordracht van de fracties, de leden van de Commissie Integriteitsbevordering en een van hen tot voorzitter. Bij verhindering van de voorzitter wijst de commissie uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan. De leden kunnen zich bij verhindering niet laten vervangen.


  Artikel 7, derde lid komt als volgt te luiden:
  3. De commissievoorzitter is technisch voorzitter, is geen commissielid, heeft geen stemrecht en wordt door het Presidium benoemd. De plaatsvervangend voorzitter is commissielid, heeft stemrecht en wordt benoemd door het Presidium.


  Artikel 10 – Informatie uit niet openbare documenten/geluidsbestanden en het delen daarvanwordt vernummerd naar artikel 11.


  Artikel 19, eerste lid komt als volgt te luiden:
  1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij Provinciale Staten anders beslissen. De beraadslaging over een Statenvoorstel waarin Provinciale Staten gevraagd worden om wensen en bedenkingen of zienswijzen kenbaar te maken geschiedt in één termijn.


  ARTIKEL II
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:23:03 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 10. 8

  00:23:23 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
 11. 8.1

  De oorspronkelijke kostenraming voor de reconstructie van de N595 blijkt na veel jaren planvoorbereiding onvoldoende. Voorliggend voorstel stelt voor om het projectkrediet op te hogen om zodoende het plan te kunnen uitwerken en uiteindelijk uitvoeren.


  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 06-10-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als  behandelstuk door te leiden naar PS van 3-11-2023.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. aanvullend krediet ter hoogte van € 9.480.000 toe te kennen aan project Reconstructie N595 Wittemer Allee;
  2. dit aanvullend krediet als volgt te dekken:
  2.1 een bedrag van € 1.500.000 vanuit de reservering van de Nota Kapitaalgoederen voor de rehabilitatie van de N595;
  2.2 een bedrag van € 7.980.000 vanuit de daarvoor bedoelde risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (9), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), Horizon (1), JA21 (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (4)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. Aanvullend krediet ter hoogte van € 9.480.000 toe te kennen aan project N595 Wittemer Allee;
  2. Dit aanvullend krediet als volgt te dekken:
  2.1. Een bedrag van € 1.500.000 vanuit de reservering van de Nota Kapitaalgoederen voor de rehabilitatie van de N595;
  2.2. Een bedrag van € 7.980.000 vanuit de daarvoor bedoelde risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  Met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 171 Bosch c.s. inzake Gulpen Wittem eerst

  Moties

  Titel
  Gewijzigde Motie 2991 Bloi c.s. inzake Onderzoek wel en wee van de Wittemer Allee- overdracht N595

  Toezeggingen

  Titel
  Plan van aanpak B1 taalniveau in communicatie en Statenvoorstellen
  00:23:26 - 00:24:00 - E.G.M. Roemer
  00:24:00 - 00:26:14 - P.J.M. Loomans
  00:26:14 - 00:29:45 - A. Berghorst
  00:29:45 - 00:31:13 - L.A.P. Vaessen
  00:31:13 - 00:32:14 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:32:14 - 00:37:03 - J.M. Bloi
  00:37:03 - 00:40:26 - J. Huizing
  00:40:26 - 00:44:35 - W.A.J IJpelaar
  00:44:35 - 00:48:17 - R.J.H. Franssen
  00:48:17 - 00:52:00 - M.Th. Bosch
  00:52:00 - 00:56:51 - R.B. Driessen
  00:56:51 - 00:58:46 - J. Wolters Gregório
  00:58:46 - 01:02:51 - H.P.A. Sol
  01:09:04 - 01:21:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:21:27 - 01:23:09 - J.M. Bloi
  01:23:09 - 01:25:33 - J. Huizing
  01:25:33 - 01:27:46 - R.J.H. Franssen
  01:27:46 - 01:29:48 - M.Th. Bosch
  01:29:48 - 01:31:06 - J. Wolters Gregório
  01:31:06 - 01:36:48 - H.P.A. Sol
  01:40:48 - 01:48:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:48:11 - 01:52:22 - E.G.M. Roemer
 12. 9

  Moties

  Titel
  Motie vreemd 2990 Blijlevens c.s. inzake Wolf in Limburg wie beschermt wie

  Toezeggingen

  Titel
  Interprovinciaal wolvenplan - interventie richlijnen onder de aandacht van Limburgse gemeenten.
  01:51:46 - 01:52:22 - E.G.M. Roemer
  01:52:22 - 01:54:08 - R.P. Blijlevens
  01:54:29 - 02:10:09 - L. Faassen
  02:10:11 - 02:12:20 - E.G.M. Roemer
 13. 10
  Sluiting