Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Afscheidsvergadering)

dinsdag 28 maart 2023

14:00 - 15:23
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Afscheidsvergadering, Statenzaal Gouvernement.
Vanaf 13:00 uur inloop in de Feestzaal

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 28-03-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 9-02-2023 met voortgang op 10-02-2023 ongewijzigd vast te stellen.

 3. 3
  HAMERSTUKKEN
 4. 3.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:


  n.v.t.

 5. 4
  BEHANDELSTUKKEN
 6. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. 6

  Voor een goede overgang van de oude naar de nieuwe Staten heeft het Presidium van de Statenperiode 2019-2023 dit overdrachtsdocument in zijn vergadering van 3 - 2- 2023 vastgesteld. Daarbij is de nadruk gelegd op een tweetal ontwikkelingen die ook van invloed zullen zijn op deze nieuwe Statenperiode:
  • het proces dat in gang is gezet om de positie van Provinciale Staten te versterken en
  • het Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 met de handreiking Risicoanalyse integriteit.
  Tot slot zijn er aandachtspunten opgenomen die uit de verschillende Statencommissies naar voren zijn gekomen.


  Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Het overdrachtsdocument aan te bieden aan de voorzitter van Provinciale Staten met het verzoek om op 29-03-2023 dit document aan te bieden aan de nieuwe Provinciale Staten.

 8. 7

  Naar aanleiding van de verkiezingen van Provinciale Staten op 15 maart 2023 worden door het centraal stembureau 47 Statenleden benoemd. Twee commissies van elk drie Statenleden onderzoeken de geloofsbrieven van deze Statenleden en eventuele geschillen m.b.t. de geloofsbrieven of de verkiezing zelf. Beide commissies rapporteren mondeling over hun bevindingen en adviseren Provinciale Staten omtrent de toelating tot Provinciale Staten van de benoemde Statenleden met ingang van 29 maart.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Op basis van de rapportage van de commissies voor onderzoek van de geloofsbrieven te beslissen:

  1. Omtrent eventuele geschillen m.b.t. de geloofsbrieven of de verkiezing zelf;
  2. of de 47 benoemde Statenleden toegelaten kunnen worden tot Provinciale Staten.
 9. 8
  Afscheid Statenleden
 10. 9
  Sluiting