Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 12 mei 2023

09:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 1. Grond- en Vastgoedbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, water, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Grond- en Vastgoedbeleid is dus niet leidend, maar volgend op deze ruimtelijke doelstellingen. Het is daarmee dus een sturingselement om ruimtelijke doelstellingen (en dus projecten) te verwezenlijken. In het Grond- en Vastgoedbeleid wordt geschetst hoe de Provincie acteert op de grond- en vastgoedmarkt en welke rol en instrumenten (vorm van grondbeleid) zij kan inzetten.
  De voorliggende nota Grond- en Vastgoedbeleid 2022-2025 is een kaderstellende nota inzake het Grond- en Vastgoedbeleid van de Provincie Limburg en is daarbij een addendum op SIS 3.0. Feitelijk betekent dit indien de bepalingen uit de nota Grond- en vastgoedbeleid 2022-2025 strijdig zijn met de bepalingen uit hoofdstuk 6 (Instrument eigendom: grond en vastgoed) van SIS 3.0 voorliggend Grond- en vastgoedbeleid 2022-2025 prevaleert. Voorliggende nota geeft kaderstellend aan hoe en wanneer grondbeleidsinstrumenten worden ingezet.
  Op 10-12-2021 was er een themasessie voor Statenleden over dit onderwerp. In deze sessie is door Statenleden een aantal punten benoemd die aandacht behoeven in het nieuwe grond- en vastgoedbeleid. Hierbij zijn genoemd: anticiperende aankopen, inzicht in de grondportefeuille, samenwerking met andere overheden, grondspeculatie en risico’s. Deze punten hebben nadrukkelijk een plek gekregen in de voorliggende documenten.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 11-03-2022 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS 10-02-2023.

  Voorgesteld besluit:
  de Nota Grond- en Vastgoedbeleid 2022-2025 vast te stellen

 2. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 3. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 3
  Vragenuur
 5. 4

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van ... ongewijzigd vast te stellen.

 6. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. 6
  HAMERSTUKKEN
 8. 6.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  ...

 9. 7
  BEHANDELSTUKKEN
 10. 8
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 11. 9
  Sluiting