Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 15-12-2023 gewijzigd vast te stellen.

  00:09:08 - 00:12:14 - E.G.M. Roemer
  00:12:24 - 00:16:06 - Spreekstoel
 2. 2

  00:12:49 - 00:16:06 - Spreekstoel
  00:16:06 - 00:17:38 - E.G.M. Roemer
  00:18:26 - 00:19:47 - Emile Roemer
  00:19:48 - 00:20:23 - Spreekstoel
  00:20:23 - 00:20:39 - Voorzitter Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  00:20:40 - 00:21:10 - Emile Roemer
  00:21:25 - 00:21:31 - Emile Roemer
  00:21:31 - 00:24:33 - inspreek 2
  00:24:33 - 00:24:34 - inspreek 2
  00:24:34 - 00:24:35 - inspreek 2
  00:32:40 - 00:32:46 - Emile Roemer
  00:33:00 - 00:34:18 - Emile Roemer
 3. 3
  Installatie nieuw Burgercommissielid
 4. 4

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 5. 5

  N.v.t.

 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 3-11-2023 ongewijzigd vast te stellen en de notulen van de Statenvergadering van 10-11-2023 gewijzigd vast te stellen.
  In de notulen van 10-11-2023 stond op pagina 90 tm 97 herhaaldelijk dat gedeputeerde Kuntzelaers aan het woord is, dat moet gedeputeerde van Caldenberg zijn. Dit is aangepast en gearceerd.

  00:35:54 - 00:36:40 - Emile Roemer
 7. 7

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

  00:33:10 - 00:34:18 - Emile Roemer
 8. 8

  00:33:27 - 00:34:18 - Emile Roemer
  00:34:28 - 00:34:54 - inspreek 1
 9. 8.1

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben 2 jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet. Middels het onderhavige voorstel wordt een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de RUD Limburg Noord (RUD LN) in procedure gebracht. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
  Dit onderwerp ziet op het (al dan niet) kenbaar maken van zienswijzen door Provinciale Staten. De bevoegdheid tot wijzigingen / treffen / in- en uittreden van de regeling ligt bij het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten mogen voorafgaand aan het besluit hiertoe zienswijzen kenbaar maken.


  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 1-12-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel 
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van gedeputeerde staten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:33:31 - 00:34:18 - Emile Roemer
 10. 8.2

  Op 1-7-2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Deze wijziging heeft als voornaamste doelstelling om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Alle gemeenschappelijke regelingen hebben 2 jaar de tijd om volledig te gaan voldoen aan de gewijzigde wet. Middels het onderhavige voorstel wordt een gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de RUD Zuid-Limburg (RUD ZL) in procedure gebracht. Beoogd resultaat is het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg zodat deze tijdig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 
  Dit onderwerp ziet op het (al dan niet) kenbaar maken van zienswijzen door Provinciale Staten. De bevoegdheid tot wijzigingen / treffen / in- en uittreden van de regeling ligt bij het college van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten mogen voorafgaand aan het besluit hiertoe zienswijzen kenbaar maken.


  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 1-12-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit van het college van gedeputeerde staten over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. 8.3

  De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen vastgesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit Controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 24-11-2023. De commissie heeft besloten het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.  
  Op 1-12-2023 heeft een informatiesessie plaatsgevonden. 


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2023, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2023) vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  Het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2023, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2023) vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:34:03 - 00:34:18 - Emile Roemer
  00:34:28 - 00:34:54 - inspreek 1
  00:34:54 - 00:35:08 - H.P.A. Sol
  00:35:08 - 00:36:40 - Emile Roemer
 12. 8.4

  Vanwege het stilleggen van de bouw in februari van dit jaar om de benodigde WnB-vergunning te krijgen is vertraging ontstaan. Hierdoor zijn ook de proceskosten verder toegenomen voortkomend uit stikstofproblematiek, aanhoudende stijging van prijzen en enkele onvoorziene omstandigheden. De route kan niet worden voltooid binnen het beschikbare projectbudget. Om de route financieel gezond te kunnen voltooien is een aanvullend budget vanuit de provincie nodig van € 1,05 mln.


  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 1-12-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Aanvullend krediet ter hoogte van € 1.050.000 toe te kennen aan project Parkstadroute onder de voorwaarde dat de zes deelnemende gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld ook hun deel van het aanvullend budget naar rato dekken;
  2. Dit aanvullend krediet te dekken uit de risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:  1. aanvullend krediet ter hoogte van € 1.050.000 toe te kennen aan project Parkstadroute onder de voorwaarde dat de zes deelnemende gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en Simpelveld ook hun deel van het aanvullend budget naar rato dekken;
  2. dit aanvullend krediet te dekken uit de risicocomponent onder het kapitaallastenplafond.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:35:26 - 00:36:40 - Emile Roemer
 13. 9

  00:36:16 - 00:36:40 - Emile Roemer
 14. 9.1

  In de legesverordening zijn vergoedingen (leges) opgenomen voor kosten welke de overheid maakt ten behoeve van diensten (zoals het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, informatie) aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De legesverordening bestaat uit een verordening en een tarieventabel.
  Jaarlijks wordt de Legesverordening geactualiseerd. De jaargang 2024 maakt de actualisatie bijzonder door de gevolgen vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 en Optimalisatie van de legestarieven en verhogen kostendekkendheid op verzoek van Provinciale Staten.


  De beleidsmatige aspecten voor de uitwerking van de Legesverordening 2024 zijn gesondeerd in de Interim Statencommissie van 9 juni 2023. Daarnaast heeft er een technische toelichting voor Provinciale Staten plaatsgevonden.
  Dit is behandeld in de Statencommissie ESA van 24-11-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
   de Legesverordening Limburg 2024 met bijhorende tarieventabel zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  met inachtneming van het volgende amendement:
  - Gewijzigd Amendement 173 Nijenhuis c.s. inzake PAS melders legesverordening 2024.


  De Legesverordening Limburg 2024 met bijbehorende tarieventabel 2024 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen, met inachtneming van de wijziging in paragraaf 2.9 Natuur artikel Natura-2000 activiteit lid 4 van het tarief € 1.600 naar € 0, en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Gewijzigd Amendement 173 Nijenhuis c.s.inzake PAS melders legesverordening 2024

  Toezeggingen

  Titel
  Organiseren infosessie bij volgende Legesverordening
  00:36:22 - 00:36:40 - Emile Roemer
  00:36:55 - 00:37:05 - Spreekstoel
  00:37:05 - 00:37:32 - E.A. Schuuring
  00:37:33 - 00:37:43 - Emile Roemer
  00:38:00 - 00:38:04 - Spreekstoel
  00:38:04 - 00:41:39 - A. Wesseling
  00:41:44 - 00:41:51 - Emile Roemer
  00:42:08 - 00:42:16 - Spreekstoel
  00:42:16 - 00:44:23 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:44:23 - 00:44:25 - Emile Roemer
  00:44:25 - 00:44:32 - inspreek 1
  00:44:32 - 00:44:37 - E.A. Schuuring
  00:44:37 - 00:45:06 - E.A. Schuuring
  00:45:06 - 00:45:07 - Emile Roemer
  00:45:07 - 00:45:18 - Spreekstoel
  00:45:18 - 00:46:35 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:46:35 - 00:46:45 - Emile Roemer
  00:46:57 - 00:47:08 - Spreekstoel
  00:47:08 - 00:47:46 - H.P.A. Sol
  00:47:47 - 00:47:55 - Emile Roemer
  00:48:18 - 00:48:26 - Spreekstoel
  00:48:26 - 00:54:58 - D.J. Nijenhuis
  00:55:04 - 00:55:14 - Emile Roemer
  00:55:17 - 00:55:27 - Anne-Marie Fischer-Otten
  00:55:27 - 00:55:28 - Emile Roemer
  00:55:28 - 00:55:29 - Anne-Marie Fischer-Otten
  00:55:29 - 00:55:40 - Emile Roemer
  00:55:57 - 00:56:32 - Spreekstoel
  00:56:32 - 00:56:34 - S.H.M. Satijn
  00:56:34 - 00:58:16 - S.H.M. Satijn
  00:58:17 - 00:58:28 - Emile Roemer
  00:58:29 - 00:58:31 - Emile Roemer
  00:58:31 - 00:58:39 - Spreekstoel
  00:58:39 - 00:58:44 - Emile Roemer
  00:58:53 - 00:59:05 - Spreekstoel
  00:59:05 - 01:00:27 - P.S.M.L. Plusquin
  01:00:27 - 01:00:29 - Emile Roemer
  01:00:30 - 01:00:36 - inspreek 1
  01:00:36 - 01:01:00 - D.J. Nijenhuis
  01:01:02 - 01:01:12 - Spreekstoel
  01:01:12 - 01:01:32 - P.S.M.L. Plusquin
  01:01:32 - 01:01:33 - Emile Roemer
  01:01:33 - 01:01:34 - Spreekstoel
  01:01:34 - 01:01:39 - inspreek 1
  01:01:39 - 01:01:50 - D.J. Nijenhuis
  01:01:50 - 01:01:51 - Emile Roemer
  01:01:51 - 01:01:59 - Spreekstoel
  01:01:59 - 01:02:17 - P.S.M.L. Plusquin
  01:02:17 - 01:02:19 - Emile Roemer
  01:02:19 - 01:02:21 - Spreekstoel
  01:02:21 - 01:02:27 - inspreek 1
  01:02:27 - 01:02:32 - D.J. Nijenhuis
  01:02:32 - 01:02:34 - Emile Roemer
  01:02:34 - 01:02:37 - Spreekstoel
  01:02:37 - 01:02:39 - P.S.M.L. Plusquin
  01:02:39 - 01:02:45 - Emile Roemer
  01:02:45 - 01:03:00 - Spreekstoel
  01:03:00 - 01:03:21 - Emile Roemer
  01:03:29 - 01:03:33 - inspreek 1
  01:03:33 - 01:03:34 - Emile Roemer
  01:03:34 - 01:03:36 - inspreek 1
  01:03:36 - 01:03:57 - H.P.A. Sol
  01:03:57 - 01:04:16 - inspreek 1
  01:04:16 - 01:04:17 - Emile Roemer
  01:04:17 - 01:04:26 - Spreekstoel
  01:04:26 - 01:05:10 - H.P.A. Sol
  01:05:11 - 01:05:28 - Emile Roemer
  01:05:38 - 01:05:47 - Spreekstoel
  01:05:47 - 01:06:12 - S.H.M. Satijn
  01:06:13 - 01:06:25 - Emile Roemer
  01:06:25 - 01:06:31 - Emile Roemer
  01:06:33 - 01:06:41 - inspreek 1
  01:06:41 - 01:06:44 - Emile Roemer
  01:11:57 - 01:12:00 - Emile Roemer
  01:12:18 - 01:13:06 - Emile Roemer
  01:13:24 - 01:13:53 - Emile Roemer
  01:13:55 - 01:14:14 - inspreek 1
  01:14:14 - 01:14:17 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:14:17 - 01:14:18 - Emile Roemer
  01:14:19 - 01:14:22 - Emile Roemer
  01:14:22 - 01:14:29 - inspreek 1
  01:14:29 - 01:14:49 - H.P.A. Sol
  01:14:49 - 01:14:54 - Emile Roemer
  01:14:54 - 01:14:57 - inspreek 1
  01:14:57 - 01:15:09 - A. Wesseling
  01:15:09 - 01:15:12 - Emile Roemer
  01:15:14 - 01:15:26 - inspreek 1
  01:15:26 - 01:15:27 - P.S.M.L. Plusquin
  01:15:27 - 01:15:29 - Emile Roemer
  01:15:29 - 01:15:37 - inspreek 1
  01:15:37 - 01:15:39 - inspreek 1
  01:15:39 - 01:15:45 - Emile Roemer
  01:15:45 - 01:15:55 - inspreek 1
  01:15:55 - 01:15:56 - R.B. Driessen
  01:15:56 - 01:16:02 - Emile Roemer
  01:16:02 - 01:16:04 - inspreek 1
  01:16:04 - 01:16:07 - P.J.M. Loomans
  01:16:07 - 01:16:22 - Emile Roemer
  01:16:29 - 01:16:59 - Emile Roemer
  01:17:03 - 01:17:14 - Emile Roemer
  01:17:19 - 01:17:49 - Emile Roemer
 15. 9.2

  Het Statenvoorstel gaat onder andere in op motie 2945 waarin verzocht wordt om het aspect vrijstelling van de grondwaterheffing van onttrekkingen voor beregening expliciet te onderbouwen. De gewijzigde versie van het Statenvoorstel bevat geen inhoudelijke wijzigingen, slechts de toevoeging van het ontwerpbesluit.
  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 30-11-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. Het bijgesloten concept van de Grondwaterheffingsverordening 2024 beleidsneutraal (enkel verhoging tarief met inflatiepercentage) vast te stellen;
  2. Kennis te nemen van de mogelijke beleidskeuzes en daaromtrent te beslissen bij vaststelling van de Grondwaterheffingsverordening 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Sten besluiten:


  1. De Grondwaterheffingsverordening 2024 beleidsneutraal (enkel verhoging tarief met
  inflatiepercentage) vast te stellen.
  2. Kennis te nemen de mogelijke beleidskeuzes en daaromtrent te beslissen bij vaststelling van de Grondwaterheffingsverordening 2025.

  Met algemene stemmen aangenomen.

  Toezeggingen

  Titel
  Betrekken PS bij grondwaterheffingsverordening 2025
  01:17:37 - 01:17:49 - Emile Roemer
  01:18:08 - 01:18:15 - Spreekstoel
  01:18:15 - 01:20:01 - P.S.M.L. Plusquin
  01:20:02 - 01:20:05 - Emile Roemer
  01:20:22 - 01:20:29 - Spreekstoel
  01:20:29 - 01:20:58 - E.A. Schuuring
  01:20:58 - 01:21:02 - Emile Roemer
  01:21:20 - 01:21:26 - Spreekstoel
  01:21:26 - 01:23:56 - A. Wesseling
  01:23:56 - 01:24:00 - Emile Roemer
  01:24:21 - 01:24:28 - Spreekstoel
  01:24:28 - 01:25:48 - D.J. Nijenhuis
  01:25:49 - 01:25:53 - Emile Roemer
  01:25:53 - 01:26:19 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:26:19 - 01:26:40 - Emile Roemer
  01:26:53 - 01:27:01 - Spreekstoel
  01:27:01 - 01:30:39 - M.L.M. Theuns
  01:30:39 - 01:31:24 - Emile Roemer
  01:31:24 - 01:31:34 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:31:34 - 01:31:41 - Emile Roemer
  01:31:45 - 01:32:06 - Emile Roemer
  01:32:12 - 01:32:54 - Emile Roemer
 16. 9.3

  Voor u ligt een procedurebesluit om voor de onteigeningsprocedure een verzoek in te dienen bij de Kroon. De planologische procedure is in 2022 door PS afgerond en ligt dus niet voor in de besluitvorming. Wel loopt er nog een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het PS-besluit van 24-6-2022.


  Om een aanwijzing tot onteigening van de Kroon te krijgen moet hiertoe een verzoek worden ingediend door PS conform de Onteigeningswet. Gedurende deze procedure bij de Kroon blijven de onderhandelingen tot minnellijke verkrijging van de gronden doorgaan.
  Dit is behandeld in de Statencommissie LEO van 1-12-2023. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2023.


  Behandelvoorstel
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegd grondtekeningen en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur op grond van het inpassingsplan 'N280 Leudal inclusief MER N280', zoals door Provinciale Staten is vastgesteld op 24 juni 2022;
  2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn inbegrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit;
  3. de uitvoering van dit verzoeksbesluit (o.a. gelet op artikel 79 van de Onteigeningswet het tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in artikel 79 van de Onteigeningswet omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van de zienswijzenreactie) op te dragen aan Gedeputeerde Staten.

  Stemuitslag

  voor 98%
  tegen 2%
  voor
  50PLUS (Statenlid) (1), BBB (Statenleden) (10), CDA (Statenleden) (4), D66 (Statenleden) (2), GroenLinks (Statenleden) (4), Horizon (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (1), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (1)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur met bijkomende werken, in relatie tot het inpassingsplan 'N280 Leudal, zoals door Provinciale Staten is vastgesteld op 24 juni 2022;
  2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn inbegrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit;
  3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op artikel 79 van de onteigeningswet het tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in artikel 79 van de onteigeningswet omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen aan Gedeputeerde Staten.

  Aangenomen

  Moties

  Titel
  Gewijzigde motie 3042 Peters c.s. inzake Voorkom onteigening
  Motie 3035 Van der Pol inzake Voorkomen gedwongen onteigening voor natuurcompensatie

  Toezeggingen

  Titel
  Borging voorstel in de herijkte Omgevingsvisie en Omgevingsverordening
  Inzicht hoe noodzakelijke natuurcompensatie kan worden vormgegeven alsook inzicht in de gevolgen daarvan
  Zo optimaal mogelijk inzetten van instrumenten en middelen om tot minnelijke verwerving te komen
  01:32:23 - 01:32:54 - Emile Roemer
  01:33:06 - 01:33:15 - Spreekstoel
  01:33:15 - 01:38:38 - H.A. van der Pol
  01:38:39 - 01:38:50 - Emile Roemer
  01:38:59 - 01:39:03 - Spreekstoel
  01:39:03 - 01:39:40 - J. Wolters Gregório
  01:39:41 - 01:39:46 - Emile Roemer
  01:39:54 - 01:40:01 - Spreekstoel
  01:40:01 - 01:42:43 - S.N. Koopman
  01:42:43 - 01:42:46 - Emile Roemer
  01:43:00 - 01:43:06 - Spreekstoel
  01:43:06 - 01:44:04 - A. Berghorst
  01:44:05 - 01:44:09 - Emile Roemer
  01:44:30 - 01:44:35 - Spreekstoel
  01:44:35 - 01:47:28 - W.A.J IJpelaar
  01:47:28 - 01:47:31 - Emile Roemer
  01:47:42 - 01:47:51 - Spreekstoel
  01:47:51 - 01:50:12 - H.P.A. Sol
  01:50:12 - 01:50:14 - Emile Roemer
  01:50:14 - 01:50:15 - Spreekstoel
  01:50:15 - 01:50:21 - inspreek 1
  01:50:21 - 01:50:22 - Emile Roemer
  01:50:22 - 01:50:36 - Spreekstoel
  01:50:37 - 01:50:43 - inspreek 1
  01:50:43 - 01:50:45 - H.A. van der Pol
  01:50:45 - 01:50:47 - Emile Roemer
  01:50:47 - 01:50:53 - Spreekstoel
  01:50:53 - 01:51:00 - H.P.A. Sol
  01:51:00 - 01:51:05 - Spreekstoel
  01:51:05 - 01:52:58 - H.P.A. Sol
  01:52:58 - 01:53:02 - Emile Roemer
  01:53:04 - 01:53:11 - inspreek 1
  01:53:11 - 01:53:15 - A. Berghorst
  01:53:15 - 01:53:33 - A. Berghorst
  01:53:33 - 01:53:34 - Emile Roemer
  01:53:34 - 01:54:02 - Spreekstoel
  01:54:02 - 01:54:03 - Emile Roemer
  01:54:03 - 01:54:11 - inspreek 1
  01:54:11 - 01:54:30 - A. Berghorst
  01:54:31 - 01:54:32 - Emile Roemer
  01:54:32 - 01:54:37 - Spreekstoel
  01:54:37 - 01:54:51 - H.P.A. Sol
  01:54:52 - 01:54:53 - Emile Roemer
  01:54:53 - 01:54:58 - inspreek 1
  01:55:01 - 01:55:03 - Spreekstoel
  01:55:03 - 01:55:11 - Emile Roemer
  01:55:24 - 01:55:30 - Spreekstoel
  01:55:30 - 01:56:48 - P.J.M. Loomans
  01:56:50 - 01:56:56 - Emile Roemer
  01:56:56 - 01:58:16 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:58:16 - 01:58:22 - Emile Roemer
  01:58:22 - 01:58:31 - Anne-Marie Fischer-Otten
  01:58:35 - 01:58:42 - Spreekstoel
  01:58:42 - 02:01:59 - R.B. Driessen
  02:02:00 - 02:02:08 - inspreek 1
  02:02:08 - 02:02:11 - H.P.A. Sol
  02:02:11 - 02:02:14 - Emile Roemer
  02:02:14 - 02:02:18 - Spreekstoel
  02:02:18 - 02:02:21 - R.B. Driessen
  02:02:22 - 02:02:26 - Emile Roemer
  02:02:28 - 02:02:35 - Spreekstoel
  02:02:35 - 02:04:43 - R.B. Driessen
  02:04:43 - 02:04:53 - Emile Roemer
  02:05:10 - 02:05:21 - Spreekstoel
  02:05:21 - 02:06:46 - A.C.P Peters
  02:06:46 - 02:06:51 - Emile Roemer
  02:06:51 - 02:07:18 - Spreekstoel
  02:07:18 - 02:07:29 - Emile Roemer
  02:07:30 - 02:07:31 - Spreekstoel
  02:07:31 - 02:07:33 - Spreekstoel
  02:07:33 - 02:08:03 - Emile Roemer
  02:08:03 - 02:10:14 - Spreekstoel
  02:10:14 - 02:10:41 - Spreekstoel
  02:10:41 - 02:10:42 - Emile Roemer
  02:10:42 - 02:10:43 - Spreekstoel
  02:10:43 - 02:11:16 - Emile Roemer
  02:11:16 - 02:11:19 - Spreekstoel
  02:11:19 - 02:11:26 - inspreek 1
  02:11:26 - 02:11:31 - H.P.A. Sol
  02:11:31 - 02:11:36 - Spreekstoel
  02:11:36 - 02:11:44 - A.C.P Peters
  02:11:44 - 02:12:14 - Emile Roemer
  02:12:33 - 02:12:43 - Spreekstoel
  02:12:43 - 02:19:35 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:19:35 - 02:19:36 - Emile Roemer
  02:19:38 - 02:19:46 - inspreek 1
  02:19:46 - 02:20:30 - H.A. van der Pol
  02:20:31 - 02:20:36 - Emile Roemer
  02:20:37 - 02:20:47 - inspreek 1
  02:20:47 - 02:21:28 - P.S.M.L. Plusquin
  02:21:28 - 02:21:30 - Emile Roemer
  02:21:30 - 02:21:35 - Spreekstoel
  02:21:35 - 02:21:58 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:21:58 - 02:21:59 - Emile Roemer
  02:21:59 - 02:22:05 - inspreek 1
  02:22:05 - 02:22:18 - P.S.M.L. Plusquin
  02:22:18 - 02:22:19 - Emile Roemer
  02:22:19 - 02:22:20 - inspreek 1
  02:22:20 - 02:22:26 - Spreekstoel
  02:22:26 - 02:22:38 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:22:38 - 02:22:39 - inspreek 1
  02:22:39 - 02:22:46 - inspreek 1
  02:22:46 - 02:22:56 - P.S.M.L. Plusquin
  02:22:56 - 02:23:04 - inspreek 1
  02:23:04 - 02:23:05 - Spreekstoel
  02:23:05 - 02:23:07 - Emile Roemer
  02:23:09 - 02:23:19 - inspreek 1
  02:23:19 - 02:23:27 - S.N. Koopman
  02:23:27 - 02:23:29 - Spreekstoel
  02:23:29 - 02:23:30 - Emile Roemer
  02:23:30 - 02:23:35 - Spreekstoel
  02:23:35 - 02:23:40 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:23:40 - 02:23:41 - Emile Roemer
  02:23:46 - 02:23:50 - inspreek 1
  02:23:50 - 02:24:30 - H.P.A. Sol
  02:24:30 - 02:24:31 - Emile Roemer
  02:24:32 - 02:24:38 - Spreekstoel
  02:24:38 - 02:24:56 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:24:56 - 02:24:57 - Spreekstoel
  02:24:57 - 02:24:58 - inspreek 1
  02:24:58 - 02:25:03 - inspreek 1
  02:25:03 - 02:25:04 - H.P.A. Sol
  02:25:04 - 02:25:05 - Emile Roemer
  02:25:05 - 02:25:12 - Spreekstoel
  02:25:12 - 02:25:14 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:25:14 - 02:25:16 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:25:16 - 02:25:17 - Emile Roemer
  02:25:17 - 02:25:24 - Spreekstoel
  02:25:25 - 02:25:27 - Emile Roemer
  02:25:27 - 02:25:37 - inspreek 1
  02:25:37 - 02:26:51 - W.A.J IJpelaar
  02:26:51 - 02:26:52 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:26:52 - 02:26:53 - inspreek 1
  02:26:53 - 02:26:54 - inspreek 1
  02:26:54 - 02:27:03 - inspreek 1
  02:27:03 - 02:27:07 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:27:07 - 02:27:08 - inspreek 1
  02:27:08 - 02:27:09 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:09 - 02:27:11 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:11 - 02:27:14 - Emile Roemer
  02:27:14 - 02:27:15 - W.A.J IJpelaar
  02:27:15 - 02:27:21 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:21 - 02:27:25 - Spreekstoel
  02:27:25 - 02:27:28 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:27:28 - 02:27:29 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:29 - 02:27:30 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:27:30 - 02:27:34 - Emile Roemer
  02:27:34 - 02:27:42 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:42 - 02:27:43 - Emile Roemer
  02:27:43 - 02:27:46 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:27:46 - 02:27:52 - Emile Roemer
  02:27:52 - 02:28:42 - Anne-Marie Fischer-Otten
  02:28:42 - 02:28:44 - Emile Roemer
  02:28:44 - 02:28:45 - Emile Roemer
  02:28:45 - 02:28:46 - Spreekstoel
  02:28:46 - 02:28:50 - Emile Roemer
  02:28:50 - 02:28:57 - inspreek 1
  02:28:57 - 02:29:10 - P.S.M.L. Plusquin
  02:29:12 - 02:29:14 - Spreekstoel
  02:29:14 - 02:29:17 - Emile Roemer
  02:29:17 - 02:29:21 - Spreekstoel
  02:29:21 - 02:29:26 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:29:26 - 02:29:49 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:29:49 - 02:30:23 - inspreek 1
  02:30:23 - 02:30:31 - Emile Roemer
  02:30:31 - 02:30:49 - Spreekstoel
  02:30:49 - 02:30:56 - Emile Roemer
  02:31:08 - 02:31:16 - Spreekstoel
  02:31:16 - 02:32:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:32:13 - 02:32:39 - Emile Roemer
  02:32:46 - 02:32:54 - Spreekstoel
  02:32:54 - 02:33:15 - S.N. Koopman
  02:33:18 - 02:33:25 - Emile Roemer
  02:33:34 - 02:33:51 - Spreekstoel
  02:33:51 - 02:34:57 - P.S.M.L. Plusquin
  02:34:57 - 02:35:04 - Emile Roemer
  02:35:16 - 02:35:23 - Spreekstoel
  02:35:23 - 02:36:29 - W.A.J IJpelaar
  02:36:29 - 02:36:40 - Emile Roemer
  02:36:50 - 02:36:57 - Spreekstoel
  02:36:57 - 02:37:57 - H.P.A. Sol
  02:37:58 - 02:38:07 - Emile Roemer
  02:38:20 - 02:38:25 - Spreekstoel
  02:38:25 - 02:40:23 - R.B. Driessen
  02:40:23 - 02:40:25 - Emile Roemer
  02:40:44 - 02:40:49 - Spreekstoel
  02:40:49 - 02:42:18 - A.C.P Peters
  02:42:18 - 02:42:31 - Emile Roemer
  02:42:31 - 02:42:36 - inspreek 1
  02:42:36 - 02:43:27 - W.A.J IJpelaar
  02:43:27 - 02:43:37 - inspreek 1
  02:43:37 - 02:44:24 - A.C.P Peters
  02:44:24 - 02:44:25 - Spreekstoel
  02:44:25 - 02:44:26 - Spreekstoel
  02:44:26 - 02:44:32 - inspreek 1
  02:44:32 - 02:44:49 - W.A.J IJpelaar
  02:44:49 - 02:44:51 - Spreekstoel
  02:44:51 - 02:44:55 - Emile Roemer
  02:44:55 - 02:44:58 - Spreekstoel
  02:44:58 - 02:45:25 - A.C.P Peters
  02:45:25 - 02:45:27 - Emile Roemer
  02:45:27 - 02:45:30 - Spreekstoel
  02:45:30 - 02:45:36 - inspreek 1
  02:45:36 - 02:45:38 - Spreekstoel
  02:45:38 - 02:45:42 - inspreek 1
  02:45:42 - 02:45:50 - A. Berghorst
  02:45:50 - 02:45:51 - Spreekstoel
  02:45:51 - 02:45:54 - Emile Roemer
  02:45:54 - 02:46:25 - A.C.P Peters
  02:46:25 - 02:46:26 - Spreekstoel
  02:46:26 - 02:46:29 - Emile Roemer
  02:46:29 - 02:46:37 - Emile Roemer
  02:46:37 - 02:47:01 - A. Berghorst
  02:47:01 - 02:47:09 - A.C.P Peters
  02:47:09 - 02:47:13 - Emile Roemer
  02:47:13 - 02:47:14 - Spreekstoel
  02:47:14 - 02:47:22 - inspreek 1
  02:47:22 - 02:47:49 - H.A. van der Pol
  02:47:49 - 02:47:52 - inspreek 1
  02:47:52 - 02:47:59 - Spreekstoel
  02:47:59 - 02:48:05 - A.C.P Peters
  02:48:05 - 02:48:28 - Emile Roemer
  02:50:36 - 02:50:50 - Emile Roemer
  02:50:58 - 02:51:05 - Emile Roemer
  02:51:25 - 02:51:30 - Spreekstoel
  02:51:30 - 02:52:53 - E.A.M.B. Demollin-Schneiders
  02:52:54 - 02:52:55 - Spreekstoel
  02:52:55 - 02:52:58 - Emile Roemer
  02:53:00 - 02:53:03 - Emile Roemer
  02:53:10 - 02:53:14 - inspreek 2
  02:53:14 - 02:53:28 - Spreekstoel
  02:53:28 - 02:53:32 - Emile Roemer
  02:53:32 - 02:53:37 - Spreekstoel
  02:53:37 - 02:53:43 - Emile Roemer
  02:53:56 - 02:54:00 - Spreekstoel
  02:54:00 - 02:56:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:56:02 - 02:56:03 - Emile Roemer
  02:56:03 - 02:56:04 - Spreekstoel
  02:56:04 - 02:56:10 - inspreek 1
  02:56:10 - 02:56:48 - W.A.J IJpelaar
  02:56:48 - 02:56:49 - Spreekstoel
  02:56:49 - 02:56:51 - inspreek 1
  02:56:51 - 02:56:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:56:58 - 02:57:07 - Spreekstoel
  02:57:07 - 02:57:30 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:57:30 - 02:57:31 - inspreek 1
  02:57:31 - 02:57:36 - inspreek 1
  02:57:36 - 02:57:38 - W.A.J IJpelaar
  02:57:38 - 02:57:43 - Spreekstoel
  02:57:43 - 02:58:02 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:58:02 - 02:58:03 - inspreek 1
  02:58:03 - 02:58:04 - Spreekstoel
  02:58:04 - 02:58:42 - Emile Roemer
  02:58:51 - 02:59:09 - Emile Roemer
  02:59:13 - 02:59:40 - inspreek 1
  02:59:40 - 02:59:45 - L.A.P. Vaessen
  02:59:45 - 02:59:47 - Emile Roemer
  02:59:51 - 03:00:03 - inspreek 2
  03:00:04 - 03:00:13 - Emile Roemer
  03:00:29 - 03:00:30 - Emile Roemer
  03:00:36 - 03:00:41 - Emile Roemer
  03:00:45 - 03:01:02 - Emile Roemer
  03:01:03 - 03:01:15 - inspreek 2
  03:01:15 - 03:01:53 - Emile Roemer
  03:49:44 - 03:49:47 - Emile Roemer
  03:50:29 - 03:51:49 - Emile Roemer
 17. 10

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie vreemd 3041 Peters inzake Inspanningsverplichting voor het Organiseren van het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in 2024
  Gewijzigde motie vreemd 3038 Schuuring c.s. inzake Monitoring Implementatie Omgevingswet
  Gewijzigde Motie vreemd 3039 Plusquin c.s. inzake Woordvoerder voor de natuur
  Gewijzigde Motie vreemd 3040 Plusquin c.s. inzake Onafhankelijke marktverkenning business plan MAA
  Motie vreemd 3036 Zeedzen inzake Verbetering van vroegsignalering door gemeentes bij financiële schulden van (individuele) huishoudens in de provincie Limburg
  Motie vreemd 3037 Huizing inzake Symposium gezondheidseffecten Industriële windturbines
  03:50:42 - 03:51:49 - Emile Roemer
  03:51:56 - 03:52:06 - Spreekstoel
  03:52:06 - 03:53:51 - D. Zeedzen
  03:53:51 - 03:53:53 - Emile Roemer
  03:54:06 - 03:54:13 - Spreekstoel
  03:54:13 - 03:55:30 - M. van Caldenberg
  03:55:31 - 03:55:43 - Emile Roemer
  03:55:43 - 03:55:50 - inspreek 1
  03:55:50 - 03:56:08 - D. Zeedzen
  03:56:08 - 03:56:29 - Emile Roemer
  03:56:40 - 03:57:01 - Spreekstoel
  03:57:01 - 03:57:44 - J. Huizing
  03:57:44 - 03:57:45 - Emile Roemer
  03:57:45 - 03:59:37 - Spreekstoel
  03:59:37 - 03:59:38 - Anne-Marie Fischer-Otten
  03:59:38 - 03:59:41 - Spreekstoel
  03:59:41 - 03:59:47 - Emile Roemer
  03:59:47 - 03:59:56 - Spreekstoel
  03:59:56 - 03:59:58 - Emile Roemer
  04:00:10 - 04:00:21 - Spreekstoel
  04:00:21 - 04:01:05 - M. van Caldenberg
  04:01:07 - 04:01:10 - Emile Roemer
  04:01:10 - 04:01:12 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:01:12 - 04:01:13 - Emile Roemer
  04:01:13 - 04:01:14 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:01:14 - 04:01:20 - Emile Roemer
  04:01:20 - 04:01:38 - inspreek 1
  04:01:38 - 04:02:21 - A. Wesseling
  04:02:21 - 04:02:45 - inspreek 1
  04:02:45 - 04:03:04 - J. Huizing
  04:03:04 - 04:03:13 - Emile Roemer
  04:03:13 - 04:03:15 - Spreekstoel
  04:03:15 - 04:03:16 - inspreek 1
  04:03:16 - 04:04:14 - H.P.A. Sol
  04:04:14 - 04:04:23 - Emile Roemer
  04:04:23 - 04:04:25 - inspreek 1
  04:04:27 - 04:04:30 - Spreekstoel
  04:04:30 - 04:05:22 - J. Huizing
  04:05:22 - 04:05:23 - Emile Roemer
  04:05:23 - 04:05:31 - Spreekstoel
  04:05:31 - 04:05:32 - H.P.A. Sol
  04:05:32 - 04:05:39 - Emile Roemer
  04:05:39 - 04:06:01 - J. Huizing
  04:06:01 - 04:06:02 - Spreekstoel
  04:06:02 - 04:06:03 - Emile Roemer
  04:06:03 - 04:06:04 - Spreekstoel
  04:06:04 - 04:06:06 - inspreek 1
  04:06:06 - 04:06:11 - H.P.A. Sol
  04:06:11 - 04:06:12 - Spreekstoel
  04:06:12 - 04:06:13 - Emile Roemer
  04:06:13 - 04:06:15 - Spreekstoel
  04:06:15 - 04:06:44 - J. Huizing
  04:06:44 - 04:06:46 - Emile Roemer
  04:06:46 - 04:06:49 - Spreekstoel
  04:06:50 - 04:06:59 - inspreek 1
  04:06:59 - 04:07:03 - P.S.M.L. Plusquin
  04:07:03 - 04:07:11 - inspreek 1
  04:07:11 - 04:07:25 - P.S.M.L. Plusquin
  04:07:25 - 04:07:32 - Emile Roemer
  04:07:32 - 04:07:40 - P.S.M.L. Plusquin
  04:07:40 - 04:07:41 - inspreek 1
  04:07:41 - 04:07:49 - Emile Roemer
  04:07:49 - 04:08:13 - P.S.M.L. Plusquin
  04:08:13 - 04:08:19 - Spreekstoel
  04:08:19 - 04:08:41 - inspreek 1
  04:08:41 - 04:08:46 - Spreekstoel
  04:08:46 - 04:08:53 - inspreek 1
  04:08:53 - 04:08:57 - P.S.M.L. Plusquin
  04:08:57 - 04:08:58 - Emile Roemer
  04:08:59 - 04:09:01 - Spreekstoel
  04:09:01 - 04:09:15 - J. Huizing
  04:09:16 - 04:09:17 - Emile Roemer
  04:09:19 - 04:09:25 - inspreek 3
  04:09:25 - 04:09:28 - Emile Roemer
  04:09:28 - 04:09:30 - inspreek 3
  04:09:30 - 04:09:32 - W.A.J IJpelaar
  04:09:32 - 04:09:38 - Emile Roemer
  04:09:38 - 04:09:40 - inspreek 3
  04:09:40 - 04:09:42 - inspreek 1
  04:09:42 - 04:09:49 - inspreek 1
  04:09:49 - 04:10:40 - W.A.J IJpelaar
  04:10:40 - 04:10:41 - Emile Roemer
  04:10:41 - 04:10:48 - Emile Roemer
  04:10:48 - 04:11:01 - J. Huizing
  04:11:01 - 04:11:06 - inspreek 1
  04:11:06 - 04:11:10 - Spreekstoel
  04:11:10 - 04:11:12 - Emile Roemer
  04:11:12 - 04:11:14 - Emile Roemer
  04:11:14 - 04:11:19 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:11:19 - 04:11:26 - inspreek 1
  04:11:26 - 04:11:27 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:11:27 - 04:11:31 - inspreek 1
  04:11:31 - 04:11:40 - Emile Roemer
  04:11:40 - 04:12:02 - Emile Roemer
  04:12:02 - 04:12:25 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:12:27 - 04:12:29 - Emile Roemer
  04:12:29 - 04:12:34 - Spreekstoel
  04:12:34 - 04:13:02 - J. Huizing
  04:13:03 - 04:13:05 - Emile Roemer
  04:13:05 - 04:13:11 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:13:11 - 04:13:18 - Spreekstoel
  04:13:18 - 04:13:19 - Emile Roemer
  04:13:19 - 04:13:20 - Spreekstoel
  04:13:20 - 04:13:26 - Emile Roemer
  04:13:27 - 04:13:34 - inspreek 1
  04:13:34 - 04:13:36 - Emile Roemer
  04:13:36 - 04:13:42 - inspreek 1
  04:13:42 - 04:14:20 - A. Wesseling
  04:14:21 - 04:14:26 - Spreekstoel
  04:14:26 - 04:15:08 - M. van Caldenberg
  04:15:08 - 04:15:09 - Emile Roemer
  04:15:09 - 04:15:14 - Emile Roemer
  04:15:14 - 04:15:20 - A. Wesseling
  04:15:21 - 04:15:22 - Emile Roemer
  04:15:22 - 04:15:23 - Spreekstoel
  04:15:23 - 04:15:46 - M. van Caldenberg
  04:15:46 - 04:16:14 - Emile Roemer
  04:16:26 - 04:16:46 - Emile Roemer
  04:16:58 - 04:17:07 - Spreekstoel
  04:17:07 - 04:18:08 - E.A. Schuuring
  04:18:09 - 04:18:10 - Emile Roemer
  04:18:11 - 04:19:12 - Spreekstoel
  04:19:13 - 04:19:15 - Emile Roemer
  04:19:24 - 04:19:36 - Spreekstoel
  04:19:36 - 04:20:28 - M.L.M. Theuns
  04:20:29 - 04:20:48 - Emile Roemer
  04:21:01 - 04:21:03 - Emile Roemer
  04:21:05 - 04:21:07 - Emile Roemer
  04:21:09 - 04:21:40 - Emile Roemer
  04:21:47 - 04:22:00 - Emile Roemer
  04:22:18 - 04:22:26 - Spreekstoel
  04:22:26 - 04:26:29 - P.S.M.L. Plusquin
  04:26:31 - 04:26:50 - Spreekstoel
  04:26:51 - 04:26:54 - Emile Roemer
  04:27:00 - 04:27:01 - Emile Roemer
  04:27:06 - 04:27:11 - Spreekstoel
  04:27:11 - 04:28:53 - M.L.M. Theuns
  04:28:54 - 04:29:30 - Emile Roemer
  04:29:34 - 04:29:40 - Emile Roemer
  04:30:12 - 04:30:13 - Emile Roemer
  04:30:15 - 04:30:16 - Emile Roemer
  04:30:17 - 04:30:34 - Emile Roemer
  04:30:46 - 04:30:50 - Spreekstoel
  04:30:50 - 04:30:55 - P.S.M.L. Plusquin
  04:30:55 - 04:30:56 - Emile Roemer
  04:30:56 - 04:31:03 - Spreekstoel
  04:31:03 - 04:31:05 - M.L.M. Theuns
  04:31:05 - 04:33:29 - P.S.M.L. Plusquin
  04:33:30 - 04:33:32 - Emile Roemer
  04:33:43 - 04:34:10 - Spreekstoel
  04:34:10 - 04:35:19 - S.H.M. Satijn
  04:35:20 - 04:35:24 - Emile Roemer
  04:35:25 - 04:35:31 - inspreek 1
  04:35:31 - 04:35:34 - C.A.H. Smeets
  04:35:34 - 04:35:47 - Emile Roemer
  04:35:48 - 04:35:52 - inspreek 1
  04:35:52 - 04:36:19 - C.A.H. Smeets
  04:36:20 - 04:36:21 - Emile Roemer
  04:36:21 - 04:36:28 - Emile Roemer
  04:36:28 - 04:38:01 - P.S.M.L. Plusquin
  04:38:01 - 04:38:04 - Spreekstoel
  04:38:04 - 04:38:05 - Emile Roemer
  04:38:05 - 04:38:08 - inspreek 1
  04:38:08 - 04:38:28 - C.A.H. Smeets
  04:38:28 - 04:38:30 - Emile Roemer
  04:38:30 - 04:38:47 - Spreekstoel
  04:38:47 - 04:39:03 - inspreek 1
  04:39:03 - 04:39:13 - Emile Roemer
  04:39:13 - 04:39:36 - Anne-Marie Fischer-Otten
  04:39:36 - 04:39:39 - Emile Roemer
  04:39:42 - 04:39:49 - inspreek 1
  04:39:49 - 04:40:29 - D. Zeedzen
  04:40:29 - 04:40:31 - Emile Roemer
  04:40:34 - 04:40:47 - inspreek 1
  04:40:47 - 04:40:50 - J. Huizing
  04:40:50 - 04:40:54 - A. Berghorst
  04:40:55 - 04:40:57 - Emile Roemer
  04:41:00 - 04:41:14 - inspreek 1
  04:41:14 - 04:41:23 - Arlan Dautzenberg
  04:41:23 - 04:41:39 - Emile Roemer
  04:41:46 - 04:42:10 - Emile Roemer
  04:42:25 - 04:42:29 - Spreekstoel
  04:42:29 - 04:43:18 - A.C.P Peters
  04:43:18 - 04:43:22 - Emile Roemer
  04:43:22 - 04:43:25 - Spreekstoel
  04:43:25 - 04:43:26 - Emile Roemer
  04:43:26 - 04:43:48 - Spreekstoel
  04:43:48 - 04:43:59 - Emile Roemer
  04:43:59 - 04:44:05 - Spreekstoel
  04:44:05 - 04:45:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:45:53 - 04:46:07 - Emile Roemer
  04:46:28 - 04:46:29 - Emile Roemer
  04:46:38 - 04:47:26 - Emile Roemer
 18. 11

  04:46:58 - 04:47:26 - Emile Roemer
  04:47:26 - 04:47:39 - inspreek 1
  04:47:45 - 04:53:31 - Emile Roemer