Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Aanbevelingen onderzoeken

P-21-002 Statenvoorstel van de Controlecommissie inzake Rapport onderzoek leerervaring en aandachtspunten inzake POL 2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020

Nr

1510

Titel

P-21-002 Statenvoorstel van de Controlecommissie inzake Rapport onderzoek leerervaring en aandachtspunten inzake POL 2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020

Onderzoek

Rapport onderzoek Leerervaringen en aandachtspunten POL2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020 (Onderzoek POL Omgevingsvisie)

Onderzoeker

Onderzoeksfunctie PS (Griffie)

Aanbeveling

Geef expliciet in een PS-besluit aan om, daar waar PS dit noodzakelijk achten, GS te vragen om na afloop van een bepaald project of proces binnen een nader te bepalen periode een
project-procesevaluatie uit te voeren en PS over de opgedane leerervaringen en aandachtspunten te informeren. Vraag GS ook om de leerervaringen en aandachtspunten zodanig te borgen dat deze beschikbaar zijn en blijven voor andere processen en projecten.

Deadline
Status

Aangenomen

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2021 (6.3. P-21-002 Statenvoorstel van de Controlecommissie inzake Rapport onderzoek Leerervaringen en aandachtspunten POL2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020 (Onderzoek POL Omgevingsvisie), van 8-1-2021 (PS 2021-761))
vrijdag 5 februari 9:30 tot 18:00
Statenzaal
Datum

5-2-2021

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur

Verantwoordelijke

Roefs, C.W.J.M. (Lia)

Cluster

Ruimte

Medewerker
Stand van zaken GS

9-3-2022 De procesevaluatie wordt uitgevoerd in 2022 nu de Omgevingsvisie is vastgesteld. Aanpak en planning is besproken tijdens de Statenwerkgroep op 22-10-2021 en de voortgang zal worden gepresenteerd tijdens de statenwerkgroep op 11-3-2022. De evaluatie wordt opgeleverd in Q1 2022.

Afdoeningsvoorstel GS
Toelichting

GS wordt verzocht actief in de formats van Statenvoorstellen aan te geven of en zo ja op welke termijn evaluaties zijn voorzien (conform de aanbeveling).

Afdoeningsvoorstel voorzitter

Afdoen

Afgedaan
Niet afgedaan
Relatie met
Bijlage(n)