Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering

vrijdag 5 februari 2021

09:30 - 18:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Op vrijdag 5-2-2021 wordt vanaf 18:30 uur over alle behandelde Statenvoorstellen gestemd. Om die reden zijn de stemmingen en de eventuele ingediende amendementen en moties bij het desbetreffende Statenvoorstel op de agenda van 5-2-2021, 18:30 uur terug te vinden. Via deze link komt u bij de agenda van de stemvergadering:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Limburg/7cf22789-ef41-426e-9b81-8325ee53b226

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 5-2-2021 ongewijzigd vast te stellen.

  00:02:56 - 00:10:02 - Th.J.F.M. Bovens
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 00:10:02 - 00:10:08 - R.A.B. Claassen
  00:10:08 - 00:10:48 - Th.J.F.M. Bovens
  00:10:48 - 00:10:56 - J.A.A.M. Reuser
  00:10:56 - 00:11:35 - Th.J.F.M. Bovens
  00:11:35 - 00:11:45 - R.J.H. Franssen
  00:11:45 - 00:11:58 - M. van Caldenberg
  00:11:58 - 00:12:08 - Th.J.F.M. Bovens
  00:12:08 - 00:13:51 - G.H.C. Frische
  00:13:51 - 00:43:39 - Th.J.F.M. Bovens
  00:43:39 - 00:44:03 - T.M. Heldens
  00:44:03 - 00:45:03 - A. Berghorst
  00:45:03 - 00:45:21 - Th.J.F.M. Bovens
  00:45:21 - 00:47:45 - M.T.P. Jenneskens
 4. De conceptnotulen van de Besloten Statenvergadering van 13-11-2020 zijn ter inzage gelegd bij de Griffie.

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Besloten en de Openbare Statenvergadering van 13-11-2020 en de Statenvergaderingen van 25-9, 2-10, 5-10, 6-11, 9-11 en 16-11-2020 ongewijzigd vast te stellen. Indien er geen voorstellen tot wijzigingen in de notulen van de Besloten Statenvergadering van 13-11-2020 worden ontvangen, wordt Provinciale Staten gevraagd deze notulen ongewijzigd vast te stellen.

 5. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:
  - de (concept-) notulen, de audio-opname inclusief hetgeen besproken is in het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 13 november 2020.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de voorzitter van PS opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen:
  - de (concept-) notulen, de audio-opname inclusief hetgeen besproken is in het besloten gedeelte van de Statenvergadering van 13 november 2020.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 5 januari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 5 januari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder d, en tweede lid, aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Stand van zaken emailcorrespondentie per 14 januari 2021 13:00uur’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten het Statenvoorstel G-21-002 Bekrachtiging geheimhouding Stand van zaken emailcorrespondentie per 14 januari 2021 13.00uur te verwerpen.

  Zonder beraad verworpen.

  00:47:45 - 00:48:41 - T.G.M. Jetten
  00:48:41 - 00:49:01 - Th.J.F.M. Bovens
  00:49:01 - 00:49:52 - M. van Caldenberg
  00:49:52 - 00:49:55 - Th.J.F.M. Bovens
  00:49:55 - 00:50:29 - R.A.B. Claassen
  00:50:29 - 00:51:00 - M.T.P. Jenneskens
  00:51:00 - 00:51:13 - Th.J.F.M. Bovens
  00:51:13 - 00:51:51 - T.M. Heldens
  00:51:51 - 00:53:06 - Th.J.F.M. Bovens
  00:53:06 - 00:53:16 - R.B. Driessen
  00:53:16 - 00:55:50 - Th.J.F.M. Bovens
 10. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten betreffende:
  - Fund IV plan with RVO
  - RVO – Seed capital regeling – Positieve beschikking - SEED Regular 2020-2
  - Treasury analyse
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de vertrouwelijke documenten betreffende:
  - Fund IV plan with RVO
  - RVO – Seed capital regeling – Positieve beschikking - SEED Regular 2020-2
  - Treasury analyse
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Provinciale Staten hebben op 25-9-2020 de Referendumverordening Provincie Limburg 2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat er een onafhankelijke Referendumcommissie wordt benoemd die belast is met de uitvoering van het besluit tot houden van het referendum. De Referendumcommissie regelt coördinatie en kan andere bestuursorganen, instanties of personen inschakelen. De werkwijze van de Referendumcommissie, wordt nader uitgewerkt in een separaat Reglement van Orde conform artikel 10 lid 6 van de verordening. In het reglement wordt tevens de verantwoording van de Referendumcommissie aan Provinciale Staten vastgelegd. Het voorliggende Statenvoorstel voorziet in vaststelling van dit reglement van orde, dat eveneens is bijgevoegd.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

 12. Het rapport ‘Onderzoek leerervaringen en aandachtspunten POL2014 in relatie tot Omgevingsvisie 2020’ is op 8 januari 2021 door de Controlecommissie vastgesteld en openbaar gemaakt. De Controlecommissie heeft besloten om dit rapport door te leiden naar de vakcommissie RLN.

  De vakcommissie RLN heeft op 15-1-2021 het Statenvoorstel van de Controlecommissie besproken en heeft besloten om u te adviseren om dit als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 5-2-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de navolgende aanbevelingen aan PS uit het rapport van de Controlecommissie over te nemen:
  I. Neem zelf het initiatief om de door PS gewenste informatiepositie in de uitvoeringsfase van het Omgevingsplan/Omgevingsverordening duidelijk te krijgen (en eventueel nog te regelen voorafgaand aan de vaststelling van de Omgevingsvisie/Omgevingsverordening) en bedenk hoe PS de uitvoering willen monitoren. Als de door PS gewenste informatiepositie helder is, ga dan met GS in gesprek hier over en leg de gemaakte afspraken duidelijk vast (met een heldere planning, ijkmomenten/peildata, deadlines);
  II. Geef expliciet in een PS-besluit aan om, daar waar PS dit noodzakelijk achten, GS te vragen om na afloop van een bepaald project of proces binnen een nader te bepalen periode een project-/procesevaluatie uit te voeren en PS over de opgedane leerervaringen en aandachtspunten te informeren. Vraag GS ook om de leerervaringen en aandachtspunten zodanig te borgen dat deze beschikbaar zijn en blijven voor andere processen en projecten.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de navolgende aanbevelingen aan PS uit het rapport van de Controlecommissie over te nemen:
  I. Neem zelf het initiatief om de door PS gewenste informatiepositie in de uitvoeringsfase van het Omgevingsplan/Omgevingsverordening duidelijk te krijgen (en eventueel nog te regelen voorafgaand aan de vaststelling van de Omgevingsvisie/Omgevingsverordening) en bedenk hoe PS de uitvoering willen monitoren. Als de door PS gewenste informatiepositie helder is, ga dan met GS in gesprek hier over en leg de gemaakte afspraken duidelijk vast (met een heldere planning, ijkmomenten/peildata, deadlines);
  II. Geef expliciet in een PS-besluit aan om, daar waar PS dit noodzakelijk achten, GS te vragen om na afloop van een bepaald project of proces binnen een nader te bepalen periode een project-/procesevaluatie uit te voeren en PS over de opgedane leerervaringen en aandachtspunten te informeren. Vraag GS ook om de leerervaringen en aandachtspunten zodanig te borgen dat deze beschikbaar zijn en blijven voor andere processen en projecten.

  Zonder beraad aangenomen.

  Aanbevelingen onderzoeken

  Titel
  (P-21-002 Statenvoorstel van de Controlecommissie inzake Rapport onderzoek Leerervaringen en aandachtspunten POL2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020 (Onderzoek POL Omgevingsvisie), van 8-1-2021 (PS 2021-761))
  P-21-002 Statenvoorstel van de Controlecommissie inzake Rapport onderzoek leerervaring en aandachtspunten inzake POL 2014 i.r.t. Omgevingsvisie 2020
 13. De Universiteit Maastricht (UM) heeft in 2011 het initiatief genomen om de natuurwetenschappen in Limburg te versterken. Dit door zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek een fundamentele bijdrage te leveren aan een Limburgse bèta infrastructuur en de campusontwikkeling. Voor deze ontwikkeling is door de UM een businesscase opgesteld voor een periode van 2011 tot 2022 en dat liet een tekort zien van € 25 mln. Op 2-3-2012 is door Provinciale Staten besloten om voor de start van het Project “Versterking Natuurwetenschappen in Limburg” (kortweg ‘Sciences’ genaamd) voor de periode 2011-2016 (de zogenaamde eerste fase) een provinciale bijdrage van maximaal € 15 mln. ter beschikking te stellen. In 2016 heeft de UM een evaluatie van de eerste fase 2011-2016 en een herijkte business case voor de periode 2016-2022 bij de Provincie Limburg ingediend. Provinciale Staten hebben in haar vergadering van 15-12-2017 ingestemd met de tweede fase en het verlenen van een financiële bijdrage van € 6.230.000 voor de eerste tranche (2016-2019) van de tweede fase. Hiermee was de totale bijdrage van de Provincie over de periode 2011 tot 2019: € 20 miljoen. Tevens hebben PS Gedeputeerde Staten opgedragen om op basis van een evaluatie in 2019 een voorstel aan PS voor te leggen voor de laatste provinciale bijdrage (maximaal € 5 mln.) voor de tweede tranche.

  Deze evaluatie heeft plaatsgevonden (zie bijlage 3) en was zeer positief ten aanzien van de gestelde doelen. De onderhavige subsidieaanvraag voor de 2e tranche, 2e fase, heeft als doel het verduurzamen van de faculteit (zogenaamde consolidatiefase) zodat deze zelfvoorzienend is en ingebed wordt binnen facultaire financieringsstructuur van de UM na 2022. De totale projectkosten over de tweede tranche van de tweede fase bedragen € 33,094 miljoen.

  De Provincie financiert hiervan 5 miljoen euro, de Universiteit Maastricht 7,660 miljoen euro, het rijk en collegegelden 14,695 miljoen euro en 2e en 3 geldstromen 5,739 miljoen euro. De UM gaat hiermee aanzienlijk meer besteden aan personeel en exploitatie dan in de oorspronkelijke begroting was voorzien. De gevraagde bijdrage aan de Provincie blijft hetzelfde en daalt daarmee procentueel van 17,7% naar 15,1%. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het vasthouden van de bachelor studenten in de regio door en het consolideren van de instroom van de twee masteropleidingen. De natuurwetenschappen omvatten scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde en al haar afgeleide disciplines.

  Door middel van het verstrekken van een subsidie van € 5 miljoen voor de tweede tranche van de tweede fase voor de Versterking Natuurwetenschappen wordt de Faculteit Sciences en Engineering van de UM verder verankerd in de Limburgse onderwijs- en onderzoek infrastructuur. Met de bijdrage ontstaat in 2022 een zelfvoorzienende faculteit, die het bèta-talent aan de regio bindt en die invulling geeft aan de groeiende behoefte van de regio voor techniek onderzoek en onderwijs. Met de aanwezigheid van de Faculteit Sciences en Engineering is Limburg beter toegerust om de transitieopgaven waar de Provincie Limburg voor staat, het hoofd te bieden.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-1-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar PS. Er volgt een gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  een financiering te verlenen van € 5 miljoen voor de tweede tranche van de tweede fase van het project Versterking Natuurwetenschappen via de inzet van de Intensiveringmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  een financiering te verlenen van € 5 miljoen voor de tweede tranche van de tweede fase van het project Versterking Natuurwetenschappen via de inzet van de Intensiveringmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

  Zonder beraad aangenomen.

 14. Het plan van aanpak beschrijft hoe de provincie samen met andere betrokken partijen de bestrijding en het beheer van invasieve uitheemse plant- en diersoorten als de Aziatische hoornaar en de Reuzenberenklauw wil gaan aanpakken, welke uitgangspunten daarbij zijn gekozen en welke instrumenten worden ingezet. Het College geeft hiermee invulling aan de Europese verplichting om schade aan inheemse biodiversiteit door invasieve exoten te voorkomen en te beperken.

  Het Statenvoorstel is op 15-1-2021 behandeld in de commissie RLN en als hamerstuk doorgeleid naar de vergadering van Provinciale Staten op 5-2-2021. Het gewijzigd Plan van Aanpak is aangepast, zoals toegezegd, en toegevoegd aan de stukken.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met:

  1. het gewijzigd Plan van aanpak Invasieve exoten;
  2. de inzet van € 200.000 per jaar voor de periode 2021 t/m 2023 uit de in het collegeprogramma genoemde intensiveringsmiddelen ‘Natuur, Landschap en adaptief water en grondbeleid’ voor de uitvoering van het Plan van aanpak Invasieve exoten;
  3. bijgevoegde begrotingswijziging.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  in te stemmen met:

  1. het gewijzigd Plan van aanpak Invasieve exoten;
  2. de inzet van € 200.000 per jaar voor de periode 2021 t/m 2023 uit de in het collegeprogramma genoemde intensiveringsmiddelen ‘Natuur, Landschap en adaptief water en grondbeleid’ voor de uitvoering van het Plan van aanpak Invasieve exoten;
  3. bijgevoegde begrotingswijziging.

  Zonder beraad aangenomen.

  Toezeggingen

  Titel
  G-20-078 Statenvoorstel Plan van aanpak Invasieve exoten
 15. Tijdens de Presidiumvergadering op 15-1-2021 is gesproken over een aantal zaken waar Samen Voor Limburg om verzocht heeft in relatie tot de rechten van afgesplitste fracties. Afgesproken is dat de conclusies dienen te landen in een aanpassing van de reglementen en verordeningen zodat een en ander ook voor de toekomst geformaliseerd is. Dit Statenvoorstel voorziet in een aanpassing van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (m.b.t. fractievergoeding en fractiekamer) en van het Reglement van orde van Provinciale Staten (m.b.t. lidmaatschap van het Presidium).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de 2e Gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2019 wordt ingetrokken;
  2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2019 wordt ingetrokken.
  01:01:17 - 01:03:53 - R.J.H. Franssen
  01:03:53 - 01:08:51 - R.B. Driessen
  01:08:51 - 01:09:57 - G.H.C. Frische
  01:09:57 - 01:10:05 - Th.J.F.M. Bovens
 16. Bij de vaststelling van het uitvoeringskader “Sturing in Samenwerking 2.0” op 10-2-2017 is een evaluatietermijn van 4 jaar overeengekomen. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het kader Sturing in Samenwerking 2.0 nog steeds een werkend fundament is voor het strategisch investeringskader van Provincie Limburg. Op basis van voortschrijdende tijd en nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar is het advies om het kader te actualiseren naar een Sturing in Samenwerking versie 3.0.

  Dit heeft geresulteerd in “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” (hierna Sturing in Samenwerking 3.0.). Het kader Sturing in Samenwerking 3.0 is onderdeel van een bredere kaderstelling. In de volle breedte werkt de Provincie aan het concept “Zo werken wij” (zie nota Uitvoering Grond- en Vastgoedbeleid) en wordt invulling gegeven aan de “Three Lines of Defense” en de versterking van de concernstaf. Een toonaangevend kader in deze beweging is Sturing in Samenwerking 3.0.3. Provinciale Staten hebben de bevoegdheid tot het stellen van kaders. Op grond hiervan zijn zij bevoegd tot intrekking van bestaande kadernota en tot vaststelling van Sturing in Samenwerking 3.0.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-1-2021 en door de commissie als bespreekstuk doorgeleid naar PS. Er volgt een gewijzigd Statenvoorstel inclusief gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nota Sturing in Samenwerking 2.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader, vastgesteld op 10-2-2017.

  Toezeggingen

  Titel
  G-20-082 Gewijzigd Statenvoorstel Sturing in Samenwerking 3.0 het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader
  01:13:43 - 01:14:44 - Th.J.F.M. Bovens
  01:14:44 - 01:18:10 - J. van Wageningen
  01:18:10 - 01:20:49 - P.D. Baneke
  01:20:49 - 01:23:57 - E.A. Schuuring
  01:23:57 - 01:27:06 - R.J.H. Franssen
  01:27:06 - 01:27:23 - K.G.M. Mertens
  01:27:23 - 01:28:48 - B.J.M.H. Megens
  01:28:48 - 01:29:23 - R.J.H. Franssen
  01:29:23 - 01:30:06 - B.J.M.H. Megens
  01:30:06 - 01:31:47 - R.J.H. Franssen
  01:31:47 - 01:31:50 - Th.J.F.M. Bovens
  01:31:50 - 01:34:38 - R.J.H. Franssen
  01:34:38 - 01:35:00 - B.J.M.H. Megens
  01:35:00 - 01:37:10 - R.J.H. Franssen
  01:37:10 - 01:37:18 - Th.J.F.M. Bovens
  01:37:18 - 01:42:03 - P.J.M. Loomans
  01:44:31 - 01:45:24 - R.J.H. Franssen
  01:47:35 - 01:47:50 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:47:50 - 01:50:14 - G.P.J. Koopmans
  01:50:14 - 01:50:25 - B.J.M.H. Megens
  01:50:25 - 01:55:28 - G.P.J. Koopmans
  01:55:28 - 01:55:46 - E.A. Schuuring
  01:55:46 - 01:59:00 - G.P.J. Koopmans
  01:59:00 - 02:00:24 - R.J.H. Franssen
  02:00:24 - 02:01:43 - G.P.J. Koopmans
  02:01:43 - 02:02:20 - R.J.H. Franssen
  02:02:20 - 02:03:53 - G.P.J. Koopmans
  02:03:53 - 02:05:37 - R.J.H. Franssen
  02:05:37 - 02:06:20 - G.P.J. Koopmans
  02:06:20 - 02:06:50 - R.J.H. Franssen
  02:06:50 - 02:09:55 - G.P.J. Koopmans
  02:09:55 - 02:10:28 - P.J.M. Loomans
  02:10:28 - 02:13:21 - G.P.J. Koopmans
  02:13:21 - 02:13:37 - Th.J.F.M. Bovens
  02:13:37 - 02:14:18 - P.D. Baneke
  02:14:18 - 02:14:31 - Th.J.F.M. Bovens
  02:14:31 - 02:15:33 - E.A. Schuuring
  02:15:33 - 02:15:50 - Th.J.F.M. Bovens
  02:15:50 - 02:18:51 - R.J.H. Franssen
  02:18:51 - 02:21:31 - G.P.J. Koopmans
  02:21:31 - 02:26:02 - Th.J.F.M. Bovens
 17. In Limburg worden drie venture capital-fondsen beheerd door Brightlands Venture Partners BV. De Provincie Limburg is mede-aandeelhouder in twee van deze investeringsfondsen: - Chemelot Ventures en Brightlands AgriFood Fund. Daarnaast beheert Brightlands Venture Partners nog een derde fonds, Limburg Ventures, maar hierin heeft de Provincie geen directe betrokkenheid, enkel via LIOF.

  Het fonds Chemelot Ventures heeft het einde van de investeringsperiode bereikt nu de, conform de fondsovereenkomst, twee toegestane verlengingsperiodes zijn toegekend en verstreken. De partners c.q. aandeelhouders in het fonds hebben het voornemen uitgesproken dat zij een nieuw (vervolg)fonds willen oprichten, het zogenaamde “Fonds IV”. In het ’Missiegedreven Economisch Beleidskader 2019-2023’ hebben PS, vooruitlopend op de inrichting van het nieuwe fonds IV, ingestemd met een risicoreservering van € 1 mln. ten behoeve van de financiële bijdrage van de Provincie Limburg in dit vervolgfonds. De doelstelling van Fonds IV en de investeringscriteria voor het verkrijgen van financiering uit Fonds IV zijn de afgelopen periode samen met de beoogde aandeelhouders in het fonds uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het fondsplan Brightlands Venture Partners Fund IV. Indachtig de ambities van Gedeputeerde Staten om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden van cofinanciering bij andere overheden (Rijk danwel Europees), is met het concept fondsplan bij RVO een succesvolle aanvraag ingediend voor cofinanciering vanuit de Seedcapitalregeling. Dit heeft geresulteerd in een toekenning van € 10mln, het maximumbedrag dat verstrekt kan worden. Bovendien in een gunstige regeling, waarbij verliezen in eerste instantie gedragen worden binnen het seedcapital deel. Een opschortende voorwaarde van RvO voor het verkrijgen van de toegekende cofinanciering is dat binnen acht weken na datum beschikking de definitieve documentatie (o.a. statuten, aandeelhoudersovereenkomst op moederfondsniveau, managementovereenkomst, statuten en KvK van de Management BV) aan RVO worden aangetoond.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de hiertoe extra ingelaste commissievergadering FEB van 22-1-2021 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen in de nog uit te werken en op te richten entiteit ten behoeve van het fonds Brightlands Venture Partners Fund IV, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  02:26:02 - 02:28:40 - A.J.V.C. Lodewijks
  02:28:40 - 02:31:48 - L.J. Hermans
  02:31:48 - 02:33:00 - R.B. Driessen
  02:33:00 - 02:38:03 - J.P. van den Akker
  02:38:03 - 02:38:23 - P.D. Baneke
  02:38:56 - 02:39:02 - Th.J.F.M. Bovens
  02:39:02 - 02:39:53 - J.P. van den Akker
  02:39:53 - 02:40:06 - Th.J.F.M. Bovens
 18. In de Provinciewet, artikel 40c, 2e lid, is inzake de gedragscode voor gedeputeerden het volgende vastgelegd: “Provinciale staten stellen voor de gedeputeerden een gedragscode vast.” De Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten is geactualiseerd in navolging van de actualisatie van de gedragscode voor Provinciale Staten. Het voorliggende Statenvoorstel voorziet in vaststelling van deze geactualiseerde gedragscode, welke eveneens is bijgevoegd.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-1-2021 en door de commissie als bespreekstuk doorgeleid naar PS. Er volgt een gewijzigd Statenvoorstel inclusief gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 102 Franssen inzake Draaideurconstructie

  Toezeggingen

  Titel
  G-20-070 Gewijzigd Statenvoorstel Vaststellen gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021
  02:43:34 - 02:45:37 - Th.J.F.M. Bovens
  02:45:37 - 02:47:12 - M. Werrij-Wetzels
  02:47:12 - 02:49:03 - T.G.M. Jetten
  02:49:03 - 02:49:29 - R.J.H. Franssen
  02:49:29 - 02:50:35 - T.G.M. Jetten
  02:50:35 - 02:53:33 - T.M. Heldens
  02:53:33 - 02:55:35 - R.J.H. Franssen
  02:55:35 - 02:56:33 - T.M. Heldens
  02:56:33 - 02:57:54 - A. Berghorst
  02:57:54 - 02:58:29 - R.A.B. Claassen
  02:58:29 - 03:03:18 - R.J.H. Franssen
  03:03:18 - 03:04:47 - M. Werrij-Wetzels
  03:04:47 - 03:05:10 - R.J.H. Franssen
  03:05:10 - 03:05:53 - M. van Caldenberg
  03:05:53 - 03:07:03 - R.J.H. Franssen
  03:07:03 - 03:07:29 - Th.J.F.M. Bovens
  03:07:29 - 03:07:41 - A. Berghorst
  03:07:41 - 03:08:31 - R.J.H. Franssen
  03:08:31 - 03:09:19 - A. Berghorst
  03:09:19 - 03:10:00 - T.M. Heldens
  03:10:00 - 03:10:33 - R.J.H. Franssen
  03:10:33 - 03:11:38 - Th.J.F.M. Bovens
  03:11:38 - 03:12:02 - T.M. Heldens
  03:12:02 - 03:13:28 - R.J.H. Franssen
  03:13:28 - 03:13:31 - Th.J.F.M. Bovens
  03:13:31 - 03:15:32 - R.A.B. Claassen
  03:15:32 - 03:16:32 - J.A.A.M. Reuser
  03:16:32 - 03:18:12 - M. van Caldenberg
  03:18:12 - 03:20:52 - P.J.M. Loomans
  03:20:52 - 03:22:16 - S. Kerseboom
  03:22:16 - 03:24:41 - Th.J.F.M. Bovens
  03:24:41 - 03:25:24 - T.M. Heldens
  03:25:24 - 03:26:09 - Th.J.F.M. Bovens
  03:26:09 - 03:29:05 - R.J.H. Franssen
  03:29:05 - 03:29:47 - Th.J.F.M. Bovens
  03:29:47 - 03:30:48 - M. van Caldenberg
  03:30:48 - 03:31:18 - Th.J.F.M. Bovens
  03:31:18 - 03:32:19 - P.J.M. Loomans
  03:32:19 - 03:32:54 - Th.J.F.M. Bovens
 19. Moties

  Titel
  Motie 2721 2e Gewijzigd Heldens cs inzake Aandacht voor waterstof op traject Weert-Hamont
  Motie 2724 Loomans inzake Uitvoeren herstelmaatregelen Invasieve exoten

  Toezeggingen

  Titel
  Motie vreemd 2722 Berghorst c.s. inzake Stop de verschraling van Limburgse stations
  03:35:27 - 03:36:45 - Th.J.F.M. Bovens
  03:36:45 - 03:37:31 - T.M. Heldens
  03:38:57 - 03:39:04 - Th.J.F.M. Bovens
  03:39:04 - 03:41:47 - T.M. Heldens
  03:41:47 - 03:44:08 - H.J.H. Mackus
  03:44:08 - 03:45:33 - T.M. Heldens
  03:45:33 - 03:45:58 - H.J.H. Mackus
  03:45:58 - 03:46:51 - T.M. Heldens
  03:46:51 - 03:47:41 - H.J.H. Mackus
  03:47:41 - 03:48:07 - T.M. Heldens
  03:48:11 - 03:48:49 - P.D. Baneke
  03:48:49 - 03:50:11 - M.T.P. Jenneskens
  03:50:11 - 03:51:28 - H.J.H. Mackus
  03:51:28 - 03:52:02 - M.T.P. Jenneskens
  03:52:02 - 03:52:05 - Th.J.F.M. Bovens
  03:52:05 - 03:52:26 - H.J.H. Mackus
  03:52:26 - 03:53:11 - M. van Caldenberg
  03:53:11 - 03:54:38 - H.J.H. Mackus
  03:54:38 - 03:55:00 - Th.J.F.M. Bovens
  03:55:00 - 03:58:07 - A. Berghorst
  03:58:07 - 03:59:32 - H.J.H. Mackus
  03:59:32 - 04:00:55 - A. Berghorst
  04:00:55 - 04:01:00 - H.J.H. Mackus
  04:01:00 - 04:03:03 - T.M. Heldens
  04:03:03 - 04:04:03 - M. van Caldenberg
  04:04:03 - 04:04:47 - Th.J.F.M. Bovens
  04:04:47 - 04:05:54 - P.J.M. Loomans
  04:05:54 - 04:06:24 - H.J.H. Mackus
  04:06:24 - 04:06:47 - P.J.M. Loomans
  04:06:47 - 04:08:09 - Th.J.F.M. Bovens