Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (18:30 uur)

vrijdag 5 februari 2021

18:30 - 20:00

Locatie
Video conference
Voorzitter
Bovens, Th.J.F.M. (Theo)
Toelichting

Statenvergadering, Video conference.

Deze Statenvergadering kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://www.youtube.com/watch?v=tUWUciwEh2Q&list=PL1BFHGFXgiKXH2ZDbip6IjDyLq_BgcoIK

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 5-2-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Tijdens de Presidiumvergadering op 15-1-2021 is gesproken over een aantal zaken waar Samen Voor Limburg om verzocht heeft in relatie tot de rechten van afgesplitste fracties. Afgesproken is dat de conclusies dienen te landen in een aanpassing van de reglementen en verordeningen zodat een en ander ook voor de toekomst geformaliseerd is. Dit Statenvoorstel voorziet in een aanpassing van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (m.b.t. fractievergoeding en fractiekamer) en van het Reglement van orde van Provinciale Staten (m.b.t. lidmaatschap van het Presidium).

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de 2e Gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2019 wordt ingetrokken;
  2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2019 wordt ingetrokken.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de 2e Gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2019 wordt ingetrokken;
  2. de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2019 wordt ingetrokken.

  Aangenomen
  Hoofdelijke stemming
  Voor: 43
  Tegen: 3
  Met stemverklaring tegen: Forum voor Democratie.

 3. Bij de vaststelling van het uitvoeringskader “Sturing in Samenwerking 2.0” op 10-2-2017 is een evaluatietermijn van 4 jaar overeengekomen. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het kader Sturing in Samenwerking 2.0 nog steeds een werkend fundament is voor het strategisch investeringskader van Provincie Limburg. Op basis van voortschrijdende tijd en nieuwe ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar is het advies om het kader te actualiseren naar een Sturing in Samenwerking versie 3.0.

  Dit heeft geresulteerd in “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” (hierna Sturing in Samenwerking 3.0.). Het kader Sturing in Samenwerking 3.0 is onderdeel van een bredere kaderstelling. In de volle breedte werkt de Provincie aan het concept “Zo werken wij” (zie nota Uitvoering Grond- en Vastgoedbeleid) en wordt invulling gegeven aan de “Three Lines of Defense” en de versterking van de concernstaf. Een toonaangevend kader in deze beweging is Sturing in Samenwerking 3.0.3. Provinciale Staten hebben de bevoegdheid tot het stellen van kaders. Op grond hiervan zijn zij bevoegd tot intrekking van bestaande kadernota en tot vaststelling van Sturing in Samenwerking 3.0.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-1-2021 en door de commissie als bespreekstuk doorgeleid naar PS. Er volgt een gewijzigd Statenvoorstel inclusief gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nota Sturing in Samenwerking 2.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader, vastgesteld op 10-02-2017.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  “Sturing in Samenwerking 3.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Nota Sturing in Samenwerking 2.0: het strategisch investeringsbeleid en uitvoeringskader, vastgesteld op 10-2-2017.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS en Samen Voor Limburg.
  Tegen: LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.
  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

  Moties

  Titel
  Motie 2723 Franssen inzake SIS 3.0 Limburg
 4. In Limburg worden drie venture capital-fondsen beheerd door Brightlands Venture Partners BV. De Provincie Limburg is mede-aandeelhouder in twee van deze investeringsfondsen: - Chemelot Ventures en Brightlands AgriFood Fund. Daarnaast beheert Brightlands Venture Partners nog een derde fonds, Limburg Ventures, maar hierin heeft de Provincie geen directe betrokkenheid, enkel via LIOF.

  Het fonds Chemelot Ventures heeft het einde van de investeringsperiode bereikt nu de, conform de fondsovereenkomst, twee toegestane verlengingsperiodes zijn toegekend en verstreken. De partners c.q. aandeelhouders in het fonds hebben het voornemen uitgesproken dat zij een nieuw (vervolg)fonds willen oprichten, het zogenaamde “Fonds IV”. In het ’Missiegedreven Economisch Beleidskader 2019-2023’ hebben PS, vooruitlopend op de inrichting van het nieuwe fonds IV, ingestemd met een risicoreservering van € 1 mln. ten behoeve van de financiële bijdrage van de Provincie Limburg in dit vervolgfonds. De doelstelling van Fonds IV en de investeringscriteria voor het verkrijgen van financiering uit Fonds IV zijn de afgelopen periode samen met de beoogde aandeelhouders in het fonds uitgewerkt. Dit heeft geleid tot het fondsplan Brightlands Venture Partners Fund IV. Indachtig de ambities van Gedeputeerde Staten om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden van cofinanciering bij andere overheden (Rijk danwel Europees), is met het concept fondsplan bij RVO een succesvolle aanvraag ingediend voor cofinanciering vanuit de Seedcapitalregeling. Dit heeft geresulteerd in een toekenning van € 10mln, het maximumbedrag dat verstrekt kan worden. Bovendien in een gunstige regeling, waarbij verliezen in eerste instantie gedragen worden binnen het seedcapital deel. Een opschortende voorwaarde van RvO voor het verkrijgen van de toegekende cofinanciering is dat binnen acht weken na datum beschikking de definitieve documentatie (o.a. statuten, aandeelhoudersovereenkomst op moederfondsniveau, managementovereenkomst, statuten en KvK van de Management BV) aan RVO worden aangetoond.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de hiertoe extra ingelaste commissievergadering FEB van 22-1-2021 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen in de nog uit te werken en op te richten entiteit ten behoeve van het fonds Brightlands Venture Partners Fund IV, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om deel te nemen in de nog uit te werken en op te richten entiteit ten behoeve van het fonds Brightlands Venture Partners Fund IV, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Samen Voor Limburg.

 5. In de Provinciewet, artikel 40c, 2e lid, is inzake de gedragscode voor gedeputeerden het volgende vastgelegd: “Provinciale staten stellen voor de gedeputeerden een gedragscode vast.” De Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten is geactualiseerd in navolging van de actualisatie van de gedragscode voor Provinciale Staten. Het voorliggende Statenvoorstel voorziet in vaststelling van deze geactualiseerde gedragscode, welke eveneens is bijgevoegd.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-1-2021 en door de commissie als bespreekstuk doorgeleid naar PS. Er volgt een gewijzigd Statenvoorstel inclusief gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Samen Voor Limburg.
  Tegen: LOKAAL-LIMBURG.
  Met stemverklaring tegen: LOKAAL-LIMBURG.

 6. Moties

  Titel
  Motie 2722 Berghorst inzake Stop de verschraling van Limburgse stations