Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 9-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 4. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 5. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de dossierinventarisatie van subsidieverstrekkingen aan de Stichting IKL en aan de heer Vrehen gelieerde organisaties, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelezen Amendement 103 van Caldenberg inzake Geheimhouding dossierinventarisatie van subsidieverstrekkingen aan de Stichting IKL en aan de heer Vrehen gelieerde organisaties;
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef
  en onder e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de dossierinventarisatie van subsidieverstrekkingen aan de Stichting IKL en aan de heer Vrehen gelieerde organisaties, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen en deze geheimhouding te laten voortduren tot en met vrijdag 16 april 2021.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS en SVL.
  Tegen: Partij voor de Dieren.
  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 103 van Caldenberg inzake Geheimhouding dossierinventarisatie van subsidieverstrekkingen aan de Stichting IKL en aan de heer Vrehen gelieerde organisaties
 6. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 30 maart 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 30 maart 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 7. De ZRK heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaderstellende rol van PS bij complexe samenwerkingen Hoe kunnen PS in een dergelijke context hun kaderstellende en controlerende taak goed uitvoeren, naast het budgetrecht dat zij bij de jaarlijkse behandeling van de begroting kunnen uitoefenen? In deze verkenning heeft de ZRK aan de hand van de casus ‘kennislandschap Greenport Venlo’ gekeken naar de ontwikkelingen in de tijd en de besluiten waarbij PS betrokken zijn geweest. In de casus komen de kenmerken van complexe samenwerking samen: een samenwerking met meerdere partijen over een langere periode.

  Hoe heeft kaderstelling door PS plaatsgevonden en hoe kan controle door de Staten worden uitgeoefend? Hoe verhoudt zich dit tot de jaarlijkse kaderstelling en controle bij de begroting en jaarstukken? De casus dient als leermateriaal voor sturing op complexe samenwerking door PS. Op basis van het verkennend onderzoek heeft de ZRK een handreiking voor PS opgesteld. Daarin staan de belangrijkste lessen, aandachtspunten en aanbevelingen voor PS bij elkaar gezet. Het rapport is gericht op de kaderstellende rol van PS en niet op rol GS en daarom bevat dit rapport geen aanbevelingen richting GS. Conform de in het Presidium vastgestelde procedure rondom onderzoeksrapporten van de ZRK wordt aan Provinciale Staten gevraagd de aanbevelingen uit de Handreiking PS ‘kaders tellen’ Limburg middels een Statenbesluit over te nemen. Daarbij is de commissie die 'handelt' over het onderwerp van het ZRK-onderzoek het orgaan dat het Statenvoorstel vaststelt, in dit geval de Statencommissie FEB (Bestuur).

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de aanbevelingen uit de Handreiking PS ‘Kaders tellen Limburg’ over te nemen, te weten:

  1. blijf alert op mogelijkheden tot bijsturen;
  2. vraag bij financiële besluiten om een totaaloverzicht van de provinciale bijdragen;
  3. denk mee over de verduidelijking en invulling van de eigen rollen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de in de publicatie ‘Handreiking PS, Kaders tellen Limburg’ opgenomen aanbevelingen over te nemen, te weten:

  1. blijf alert op mogelijkheden tot bijsturen;
  2. vraag bij financiële besluiten om een totaaloverzicht van de provinciale bijdragen;
  3. denk mee over de verduidelijking en invulling van de eigen rollen.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Op 18-12-2020 werd door PS 'Motie 2701 gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans' aangenomen. Naar aanleiding hiervan heeft het Presidium op 29-1-2021 besloten een voorbereidingswerkgroep in te stellen met als opdracht het formuleren van een voorstel om te komen tot een provinciale enquête, met daarin uitgewerkt een aantal concreet door het Presidium benoemde aspecten. Het door de voorbereidingswerkgroep uitgewerkte voorstel werd, conform het verzoek van het Presidium, ter advisering voorgelegd aan de Controlecommissie.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie. Het advies van de Controlecommissie ligt bij de Griffie, onder oplegging van geheimhouding ter inzage. Thans ligt het Statenvoorstel om te komen tot een enquête ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. onderwerp en strekking van de provinciale enquête vast te stellen;
  2. doelstelling en afbakening van de provinciale enquête vast te stellen;
  3. het aantal leden van de enquêtecommissie vast te stellen op 5;
  4. het budget van en dekking voor de uitvoering van de enquête vast te stellen en de toelage van een lid van de onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a, derde lid, van de Provinciewet, per jaar (aangepast naar rato voor de duur van de activiteiten) voor dat lidmaatschap vast te stellen op 300% van de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden, genoemd in artikel 2.1.1 lid 1 van het Besluit;
  5. de profielschets van de voorzitter en leden van de enquêtecommissie vast te stellen;
  6. akkoord te gaan met beschreven benodigde ondersteuning in- en extern;
  7. de Commissie Integriteit opdracht te laten verstrekken voor een forensisch onderzoek conform het ‘Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten provincie Limburg 2020’ aan een door de enquêtecommissie geselecteerd forensisch onderzoeksbureau en akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging in de uitvoering van het protocol waar het de voortgang van het onderzoek betreft.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  conform het voorstel

  1. onderwerp en strekking van de provinciale enquête vast te stellen;
  2. doelstelling en afbakening van de provinciale enquête vast te stellen;
  3. het aantal leden van de enquêtecommissie vast te stellen op 5;
  4. het budget en dekking voor de uitvoering van de enquête vast te stellen en de toelage van een lid van de onderzoekscommissie als bedoeld in artikel 151a, derde lid, van de Provinciewet, per jaar (aangepast naar rato van de duur van de activiteiten) voor dat lidmaatschap vast te stellen op 300% van de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden genoemd in artikel 2.1.1 lid 1 van het Besluit;
  5. de profielschets van de voorzitter en leden van de enquêtecommissie vast te stellen;
  6. akkoord te gaan met beschreven benodigde ondersteuning in- en extern;
  7. de Commissie Integriteit opdracht te laten verstrekken voor een forensisch onderzoek conform het ‘Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van provinciale staten of leden van gedeputeerde staten provincie Limburg 2020’ aan een door de enquêtecommissie geselecteerd forensisch onderzoeksbureau en akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging in de uitvoering van het protocol waar het de voortgang van het onderzoek betreft.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. De Provincie Limburg ziet voor de Brightlands Campussen een belangrijke functie in het stimuleren van missie-gedreven innovaties in de Limburgse economie en samenleving. Binnen deze campussen werken bedrijven, start-ups kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties, talentontwikkeling, kennisontwikkeling en –valorisatie (de zogenoemde innovatie ecosystemen). De campusorganisaties vervullen een aanjagende, verbindende en faciliterende rol. De kennisinstellingen dragen zorg voor de kenniscomponent via onderzoek, talentontwikkeling en kennisdeling. De Brightlands Smart Services Campus (BSSC) richt zich op de kansen en impact van “data en digitalisering”. Het is een jonge campus met nog een ontwikkeltijd van een aantal jaren voor de boeg. De Provincie Limburg heeft vanaf 2014, bij de start van de Brightlands Smart Services Campus, middelen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de kennisinfrastructuur die verbonden is aan deze campus. De eerste fase van deze ontwikkeling betrof de periode 2014-2019. Destijds (Statenvoorstel G-14-020 oktober 2014) hebben Provinciale Staten tevens het perspectief geboden op middelen voor een tweede tranche, de periode 2020-2023. Met het onderhavig Statenvoorstel wordt gevolg gegeven aan dit perspectief, waarbij aan Provinciale Staten wordt gevraagd om uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ (Missiegedreven Economisch Beleidskader) middelen beschikbaar te stellen voor een tweede tranche financiering voor het Brightlands Institute Smart Society1 (BISS) van de Universiteit Maastricht, het Center for Actionable Research Open Universiteit 2(CAROU) van de Open Universiteit en het Expertise Centrum Data-intelligence3 (ECD) van Zuyd Hogeschool. Het beoogd resultaat is het versterken van de kennisinfrastructuur binnen de BSSC variërend van wetenschappelijke kennis, toegepast onderzoek, onderzoeksfaciliteiten tot studentprojecten voor bedrijven, en daarmee het versterken van massa, impact, de aantrekkingskracht en het wervende vermogen van de BSSC.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.895.643 voor de tweede tranche subsidie kennisinfrastructuur Brightlands Smart Services Campus (2020- 2023) voor de initiatieven: Brightlands Institute Smart Society (BISS), Center for Actionable Research Open Universiteit (CAROU) en Expertise Centrum Dataintelligence (ECD);
  2. het bedrag ten laste te brengen van de beleidsintensiveringsmiddelen ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’. De financieel technische verwerking van dit voorstel wordt geëffectueerd in de 1e Afwijkingenrapportage 2021.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  • in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.895.643 voor de tweede tranche subsidie kennisinfrastructuur Brightlands Smart Services Campus (2020-2023) voor de initiatieven: Brightlands Institute Smart Society (BISS), Center for Actionable Research Open Universiteit (CAROU) en Expertise Centrum Data-intelligence (ECD);
  • het bedrag ten laste te brengen van de beleidsintensiveringsmiddelen ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’. De financieel technische verwerking van dit voorstel worden geëffectueerd in de 1e Afwijkingenrapportage 2021.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. In het Statenvoorstel wordt voorgesteld om het budget van de regeling te verhogen met € 5,0 mln. Hiervoor kunnen wensen en bedenkingen worden ingebracht. Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN. Tijdens de behandeling in de commissie is afgesproken om de hoogte van het bedrag variabel te maken in relatie tot de marktontwikkeling en het college van GS te mandateren de hoogte van de koop/-aanneemsom en het maximale leenbedrag te wijzigen.

  De commissie heeft geen wensen en bedenkingen benoemd en heeft het Statenvoorstel als hamerstuk doorgeleid naar de vergadering van PS op 9-4-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met wijziging van de “Verordening Startersleningen Provincie Limburg” en publicatie in het provinciaal blad;
  2. overdragen van de bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten om de hoogte van de koop/-aanneemsom en het maximale leenbedrag in de Verordening Startersleningen Provincie Limburg te wijzigen;
  3. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van verhoging van de kredietfaciliteit voor de Startersregeling met € 5,0 miljoen, waardoor de totale kredietfaciliteit € 60,3 mln. zal bedragen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. in te stemmen met wijziging van de “Verordening Startersleningen Provincie Limburg” en publicatie in het provinciaal blad;
  2. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van verhoging van de kredietfaciliteit voor de Startersregeling met € 5,0 miljoen, waardoor de totale kredietfaciliteit € 60,3 mln. zal bedragen.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Naar aanleiding van de beantwoording door GS van de gestelde schriftelijke vragen in relatie tot Stichting IKL zal een verantwoordingsdebat worden gevoerd in twee termijnen. De vragen en antwoorden zijn bijgevoegd.

  Moties

  Titel
  Motie 2725 Gewijzigd Claassen cs inzake Motie van wantrouwen
  Motie 2726 2e Gewijzigd Claassen cs inzake Recht van aanbeveling ontslag
  Motie 2727 Claassen inzake Scope in het onafhankelijk onderzoek
  Motie 2728 Straus inzake Oud-gedeputeerden uitnodigen voor tekst en uitleg
  Motie 2729 Fischer-Otten inzake Onafhankelijk onderzoek IKL-dossiers door een externe accountant
 12. Op 2-4-2021 is een debat gevoerd over de politieke ontstane situatie en besloten is dit onderwerp voort te zetten in de vergadering van 9-4-2021.

  Naar aanleiding van het aftreden van Gedeputeerden Koopmans en Mackus (zie bijgevoegde brieven) heeft het Presidium het college van Gedeputeerde Staten verzocht om een schriftelijke reactie inzake de ontstane politieke situatie. Bijgevoegd treft u de schriftelijk reactie van het college van Gedeputeerden Staten aan zodat deze reactie kan worden betrokken ter zake het te voeren debat.

 13. Moties

  Titel
  Motie 2730 Van der Linden inzake Eindelijk een menselijke vergoeding bewoners Heierhoeve vanwege windturbines
  Motie 2731 Van der Linden inzake Stip op de horizon voor uitgesloten woningen van het glasvezelnetwerk