Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Begroting en 2e afwijkingenrapportage)

vrijdag 5 november 2021

09:30

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 5-11-2021 gewijzigd vast te stellen.

00:01:23 - 00:02:55 - G.H.C. Frische

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

00:13:09 - 00:17:05 - Inspreker
00:17:05 - 00:17:21 - G.H.C. Frische
00:17:21 - 00:17:26 - H.M. van Bijnen
00:17:26 - 00:17:28 - Inspreker
00:17:45 - 00:17:51 - G.H.C. Frische
00:17:51 - 00:18:02 - M.W. Thewissen
00:18:02 - 00:18:58 - Inspreker
00:18:58 - 00:19:22 - M.W. Thewissen
00:19:22 - 00:20:38 - Inspreker
00:20:38 - 00:20:56 - M. van Caldenberg
00:20:56 - 00:21:05 - Inspreker
00:21:05 - 00:21:21 - M. van Caldenberg
00:21:21 - 00:21:29 - Inspreker
00:21:29 - 00:21:31 - M. van Caldenberg
00:21:53 - 00:22:49 - Inspreker
00:22:49 - 00:23:33 - M. van Caldenberg
00:23:33 - 00:24:24 - Inspreker
00:24:24 - 00:24:29 - G.H.C. Frische
00:24:29 - 00:24:52 - T.M. Heldens
00:24:52 - 00:26:07 - Inspreker
00:26:07 - 00:26:23 - T.M. Heldens
00:26:23 - 00:26:34 - Inspreker
00:26:34 - 00:32:00 - G.H.C. Frische

n.v.t.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake aanbesteding accountancydiensten 2022-2024 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
- de beoordelingsmatrix van de beoordelingscommissie inclusief het totaaloverzicht van de diverse inschrijfgegevens en de hiervoor behaalde scores;
- de ontvangen offertes;
- de gunningsbrief.
Reden hiervoor is dat de inschrijvers bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de provincie hebben verstrekt. In de aanbestedingsleidraad heeft de provincie op pagina 2 verklaard alle inschrijvingen vertrouwelijk te zullen behandelen. Voorts is in artikel 2.138 Aanbestedingswet bepaald dat de aanbestedende dienst bepaalde gegevens van de gunning niet bekend maakt indien openbaarmaking de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden en/of afbreuk zou doen aan de eerlijke mededinging. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende
documenten inzake aanbesteding accountancydiensten 2022-2024 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:

 • de beoordelingsmatrix van de beoordelingscommissie inclusief het totaaloverzicht van de diverse inschrijfgegevens en de hiervoor behaalde scores;
 • de ontvangen offertes;
 • de gunningsbrief.

Reden hiervoor is dat de inschrijvers bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de provincie hebben verstrekt. In de aanbestedingsleidraad heeft de provincie op pagina 2 verklaard alle inschrijvingen vertrouwelijk te zullen behandelen. Voorts is in artikel 2.138 Aanbestedingswet bepaald dat de aanbestedende dienst bepaalde gegevens van de gunning niet bekend maakt indien openbaarmaking de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden en/of afbreuk zou doen aan de eerlijke mededinging. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake verhuizing hoofdkantoor DSM met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
• de gemarkeerde passages en volledig gemarkeerde pagina’s ten aanzien van het dossier inzake de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM.
De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake verhuizing hoofdkantoor DSM met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
• de gemarkeerde passages en volledig gemarkeerde pagina’s ten aanzien van het dossier inzake de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM.
De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 1e halfjaar 2021’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 1e halfjaar 2021’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Het onderzoeksrapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in relatie tot de OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’ is op 24-9-2021 door de Controlecommissie vastgesteld en op 27-9-2021 openbaar gemaakt. Vanaf pag. 101 van het rapport treft u de bestuurlijke reactie van GS op het rapport aan. Per abuis staat hier nog 'geheim' op. GS heeft bij de vaststelling van deze reactie besloten deze geheim te houden tot openbaarmaking van het rapport.

De Controlecommissie heeft besloten om dit rapport door te leiden naar de vakcommissie MD. De vakcommissie MD heeft op 15-10-2021 het Statenvoorstel besproken en heeft besloten om u te adviseren om dit als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 12-11-2021.

Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat de inhoud van het rapport niet gewijzigd kan worden; deze is namelijk vastgesteld door de Controlecommissie.
De voorzitter van de vakcommissie MD treedt namens deze commissie op als woordvoerder in de PS vergadering.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
a. om de navolgende aanbevelingen over te nemen:

 1. Gedeputeerde Staten te verzoeken om het risico van een verdere vertraging van de elektrificatie van de Maaslijn te mitigeren door een fallback te organiseren indien de planning onverhoopt niet wordt gerealiseerd;
 2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om voldoende context aan te bieden bij de prestatie overzichten, zodat deze een informatieve weergave van de kwaliteit van het openbaar vervoer geven en deze nader af te stemmen op de informatiebehoefte van Provinciale Staten;
 3. Gedeputeerde Staten te vragen om de prestaties die worden verricht door Arriva te koppelen aan de door Provinciale Staten opgestelde doelen, zodat inzichtelijk is op welke wijze de doelen worden behaald;
 4. Gedeputeerde Staten te vragen om Provinciale Staten te informeren, behalve over de prestaties ook over de jaarlijkse vaststelling van de exploitatiebijdrage en de wijze waarop deze tot stand is gekomen;
 5. duidelijke kaders te formuleren waarbinnen Provinciale Staten vooraf danwel achteraf geïnformeerd willen worden door Gedeputeerde Staten over bepaalde wijzigingen (bijvoorbeeld bij een afwijking groter dan x procent of bij een vertraging van meer dan x maanden);

b. om GS te vragen om genoemde aanbevelingen 1 tot en met 4 op te pakken en aan PS te rapporteren hoe aan elke aanbeveling opvolging wordt gegeven.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
a. om de navolgende aanbevelingen over te nemen:

 1. Gedeputeerde Staten te verzoeken om het risico van een verdere vertraging van de elektrificatie van de Maaslijn te mitigeren door een fallback te organiseren indien de planning onverhoopt niet wordt gerealiseerd;
 2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om voldoende context aan te bieden bij de prestatie overzichten, zodat deze een informatieve weergave van de kwaliteit van het openbaar vervoer geven en deze nader af te stemmen op de informatiebehoefte van Provinciale Staten;
 3. Gedeputeerde Staten te vragen om de prestaties die worden verricht door Arriva te koppelen aan de door Provinciale Staten opgestelde doelen, zodat inzichtelijk is op welke wijze de doelen worden behaald;
 4. Gedeputeerde Staten te vragen om Provinciale Staten te informeren, behalve over de prestaties ook over de jaarlijkse vaststelling van de exploitatiebijdrage en de wijze waarop deze tot stand is gekomen;
 5. duidelijke kaders te formuleren waarbinnen Provinciale Staten vooraf danwel achteraf geïnformeerd willen worden door Gedeputeerde Staten over bepaalde wijzigingen (bijvoorbeeld bij een afwijking groter dan x procent of bij een vertraging van meer dan x maanden);

b. om GS te vragen om genoemde aanbevelingen 1 tot en met 4 op te pakken en aan PS te rapporteren hoe aan elke aanbeveling opvolging wordt gegeven.

Zonder beraad aangenomen.

Aanbevelingen onderzoeken

Titel
Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’

Het project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ is door PS op 18-12-2020 aangewezen als Groot Project. Hierbij is aan GS opdracht gegeven om voor 1-3-2021 een basisrapportage ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten.

De Griffie heeft de door Gedeputeerde Staten (GS) opgestelde basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ geanalyseerd in relatie tot de RGP 2020. Deze analyse is op 10 -9-2021 sonderend besproken in de Statencommissie FEB waarbij is aangegeven dat de analyse kan worden door vertaald in een Statenvoorstel, met het voorstel aan PS om de basisrapportage vast te stellen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘, vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘, vast te stellen.

Zonder beraad aangenomen.

De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen vastgesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast wordt een 2-tal speerpunten benoemd waaraan de accountant eveneens toetst.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2021) vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2021) vast te stellen.

Zonder beraad aangenomen.

Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de overeenkomst met de huidige dienstverlener (Deloitte) op 31-12-2021. Nadat de daartoe voorgeschreven Europese aanbestedingsprocedure is doorlopen kan de opdracht voor de periode 2022-2024 aan een nieuwe accountant worden gegund.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
in te stemmen met de gunning van de opdracht Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 aan BDO Audit & Assurance B.V.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
in te stemmen met de gunning van de opdracht Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 aan BDO Audit & Assurance B.V.

Zonder beraad aangenomen.

Provinciale Staten zijn op grond van 104D van de Provinciewet gerechtigd om de vervanging van de griffier te regelen.
Door het aanwijzen van een plaatsvervangend griffier is de invulling van de griffiers functie te allen tijde geregeld. De plaatsvervangend griffier kan namelijk bij ontstentenis, ziekte of afwezigheid de taken van de griffier overnemen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
• de heer S.F.P. van den Bighelaar vanaf heden (d.d. 5-11-2021) aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
• de heer S.F.P. van den Bighelaar vanaf heden (d.d. 5-11-2021) aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

Zonder beraad aangenomen.

00:32:13 - 00:35:15 - G.H.C. Frische

Op basis van extern onderzoek en klankborden met relevante stakeholders is geconcludeerd dat met name voor financiering van start-ups en het innovatieve MKB een regionaal aanvullend instrument zinvol is (naast de bestaande instrumenten van MKB Leningen Fonds en het Limburg Business Development Fonds). Dit is ook zo opgenomen in het MEB (Missiegedreven Economisch Beleidskader). Deze ontwikkeling sluit aan bij de geïntroduceerde rijksimpulsen in het kader van coronaherstel. Om aanspraak te maken op de middelen van EzK voor de herkapitalisatie dient de Provincie uiterlijk in november tot besluitvorming te komen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021 waarbij er geen wensen/bedenkingen kenbaar zijn gemaakt omtrent de beëindiging van de provinciale deelname in enabling Technologies. Het Statenvoorstel is als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gezien het voorgenomen besluit van GS om provinciale deelname in Enabling Technologies te beëindigen, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:

 • gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de provinciale deelname in Enabling Technologies te beëindigen;
 • geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Zonder beraad aangenomen.

Op basis van extern onderzoek en klankborden met relevante stakeholders is geconcludeerd dat met name voor financiering van start-ups en het innovatieve MKB een regionaal aanvullend instrument zinvol is (naast de bestaande instrumenten van MKB Leningen Fonds en het Limburg Business Development Fonds). Dit is ook zo opgenomen in het MEB (Missiegedreven Economisch Beleidskader). Deze ontwikkeling sluit aan bij de geïntroduceerde rijksimpulsen in het kader van coronaherstel. Om aanspraak te maken op de middelen van EzK voor de herkapitalisatie dient de Provincie uiterlijk in november tot besluitvorming te komen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021. Er zijn door de commissie op geen van de 3 punten wensen en bedenkingen vastgesteld.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
Ten einde het Limburg Start-Up Captial Fund met eenomvang van € 33,15 mln. te faciliteren:
1. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om - namens de Provincie Limburg als medeaandeelhouder van N.V. LIOF - in te stemmen met de herkapitalisatie van het LIOF met een bedrag van € 17,4 mln., voor 50% middels een provinciale kapitaalstorting ad € 8,7 mln. en voor 50% middels een kapitaalstorting door het ministerie van EzK ad € 8,7 mln.;
2. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 5,5 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF). De resterende € 5,0 mln. van het totale fondsvermogen van LVFF ad € 10,5 mln. wordt door het Ministerie van EZK verstrekt;
3. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 20,0 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Seed Fonds Limburg (SFL). De resterende € 2,65 mln. van het totale fondsvermogen van SFL ad € 22,65 mln. wordt door N.V. LIOF ingebracht;
4. in te stemmen met een dotatie aan de risicoreserve en deze te dekken uit de reserve aandelentransactie LIOF (ad. € 1,845 mln.) en de vrijval risicoreservering MKB leningsfonds ( ad. € 395.938) en de financiële consequenties van dit voorstel te effectueren bij gelegenheid van de eindejaarsbijstelling 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
conform artikel 167 lid 4 Provinciewet en conform artikel 13 lid 4 van de Financiële verordening Provincie Limburg ten aanzien van voornemen van Gedeputeerde Staten om:

 1. als medeaandeelhouder van N.V. LIOF in te stemmen met herkapitalisatie van N.V. LIOF;
 2. een 2-tal financieringen te verstrekken aan een separaat door N.V. LIOF op te richten dochtervennootschap ten behoeve van de fondsen LVFF en SFL,
  geen wensen en bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken;
  en tevens:
 3. in te stemmen met een dotatie aan de risicoreserve en deze te dekken uit de reserve aandelentransactie LIOF (ad. € 1,845 mln.) en de vrijval risicoreservering MKB leningsfonds (ad. € 395.938) en de financiële consequenties van dit voorstel te effectueren bij gelegenheid van de eindejaarsbijstelling 2021.

Zonder beraad aangenomen.

Voor u ligt de 2e Afwijkingenrapportage 2021. Er heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden onder de fracties. De commissievergadering FEB d.d. 22-10-2021 over dit Statenvoorstel kon niet geopend worden vanwege het ontbreken van quorum. Er vond wel een korte infosessie plaats over de afwijkingenrapportage op basis waarvan nog aanvullende informatie aan PS volgt.

Behandelvoorstel:
Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2022 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
2. de 4e begrotingswijziging 2021 en bijhorend investeringsbesluit, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
Gelezen Amendement 113 Werrij-Wetzels cs inzake Veilige Wieleromgeving Leudal en Amendement 114 Werrij-Wetzels cs inzake Geen fasering resultaat naar 2022 2e Afwijkingenrapportage 2021;

 1. instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 van de
  Programmabegroting 2021 met uitzondering van de fasering van resultaat 2021 naar 2022 (wijziging nr. 298):
  “met dien verstande dat € 750.000 wordt gemuteerd en het subsidiebedrag van € 750.000 na verlening van deze subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Leudal ten behoeve van de Veilige Wieleromgeving Leudal”;
 2. de 4e begrotingswijziging 2021 en bijhorend investeringsbesluit, zoals opgenomen in de
  2e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

Geamendeerd aangenomen
Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS en SVL.
Tegen: Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren.

Amendementen

Titel
Amendement 113 Werrij-Wetzels cs inzake Veilige Wieleromgeving Leudal
Amendement 114 Werrij-Wetzels cs inzake Geen fasering resultaat naar 2022 2e Afwijkingenrapportage 2021
00:35:28 - 00:39:44 - J.J.M. Kuntzelaers
00:39:44 - 00:40:01 - M. van Caldenberg
00:40:01 - 00:40:31 - J.J.M. Kuntzelaers
00:40:31 - 00:41:17 - R.J.H. Franssen
00:41:17 - 00:44:46 - J.J.M. Kuntzelaers
00:44:46 - 00:45:11 - R.A.B. Claassen
00:45:11 - 00:46:32 - J.J.M. Kuntzelaers
00:46:32 - 00:47:15 - R.A.B. Claassen
00:47:15 - 00:50:24 - J.J.M. Kuntzelaers
00:50:24 - 00:50:39 - G.H.C. Frische
00:50:39 - 00:57:31 - R.A.B. Claassen
00:57:31 - 00:58:05 - J.J.M. Kuntzelaers
00:58:05 - 01:05:55 - R.A.B. Claassen
01:05:55 - 01:06:32 - G.H.C. Frische
01:06:32 - 01:14:41 - M. van Caldenberg
01:15:03 - 01:19:50 - B.B.P.M. Smeets
01:19:50 - 01:20:27 - J.J.M. Kuntzelaers
01:20:27 - 01:21:06 - B.B.P.M. Smeets
01:21:06 - 01:21:55 - J.J.M. Kuntzelaers
01:21:55 - 01:25:22 - B.B.P.M. Smeets
01:25:22 - 01:25:53 - K.C.J. Straus
01:25:53 - 01:26:48 - B.B.P.M. Smeets
01:26:48 - 01:26:51 - K.C.J. Straus
01:26:51 - 01:27:43 - B.B.P.M. Smeets
01:27:55 - 01:29:23 - K.C.J. Straus
01:29:23 - 01:30:13 - J.J.M. Kuntzelaers
01:30:13 - 01:30:49 - K.C.J. Straus
01:30:49 - 01:31:14 - M. van Caldenberg
01:31:14 - 01:31:54 - K.C.J. Straus
01:31:54 - 01:32:05 - M. van Caldenberg
01:32:05 - 01:38:19 - K.C.J. Straus
01:38:19 - 01:38:38 - R.B. Driessen
01:38:38 - 01:39:10 - K.C.J. Straus
01:39:10 - 01:39:50 - R.B. Driessen
01:39:50 - 01:40:28 - K.C.J. Straus
01:40:28 - 01:41:10 - M.T.P. Jenneskens
01:41:10 - 01:42:31 - K.C.J. Straus
01:42:31 - 01:42:51 - R.A.B. Claassen
01:42:51 - 01:43:21 - K.C.J. Straus
01:46:15 - 01:46:17 - G.H.C. Frische
01:46:17 - 01:48:00 - K.C.J. Straus
01:48:00 - 01:48:04 - G.H.C. Frische
01:48:51 - 02:00:06 - A.M.J.N. Fischer-Otten
02:00:06 - 02:12:09 - M. Werrij-Wetzels
02:12:09 - 02:12:29 - G.H.C. Frische
02:12:29 - 02:19:32 - M.T.P. Jenneskens
02:19:32 - 02:20:07 - R.A.B. Claassen
02:20:07 - 02:20:28 - M.T.P. Jenneskens
02:20:28 - 02:20:39 - R.A.B. Claassen
02:20:39 - 02:21:35 - M.T.P. Jenneskens
02:21:35 - 02:21:49 - R.J.H. Franssen
02:21:49 - 02:28:03 - M.T.P. Jenneskens
02:28:03 - 02:31:13 - R.B. Driessen
02:31:13 - 02:32:37 - M.T.P. Jenneskens
02:32:37 - 02:33:18 - R.B. Driessen
02:33:18 - 02:33:21 - M.T.P. Jenneskens
02:33:21 - 02:33:22 - R.B. Driessen
02:33:22 - 02:33:44 - M.T.P. Jenneskens
02:33:44 - 02:34:18 - R.B. Driessen
02:34:18 - 02:34:47 - M.T.P. Jenneskens
02:34:47 - 02:35:29 - R.B. Driessen
02:35:29 - 02:35:52 - M.T.P. Jenneskens
02:35:52 - 02:36:42 - M. van Caldenberg
02:36:42 - 02:37:13 - R.B. Driessen
02:37:13 - 02:37:28 - M. van Caldenberg
02:37:28 - 02:38:06 - R.B. Driessen
02:38:06 - 02:38:19 - M. van Caldenberg
02:38:19 - 02:38:52 - R.B. Driessen
02:38:52 - 02:39:06 - G.H.C. Frische
02:39:06 - 02:40:29 - P.S.M.L. Plusquin
02:40:29 - 02:45:15 - R.B. Driessen
02:45:29 - 02:54:34 - T.G.M. Jetten
02:54:34 - 02:56:04 - R.J.H. Franssen
02:56:04 - 02:56:38 - T.G.M. Jetten
02:56:38 - 02:56:45 - G.H.C. Frische
02:56:45 - 02:57:00 - R.J.H. Franssen
02:57:00 - 02:58:26 - T.G.M. Jetten
02:58:26 - 02:58:31 - G.H.C. Frische
02:59:07 - 03:08:47 - R.J.H. Franssen

Zoals gebruikelijk wordt ten aanzien van de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2022.

Behandelvoorstel:
Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2022 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de Programmabegroting 2022 en de bijhorende Memorie van Toelichting vast te stellen.

Amendementen

Titel
Amendement 115 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Laat Limburgers niet in de kou zitten
Amendement 116 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Pilot Waterstof Hub
Amendement 117 Claessens-Schepers cs inzake Structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel

Moties

Titel
Motie 2635 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen na toestemming van PS
Motie 2667 Gewijzigd Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt
Motie 2772 Van der Valk inzake Uitrol concept Gezonde Basisschool van de Toekomst
Motie 2773 3e Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake All-inclusive OV ticket Limburg
Motie 2774 Gewijzigd Claessens-Schepers cs inzake Natuurherstel
Motie 2775 Kuntzelaers cs inzake Limburgs Filmfonds
Motie 2776 Kuntzelaers inzake Flexwonen
Motie 2777 Kuntzelaers inzake Temporisering Greenport Venlo
Motie 2778 2e Gewijzigd Van Bijnen cs inzake Geen draagvlak Coronatoegangsbewijs en of 2G systeem voor werknemers in Provincie Limburg
Motie 2779 Claassen cs inzake Uitvoering motie 2483 opnieuw
Motie 2780 Gewijzigd Megens cs inzake Breng energiearmoede in Limburg in kaart
Motie 2781 Van Caldenberg inzake Openbaarmaking BDO-rapport
Motie 2782 2e Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Pilots opslag duurzame energie
Motie 2783 Wolters Gregório inzake Rechtvaardige financiering verduurzaming Limburg
Motie 2784 Claessens-Schepers cs inzake Structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel
Motie 2785 Van Caldenberg inzake Visie op Basisinfrastructuur overheidsvoorzieningen voor Limburg
Motie 2786 2e Gewijzigd Straus cs inzake Aanvalsplan Limburgse Woningmarkt
Motie 2787 Werrij-Wetzels inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt
Motie 2788 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Groene schoolpleinen in Limburg
Motie 2789 Jenneskens cs inzake Graven naar inzicht - overzicht grond vastgoed en overige kapitalen
Motie 2790 Jenneskens inzake Kansrijk van start op de arbeidsmarkt werkgelegenheidsagenda voor de lange termijn
Motie 2791 Gewijzigd Driessen cs inzake Versterking informatiepositie van Provinciale Staten ten aanzien van de vriendschapsrelatie met de Provincie Sichuan
Motie 2792 Driessen inzake Geld besteden waarvan alle Limburgers gebruik kunnen maken
Motie 2793 Gewijzigd Driessen inzake Vrijmaken gewenste middelen wieleromgeving Leudal
Motie 2794 Gewijzigd Jetten cs inzake Geen goede bedoelingen maar resultaten dat telt
Motie 2795 Gewijzigd Mertens cs inzake SNL subsidie aan (agrarische) natuurbeheerders van het collectief
Motie 2796 Werrij-Wetzels cs inzake terugdraaien vernauwing regeling Gemeenschapsaccommodaties
Motie 2797 Gewijzigd Loomans cs inzake Moratorium op ongebreidelde groei van logistieke dozen
Motie 2798 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Provinciale organisatie op weg naar klimaatneutraal
Motie 2799 Gewijzigd Plusquin cs inzake Respecteren kwetsbare periode en uitspraak voorzieningenrechter Sterrebos
Motie 2800 Plusquin inzake Vervallen PIP Uitbreiding VDL Nedcar bij gebrek aan twee grote opdrachtgevers
Motie 2801 Smeets cs inzake Herijking immunisatiereserve en opnemen in PC cyclus
Motie 2802 Ernst inzake Heldere bestemming subsidiegelden

Toezeggingen

Titel
Acquisitiebeleid
Amendement 112
Arbeidsmarktbeleid
Heijerhoeve
Meersporenbeleid energie opslag
Motie 2667
Motie 2808
Natuurherstel
Onderzoek energiearmoede
Seniorenbeleid en VN verdrag van de Handicap
Sportpoli
Subsidieregeling op/omslag waterstof
Vastenavondkamp
Verdiepende verkenning oa uitstroom
VIE Kerkrade
Wijkaanpak irt veiligheidsagenda
03:09:01 - 03:15:02 - P.S.M.L. Plusquin
03:15:02 - 03:15:25 - M.T.P. Jenneskens
03:15:25 - 03:16:10 - P.S.M.L. Plusquin
03:16:10 - 03:16:42 - M.T.P. Jenneskens
03:16:42 - 03:16:53 - M. van Caldenberg
03:16:53 - 03:17:03 - P.S.M.L. Plusquin
03:17:03 - 03:17:08 - M. van Caldenberg
03:17:08 - 03:17:23 - P.S.M.L. Plusquin
03:17:23 - 03:17:32 - M. van Caldenberg
03:17:32 - 03:20:52 - P.S.M.L. Plusquin
03:20:52 - 03:20:55 - G.H.C. Frische
03:20:55 - 03:21:33 - R.J.H. Franssen
03:21:33 - 03:21:44 - P.S.M.L. Plusquin
03:21:44 - 03:22:48 - G.H.C. Frische
03:22:48 - 03:23:06 - M. van Caldenberg
03:23:06 - 03:23:13 - G.H.C. Frische
03:23:13 - 03:23:28 - B.B.P.M. Smeets
03:23:28 - 04:27:11 - G.H.C. Frische
04:33:28 - 04:40:16 - C.W.J.M. Roefs
04:40:16 - 04:41:17 - M. Werrij-Wetzels
04:41:17 - 04:41:37 - B.B.P.M. Smeets
04:41:37 - 04:42:42 - C.W.J.M. Roefs
04:42:42 - 04:43:26 - M. Werrij-Wetzels
04:43:26 - 04:44:11 - B.B.P.M. Smeets
04:44:11 - 04:45:15 - R.A.B. Claassen
04:45:15 - 04:45:53 - C.W.J.M. Roefs
04:45:53 - 04:46:32 - J.J.M. Kuntzelaers
04:46:32 - 04:49:19 - C.W.J.M. Roefs
04:49:19 - 04:50:30 - B.B.P.M. Smeets
04:50:30 - 04:52:54 - C.W.J.M. Roefs
04:52:54 - 04:53:54 - B.B.P.M. Smeets
04:53:54 - 04:54:27 - C.W.J.M. Roefs
04:54:27 - 04:54:35 - G.H.C. Frische
04:54:35 - 04:54:57 - C.W.J.M. Roefs
04:54:57 - 04:55:40 - G.H.C. Frische
04:55:40 - 04:56:24 - C.W.J.M. Roefs
04:56:24 - 04:56:43 - M. van Caldenberg
04:56:43 - 04:57:05 - G.H.C. Frische
04:57:05 - 05:00:22 - C.W.J.M. Roefs
05:00:22 - 05:01:01 - P.S.M.L. Plusquin
05:01:01 - 05:01:24 - C.W.J.M. Roefs
05:01:24 - 05:01:51 - G.H.C. Frische
05:01:51 - 05:02:19 - C.W.J.M. Roefs
05:02:19 - 05:02:43 - G.H.C. Frische
05:02:43 - 05:03:09 - R.A.B. Claassen
05:03:09 - 05:03:42 - R.B. Driessen
05:03:42 - 05:04:46 - C.W.J.M. Roefs
05:04:46 - 05:05:44 - R.B. Driessen
05:05:44 - 05:06:23 - C.W.J.M. Roefs
05:06:23 - 05:06:49 - G.H.C. Frische
05:06:49 - 05:10:38 - M.M. van Toorenburg
05:10:38 - 05:11:26 - M. van Caldenberg
05:11:26 - 05:14:02 - M.M. van Toorenburg
05:14:02 - 05:14:05 - G.H.C. Frische
05:14:05 - 05:14:20 - R.B. Driessen
05:14:20 - 05:15:10 - M.M. van Toorenburg
05:15:10 - 05:15:17 - G.H.C. Frische
05:15:17 - 05:15:39 - P.S.M.L. Plusquin
05:15:39 - 05:16:04 - R.B. Driessen
05:16:04 - 05:21:35 - M.M. van Toorenburg
05:21:35 - 05:23:02 - M.T.P. Jenneskens
05:23:02 - 05:24:38 - M.M. van Toorenburg
05:24:38 - 05:25:59 - J.J.M. Kuntzelaers
05:25:59 - 05:27:35 - M.M. van Toorenburg
05:27:35 - 05:28:20 - J.J.M. Kuntzelaers
05:28:20 - 05:30:35 - M.M. van Toorenburg
05:30:35 - 05:30:45 - G.H.C. Frische
05:30:45 - 05:31:09 - M.T.P. Jenneskens
05:31:09 - 05:31:19 - M.M. van Toorenburg
05:31:19 - 05:31:38 - M.T.P. Jenneskens
05:31:38 - 05:31:44 - M.M. van Toorenburg
05:31:44 - 05:32:01 - R.J.H. Franssen
05:32:01 - 05:32:05 - G.H.C. Frische
05:32:05 - 05:35:25 - M.M. van Toorenburg
05:35:25 - 05:36:12 - M. Werrij-Wetzels
05:36:12 - 05:42:52 - M.M. van Toorenburg
05:42:52 - 05:43:46 - M. Werrij-Wetzels
05:43:46 - 05:46:03 - M.M. van Toorenburg
05:46:03 - 05:46:31 - G.H.C. Frische
05:46:31 - 05:47:25 - J.J.M. Kuntzelaers
05:47:25 - 05:48:20 - M.M. van Toorenburg
05:48:20 - 05:48:41 - J.J.M. Kuntzelaers
05:48:41 - 05:49:12 - M.M. van Toorenburg
05:49:12 - 05:49:33 - M. van Caldenberg
05:49:33 - 05:49:49 - G.H.C. Frische
05:49:49 - 05:50:36 - M.M. van Toorenburg
05:50:36 - 05:51:01 - M. van Caldenberg
05:51:01 - 05:51:24 - G.H.C. Frische
05:51:24 - 05:54:56 - M.M. van Toorenburg
05:54:56 - 05:55:02 - G.H.C. Frische
05:55:02 - 05:55:41 - R.A.B. Claassen
05:56:06 - 06:09:10 - S.H.M. Satijn
06:09:10 - 06:09:31 - G.H.C. Frische
06:09:31 - 06:11:30 - S.H.M. Satijn
06:11:30 - 06:11:32 - G.H.C. Frische
06:11:32 - 06:12:14 - J.J.M. Kuntzelaers
06:12:14 - 06:12:25 - S.H.M. Satijn
06:12:25 - 06:12:36 - G.H.C. Frische
06:12:36 - 06:13:44 - S.H.M. Satijn
06:13:44 - 06:13:54 - G.H.C. Frische
06:13:54 - 06:15:39 - S.H.M. Satijn
06:15:39 - 06:15:48 - M.T.P. Jenneskens
06:15:48 - 06:15:54 - S.H.M. Satijn
06:16:02 - 06:16:10 - T.G.M. Jetten
06:16:10 - 06:17:01 - S.H.M. Satijn
06:17:01 - 06:17:32 - G.H.C. Frische
06:17:32 - 06:20:04 - G.J.W. Gabriëls
06:20:04 - 06:20:48 - M.T.P. Jenneskens
06:20:48 - 06:25:15 - G.J.W. Gabriëls
06:25:15 - 06:25:16 - K.C.J. Straus
06:25:52 - 06:26:34 - G.J.W. Gabriëls
06:26:34 - 06:26:43 - G.H.C. Frische
06:26:43 - 06:27:01 - G.J.W. Gabriëls
06:27:01 - 06:27:09 - M.T.P. Jenneskens
06:27:09 - 06:28:00 - G.J.W. Gabriëls
06:28:00 - 06:28:19 - T.G.M. Jetten
06:28:19 - 06:29:25 - G.J.W. Gabriëls
06:29:25 - 06:29:51 - T.G.M. Jetten
06:29:51 - 06:30:30 - G.J.W. Gabriëls
06:30:30 - 06:30:37 - M. Werrij-Wetzels
06:30:37 - 06:31:32 - G.J.W. Gabriëls
06:31:32 - 06:31:59 - P.S.M.L. Plusquin
06:31:59 - 06:32:31 - G.J.W. Gabriëls
06:32:31 - 06:32:49 - P.S.M.L. Plusquin
06:32:49 - 06:33:06 - G.J.W. Gabriëls
06:33:06 - 06:33:19 - P.S.M.L. Plusquin
06:33:19 - 06:33:24 - G.J.W. Gabriëls
06:33:24 - 06:33:29 - P.S.M.L. Plusquin
06:33:29 - 06:34:38 - G.J.W. Gabriëls
06:34:38 - 06:34:39 - T.G.M. Jetten
06:34:39 - 06:34:48 - G.H.C. Frische
06:34:48 - 06:35:34 - G.J.W. Gabriëls
06:35:34 - 06:35:35 - G.H.C. Frische
06:35:35 - 06:36:57 - P.S.M.L. Plusquin
06:36:57 - 06:37:58 - G.J.W. Gabriëls
06:37:58 - 06:38:52 - P.S.M.L. Plusquin
06:38:52 - 06:41:02 - G.J.W. Gabriëls
06:42:02 - 06:43:59 - J.J.M. Kuntzelaers
06:43:59 - 06:45:03 - C.W.J.M. Roefs
06:45:03 - 06:45:38 - M. Werrij-Wetzels
06:45:38 - 06:46:52 - C.W.J.M. Roefs
06:46:52 - 06:46:58 - R.J.H. Franssen
06:46:58 - 06:47:38 - G.H.C. Frische
06:47:38 - 06:52:24 - C.W.J.M. Roefs
06:52:24 - 06:53:58 - R.A.B. Claassen
06:53:58 - 07:02:51 - C.W.J.M. Roefs
07:02:51 - 07:03:15 - K.C.J. Straus
07:03:15 - 07:03:22 - G.H.C. Frische
07:03:22 - 07:04:00 - K.C.J. Straus
07:04:00 - 07:06:47 - C.W.J.M. Roefs
07:06:47 - 07:07:37 - A.M.J.N. Fischer-Otten
07:07:37 - 07:08:45 - C.W.J.M. Roefs
07:08:45 - 07:09:07 - M. Werrij-Wetzels
07:09:07 - 07:15:19 - C.W.J.M. Roefs
07:15:26 - 07:26:27 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:26:27 - 07:26:40 - R.J.H. Franssen
07:26:40 - 07:27:06 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:27:06 - 07:27:25 - M. Werrij-Wetzels
07:27:25 - 07:29:30 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:29:30 - 07:29:39 - M. van Caldenberg
07:29:39 - 07:30:04 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:30:04 - 07:30:16 - G.H.C. Frische
07:30:16 - 07:31:11 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:31:11 - 07:31:26 - M. van Caldenberg
07:31:26 - 07:31:28 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:31:28 - 07:31:36 - G.H.C. Frische
07:31:36 - 07:31:41 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
07:33:31 - 07:34:25 - G.H.C. Frische
07:34:25 - 07:34:46 - M. Werrij-Wetzels
08:08:51 - 08:08:58 - G.H.C. Frische
08:11:57 - 08:13:12 - J.J.M. Kuntzelaers
08:13:17 - 08:16:40 - R.A.B. Claassen
08:17:05 - 08:21:26 - M. van Caldenberg
08:21:40 - 08:23:41 - B.B.P.M. Smeets
08:23:49 - 08:25:40 - K.C.J. Straus
08:25:40 - 08:26:22 - M.T.P. Jenneskens
08:26:22 - 08:29:03 - K.C.J. Straus
08:29:03 - 08:29:13 - G.H.C. Frische
08:29:13 - 08:29:30 - J.J.M. Kuntzelaers
08:29:30 - 08:29:49 - K.C.J. Straus
08:29:49 - 08:30:05 - M. van Caldenberg
08:30:05 - 08:30:50 - K.C.J. Straus
08:30:59 - 08:33:58 - A.M.J.N. Fischer-Otten
08:33:58 - 08:34:30 - T.G.M. Jetten
08:34:30 - 08:34:52 - P.S.M.L. Plusquin
08:34:52 - 08:35:51 - A.M.J.N. Fischer-Otten
08:35:51 - 08:35:52 - M.T.P. Jenneskens
08:36:06 - 08:38:25 - M. Werrij-Wetzels
08:38:46 - 08:41:29 - M.T.P. Jenneskens
08:41:43 - 08:43:33 - R.B. Driessen
08:43:54 - 08:44:51 - T.G.M. Jetten
08:45:04 - 08:49:33 - R.J.H. Franssen
08:49:45 - 08:54:12 - P.S.M.L. Plusquin
08:54:12 - 08:54:56 - G.H.C. Frische
08:54:56 - 08:57:06 - A.G.M. Roest
08:57:06 - 08:57:14 - B.B.P.M. Smeets
08:57:14 - 08:57:18 - A.G.M. Roest
08:57:18 - 08:57:24 - G.H.C. Frische
08:57:24 - 08:57:59 - A.G.M. Roest
08:57:59 - 09:03:40 - M.M. van Toorenburg
09:03:40 - 09:07:21 - S.H.M. Satijn
09:07:21 - 09:07:41 - M. Werrij-Wetzels
09:07:41 - 09:07:52 - S.H.M. Satijn
09:07:52 - 09:08:02 - G.H.C. Frische
09:08:02 - 09:08:28 - G.J.W. Gabriëls
09:08:28 - 09:08:37 - G.H.C. Frische
09:08:37 - 09:09:21 - P.S.M.L. Plusquin
09:09:21 - 09:09:38 - G.J.W. Gabriëls
09:09:38 - 09:11:41 - C.W.J.M. Roefs
09:11:41 - 09:12:10 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
09:12:10 - 09:12:12 - M. Werrij-Wetzels
09:12:12 - 09:12:18 - G.H.C. Frische
09:12:18 - 09:12:48 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
09:12:48 - 09:12:59 - M. Werrij-Wetzels
09:12:59 - 09:13:24 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
09:13:24 - 09:13:52 - M. Werrij-Wetzels
09:13:52 - 09:14:49 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
09:14:49 - 09:15:32 - G.H.C. Frische
09:37:04 - 09:37:27 - R.B. Driessen
09:37:27 - 09:40:28 - G.H.C. Frische
09:40:28 - 09:40:32 - R.A.B. Claassen
09:40:32 - 09:40:59 - G.H.C. Frische
09:40:59 - 09:42:01 - M. van Caldenberg
09:42:01 - 09:42:21 - G.H.C. Frische
09:42:21 - 09:42:23 - J. van Wageningen
09:42:23 - 09:48:31 - G.H.C. Frische
09:48:34 - 09:48:37 - J. van Wageningen
09:48:37 - 09:49:13 - G.H.C. Frische
09:49:52 - 09:49:55 - J. van Wageningen
09:49:55 - 09:50:10 - G.H.C. Frische
09:51:03 - 09:51:06 - J. van Wageningen
09:51:06 - 09:51:33 - G.H.C. Frische
09:52:03 - 09:52:06 - J. van Wageningen
09:52:06 - 09:52:45 - G.H.C. Frische
09:53:08 - 09:53:35 - M. van Caldenberg
09:53:35 - 09:53:39 - G.H.C. Frische
09:53:39 - 09:53:41 - J. van Wageningen
09:53:41 - 09:54:14 - G.H.C. Frische
09:54:34 - 09:54:58 - M. van Caldenberg
09:54:58 - 09:55:01 - G.H.C. Frische
09:55:01 - 09:55:03 - J. van Wageningen
09:55:03 - 09:55:48 - G.H.C. Frische
09:56:28 - 09:57:03 - M. van Caldenberg
09:57:03 - 09:57:27 - G.H.C. Frische
09:57:27 - 09:59:27 - A.O.J. Pregled
09:59:27 - 10:00:31 - G.H.C. Frische
10:00:48 - 10:00:51 - J. van Wageningen
10:00:51 - 10:01:37 - G.H.C. Frische
10:01:55 - 10:01:56 - J. van Wageningen
10:01:56 - 10:02:24 - G.H.C. Frische
10:02:44 - 10:02:45 - J. van Wageningen
10:02:45 - 10:03:05 - G.H.C. Frische
10:03:40 - 10:03:41 - J. van Wageningen
10:03:41 - 10:04:23 - G.H.C. Frische
10:04:36 - 10:04:53 - T.G.M. Jetten
10:04:53 - 10:05:15 - G.H.C. Frische
10:05:15 - 10:05:18 - J. van Wageningen
10:05:18 - 10:05:44 - G.H.C. Frische
10:05:57 - 10:06:15 - M.T.P. Jenneskens
10:06:15 - 10:06:37 - G.H.C. Frische
10:06:37 - 10:06:39 - J. van Wageningen
10:06:39 - 10:07:11 - G.H.C. Frische
10:07:39 - 10:07:42 - J. van Wageningen
10:07:42 - 10:08:14 - G.H.C. Frische
10:08:29 - 10:08:48 - T.G.M. Jetten
10:08:48 - 10:09:35 - G.H.C. Frische
10:10:21 - 10:10:23 - J. van Wageningen
10:10:23 - 10:10:51 - G.H.C. Frische
10:10:51 - 10:11:09 - P.S.M.L. Plusquin
10:11:09 - 10:11:24 - M. van Caldenberg
10:11:24 - 10:11:35 - G.H.C. Frische
10:11:35 - 10:11:36 - J. van Wageningen
10:11:36 - 10:11:54 - G.H.C. Frische
10:12:36 - 10:12:59 - M.T.P. Jenneskens
10:12:59 - 10:13:05 - G.H.C. Frische
10:13:05 - 10:13:27 - J.J.M. Kuntzelaers
10:13:27 - 10:13:47 - R.B. Driessen
10:13:47 - 10:13:55 - M. Werrij-Wetzels
10:13:55 - 10:14:38 - G.H.C. Frische
10:17:22 - 10:17:24 - J. van Wageningen
10:17:24 - 10:19:48 - G.H.C. Frische
10:19:48 - 10:19:50 - J. van Wageningen
10:19:50 - 10:20:17 - G.H.C. Frische
10:20:17 - 10:20:42 - J.J.M. Kuntzelaers
10:20:42 - 10:20:59 - K.C.J. Straus
10:20:59 - 10:21:26 - R.A.B. Claassen
10:21:26 - 10:21:30 - G.H.C. Frische
10:21:30 - 10:21:37 - A.M.J.N. Fischer-Otten
10:21:37 - 10:21:43 - M. van Caldenberg
10:21:43 - 10:21:51 - G.H.C. Frische
10:21:51 - 10:21:56 - M. Werrij-Wetzels
10:21:56 - 10:22:28 - J.J.M. Kuntzelaers
10:28:19 - 10:29:12 - G.H.C. Frische
10:29:12 - 10:30:15 - A.G.M. Roest
10:30:15 - 10:30:58 - G.H.C. Frische
10:30:58 - 10:31:23 - M. Werrij-Wetzels
10:31:23 - 10:31:36 - G.H.C. Frische
10:31:36 - 10:31:51 - J.J.M. Kuntzelaers
10:31:51 - 10:32:03 - G.H.C. Frische
10:34:58 - 10:35:26 - A.G.M. Roest
10:35:26 - 10:35:39 - G.H.C. Frische
10:35:39 - 10:36:01 - A.G.M. Roest
10:36:01 - 10:36:06 - G.H.C. Frische
10:36:06 - 10:36:17 - M. Werrij-Wetzels
10:36:17 - 10:37:05 - G.H.C. Frische
10:37:05 - 10:37:21 - M. van Caldenberg
10:37:21 - 10:37:42 - K.C.J. Straus
10:37:42 - 10:38:03 - B.B.P.M. Smeets
10:38:03 - 10:38:31 - J.J.M. Kuntzelaers
10:38:31 - 10:39:16 - M. van Caldenberg
10:39:16 - 10:39:39 - A.M.J.N. Fischer-Otten
10:39:39 - 10:40:23 - G.H.C. Frische
10:40:23 - 10:40:34 - A.G.M. Roest
10:40:34 - 10:40:49 - G.H.C. Frische