Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 5-11-2021 gewijzigd vast te stellen.

  00:01:27 - 00:02:59 - G.H.C. Frische
  00:03:24 - 00:06:07 - G.H.C. Frische
  00:06:10 - 00:10:01 - G.H.C. Frische
 2. 2

  00:09:04 - 00:10:01 - G.H.C. Frische
  00:10:07 - 00:11:46 - G.H.C. Frische
  00:12:11 - 00:13:13 - G.H.C. Frische
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:12:12 - 00:13:13 - G.H.C. Frische
  00:13:13 - 00:17:09 - Inspreker
  00:17:09 - 00:17:25 - G.H.C. Frische
  00:17:25 - 00:17:30 - H.M. van Bijnen
  00:17:30 - 00:17:32 - Inspreker
  00:17:32 - 00:17:49 - Inspreker
  00:17:49 - 00:17:56 - G.H.C. Frische
  00:17:56 - 00:18:06 - M.W. Thewissen
  00:18:06 - 00:19:02 - Inspreker
  00:19:02 - 00:19:26 - M.W. Thewissen
  00:19:26 - 00:20:42 - Inspreker
  00:20:42 - 00:21:00 - M. van Caldenberg
  00:21:00 - 00:21:09 - Inspreker
  00:21:09 - 00:21:25 - M. van Caldenberg
  00:21:25 - 00:21:33 - Inspreker
  00:21:33 - 00:21:35 - M. van Caldenberg
  00:21:35 - 00:21:57 - M. van Caldenberg
  00:21:57 - 00:22:53 - Inspreker
  00:22:53 - 00:23:37 - M. van Caldenberg
  00:23:37 - 00:24:28 - Inspreker
  00:24:28 - 00:24:33 - G.H.C. Frische
  00:24:33 - 00:24:56 - T.M. Heldens
  00:24:56 - 00:26:11 - Inspreker
  00:26:11 - 00:26:27 - T.M. Heldens
  00:26:27 - 00:26:38 - Inspreker
  00:26:38 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 4. 4

  00:27:25 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 5. 5

  n.v.t.

  00:27:28 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 6. 6

  n.v.t.

  00:27:32 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 7. 7

  00:27:34 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 8. 7.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  00:27:41 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 9. 7.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake aanbesteding accountancydiensten 2022-2024 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
  - de beoordelingsmatrix van de beoordelingscommissie inclusief het totaaloverzicht van de diverse inschrijfgegevens en de hiervoor behaalde scores;
  - de ontvangen offertes;
  - de gunningsbrief.
  Reden hiervoor is dat de inschrijvers bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de provincie hebben verstrekt. In de aanbestedingsleidraad heeft de provincie op pagina 2 verklaard alle inschrijvingen vertrouwelijk te zullen behandelen. Voorts is in artikel 2.138 Aanbestedingswet bepaald dat de aanbestedende dienst bepaalde gegevens van de gunning niet bekend maakt indien openbaarmaking de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden en/of afbreuk zou doen aan de eerlijke mededinging. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de
  Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende
  documenten inzake aanbesteding accountancydiensten 2022-2024 met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:

  • de beoordelingsmatrix van de beoordelingscommissie inclusief het totaaloverzicht van de diverse inschrijfgegevens en de hiervoor behaalde scores;
  • de ontvangen offertes;
  • de gunningsbrief.

  Reden hiervoor is dat de inschrijvers bedrijfsgegevens vertrouwelijk aan de provincie hebben verstrekt. In de aanbestedingsleidraad heeft de provincie op pagina 2 verklaard alle inschrijvingen vertrouwelijk te zullen behandelen. Voorts is in artikel 2.138 Aanbestedingswet bepaald dat de aanbestedende dienst bepaalde gegevens van de gunning niet bekend maakt indien openbaarmaking de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers zou kunnen schaden en/of afbreuk zou doen aan de eerlijke mededinging. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:27:44 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 10. 7.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake verhuizing hoofdkantoor DSM met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
  • de gemarkeerde passages en volledig gemarkeerde pagina’s ten aanzien van het dossier inzake de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM.
  De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid, aanhef en onder b, e en g, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten inzake verhuizing hoofdkantoor DSM met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen:
  • de gemarkeerde passages en volledig gemarkeerde pagina’s ten aanzien van het dossier inzake de verhuizing van het hoofdkantoor van DSM.
  De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten van Limburg besluiten tot het opheffen van de geheimhouding.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:28:09 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 11. 7.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 1e halfjaar 2021’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de halfjaarrapportage treasury ‘uitzettingen publieke taak’ zoals genoemd in het informerend Statenvoorstel G- ‘Treasuryrapportages 1e halfjaar 2021’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:28:14 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 12. 7.2

  Het onderzoeksrapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in relatie tot de OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’ is op 24-9-2021 door de Controlecommissie vastgesteld en op 27-9-2021 openbaar gemaakt. Vanaf pag. 101 van het rapport treft u de bestuurlijke reactie van GS op het rapport aan. Per abuis staat hier nog 'geheim' op. GS heeft bij de vaststelling van deze reactie besloten deze geheim te houden tot openbaarmaking van het rapport.


  De Controlecommissie heeft besloten om dit rapport door te leiden naar de vakcommissie MD. De vakcommissie MD heeft op 15-10-2021 het Statenvoorstel besproken en heeft besloten om u te adviseren om dit als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 12-11-2021.


  Voor de duidelijkheid wordt er op gewezen dat de inhoud van het rapport niet gewijzigd kan worden; deze is namelijk vastgesteld door de Controlecommissie.
  De voorzitter van de vakcommissie MD treedt namens deze commissie op als woordvoerder in de PS vergadering.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  a. om de navolgende aanbevelingen over te nemen:

  1. Gedeputeerde Staten te verzoeken om het risico van een verdere vertraging van de elektrificatie van de Maaslijn te mitigeren door een fallback te organiseren indien de planning onverhoopt niet wordt gerealiseerd;
  2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om voldoende context aan te bieden bij de prestatie overzichten, zodat deze een informatieve weergave van de kwaliteit van het openbaar vervoer geven en deze nader af te stemmen op de informatiebehoefte van Provinciale Staten;
  3. Gedeputeerde Staten te vragen om de prestaties die worden verricht door Arriva te koppelen aan de door Provinciale Staten opgestelde doelen, zodat inzichtelijk is op welke wijze de doelen worden behaald;
  4. Gedeputeerde Staten te vragen om Provinciale Staten te informeren, behalve over de prestaties ook over de jaarlijkse vaststelling van de exploitatiebijdrage en de wijze waarop deze tot stand is gekomen;
  5. duidelijke kaders te formuleren waarbinnen Provinciale Staten vooraf danwel achteraf geïnformeerd willen worden door Gedeputeerde Staten over bepaalde wijzigingen (bijvoorbeeld bij een afwijking groter dan x procent of bij een vertraging van meer dan x maanden);

  b. om GS te vragen om genoemde aanbevelingen 1 tot en met 4 op te pakken en aan PS te rapporteren hoe aan elke aanbeveling opvolging wordt gegeven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  a. om de navolgende aanbevelingen over te nemen:

  1. Gedeputeerde Staten te verzoeken om het risico van een verdere vertraging van de elektrificatie van de Maaslijn te mitigeren door een fallback te organiseren indien de planning onverhoopt niet wordt gerealiseerd;
  2. Gedeputeerde Staten te verzoeken om voldoende context aan te bieden bij de prestatie overzichten, zodat deze een informatieve weergave van de kwaliteit van het openbaar vervoer geven en deze nader af te stemmen op de informatiebehoefte van Provinciale Staten;
  3. Gedeputeerde Staten te vragen om de prestaties die worden verricht door Arriva te koppelen aan de door Provinciale Staten opgestelde doelen, zodat inzichtelijk is op welke wijze de doelen worden behaald;
  4. Gedeputeerde Staten te vragen om Provinciale Staten te informeren, behalve over de prestaties ook over de jaarlijkse vaststelling van de exploitatiebijdrage en de wijze waarop deze tot stand is gekomen;
  5. duidelijke kaders te formuleren waarbinnen Provinciale Staten vooraf danwel achteraf geïnformeerd willen worden door Gedeputeerde Staten over bepaalde wijzigingen (bijvoorbeeld bij een afwijking groter dan x procent of bij een vertraging van meer dan x maanden);

  b. om GS te vragen om genoemde aanbevelingen 1 tot en met 4 op te pakken en aan PS te rapporteren hoe aan elke aanbeveling opvolging wordt gegeven.

  Zonder beraad aangenomen.

  Aanbevelingen onderzoeken

  Titel
  Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
  Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
  Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
  Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
  Rapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’
  00:28:30 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 13. 7.3

  Het project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ is door PS op 18-12-2020 aangewezen als Groot Project. Hierbij is aan GS opdracht gegeven om voor 1-3-2021 een basisrapportage ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten.


  De Griffie heeft de door Gedeputeerde Staten (GS) opgestelde basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘ geanalyseerd in relatie tot de RGP 2020. Deze analyse is op 10 -9-2021 sonderend besproken in de Statencommissie FEB waarbij is aangegeven dat de analyse kan worden door vertaald in een Statenvoorstel, met het voorstel aan PS om de basisrapportage vast te stellen.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘, vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. de basisrapportage Groot Project ‘Duurzame Verankering VDL Nedcar‘, vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:28:50 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 14. 7.4

  De kaders waarbinnen de accountant de accountantscontrole uitvoert, dienen vastgesteld te worden door PS. Dat gebeurt in de vorm van een controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening. Dit controleprotocol geeft, in aanvulling op het contract, jaarlijks nadere aanwijzingen aan de accountant over reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening. Daarnaast wordt een 2-tal speerpunten benoemd waaraan de accountant eveneens toetst.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2021) vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  het Controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekening 2021, inclusief de daarvan deel uitmakende bijlage (Normenkader 2021) vast te stellen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:29:05 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 15. 7.5

  Aanleiding voor deze aanbesteding is het aflopen van de overeenkomst met de huidige dienstverlener (Deloitte) op 31-12-2021. Nadat de daartoe voorgeschreven Europese aanbestedingsprocedure is doorlopen kan de opdracht voor de periode 2022-2024 aan een nieuwe accountant worden gegund.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met de gunning van de opdracht Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 aan BDO Audit & Assurance B.V.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  in te stemmen met de gunning van de opdracht Accountancydiensten boekjaar 2022-2024 aan BDO Audit & Assurance B.V.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:29:24 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
 16. 7.6

  Provinciale Staten zijn op grond van 104D van de Provinciewet gerechtigd om de vervanging van de griffier te regelen.
  Door het aanwijzen van een plaatsvervangend griffier is de invulling van de griffiers functie te allen tijde geregeld. De plaatsvervangend griffier kan namelijk bij ontstentenis, ziekte of afwezigheid de taken van de griffier overnemen.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  • de heer S.F.P. van den Bighelaar vanaf heden (d.d. 5-11-2021) aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  • de heer S.F.P. van den Bighelaar vanaf heden (d.d. 5-11-2021) aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:29:38 - 00:32:04 - G.H.C. Frische
  00:32:17 - 00:35:20 - G.H.C. Frische
 17. 7.7

  Op basis van extern onderzoek en klankborden met relevante stakeholders is geconcludeerd dat met name voor financiering van start-ups en het innovatieve MKB een regionaal aanvullend instrument zinvol is (naast de bestaande instrumenten van MKB Leningen Fonds en het Limburg Business Development Fonds). Dit is ook zo opgenomen in het MEB (Missiegedreven Economisch Beleidskader). Deze ontwikkeling sluit aan bij de geïntroduceerde rijksimpulsen in het kader van coronaherstel. Om aanspraak te maken op de middelen van EzK voor de herkapitalisatie dient de Provincie uiterlijk in november tot besluitvorming te komen.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021 waarbij er geen wensen/bedenkingen kenbaar zijn gemaakt omtrent de beëindiging van de provinciale deelname in enabling Technologies. Het Statenvoorstel is als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gezien het voorgenomen besluit van GS om provinciale deelname in Enabling Technologies te beëindigen, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  • gezien het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de provinciale deelname in Enabling Technologies te beëindigen;
  • geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:32:18 - 00:35:20 - G.H.C. Frische
 18. 7.8

  Op basis van extern onderzoek en klankborden met relevante stakeholders is geconcludeerd dat met name voor financiering van start-ups en het innovatieve MKB een regionaal aanvullend instrument zinvol is (naast de bestaande instrumenten van MKB Leningen Fonds en het Limburg Business Development Fonds). Dit is ook zo opgenomen in het MEB (Missiegedreven Economisch Beleidskader). Deze ontwikkeling sluit aan bij de geïntroduceerde rijksimpulsen in het kader van coronaherstel. Om aanspraak te maken op de middelen van EzK voor de herkapitalisatie dient de Provincie uiterlijk in november tot besluitvorming te komen.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 8-10-2021. Er zijn door de commissie op geen van de 3 punten wensen en bedenkingen vastgesteld.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Ten einde het Limburg Start-Up Captial Fund met eenomvang van € 33,15 mln. te faciliteren:
  1. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om - namens de Provincie Limburg als medeaandeelhouder van N.V. LIOF - in te stemmen met de herkapitalisatie van het LIOF met een bedrag van € 17,4 mln., voor 50% middels een provinciale kapitaalstorting ad € 8,7 mln. en voor 50% middels een kapitaalstorting door het ministerie van EzK ad € 8,7 mln.;
  2. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 5,5 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Limburg Vroege Fase Fonds (LVFF). De resterende € 5,0 mln. van het totale fondsvermogen van LVFF ad € 10,5 mln. wordt door het Ministerie van EZK verstrekt;
  3. geen wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het voornemen van GS om € 20,0 mln. middels een financiering te verstrekken aan een separaat door LIOF op te richten dochtervennootschap van N.V. LIOF (LSCF B.V.) ten behoeve van het Seed Fonds Limburg (SFL). De resterende € 2,65 mln. van het totale fondsvermogen van SFL ad € 22,65 mln. wordt door N.V. LIOF ingebracht;
  4. in te stemmen met een dotatie aan de risicoreserve en deze te dekken uit de reserve aandelentransactie LIOF (ad. € 1,845 mln.) en de vrijval risicoreservering MKB leningsfonds ( ad. € 395.938) en de financiële consequenties van dit voorstel te effectueren bij gelegenheid van de eindejaarsbijstelling 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  conform artikel 167 lid 4 Provinciewet en conform artikel 13 lid 4 van de Financiële verordening Provincie Limburg ten aanzien van voornemen van Gedeputeerde Staten om:

  1. als medeaandeelhouder van N.V. LIOF in te stemmen met herkapitalisatie van N.V. LIOF;
  2. een 2-tal financieringen te verstrekken aan een separaat door N.V. LIOF op te richten dochtervennootschap ten behoeve van de fondsen LVFF en SFL,
   geen wensen en bedenkingen aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken;
   en tevens:
  3. in te stemmen met een dotatie aan de risicoreserve en deze te dekken uit de reserve aandelentransactie LIOF (ad. € 1,845 mln.) en de vrijval risicoreservering MKB leningsfonds (ad. € 395.938) en de financiële consequenties van dit voorstel te effectueren bij gelegenheid van de eindejaarsbijstelling 2021.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:32:44 - 00:35:20 - G.H.C. Frische
 19. 8

  00:33:13 - 00:35:20 - G.H.C. Frische
 20. 8.1

  Voor u ligt de 2e Afwijkingenrapportage 2021. Er heeft een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden onder de fracties. De commissievergadering FEB d.d. 22-10-2021 over dit Statenvoorstel kon niet geopend worden vanwege het ontbreken van quorum. Er vond wel een korte infosessie plaats over de afwijkingenrapportage op basis waarvan nog aanvullende informatie aan PS volgt.


  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2022 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 4e begrotingswijziging 2021 en bijhorend investeringsbesluit, zoals opgenomen in de 2e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Forum voor Democratie (Statenleden) (3), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (7)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelezen Amendement 113 Werrij-Wetzels cs inzake Veilige Wieleromgeving Leudal en Amendement 114 Werrij-Wetzels cs inzake Geen fasering resultaat naar 2022 2e Afwijkingenrapportage 2021;

  1. instemmen met de voorstellen uit de 2e Afwijkingenrapportage 2021 van de
   Programmabegroting 2021 met uitzondering van de fasering van resultaat 2021 naar 2022 (wijziging nr. 298):
   “met dien verstande dat € 750.000 wordt gemuteerd en het subsidiebedrag van € 750.000 na verlening van deze subsidie wordt verstrekt aan de gemeente Leudal ten behoeve van de Veilige Wieleromgeving Leudal”;
  2. de 4e begrotingswijziging 2021 en bijhorend investeringsbesluit, zoals opgenomen in de
   2e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS en SVL.
  Tegen: Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 113 Werrij-Wetzels cs inzake Veilige Wieleromgeving Leudal
  Amendement 114 Werrij-Wetzels cs inzake Geen fasering resultaat naar 2022 2e Afwijkingenrapportage 2021
  00:33:20 - 00:35:20 - G.H.C. Frische
  00:35:32 - 00:39:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:39:48 - 00:40:05 - M. van Caldenberg
  00:40:05 - 00:40:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:40:35 - 00:41:21 - R.J.H. Franssen
  00:41:21 - 00:44:50 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:44:50 - 00:45:15 - R.A.B. Claassen
  00:45:15 - 00:46:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:46:36 - 00:47:19 - R.A.B. Claassen
  00:47:19 - 00:50:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:50:28 - 00:50:43 - G.H.C. Frische
  00:50:43 - 00:57:36 - R.A.B. Claassen
  00:57:36 - 00:58:09 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:58:09 - 01:05:59 - R.A.B. Claassen
  01:05:59 - 01:06:36 - G.H.C. Frische
  01:06:36 - 01:14:45 - M. van Caldenberg
  01:15:07 - 01:19:55 - B.B.P.M. Smeets
  01:19:55 - 01:20:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:20:31 - 01:21:10 - B.B.P.M. Smeets
  01:21:10 - 01:21:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:21:59 - 01:25:26 - B.B.P.M. Smeets
  01:25:26 - 01:25:57 - K.C.J. Straus
  01:25:57 - 01:26:52 - B.B.P.M. Smeets
  01:26:52 - 01:26:55 - K.C.J. Straus
  01:26:55 - 01:27:47 - B.B.P.M. Smeets
  01:27:59 - 01:29:27 - K.C.J. Straus
  01:29:27 - 01:30:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:30:17 - 01:30:53 - K.C.J. Straus
  01:30:53 - 01:31:18 - M. van Caldenberg
  01:31:18 - 01:31:58 - K.C.J. Straus
  01:31:58 - 01:32:09 - M. van Caldenberg
  01:32:09 - 01:38:23 - K.C.J. Straus
  01:38:23 - 01:38:42 - R.B. Driessen
  01:38:42 - 01:39:14 - K.C.J. Straus
  01:39:14 - 01:39:54 - R.B. Driessen
  01:39:54 - 01:40:32 - K.C.J. Straus
  01:40:32 - 01:41:14 - M.T.P. Jenneskens
  01:41:14 - 01:42:36 - K.C.J. Straus
  01:42:36 - 01:42:55 - R.A.B. Claassen
  01:42:55 - 01:43:25 - K.C.J. Straus
  01:43:25 - 01:46:19 - K.C.J. Straus
  01:46:19 - 01:46:21 - G.H.C. Frische
  01:46:21 - 01:48:04 - K.C.J. Straus
  01:48:04 - 01:48:08 - G.H.C. Frische
  01:48:55 - 02:00:10 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:00:10 - 02:12:13 - M. Werrij-Wetzels
  02:12:13 - 02:12:33 - G.H.C. Frische
  02:12:33 - 02:19:36 - M.T.P. Jenneskens
  02:19:36 - 02:20:11 - R.A.B. Claassen
  02:20:11 - 02:20:32 - M.T.P. Jenneskens
  02:20:32 - 02:20:43 - R.A.B. Claassen
  02:20:43 - 02:21:39 - M.T.P. Jenneskens
  02:21:39 - 02:21:53 - R.J.H. Franssen
  02:21:53 - 02:28:07 - M.T.P. Jenneskens
  02:28:07 - 02:31:17 - R.B. Driessen
  02:31:17 - 02:32:41 - M.T.P. Jenneskens
  02:32:41 - 02:33:22 - R.B. Driessen
  02:33:22 - 02:33:25 - M.T.P. Jenneskens
  02:33:25 - 02:33:26 - R.B. Driessen
  02:33:26 - 02:33:48 - M.T.P. Jenneskens
  02:33:48 - 02:34:22 - R.B. Driessen
  02:34:22 - 02:34:51 - M.T.P. Jenneskens
  02:34:51 - 02:35:33 - R.B. Driessen
  02:35:33 - 02:35:56 - M.T.P. Jenneskens
  02:35:56 - 02:36:46 - M. van Caldenberg
  02:36:46 - 02:37:17 - R.B. Driessen
  02:37:17 - 02:37:32 - M. van Caldenberg
  02:37:32 - 02:38:10 - R.B. Driessen
  02:38:10 - 02:38:23 - M. van Caldenberg
  02:38:23 - 02:38:56 - R.B. Driessen
  02:38:56 - 02:39:10 - G.H.C. Frische
  02:39:10 - 02:40:33 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:33 - 02:45:19 - R.B. Driessen
  02:45:33 - 02:54:38 - T.G.M. Jetten
  02:54:38 - 02:56:08 - R.J.H. Franssen
  02:56:08 - 02:56:43 - T.G.M. Jetten
  02:56:43 - 02:56:49 - G.H.C. Frische
  02:56:49 - 02:57:04 - R.J.H. Franssen
  02:57:04 - 02:58:30 - T.G.M. Jetten
  02:58:30 - 02:58:35 - G.H.C. Frische
  02:59:11 - 03:08:51 - R.J.H. Franssen
 21. 8.2

  Zoals gebruikelijk wordt ten aanzien van de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2022.


  Behandelvoorstel:
  Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2022 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.


  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Programmabegroting 2022 en de bijhorende Memorie van Toelichting vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 115 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Laat Limburgers niet in de kou zitten
  Amendement 116 Gewijzigd Werrij-Wetzels cs inzake Pilot Waterstof Hub
  Amendement 117 Claessens-Schepers cs inzake Structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel

  Moties

  Titel
  Motie 2635 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Uitzondering bij benoemingen en opdrachtverleningen na toestemming van PS
  Motie 2667 Gewijzigd Thewissen inzake Alleen optellen als je ook aftrekt
  Motie 2772 Van der Valk inzake Uitrol concept Gezonde Basisschool van de Toekomst
  Motie 2773 3e Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake All-inclusive OV ticket Limburg
  Motie 2774 Gewijzigd Claessens-Schepers cs inzake Natuurherstel
  Motie 2775 Kuntzelaers cs inzake Limburgs Filmfonds
  Motie 2776 Kuntzelaers inzake Flexwonen
  Motie 2777 Kuntzelaers inzake Temporisering Greenport Venlo
  Motie 2778 2e Gewijzigd Van Bijnen cs inzake Geen draagvlak Coronatoegangsbewijs en of 2G systeem voor werknemers in Provincie Limburg
  Motie 2779 Claassen cs inzake Uitvoering motie 2483 opnieuw
  Motie 2780 Gewijzigd Megens cs inzake Breng energiearmoede in Limburg in kaart
  Motie 2781 Van Caldenberg inzake Openbaarmaking BDO-rapport
  Motie 2782 2e Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Pilots opslag duurzame energie
  Motie 2783 Wolters Gregório inzake Rechtvaardige financiering verduurzaming Limburg
  Motie 2784 Claessens-Schepers cs inzake Structurele financiering Kinder- en Jongeren Rechts Winkel
  Motie 2785 Van Caldenberg inzake Visie op Basisinfrastructuur overheidsvoorzieningen voor Limburg
  Motie 2786 2e Gewijzigd Straus cs inzake Aanvalsplan Limburgse Woningmarkt
  Motie 2787 Werrij-Wetzels inzake Aanvalsplan arbeidsmarkt
  Motie 2788 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Groene schoolpleinen in Limburg
  Motie 2789 Jenneskens cs inzake Graven naar inzicht - overzicht grond vastgoed en overige kapitalen
  Motie 2790 Jenneskens inzake Kansrijk van start op de arbeidsmarkt werkgelegenheidsagenda voor de lange termijn
  Motie 2791 Gewijzigd Driessen cs inzake Versterking informatiepositie van Provinciale Staten ten aanzien van de vriendschapsrelatie met de Provincie Sichuan
  Motie 2792 Driessen inzake Geld besteden waarvan alle Limburgers gebruik kunnen maken
  Motie 2793 Gewijzigd Driessen inzake Vrijmaken gewenste middelen wieleromgeving Leudal
  Motie 2794 Gewijzigd Jetten cs inzake Geen goede bedoelingen maar resultaten dat telt
  Motie 2795 Gewijzigd Mertens cs inzake SNL subsidie aan (agrarische) natuurbeheerders van het collectief
  Motie 2796 Werrij-Wetzels cs inzake terugdraaien vernauwing regeling Gemeenschapsaccommodaties
  Motie 2797 Gewijzigd Loomans cs inzake Moratorium op ongebreidelde groei van logistieke dozen
  Motie 2798 2e Gewijzigd Loomans cs inzake Provinciale organisatie op weg naar klimaatneutraal
  Motie 2799 Gewijzigd Plusquin cs inzake Respecteren kwetsbare periode en uitspraak voorzieningenrechter Sterrebos
  Motie 2800 Plusquin inzake Vervallen PIP Uitbreiding VDL Nedcar bij gebrek aan twee grote opdrachtgevers
  Motie 2801 Smeets cs inzake Herijking immunisatiereserve en opnemen in PC cyclus
  Motie 2802 Ernst inzake Heldere bestemming subsidiegelden

  Toezeggingen

  Titel
  Acquisitiebeleid
  Amendement 112
  Arbeidsmarktbeleid
  Heijerhoeve
  Meersporenbeleid energie opslag
  Motie 2667
  Motie 2808
  Natuurherstel
  Onderzoek energiearmoede
  Seniorenbeleid en VN verdrag van de Handicap
  Sportpoli
  Subsidieregeling op/omslag waterstof
  Vastenavondkamp
  Verdiepende verkenning oa uitstroom
  VIE Kerkrade
  Wijkaanpak irt veiligheidsagenda
  03:08:17 - 03:08:51 - R.J.H. Franssen
  03:09:05 - 03:15:06 - P.S.M.L. Plusquin
  03:15:06 - 03:15:29 - M.T.P. Jenneskens
  03:15:29 - 03:16:14 - P.S.M.L. Plusquin
  03:16:14 - 03:16:46 - M.T.P. Jenneskens
  03:16:46 - 03:16:57 - M. van Caldenberg
  03:16:57 - 03:17:07 - P.S.M.L. Plusquin
  03:17:07 - 03:17:12 - M. van Caldenberg
  03:17:12 - 03:17:27 - P.S.M.L. Plusquin
  03:17:27 - 03:17:36 - M. van Caldenberg
  03:17:36 - 03:20:56 - P.S.M.L. Plusquin
  03:20:56 - 03:20:59 - G.H.C. Frische
  03:20:59 - 03:21:37 - R.J.H. Franssen
  03:21:37 - 03:21:48 - P.S.M.L. Plusquin
  03:21:48 - 03:22:52 - G.H.C. Frische
  03:22:52 - 03:23:10 - M. van Caldenberg
  03:23:10 - 03:23:17 - G.H.C. Frische
  03:23:17 - 03:23:32 - B.B.P.M. Smeets
  03:23:32 - 04:27:15 - G.H.C. Frische
  04:30:24 - 04:31:04 - G.H.C. Frische
  04:32:12 - 04:33:16 - G.H.C. Frische
  04:33:32 - 04:40:20 - C.W.J.M. Roefs
  04:40:20 - 04:41:21 - M. Werrij-Wetzels
  04:41:21 - 04:41:41 - B.B.P.M. Smeets
  04:41:41 - 04:42:46 - C.W.J.M. Roefs
  04:42:46 - 04:43:30 - M. Werrij-Wetzels
  04:43:30 - 04:44:15 - B.B.P.M. Smeets
  04:44:15 - 04:45:19 - R.A.B. Claassen
  04:45:19 - 04:45:57 - C.W.J.M. Roefs
  04:45:57 - 04:46:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:46:36 - 04:49:23 - C.W.J.M. Roefs
  04:49:23 - 04:50:34 - B.B.P.M. Smeets
  04:50:34 - 04:52:58 - C.W.J.M. Roefs
  04:52:58 - 04:53:58 - B.B.P.M. Smeets
  04:53:58 - 04:54:31 - C.W.J.M. Roefs
  04:54:31 - 04:54:39 - G.H.C. Frische
  04:54:39 - 04:55:01 - C.W.J.M. Roefs
  04:55:01 - 04:55:44 - G.H.C. Frische
  04:55:44 - 04:56:28 - C.W.J.M. Roefs
  04:56:28 - 04:56:47 - M. van Caldenberg
  04:56:47 - 04:57:09 - G.H.C. Frische
  04:57:09 - 05:00:26 - C.W.J.M. Roefs
  05:00:26 - 05:01:05 - P.S.M.L. Plusquin
  05:01:05 - 05:01:28 - C.W.J.M. Roefs
  05:01:28 - 05:01:55 - G.H.C. Frische
  05:01:55 - 05:02:24 - C.W.J.M. Roefs
  05:02:24 - 05:02:47 - G.H.C. Frische
  05:02:47 - 05:03:13 - R.A.B. Claassen
  05:03:13 - 05:03:46 - R.B. Driessen
  05:03:46 - 05:04:50 - C.W.J.M. Roefs
  05:04:50 - 05:05:48 - R.B. Driessen
  05:05:48 - 05:06:27 - C.W.J.M. Roefs
  05:06:27 - 05:06:53 - G.H.C. Frische
  05:06:53 - 05:10:42 - M.M. van Toorenburg
  05:10:42 - 05:11:30 - M. van Caldenberg
  05:11:30 - 05:14:06 - M.M. van Toorenburg
  05:14:06 - 05:14:09 - G.H.C. Frische
  05:14:09 - 05:14:24 - R.B. Driessen
  05:14:24 - 05:15:14 - M.M. van Toorenburg
  05:15:14 - 05:15:21 - G.H.C. Frische
  05:15:21 - 05:15:43 - P.S.M.L. Plusquin
  05:15:43 - 05:16:08 - R.B. Driessen
  05:16:08 - 05:21:39 - M.M. van Toorenburg
  05:21:39 - 05:23:06 - M.T.P. Jenneskens
  05:23:06 - 05:24:42 - M.M. van Toorenburg
  05:24:42 - 05:26:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:26:03 - 05:27:39 - M.M. van Toorenburg
  05:27:39 - 05:28:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:28:24 - 05:30:39 - M.M. van Toorenburg
  05:30:39 - 05:30:49 - G.H.C. Frische
  05:30:49 - 05:31:13 - M.T.P. Jenneskens
  05:31:13 - 05:31:23 - M.M. van Toorenburg
  05:31:23 - 05:31:42 - M.T.P. Jenneskens
  05:31:42 - 05:31:48 - M.M. van Toorenburg
  05:31:48 - 05:32:05 - R.J.H. Franssen
  05:32:05 - 05:32:09 - G.H.C. Frische
  05:32:09 - 05:35:29 - M.M. van Toorenburg
  05:35:29 - 05:36:16 - M. Werrij-Wetzels
  05:36:16 - 05:42:56 - M.M. van Toorenburg
  05:42:56 - 05:43:50 - M. Werrij-Wetzels
  05:43:50 - 05:46:07 - M.M. van Toorenburg
  05:46:07 - 05:46:35 - G.H.C. Frische
  05:46:35 - 05:47:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:47:29 - 05:48:24 - M.M. van Toorenburg
  05:48:24 - 05:48:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:48:45 - 05:49:16 - M.M. van Toorenburg
  05:49:16 - 05:49:37 - M. van Caldenberg
  05:49:37 - 05:49:53 - G.H.C. Frische
  05:49:53 - 05:50:40 - M.M. van Toorenburg
  05:50:40 - 05:51:05 - M. van Caldenberg
  05:51:05 - 05:51:28 - G.H.C. Frische
  05:51:28 - 05:55:00 - M.M. van Toorenburg
  05:55:00 - 05:55:06 - G.H.C. Frische
  05:55:06 - 05:55:45 - R.A.B. Claassen
  05:56:10 - 06:09:14 - S.H.M. Satijn
  06:09:14 - 06:09:35 - G.H.C. Frische
  06:09:35 - 06:11:34 - S.H.M. Satijn
  06:11:34 - 06:11:36 - G.H.C. Frische
  06:11:36 - 06:12:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:12:18 - 06:12:29 - S.H.M. Satijn
  06:12:29 - 06:12:40 - G.H.C. Frische
  06:12:40 - 06:13:48 - S.H.M. Satijn
  06:13:48 - 06:13:58 - G.H.C. Frische
  06:13:58 - 06:15:43 - S.H.M. Satijn
  06:15:43 - 06:15:52 - M.T.P. Jenneskens
  06:15:52 - 06:15:59 - S.H.M. Satijn
  06:15:59 - 06:16:06 - S.H.M. Satijn
  06:16:06 - 06:16:14 - T.G.M. Jetten
  06:16:14 - 06:17:05 - S.H.M. Satijn
  06:17:05 - 06:17:36 - G.H.C. Frische
  06:17:36 - 06:20:08 - G.J.W. Gabriëls
  06:20:08 - 06:20:52 - M.T.P. Jenneskens
  06:20:52 - 06:25:19 - G.J.W. Gabriëls
  06:25:19 - 06:25:20 - K.C.J. Straus
  06:25:20 - 06:25:56 - K.C.J. Straus
  06:25:56 - 06:26:38 - G.J.W. Gabriëls
  06:26:38 - 06:26:47 - G.H.C. Frische
  06:26:47 - 06:27:05 - G.J.W. Gabriëls
  06:27:05 - 06:27:13 - M.T.P. Jenneskens
  06:27:13 - 06:28:04 - G.J.W. Gabriëls
  06:28:04 - 06:28:23 - T.G.M. Jetten
  06:28:23 - 06:29:29 - G.J.W. Gabriëls
  06:29:29 - 06:29:55 - T.G.M. Jetten
  06:29:55 - 06:30:34 - G.J.W. Gabriëls
  06:30:34 - 06:30:41 - M. Werrij-Wetzels
  06:30:41 - 06:31:36 - G.J.W. Gabriëls
  06:31:36 - 06:32:03 - P.S.M.L. Plusquin
  06:32:03 - 06:32:35 - G.J.W. Gabriëls
  06:32:35 - 06:32:53 - P.S.M.L. Plusquin
  06:32:53 - 06:33:10 - G.J.W. Gabriëls
  06:33:10 - 06:33:23 - P.S.M.L. Plusquin
  06:33:23 - 06:33:28 - G.J.W. Gabriëls
  06:33:28 - 06:33:33 - P.S.M.L. Plusquin
  06:33:33 - 06:34:42 - G.J.W. Gabriëls
  06:34:42 - 06:34:43 - T.G.M. Jetten
  06:34:43 - 06:34:52 - G.H.C. Frische
  06:34:52 - 06:35:38 - G.J.W. Gabriëls
  06:35:38 - 06:35:39 - G.H.C. Frische
  06:35:39 - 06:37:01 - P.S.M.L. Plusquin
  06:37:01 - 06:38:03 - G.J.W. Gabriëls
  06:38:03 - 06:38:56 - P.S.M.L. Plusquin
  06:38:56 - 06:41:06 - G.J.W. Gabriëls
  06:42:06 - 06:44:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:44:03 - 06:45:08 - C.W.J.M. Roefs
  06:45:08 - 06:45:42 - M. Werrij-Wetzels
  06:45:42 - 06:46:56 - C.W.J.M. Roefs
  06:46:56 - 06:47:02 - R.J.H. Franssen
  06:47:02 - 06:47:42 - G.H.C. Frische
  06:47:42 - 06:52:28 - C.W.J.M. Roefs
  06:52:28 - 06:54:02 - R.A.B. Claassen
  06:54:02 - 07:02:55 - C.W.J.M. Roefs
  07:02:55 - 07:03:19 - K.C.J. Straus
  07:03:19 - 07:03:26 - G.H.C. Frische
  07:03:26 - 07:04:04 - K.C.J. Straus
  07:04:04 - 07:06:51 - C.W.J.M. Roefs
  07:06:51 - 07:07:41 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:07:41 - 07:08:49 - C.W.J.M. Roefs
  07:08:49 - 07:09:11 - M. Werrij-Wetzels
  07:09:11 - 07:15:23 - C.W.J.M. Roefs
  07:15:30 - 07:26:31 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:26:31 - 07:26:44 - R.J.H. Franssen
  07:26:44 - 07:27:10 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:27:10 - 07:27:29 - M. Werrij-Wetzels
  07:27:29 - 07:29:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:29:35 - 07:29:43 - M. van Caldenberg
  07:29:43 - 07:30:09 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:30:09 - 07:30:20 - G.H.C. Frische
  07:30:20 - 07:31:15 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:31:15 - 07:31:30 - M. van Caldenberg
  07:31:30 - 07:31:32 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:31:32 - 07:31:40 - G.H.C. Frische
  07:31:40 - 07:31:45 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:31:45 - 07:33:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:33:35 - 07:34:30 - G.H.C. Frische
  07:34:30 - 07:34:50 - M. Werrij-Wetzels
  08:08:55 - 08:09:02 - G.H.C. Frische
  08:11:27 - 08:12:01 - G.H.C. Frische
  08:12:01 - 08:13:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:13:21 - 08:16:44 - R.A.B. Claassen
  08:17:09 - 08:21:30 - M. van Caldenberg
  08:21:44 - 08:23:45 - B.B.P.M. Smeets
  08:23:53 - 08:25:44 - K.C.J. Straus
  08:25:44 - 08:26:26 - M.T.P. Jenneskens
  08:26:26 - 08:29:07 - K.C.J. Straus
  08:29:07 - 08:29:17 - G.H.C. Frische
  08:29:17 - 08:29:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:29:34 - 08:29:53 - K.C.J. Straus
  08:29:53 - 08:30:09 - M. van Caldenberg
  08:30:09 - 08:30:55 - K.C.J. Straus
  08:31:03 - 08:34:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:34:02 - 08:34:34 - T.G.M. Jetten
  08:34:34 - 08:34:56 - P.S.M.L. Plusquin
  08:34:56 - 08:35:55 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  08:35:55 - 08:35:56 - M.T.P. Jenneskens
  08:36:11 - 08:38:29 - M. Werrij-Wetzels
  08:38:50 - 08:41:33 - M.T.P. Jenneskens
  08:41:47 - 08:43:37 - R.B. Driessen
  08:43:58 - 08:44:55 - T.G.M. Jetten
  08:45:08 - 08:49:37 - R.J.H. Franssen
  08:49:49 - 08:54:16 - P.S.M.L. Plusquin
  08:54:16 - 08:55:00 - G.H.C. Frische
  08:55:00 - 08:57:10 - A.G.M. Roest
  08:57:10 - 08:57:18 - B.B.P.M. Smeets
  08:57:18 - 08:57:22 - A.G.M. Roest
  08:57:22 - 08:57:28 - G.H.C. Frische
  08:57:28 - 08:58:03 - A.G.M. Roest
  08:58:03 - 09:03:44 - M.M. van Toorenburg
  09:03:44 - 09:07:25 - S.H.M. Satijn
  09:07:25 - 09:07:45 - M. Werrij-Wetzels
  09:07:45 - 09:07:56 - S.H.M. Satijn
  09:07:56 - 09:08:06 - G.H.C. Frische
  09:08:06 - 09:08:33 - G.J.W. Gabriëls
  09:08:33 - 09:08:42 - G.H.C. Frische
  09:08:42 - 09:09:25 - P.S.M.L. Plusquin
  09:09:25 - 09:09:42 - G.J.W. Gabriëls
  09:09:42 - 09:11:45 - C.W.J.M. Roefs
  09:11:45 - 09:12:14 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  09:12:14 - 09:12:16 - M. Werrij-Wetzels
  09:12:16 - 09:12:22 - G.H.C. Frische
  09:12:22 - 09:12:52 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  09:12:52 - 09:13:03 - M. Werrij-Wetzels
  09:13:03 - 09:13:28 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  09:13:28 - 09:13:56 - M. Werrij-Wetzels
  09:13:56 - 09:14:53 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  09:14:53 - 09:15:37 - G.H.C. Frische
  09:33:04 - 09:37:02 - G.H.C. Frische
  09:37:03 - 09:37:08 - G.H.C. Frische
  09:37:08 - 09:37:31 - R.B. Driessen
  09:37:31 - 09:40:32 - G.H.C. Frische
  09:40:32 - 09:40:36 - R.A.B. Claassen
  09:40:36 - 09:41:03 - G.H.C. Frische
  09:41:03 - 09:42:05 - M. van Caldenberg
  09:42:05 - 09:42:25 - G.H.C. Frische
  09:42:25 - 09:42:27 - J. van Wageningen
  09:42:27 - 09:48:35 - G.H.C. Frische
  09:48:36 - 09:48:38 - G.H.C. Frische
  09:48:38 - 09:48:41 - J. van Wageningen
  09:48:41 - 09:49:17 - G.H.C. Frische
  09:49:17 - 09:49:56 - G.H.C. Frische
  09:49:56 - 09:49:59 - J. van Wageningen
  09:49:59 - 09:50:15 - G.H.C. Frische
  09:50:15 - 09:51:07 - G.H.C. Frische
  09:51:07 - 09:51:10 - J. van Wageningen
  09:51:10 - 09:51:37 - G.H.C. Frische
  09:51:38 - 09:52:07 - G.H.C. Frische
  09:52:07 - 09:52:10 - J. van Wageningen
  09:52:10 - 09:52:49 - G.H.C. Frische
  09:52:49 - 09:52:54 - G.H.C. Frische
  09:52:57 - 09:53:12 - G.H.C. Frische
  09:53:12 - 09:53:39 - M. van Caldenberg
  09:53:39 - 09:53:43 - G.H.C. Frische
  09:53:43 - 09:53:45 - J. van Wageningen
  09:53:45 - 09:54:18 - G.H.C. Frische
  09:54:20 - 09:54:39 - G.H.C. Frische
  09:54:39 - 09:55:02 - M. van Caldenberg
  09:55:02 - 09:55:05 - G.H.C. Frische
  09:55:05 - 09:55:07 - J. van Wageningen
  09:55:07 - 09:55:52 - G.H.C. Frische
  09:55:56 - 09:56:32 - G.H.C. Frische
  09:56:32 - 09:57:07 - M. van Caldenberg
  09:57:07 - 09:57:31 - G.H.C. Frische
  09:57:31 - 09:59:31 - A.O.J. Pregled
  09:59:31 - 10:00:35 - G.H.C. Frische
  10:00:52 - 10:00:55 - J. van Wageningen
  10:00:55 - 10:01:41 - G.H.C. Frische
  10:01:42 - 10:01:59 - G.H.C. Frische
  10:01:59 - 10:02:01 - J. van Wageningen
  10:02:01 - 10:02:28 - G.H.C. Frische
  10:02:29 - 10:02:48 - G.H.C. Frische
  10:02:48 - 10:02:49 - J. van Wageningen
  10:02:49 - 10:03:09 - G.H.C. Frische
  10:03:10 - 10:03:44 - G.H.C. Frische
  10:03:44 - 10:03:46 - J. van Wageningen
  10:03:46 - 10:04:27 - G.H.C. Frische
  10:04:30 - 10:04:41 - G.H.C. Frische
  10:04:41 - 10:04:57 - T.G.M. Jetten
  10:04:57 - 10:05:19 - G.H.C. Frische
  10:05:19 - 10:05:22 - J. van Wageningen
  10:05:22 - 10:05:48 - G.H.C. Frische
  10:05:48 - 10:06:01 - G.H.C. Frische
  10:06:01 - 10:06:19 - M.T.P. Jenneskens
  10:06:19 - 10:06:41 - G.H.C. Frische
  10:06:41 - 10:06:43 - J. van Wageningen
  10:06:43 - 10:07:15 - G.H.C. Frische
  10:07:16 - 10:07:36 - G.H.C. Frische
  10:07:44 - 10:07:46 - J. van Wageningen
  10:07:46 - 10:08:19 - G.H.C. Frische
  10:08:20 - 10:08:33 - G.H.C. Frische
  10:08:33 - 10:08:52 - T.G.M. Jetten
  10:08:52 - 10:09:39 - G.H.C. Frische
  10:09:45 - 10:10:07 - G.H.C. Frische
  10:10:25 - 10:10:27 - J. van Wageningen
  10:10:27 - 10:10:55 - G.H.C. Frische
  10:10:55 - 10:11:13 - P.S.M.L. Plusquin
  10:11:13 - 10:11:28 - M. van Caldenberg
  10:11:28 - 10:11:39 - G.H.C. Frische
  10:11:39 - 10:11:40 - J. van Wageningen
  10:11:40 - 10:11:58 - G.H.C. Frische
  10:12:00 - 10:12:40 - G.H.C. Frische
  10:12:40 - 10:13:03 - M.T.P. Jenneskens
  10:13:03 - 10:13:09 - G.H.C. Frische
  10:13:09 - 10:13:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:13:31 - 10:13:51 - R.B. Driessen
  10:13:51 - 10:13:59 - M. Werrij-Wetzels
  10:13:59 - 10:14:42 - G.H.C. Frische
  10:14:43 - 10:16:31 - G.H.C. Frische
  10:16:41 - 10:17:26 - G.H.C. Frische
  10:17:26 - 10:17:28 - J. van Wageningen
  10:17:28 - 10:19:52 - G.H.C. Frische
  10:19:52 - 10:19:54 - J. van Wageningen
  10:19:54 - 10:20:21 - G.H.C. Frische
  10:20:21 - 10:20:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:20:46 - 10:21:03 - K.C.J. Straus
  10:21:03 - 10:21:30 - R.A.B. Claassen
  10:21:30 - 10:21:34 - G.H.C. Frische
  10:21:34 - 10:21:41 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  10:21:41 - 10:21:47 - M. van Caldenberg
  10:21:47 - 10:21:55 - G.H.C. Frische
  10:21:55 - 10:22:00 - M. Werrij-Wetzels
  10:22:00 - 10:22:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:28:23 - 10:29:16 - G.H.C. Frische
  10:29:16 - 10:30:19 - A.G.M. Roest
  10:30:19 - 10:31:02 - G.H.C. Frische
  10:31:02 - 10:31:27 - M. Werrij-Wetzels
  10:31:27 - 10:31:40 - G.H.C. Frische
  10:31:40 - 10:31:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:31:55 - 10:32:07 - G.H.C. Frische
  10:35:00 - 10:35:02 - G.H.C. Frische
  10:35:02 - 10:35:30 - A.G.M. Roest
  10:35:30 - 10:35:43 - G.H.C. Frische
  10:35:43 - 10:36:05 - A.G.M. Roest
  10:36:05 - 10:36:10 - G.H.C. Frische
  10:36:10 - 10:36:21 - M. Werrij-Wetzels
  10:36:21 - 10:37:09 - G.H.C. Frische
  10:37:09 - 10:37:25 - M. van Caldenberg
  10:37:25 - 10:37:46 - K.C.J. Straus
  10:37:46 - 10:38:07 - B.B.P.M. Smeets
  10:38:07 - 10:38:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  10:38:35 - 10:39:20 - M. van Caldenberg
  10:39:20 - 10:39:43 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  10:39:43 - 10:40:27 - G.H.C. Frische
  10:40:27 - 10:40:38 - A.G.M. Roest
  10:40:38 - 10:40:54 - G.H.C. Frische
 22. 9

  n.v.t.

 23. 10

  10:40:46 - 10:40:54 - G.H.C. Frische