Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 1-10-2021 ongewijzigd vast te stellen.

  00:01:41 - 00:10:33 - J.W. Remkes
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t.

 4. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 5. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 6. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen voor het volgende document:
  - Bestuurlijke reactie op de eindrapportage van het onderzoek naar budgetverhogingen bij grote infrastructurele projecten van Berenschot.
  De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de Controlecommissie de stukken openbaar maakt.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen voor het volgende document:

  • bestuurlijke reactie op de eindrapportage van het onderzoek naar budgetverhogingen bij grote infrastructurele projecten van Berenschot.

  De geheimhouding wordt opgeheven op het moment dat de Controlecommissie de stukken openbaar maakt.

  Zonder beraad aangenomen.

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen voor het volgende document:
  - financieel advies.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen voor het volgende document:

  • financieel advies.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten: Vertrouwelijke bijlagen bij sonderende nota Fase 1 PIP ontgronding Vaesrade met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten: Vertrouwelijke bijlagen bij sonderende nota Fase 1 PIP ontgronding Vaesrade met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. VDL Nedcar heeft de Provincie Limburg verzocht om een gecoördineerde procedure inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar te starten, zodat het bedrijf ruimte krijgt om uitbreiding van de autofabriek mogelijk te maken. Gekoppeld aan het mogelijk maken van een uitbreiding van de autofabriek worden de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de omliggende provinciale infrastructuur met gemeentelijke aansluitende wegen, gericht op een betere bereikbaarheid, mogelijk gemaakt. De aanpassingen van de infrastructuur zijn nodig om de uitbreiding van de fabriek te faciliteren. De Provincie Limburg is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de grondverwerving en noodzakelijke onteigeningen voor de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot de uitbreiding VDL Nedcar. Beoogd resultaat is het verkrijgen van een Koninklijk Besluit waarin gronden ter onteigening worden aangewezen zodat, wanneer deze gronden niet tijdig in onbelaste staat minnelijk verworven kunnen worden, een gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart kan worden om daarmee de noodzakelijke eigendom te verwerven voor de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot het inpassingsplan uitbreiding VDL Nedcar.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 10-9-2021 waarbij de fractie van GroenLinks heeft verzocht om dit Statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen met de opmerking dat hierover nog nader overleg plaatsvindt binnen de fractie.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de Provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar, zoals (gewijzigd) vastgesteld door Provinciale Staten op 18 december 2020;
  2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn inbegrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit;
  3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op artikel 79 van de Onteigeningswet het tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in artikel 79 van de Onteigeningswet omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen een Gedeputeerde Staten.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de Kroon conform titel IV van de Onteigeningswet te verzoeken een besluit te nemen tot aanwijzing ter onteigening van de op de bij dit besluit gevoegde grondtekening en de lijst van onroerende zaken vermelde gronden, een en ander ten name van de Provincie Limburg en ten behoeve van de realisatie van de provinciale aanpassingen aan de infrastructuur in relatie tot het inpassingsplan Uitbreiding VDL Nedcar, zoals (gewijzigd) vastgesteld door Provinciale Staten op 18 december 2020;
  2. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid toe te kennen om de Kroon te verzoeken die gronden die wel zijn inbegrepen in het verzoekbesluit, maar waarvan de onteigening niet langer noodzakelijk is, niet op te nemen in het onteigeningsbesluit;
  3. de uitvoering van dit verzoekbesluit (o.a. gelet op artikel 79 van de Onteigeningswet het tijdig voordragen van het verzoekbesluit aan de Kroon, het vervaardigen van de in artikel 79 van de Onteigeningswet omschreven mee te sturen stukken, het eventueel aanvullen of verbeteren van het verzoek en het opstellen van een zienswijzenreactie) op te dragen een Gedeputeerde Staten.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. Conform de Provinciewet stellen Provinciale Staten de Jaarstukken vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. Met de voorliggende Jaarstukken 2020 leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af aan Provinciale Staten over de realisatie van de beleidsvoornemens, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2021, inclusief de door Provinciale Staten vastgestelde wijzigingen en doen ze het voorstel tot het bestemmen van het voordelige resultaat. Daarnaast wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 in een oogopslag. Conform de gemaakte afspraak bij de evaluatie van de P&C-cyclus heeft er een schriftelijke vragenronde plaats gevonden met betrekking tot de Jaarstukken 2020 inclusief bijlages.

  Het Statenvoorstel G-21-015 is in het bijzijn van GS, Deloitte en de Statenonderzoeksfunctie behandeld in de Controlecommissie van 24-9-2021. Voor inzicht in de behandeling en conclusies van de Controlecommissie wordt verwezen naar het concept verslag van deze vergadering.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. De volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2020 vast te stellen:
  a. bijlage 1: de gewijzigde Jaarstukken 2020 inclusief de 2e begrotingswijziging 2021;
  2. het batige jaarresultaat 2020 vast te stellen op € 100.380.909 en dit als volgt te bestemmen:
  a. € 89.329.792 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
  b. € 125.000 nodig voor uitvoering van Motie 2719 Jetten c.s. inzake Steun kwetsbare kinderen;
  c. € 302.676 ter aanvulling van de bruteringsreserve Limburgs Museum;
  d. € 2.037.172 voor invulling van de generieke bezuinigingstaakstelling;
  3. het vrij te bestemmen resultaat 2020 vast te stellen op € 8.586.269;
  4. het Investeringsbesluit 2020, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Jaarstukken 2020, vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de volgende onderdelen uit het dossier van de Jaarstukken 2020 vast te stellen:
   a. bijlage 1: de gewijzigde Jaarstukken 2020 inclusief de 2e begrotingswijziging 2021;
  2. het batige jaarresultaat 2020 vast te stellen op € 100.380.909 en dit als volgt te bestemmen:
   a. € 89.329.792 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
   b. € 125.000 nodig voor uitvoering van Motie 2719 Jetten c.s. inzake Steun kwetsbare kinderen;
   c. € 302.676 ter aanvulling van de bruteringsreserve Limburgs Museum;
   d. € 2.037.172 voor invulling van de generieke bezuinigingstaakstelling;
  3. het vrij te bestemmen resultaat 2020 vast te stellen op € 8.586.269;
  4. het Investeringsbesluit 2020, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Jaarstukken 2020, vast te stellen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en SVL.

  Toezeggingen

  Titel
  MKBA Maastricht Aachen Airport
  Ontlasting strafrechtketen
  Stand van zaken immunisatiereserve
  00:10:49 - 00:11:26 - H.L.M. Nijskens
  00:11:26 - 00:11:40 - J.W. Remkes
  00:11:40 - 00:14:28 - J. van Wageningen
  00:14:28 - 00:14:30 - J.W. Remkes
  00:14:33 - 00:15:49 - J. van Wageningen
  00:15:49 - 00:15:52 - J.W. Remkes
  00:16:08 - 00:18:27 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:18:46 - 00:21:40 - R.E. van der Valk
  00:21:41 - 00:21:52 - B.B.P.M. Smeets
  00:21:52 - 00:22:18 - R.E. van der Valk
  00:22:18 - 00:22:42 - P.D. Baneke
  00:22:42 - 00:22:53 - R.E. van der Valk
  00:22:53 - 00:23:10 - H.L.M. Nijskens
  00:23:10 - 00:23:42 - R.E. van der Valk
  00:23:42 - 00:23:53 - H.L.M. Nijskens
  00:23:53 - 00:23:58 - R.E. van der Valk
  00:23:58 - 00:24:14 - H.L.M. Nijskens
  00:24:14 - 00:24:19 - R.E. van der Valk
  00:24:19 - 00:24:25 - J.W. Remkes
  00:24:35 - 00:25:48 - P.D. Baneke
  00:26:05 - 00:28:56 - B.B.P.M. Smeets
  00:28:56 - 00:28:59 - J.W. Remkes
  00:28:59 - 00:29:35 - R.E. van der Valk
  00:29:35 - 00:30:17 - B.B.P.M. Smeets
  00:30:17 - 00:30:25 - R.E. van der Valk
  00:30:25 - 00:31:05 - B.B.P.M. Smeets
  00:31:05 - 00:31:10 - J.W. Remkes
  00:31:10 - 00:32:52 - B.B.P.M. Smeets
  00:32:52 - 00:33:08 - J.W. Remkes
  00:33:16 - 00:37:01 - R.A.M.M. Ernst
  00:37:01 - 00:37:06 - J.W. Remkes
  00:37:16 - 00:40:12 - P.S.M.L. Plusquin
  00:40:12 - 00:40:31 - J.W. Remkes
  00:40:31 - 00:40:40 - A.G.M. Roest
  00:40:40 - 00:40:49 - J.W. Remkes
  00:53:24 - 00:59:41 - A.G.M. Roest
  00:59:41 - 01:01:18 - B.B.P.M. Smeets
  01:01:18 - 01:01:39 - A.G.M. Roest
  01:01:39 - 01:02:16 - B.B.P.M. Smeets
  01:02:16 - 01:03:47 - A.G.M. Roest
  01:03:47 - 01:04:27 - B.B.P.M. Smeets
  01:04:27 - 01:04:49 - A.G.M. Roest
  01:04:49 - 01:04:53 - J.W. Remkes
  01:04:53 - 01:05:00 - R.A.B. Claassen
  01:05:00 - 01:05:24 - J.W. Remkes
  01:05:24 - 01:06:18 - A.G.M. Roest
  01:06:18 - 01:06:31 - J.W. Remkes
  01:06:36 - 01:08:13 - S.H.M. Satijn
  01:08:15 - 01:08:58 - G.J.W. Gabriëls
  01:08:58 - 01:09:03 - J.W. Remkes
  01:09:13 - 01:15:17 - M.M. van Toorenburg
  01:15:17 - 01:16:12 - J.W. Remkes
  01:16:12 - 01:17:05 - J. van Wageningen
  01:17:07 - 01:17:34 - J.W. Remkes
  01:17:34 - 01:18:59 - R.A.M.M. Ernst
  01:18:59 - 01:19:25 - J.W. Remkes
  01:19:25 - 01:20:10 - B.B.P.M. Smeets
  01:20:10 - 01:20:20 - J.W. Remkes
  01:20:20 - 01:20:47 - A.G.M. Roest
  01:20:47 - 01:20:56 - J.W. Remkes
  01:20:56 - 01:21:13 - A.G.M. Roest
  01:22:19 - 01:22:21 - J.W. Remkes
  01:22:31 - 01:24:27 - S.H.M. Satijn
  01:24:27 - 01:24:31 - J.W. Remkes
  01:24:31 - 01:24:57 - R.A.M.M. Ernst
  01:24:57 - 01:25:03 - S.H.M. Satijn
  01:25:03 - 01:27:23 - J.W. Remkes
 11. Om het project volgens planning uiterlijk december 2024 te kunnen realiseren is het cruciaal om nu tot afspraken te komen over een sluitende financiële dekking. Zonder die afspraken kan de economische haalbaarheid van het in november van dit jaar aan uw Staten voor te leggen provinciaal inpassingsplan niet worden aangetoond en zal het project verder vertragen.

  In bestuurlijk overleg van 30 juni jl., tussen gouverneur Remkes en staatssecretaris van I&W Van Veldhoven, is een set van afspraken gemaakt die verder gaat dan verdeling van het actuele tekort. Er is ook afgesproken om een aanvullende risicoreservering te creëren en er zijn afspraken gemaakt over participatie door het Rijk in de eventuele vertragingsrisico’s OV-concessie. Dit zijn voor Limburg belangrijke maatregelen om risico’s zowel binnen als buiten het project Opwaardering Maaslijn te beperken en het risicoprofiel voor de provincie Limburg verlagen. Met deze afspraken blijft de provincie Limburg direct betrokken bij het project.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD. De commissie heeft het Statenvoorstel als bespreekstuk doorgeleid naar de vergadering van PS op 1-10-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het bestuurlijk akkoord Opwaardering Maaslijn zoals in deze nota beschreven;
  2. in te stemmen met het ophogen van het krediet Maaslijn met € 18,48 mln. ten laste van de meerjarige begrotingsruimte. De financiële consequenties zullen worden verwerkt via de reguliere P&C-cyclus;
  3. in te stemmen met het inzetten van de risicoreserve bereikbaarheidsmiddelen ten behoeve van 1 jaar vertragingskosten Arriva á € 13,60 mln.;
  4. kennis te nemen van de resterende risico's die niet meegenomen zijn in het dekkingsvoorstel.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  • in te stemmen met het bestuurlijk akkoord Opwaardering Maaslijn zoals in deze nota beschreven;
  • in te stemmen met het ophogen van het krediet Maaslijn met € 18,48 mln. ten laste van de meerjarige begrotingsruimte. De financiële consequenties zullen worden verwerkt via de reguliere P&C-cyclus;
  • in te stemmen met het inzetten van de risicoreserve bereikbaarheidsmiddelen ten behoeve van 1 jaar vertragingskosten Arriva á € 13,60 mln;
  • kennis te nemen van de resterende risico’s die niet meegenomen zijn in het dekkingsvoorstel.

  Aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, en SVL.
  Tegen: PVV.

  Moties

  Titel
  Motie 2762 Wolters Gregório inzake Duidelijkheid naar afronding Elektrificatie Maaslijn
  01:27:23 - 01:31:48 - T.M. Heldens
  01:32:01 - 01:37:13 - L.A.P. Vaessen
  01:37:27 - 01:37:29 - W.A.J. IJpelaar
  01:42:14 - 01:45:40 - J. Wolters Gregório
  01:45:40 - 01:45:53 - J.W. Remkes
  01:46:08 - 01:48:29 - P.D. Baneke
  01:48:29 - 01:48:54 - T.M. Heldens
  01:48:54 - 01:49:10 - P.D. Baneke
  01:49:10 - 01:49:19 - T.M. Heldens
  01:49:19 - 01:50:00 - P.D. Baneke
  01:50:00 - 01:50:03 - J.W. Remkes
  01:50:15 - 01:52:55 - H.M.V. van der Linden
  01:53:12 - 01:55:46 - M.Th. Bosch
  01:55:57 - 01:56:31 - P.J.M. Loomans
  01:56:31 - 01:56:36 - A. Berghorst
  01:56:36 - 01:57:42 - P.J.M. Loomans
  01:57:58 - 01:58:32 - N.J.H.M. Vincken
  01:58:49 - 02:03:24 - A. Berghorst
  02:03:30 - 02:04:10 - J.W. Remkes
  02:04:10 - 02:07:12 - R.J.H. Westhoff
  02:24:55 - 02:25:27 - J.W. Remkes
  02:25:34 - 02:31:29 - M.W.A. van Gaans
  02:31:29 - 02:32:11 - W.A.J. IJpelaar
  02:32:11 - 02:33:43 - M.W.A. van Gaans
  02:33:43 - 02:34:32 - A. Berghorst
  02:34:32 - 02:35:14 - M.W.A. van Gaans
  02:35:14 - 02:35:31 - A. Berghorst
  02:35:31 - 02:35:57 - M.W.A. van Gaans
  02:35:57 - 02:36:10 - A. Berghorst
  02:36:10 - 02:36:38 - M.W.A. van Gaans
  02:36:38 - 02:37:37 - W.A.J. IJpelaar
  02:37:37 - 02:38:03 - M.W.A. van Gaans
  02:38:03 - 02:39:00 - W.A.J. IJpelaar
  02:39:00 - 02:46:01 - M.W.A. van Gaans
  02:46:01 - 02:46:44 - A. Berghorst
  02:46:44 - 02:47:52 - M.W.A. van Gaans
  02:47:52 - 02:47:57 - J.W. Remkes
  02:47:57 - 02:48:22 - W.A.J. IJpelaar
  02:48:22 - 02:50:00 - M.W.A. van Gaans
  02:50:00 - 02:50:26 - J.W. Remkes
  02:50:45 - 02:52:00 - T.M. Heldens
  02:52:17 - 02:53:57 - W.A.J. IJpelaar
  02:54:12 - 02:56:27 - J. Wolters Gregório
  02:56:39 - 02:57:38 - P.D. Baneke
  02:57:45 - 02:58:11 - J.W. Remkes
  02:58:11 - 03:00:02 - A. Berghorst
  03:00:02 - 03:00:13 - J.W. Remkes
  03:03:33 - 03:04:43 - M.W.A. van Gaans
  03:04:43 - 03:05:29 - W.A.J. IJpelaar
  03:05:29 - 03:05:36 - J.W. Remkes
  03:05:36 - 03:07:54 - M.W.A. van Gaans
  03:07:54 - 03:08:19 - A. Berghorst
  03:08:19 - 03:08:37 - M.W.A. van Gaans
  03:08:37 - 03:09:03 - A. Berghorst
  03:09:03 - 03:09:21 - M.W.A. van Gaans
  03:09:21 - 03:09:37 - A. Berghorst
  03:09:37 - 03:10:07 - M.W.A. van Gaans
  03:10:07 - 03:10:54 - J. Wolters Gregório
  03:10:54 - 03:11:19 - M.W.A. van Gaans
  03:11:19 - 03:11:24 - J. Wolters Gregório
  03:11:24 - 03:11:50 - M.W.A. van Gaans
  03:11:50 - 03:18:16 - J.W. Remkes
 12. Het Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg 2020 is identiek aan de versie die besproken is tijdens de vergadering van RLN op 15-1-2021. In de mededeling portefeuillehouder wordt verwezen naar 2 bijlagen (ook toegevoegd) een overzicht met de wijzigingen, alsmede de beantwoording van de (schriftelijk) gestelde vragen.

  Het Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN. De commissie heeft het Statenvoorstel als bespreekstuk doorgeleid naar de vergadering van PS op 1-10-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de bestuurlijke standpunten ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen;
  2. de Omgevingsvisie Limburg vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van zienswijzen;
  3. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie van de Omgevingsvisie Limburg te verzorgen;
  4. de volgende POL-aanvullingen in te trekken:
  - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014);
  - zandmaas (2002, 2004, 2010);
  - uitbreiding Groeve ’t Rooth (2006);
  - beëindiging kalksteenwinning St. Pietersberg (2009);
  5. de POL-aanvulling grensmaas (2005, 2010) blijft in stand, maar wordt opgevat als een programma onder de Omgevingsvisie.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelezen Amendement 107 Van Wageningen cs inzake Programmatische versterking van het Limburgse landschap, Amendement 108 Nijskens cs inzake Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw, Amendement 110 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake MAA visie in POVI en Amendement 112 Gewijzigd Schuuring cs inzake Grenzen aan verdozing:

  1. in te stemmen met de bestuurlijke standpunten ten aanzien van de ingediende zienswijzen, zoals geformuleerd in de Nota van Zienswijzen;
  2. de Omgevingsvisie Limburg gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen in de Nota van Zienswijzen, alsmede met in achtneming van de volgende aanpassingen in de Omgevingsvisie Limburg:
  • in de geest van toezegging 8887 in de passage over Maastricht Aachen Airport op
    pagina 60, de tweede bullit:
   “Verder zetten wij in op de versterking van de inbedding van de luchthaven in de regionale economie en de ontwikkeling van het gebied Aviation Valley. Hier zijn meer dan 5.000 fte werkzaam in sectoren die ook ten dienste staan aan MAA.”
    te wijzigen in:
   “Verder zetten wij in op een zorgvuldige voortgang van de lopende onderzoeken naar de meest efficiënte toekomst voor MAA en haar omgeving, en zullen middels een apart Statenvoorstel de provinciale toekomstvisie voor MAA en Aviation Valley vorm geven.”
  • eerste toevoeging op pagina 66 (Bedrijventerreinen) na de laatste zin, eindigend
    op “nieuwe locaties voor bedrijventerreinen”:
   “Door hier voorwaarden aan te stellen, stimuleren we ontwikkelaars tot het herontwikkelen van bestaande bedrijventerreinen.”
  • tweede toevoeging (Bedrijventerreinen tweede bullet) tussen '...of een
   projectbesluit.' en 'We hanteren hierbij...':
   “We stellen hiermee inrichtingseisen aan logistieke bedrijventerreinen en voorwaarden aan kavelgebruik en gebouwen. Dit kan onder andere gaan over flexibel/circulair bouwen, functiecombinaties en landschappelijke inpassing.
  • derde toevoeging op pagina 67 (Bedrijventerreinen, laatste bullet) na de laatste
   zin, eindigend op '...faciliterende rol overwegen.':
   “Ook zullen wij met de verschillende regio’s bespreken hoe we om kunnen gaan met de vraag naar kleinere distributiecentra aan de randen van steden.”
  • vierde toevoeging op pagina 67 (Logistiek) tussen '...een innovatief karakter.' En
   'Ook voor het uitbreiden..':
   “Dit is een selectief beleid”.
  • op pagina 111 na de zin:
   “Ook in het licht van een aantal grote maatschappelijke opgaven is het behoud en de ontwikkeling van landschap in de toekomst niet vanzelfsprekend”, toe te voegen: “In het op te stellen Landschapsprogramma worden de Limburgse landschappelijke waarden en potenties nader aangeduid en wordt de benutting van deze waarden en potenties op maatregelenniveau afgestemd op andere belangen”.
  • op pagina 114 na de zin:
   “Vooral daar waar gezamenlijk ingezet wordt op meer verweving van functies en meervoudig grondgebruik”, toe te voegen: “Wij kiezen ervoor om deze kans nader uit te werken in het Landschapsprogramma.”
  • op pagina 114 na de zin:
   “Ook ondersteunen wij de vorming van een Limburgs Landschapsfonds om kansrijke projecten voor de instandhouding van het landschap mogelijk te maken”, toe te voegen: “De investeringsagenda en het Landschapsfonds worden nader ingekaderd in het Landschapsprogramma.”
  • op pagina 180 de zin:
   “Wij zullen de komende periode inventariseren welke provinciale programma’s, naast de verplichte programma’s nodig en gewenst zijn”. Te wijzigen in “Wij zullen de komende periode inventariseren welke provinciale programma’s, naast de verplichte programma’s en het Landschapsprogramma, nodig en gewenst zijn.”, en vóór deze zin toe te voegen: “Wij kiezen er daarnaast voor om een Landschapsprogramma op te stellen”.
  • alsmede met in achtneming van de volgende aanpassing op de eerste pagina van bijlage 2 van ‘Mededeling Portefeuillehouder inzake beantwoording technische vragen, verduidelijkende notitie glastuinbouwbeleid en het wijzigingsdocument Statenvoorstel Omgevingsvisie Limburg, brief gedeputeerde Dritty van 31-3-2021 (GS 2021-8945) onder ‘Beleidswijziging Omgevingsvisie ten opzichte van POL2014’ bij punt 2: dat dit punt 2 van ‘koppeling aan een sloop/herstructureringsopgave en/of ruimtelijke kwaliteitsbijdrage.’ aangepast wordt naar ‘ koppeling aan toekomstbestendigheid en/of kwaliteitsverbetering middels maatwerk op lokaal niveau.’
  1. Gedeputeerde Staten op te dragen de verdere afhandeling en publicatie van de Omgevingsvisie Limburg te verzorgen;
  2. de volgende POL (-aanvullingen) in te trekken:
   - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014)
   - Zandmaas (2002, 2004, 2010)
   - Uitbreiding Groeve ’t Rooth (2006)
   - Beëindiging kalksteenwinning St. Pietersberg (2009)
  3. de POL-aanvulling Grensmaas (2005, 2010) inhoudelijk te handhaven, maar deze onder de werking van de Omgevingsvisie Limburg aan te merken als een ‘programma’.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en SVL.
  Tegen: Forum voor Democratie en PVV.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 106 Gewijzigd Van Wageningen cs inzake Concretiseer energiedoelstellingen
  Amendement 107 Van Wageningen cs inzake Programmatische versterking van het Limburgse landschap
  Amendement 108 Nijskens cs inzake Ontwikkelingsgebieden Glastuinbouw
  Amendement 109 Voncken inzake Voorkomen voortdurende vrijgekomen agrarische bebouwing
  Amendement 110 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake MAA visie in POVI
  Amendement 111 Gewijzigd Wolters Gregório cs inzake Limburgse normen en omgevingswaarden POVI
  Amendement 112 Gewijzigd Schuuring cs inzake Grenzen aan verdozing

  Moties

  Titel
  Motie 2761 Van der Linden inzake Gezondheidsborging door afstand windturbines tot woonvoorzieningen
  Motie 2763 Voncken inzake Levendigheid regionale en lokale centra
  Motie 2764 Voncken inzake Voorkomen vrijkomende agrarische bebouwing
  Motie 2765 Gewijzigd Wolters Gregório inzake Aanbevelingen op gebied van Huisvesting Arbeidsmigranten uit Rapport Geen tweederangsburgers opnemen in Omgevingsvisie
  Motie 2766 Schuuring cs inzake Nieuw waterbeleid

  Toezeggingen

  Titel
  Energiedoelstellingen POVI
  Opkoopregeling Stikstof
  POVI
  Vrijkomende agrarische bebouwing
  Zon op Dak
  03:18:16 - 03:21:57 - H.L.M. Nijskens
  03:22:12 - 03:27:43 - J. van Wageningen
  03:28:04 - 03:34:01 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:34:17 - 03:37:00 - J. Wolters Gregório
  03:37:16 - 03:39:38 - O.D. Westen
  03:39:52 - 03:45:48 - H.M.V. van der Linden
  03:45:48 - 03:50:56 - B.J.M.H. Megens
  03:51:05 - 03:55:24 - P.S.M.L. Plusquin
  03:55:40 - 04:01:02 - N.J.H.M. Vincken
  04:01:22 - 04:06:03 - E.A. Schuuring
  04:06:17 - 04:10:52 - R.J.H. Westhoff
  04:55:09 - 04:55:22 - J.W. Remkes
  04:56:17 - 05:00:16 - C.W.J.M. Roefs
  05:00:16 - 05:01:23 - J. van Wageningen
  05:01:23 - 05:11:07 - C.W.J.M. Roefs
  05:11:07 - 05:11:11 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  05:11:11 - 05:11:46 - C.W.J.M. Roefs
  05:11:46 - 05:12:05 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  05:12:05 - 05:23:25 - C.W.J.M. Roefs
  05:23:25 - 05:23:36 - N.J.H.M. Vincken
  05:23:36 - 05:26:58 - C.W.J.M. Roefs
  05:26:58 - 05:27:07 - J.W. Remkes
  05:27:12 - 05:29:18 - M.M. van Toorenburg
  05:29:18 - 05:29:24 - J.W. Remkes
  05:29:35 - 05:30:05 - S.H.M. Satijn
  05:30:05 - 05:30:08 - P.S.M.L. Plusquin
  05:30:13 - 05:31:26 - G.J.W. Gabriëls
  05:31:26 - 05:31:33 - J. van Wageningen
  05:31:33 - 05:32:08 - G.J.W. Gabriëls
  05:32:08 - 05:32:12 - J.W. Remkes
  05:32:21 - 05:33:22 - M.W.A. van Gaans
  05:33:22 - 05:33:34 - J.W. Remkes
  05:33:53 - 05:37:30 - H.L.M. Nijskens
  05:37:30 - 05:37:37 - J.W. Remkes
  05:37:44 - 05:40:19 - J. van Wageningen
  05:40:19 - 05:40:22 - J.W. Remkes
  05:40:38 - 05:43:15 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  05:43:15 - 05:43:21 - J.W. Remkes
  05:43:39 - 05:45:15 - J. Wolters Gregório
  05:45:30 - 05:45:44 - H.L.M. Nijskens
  05:45:44 - 05:45:51 - J.W. Remkes
  05:45:51 - 05:47:44 - O.D. Westen
  05:47:44 - 05:48:58 - H.M.V. van der Linden
  05:49:08 - 05:49:49 - B.J.M.H. Megens
  05:50:03 - 05:51:55 - P.S.M.L. Plusquin
  05:51:55 - 05:51:59 - J.W. Remkes
  05:52:12 - 05:54:39 - N.J.H.M. Vincken
  05:54:55 - 05:56:44 - E.A. Schuuring
  05:56:44 - 05:57:01 - J.W. Remkes
  05:57:10 - 06:00:11 - C.W.J.M. Roefs
  06:00:11 - 06:00:23 - E.A. Schuuring
  06:00:23 - 06:00:44 - C.W.J.M. Roefs
  06:00:57 - 06:01:46 - S.H.M. Satijn
  06:01:46 - 06:02:18 - G.J.W. Gabriëls
  06:02:18 - 06:02:31 - J.W. Remkes
  06:02:31 - 06:03:01 - M.W.A. van Gaans
  06:03:01 - 06:03:11 - J.W. Remkes
  06:03:11 - 06:03:30 - H.M.V. van der Linden
  06:03:30 - 06:03:44 - M.W.A. van Gaans
  06:03:44 - 06:04:11 - J. van Wageningen
  06:04:11 - 06:04:22 - J. Wolters Gregório
  06:04:22 - 06:04:29 - J.W. Remkes
  06:04:29 - 06:04:44 - B.J.M.H. Megens
  06:04:44 - 06:05:02 - P.S.M.L. Plusquin
  06:05:02 - 06:05:15 - J.W. Remkes
  06:05:15 - 06:05:30 - P.S.M.L. Plusquin
  06:05:30 - 06:05:54 - G.J.W. Gabriëls
  06:05:54 - 06:06:24 - J.W. Remkes
  06:06:24 - 06:06:29 - C.W.J.M. Roefs
  06:06:29 - 06:07:06 - E.A. Schuuring
  06:07:06 - 06:07:37 - J.W. Remkes
  06:07:37 - 06:07:59 - J. Wolters Gregório
  06:07:59 - 06:11:42 - J.W. Remkes
 13. Moties

  Titel
  Motie 2767 Wolters Gregório cs inzake Efficiënte provinciale bermen
  Motie 2768 Gewijzigd Westen cs inzake Depositieonderzoek Chemelot
  Motie 2769 Van Wageningen cs inzake Besteed grond- weg- en waterbouw werken structureel circulair aan
  Motie 2770 Plusquin cs inzake Geen kap Sterrebos zonder zekerheid over doorgaan uitbreiding VDL Nedcar
  Motie 2771 Plusquin cs inzake Instellen Vertrouwenspersoon en Klokkenluidersregeling

  Toezeggingen

  Titel
  Depositieonderzoek Chemelot
  Klokkenluidersregeling
  Structureel circulair aanbesteden van grond- weg- en waterbouw werken
  06:14:24 - 06:15:04 - J. Wolters Gregório
  06:15:04 - 06:15:08 - J.W. Remkes
  06:15:13 - 06:15:55 - M.W.A. van Gaans
  06:15:55 - 06:16:12 - J.W. Remkes
  06:16:12 - 06:16:55 - P.S.M.L. Plusquin
  06:16:55 - 06:17:19 - J.W. Remkes
  06:17:19 - 06:18:39 - J. van Wageningen
  06:18:39 - 06:18:53 - H.L.M. Nijskens
  06:18:53 - 06:19:18 - J. van Wageningen
  06:19:18 - 06:19:32 - J.W. Remkes
  06:19:41 - 06:20:40 - M.W.A. van Gaans
  06:20:40 - 06:21:06 - J. van Wageningen
  06:21:06 - 06:21:34 - M.W.A. van Gaans
  06:21:34 - 06:21:40 - J. van Wageningen
  06:21:40 - 06:22:06 - J.W. Remkes
  06:22:06 - 06:22:14 - O.D. Westen
  06:22:14 - 06:22:28 - J.W. Remkes
  06:22:28 - 06:25:01 - P.S.M.L. Plusquin
  06:25:01 - 06:25:03 - J.W. Remkes
  06:25:10 - 06:25:54 - S.H.M. Satijn
  06:25:54 - 06:26:35 - M. van Caldenberg
  06:26:35 - 06:27:38 - J.W. Remkes
  06:27:38 - 06:27:41 - P.S.M.L. Plusquin
  06:27:41 - 06:27:43 - J.W. Remkes
  06:27:43 - 06:30:36 - P.S.M.L. Plusquin
  06:30:36 - 06:30:50 - M.T.P. Jenneskens
  06:30:50 - 06:31:24 - P.S.M.L. Plusquin
  06:31:24 - 06:31:31 - M.T.P. Jenneskens
  06:31:31 - 06:31:49 - P.S.M.L. Plusquin
  06:31:49 - 06:31:56 - M.T.P. Jenneskens
  06:31:56 - 06:32:00 - P.S.M.L. Plusquin
  06:32:27 - 06:33:16 - J.W. Remkes
  06:33:16 - 06:33:34 - P.S.M.L. Plusquin
  06:33:34 - 06:33:53 - J.W. Remkes
  06:33:53 - 06:34:01 - P.S.M.L. Plusquin
  06:34:01 - 06:35:00 - A. Berghorst
  06:35:00 - 06:35:29 - J.W. Remkes
  06:35:29 - 06:36:06 - P.S.M.L. Plusquin
  06:36:06 - 06:36:10 - J.W. Remkes
  06:36:10 - 06:36:25 - P.S.M.L. Plusquin
  06:36:25 - 06:36:32 - J.W. Remkes
  06:36:32 - 06:36:46 - M.T.P. Jenneskens
  06:36:46 - 06:38:40 - J.W. Remkes