Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (stemmen)

vrijdag 25 juni 2021

09:30 - 10:30

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 25-6-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 3. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten: bijlagen bij mededeling portefeuillehouder inzake Campus Vastgoed Greenport Venlo BV met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de volgende documenten: bijlagen bij mededeling portefeuillehouder inzake Campus Vastgoed Greenport Venlo BV met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 4. Op grond van een aantal arresten van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) bij het vaststellen van een wettelijke regeling voor windturbines wordt verzocht om het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ en de omgevingsvergunning d.d. 28-9-2018 (kenmerk 2018/65754) voor de inrichting Windpark Greenport Venlo, in te trekken. Bijgevoegd treft u het voorstel van GS aan om dit verzoek af te wijzen.

  Het Statenvoorstel is besproken in de Interim Statencommissie van 15-6-2021. De commissie heeft besloten het door te leiden naar PS als bespreekstuk.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ af te wijzen;
  2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Greenport Venlo af te wijzen;
  2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V. en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

  Aangenomen
  Hoofdelijke stemming
  Voor: 26
  Tegen: 21