Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Meekijken met Digitale Stemvergadering PS

vrijdag 17 december 2021

16:45 - 17:45

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze digitale stemvergadering is te volgen via: https://www.youtube.com/watch?v=wyjH0Z2vGkE

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 17-12-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Het Provinciaal waterbeleid wordt 6 jaarlijks vastgelegd in een provinciaal waterplan. Onder de nieuwe omgevingswet gaat dit een Provinciaal Waterprogramma heten. Het voorliggende vast te stellen waterprogramma bevat het beleid voor de periode 2022-2027. Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 25-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  met inachtneming van de volgende aangenomen amendenten:

  • Amendement 118 gewijzigd Van der Linden c.s. inzake groene bergingen
  • Amendement 119 gewijzigd Geraats c.s. inzake functietoekenning natuurbeken
  • Amendement 120 2e gewijzigd inzake putten uit beregeningsputten
   Het Provinciaal waterprogramma 2022/2027 vast te stellen, met inbegrip van de wijzigingen zoals opgenomen in de bijlage “wijzigingsvoorstellen Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027 van de brief “Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027 (GS DOC-00208087)” van GS van 14 december 2021 met inachtneming van de volgende wijzigingen:
   Op pagina 41 van het provinciaal waterprogramma 2020-2027 hoofdstuk 4 paragraaf 4.3.1
   Na de zin “Daarna bepalen ze gezamenlijk of er maatregelen nodig zijn en welke, om negatieve
   effecten van overstorten voldoende te reduceren om de gewenste ecologische kwaliteit te
   bereiken.”
   Toe te voegen:
   “Indien voor de oplossing groene berging wordt gekozen zal deze berging zodanig worden ingericht
   - bijvoorbeeld door het aanbrengen van een ondoordringbare folie - dat uitspoelen van het
   opgeslagen rioolwater in de meest brede zin onmogelijk is.”
   Op pagina 25 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2,
   na de alinea ‘Omgevingsgericht water (overige waterlopen)’ de volgende alinea toe te voegen:
   “functiewijziging
   Alvorens de functie natuurbeek wordt toegekend aan een waterloop of een natuurbeek wordt
   aangelegd, wordt een schaderegeling voor overstromingen overeengekomen in overleg met de
   eigenaren van land langs de waterloop. Om rechtsongelijkheid te voorkomen, wordt een
   dergelijke schaderegeling ook overeengekomen in overleg met landeigenaren langs bestaande
   natuurbeken.”
   Op pagina 46 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3,
   het woord ‘significante’ toe te voegen voor de zinssnede ‘grondwaterverlaging binnen de
   bufferzone leiden.
   Op pagina 54 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.6
   als laatste zin ‘Daarnaast wordt de stand-stil buiten de bufferzones opgeheven.’ toe te voegen.

  Besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  met inachtneming van de volgende aangenomen amendenten:

  • Amendement 118 gewijzigd Van der Linden c.s. inzake groene bergingen
  • Amendement 119 gewijzigd Geraats c.s. inzake functietoekenning natuurbeken
  • Amendement 120 2e gewijzigd inzake putten uit beregeningsputten
   Het Provinciaal waterprogramma 2022/2027 vast te stellen, met inbegrip van de wijzigingen zoals opgenomen in de bijlage “wijzigingsvoorstellen Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027 van de brief “Provinciaal Waterprogramma Limburg 2022-2027 (GS DOC-00208087)” van GS van 14 december 2021 met inachtneming van de volgende wijzigingen:
   Op pagina 41 van het provinciaal waterprogramma 2020-2027 hoofdstuk 4 paragraaf 4.3.1
   Na de zin “Daarna bepalen ze gezamenlijk of er maatregelen nodig zijn en welke, om negatieve
   effecten van overstorten voldoende te reduceren om de gewenste ecologische kwaliteit te
   bereiken.”
   Toe te voegen:
   “Indien voor de oplossing groene berging wordt gekozen zal deze berging zodanig worden ingericht
   - bijvoorbeeld door het aanbrengen van een ondoordringbare folie - dat uitspoelen van het
   opgeslagen rioolwater in de meest brede zin onmogelijk is.”
   Op pagina 25 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2,
   na de alinea ‘Omgevingsgericht water (overige waterlopen)’ de volgende alinea toe te voegen:
   “functiewijziging
   Alvorens de functie natuurbeek wordt toegekend aan een waterloop of een natuurbeek wordt
   aangelegd, wordt een schaderegeling voor overstromingen overeengekomen in overleg met de
   eigenaren van land langs de waterloop. Om rechtsongelijkheid te voorkomen, wordt een
   dergelijke schaderegeling ook overeengekomen in overleg met landeigenaren langs bestaande
   natuurbeken.”
   Op pagina 46 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 4, paragraaf 4.4.3,
   het woord ‘significante’ toe te voegen voor de zinssnede ‘grondwaterverlaging binnen de
   bufferzone leiden.
   Op pagina 54 van het Provinciaal waterprogramma 2022-2027; Hoofdstuk 5, paragraaf 5.3.6
   als laatste zin ‘Daarnaast wordt de stand-stil buiten de bufferzones opgeheven.’ toe te voegen.

  Aangenomen:

  Voor: CDA, Forum voor Democratie, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks, PVV en SVL
  Tegen: Partij voor de Dieren

  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren

  Amendementen

  Titel
  Amendement 118 gewijzigd Van der Linden cs. inzake groene bergingen
  Amendement 119 gewijzigd Geraats inzake functietoekenning natuurbeken
  Amendement 120 2e gewijzigd Geraats inzake putten uit beregeningsputten
  Amendement 121 Geraats inzake zo nodig doelverlaging toepassen

  Moties

  Titel
  Motie 2810 Van Wageningen inzake doelgerichte maatregelen waterkwaliteit
  Motie 2811 gewijzigd Jetten cs inzake niet bij voorbaat capituleren! En twijfelen aan de haalbaarheid van de eigen doelstellingen
  Motie 2812 gewijzigd Loomans cs inzake Coördineer evacuatieplan dieren bij rampen in Limburg
  Motie 2813 gewijzigd Loomans cs inzake Waterveiligheidsnorm Heuvelland
  Motie 2814 Vincken cs inzake waterschapslasten
 3. De komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt, dwingt de provincies om de wettelijke basis van hun omgevingsverordeningen te wijzigen conform de eisen van de nieuwe wet. De vernieuwde provinciale Omgevingsverordening moet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, niet eerder en niet later. Direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt van rechtswege de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014.
  De Omgevingsverordening Limburg (2021) is een beleidsneutrale en op de nieuwe Omgevingswet gebaseerde omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen die sinds 2014 zijn besloten en doorgevoerd. Naast de beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar de Omgevingsverordening Limburg (2021) zijn er vier nieuwe onderdelen aan de verordening toegevoegd.
  Twee van die vier onderdelen: wonen, zon-op-dak/zonneladder betreffen wijzigingen op grond van besluiten en moties van Provinciale Staten. De twee andere onderdelen: na-ijlende effecten steenkolenwinning en huisvestingsnormen
  internationale werknemers komen voort uit de maatschappelijke behoefte.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie zal besluiten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen voor publicatie van de Omgevingsverordening Limburg (2021) zorg te dragen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  1. De Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen voor publicatie van de Omgevingsverordening Limburg (2021) zorg te dragen.

  Besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  1. De Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen voor publicatie van de Omgevingsverordening Limburg (2021) zorg te dragen.

  Aangenomen

  Voor: CDA, Forum voor Democratie, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SVL
  Tegen: PVV

  Amendementen

  Titel
  Amendement 122 gewijzigd Megens inzake volgtijdelijk zonneladder
  Amendement 123 Loomans inzake Daadwerkelijke vergelijkbare beeindiging IV
  Amendement 124 Loomans inzake Geen wildgroei intensieve veehouderij
  Amendement 125 Loomans inzake Nationaal landschap Zuid-Limburg

  Moties

  Titel
  Motie 2809 gewijzigd Van der Linden cs. inzake Terughoudendheid bij het verlenen van vergunningen in transitie periode
 4. Voor de actualisatie is financiële afwikkeling noodzakelijk om SOME op te heffen, inclusief afspraken over de verstrekte lening van provincie, gemeente en ENCI. Verder moeten grondoverdrachten plaatsvinden en moeten de afspraken over samenwerking en afronding vastgelegd worden in een nieuwe overeenkomst.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Onder voorwaarde van instemming van alle partners inzake het Plan van Transformatie (gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten, SPA en SOME) en met de ruimte om de afspraken op ondergeschikte punten nog te wijzigen door het College van Gedeputeerde Staten alvorens deze vast te leggen in relevante overeenkomst(en):
  1. instemmen met de actualisatie Plan van Transformatie ENCI gebied 2021 (bijlage 1);
  2. instemmen dat voor eventuele toekomstige wijzigingen van het Plan van Transformatie die passend zijn binnen de provinciale beleidskaders Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn te besluiten met de toezegging dat uw Staten op de hoogte gesteld worden van wezenlijke wijzigingen.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale staten:

  besluiten:
  Onder voorwaarde van instemming van alle partners inzake het Plan van Transformatie (Gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten, SPA en SOME) en met de ruimte om de afspraken op ondergeschikte punten nog te wijzigen door het college alvorens deze vast te leggen in relevante overeenkomst(en):

  1. instemmen met de Actualisatie Plan van Transformatie ENCI gebied 2021 (bijlage 1);
  2. instemmen dat voor eventuele toekomstige wijzigingen van het Plan van Transformatie die passend zijn binnen de provinciale beleidskaders Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn te besluiten met de toezegging dat uw Staten op de hoogte gesteld worden van wezenlijke wijzigingen.

  Besluit

  Provinciale staten:

  besluiten:
  Onder voorwaarde van instemming van alle partners inzake het Plan van Transformatie (Gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten, SPA en SOME) en met de ruimte om de afspraken op ondergeschikte punten nog te wijzigen door het college alvorens deze vast te leggen in relevante overeenkomst(en):

  1. instemmen met de Actualisatie Plan van Transformatie ENCI gebied 2021 (bijlage 1);
  2. instemmen dat voor eventuele toekomstige wijzigingen van het Plan van Transformatie die passend zijn binnen de provinciale beleidskaders Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn te besluiten met de toezegging dat uw Staten op de hoogte gesteld worden van wezenlijke wijzigingen.

  Met algemene stemmen aanvaard

  Met algemene stemmen aangenomen

 5. D.d. 12 oktober 2021 (DOC-00182691) hebben wij u het Statenvoorstel G-21-136 Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” toegezonden.
  Het Beleidsprogramma Cultuur is behandeld in uw Statencommissievergadering Cultuur en Samenleving van 19 november 2021 en staat geagendeerd voor uw Statenvergadering van 17 december 2021.
  Naar aanleiding van de Statencommissievergadering alsmede naar aanleiding van de behandeling van de Programmabegroting 2022 in de vergadering van Provinciale Staten van 5 november 2021 is er een aantal aanpassingen in het Beleidsprogramma Cultuur gedaan. Onderhavig gewijzigd Statenvoorstel geeft deze aanpassingen aan. Het betreft aanpassingen inzake film en inzake een bijdrageregeling voor zzp-ers in de culturele en creatieve sector. De Motie 2775 Kuntzelaers cs inzake Limburgs Filmfonds (PS 5-11-2021) is daarmee uitgevoerd. Tevens wordt het aangepast Beleidsprogramma u hierbij geïllustreerd aangeboden. Daar waar in onderhavig document Beleidsprogramma staat, wordt het aangepast beleidsprogramma bedoeld.

  Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” bevat het geactualiseerd provinciaal Cultuurbeleid in vervolg op het door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 “Ruimte voor Cultuur”. Met Cultuur bedoelen we hier: amateur- en professionele kunsten, de provinciale musea en de creatieve industrie. Ons Cultuurbeleid sluit aan op het Rijksbeleid. Het Beleidsprogramma legt verder nadrukkelijk verbindingen met het provinciaal beleid op het gebied van de Sociale Agenda, monumenten, erfgoed, sport, economie, wonen & leefomgeving, stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid.
  In het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 is het Cultuurbeleid zoals vastgesteld in het vorige beleidsprogramma geactualiseerd. Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen van de coronacrisis een stempel hebben gedrukt op de actualisatie ten behoeve het Cultuurbeleid voor de jaren 2022-2023. In hoofdstuk 1 paragraaf 1.2 is beschreven wat de impact is van de coronacrisis voor het culturele veld en welke de gevolgen zijn voor ons Cultuurbeleid. Wij hebben de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Taskforce BEST “Limburg na corona; de kunst om van richting te veranderen” als input gebruikt bij het bezien welke actualisatie
  van ons Cultuurbeleid aangewezen is als gevolg van de coronacrisis.
  De beleidsactualisatie uit zich in:
  - zoveel mogelijk inzet van Cultuurbeleid en Cultuurbudget direct op de culturele instellingen en creatieve makers;
  - stimuleren van cultureel aanbod dichtbij, in verbinding met publiek en omgeving;
  - meer nadruk op versterken van cultureel ondernemerschap;
  - in kracht zetten van Cultuurregio Limburg;
  - doorzetten op bevordering van cultuurparticipatie, cultuureducatie en ondersteuning voor amateurkunstenverenigingen;
  - bezien steunfunctiestructuur voor culturele veld.
  Wij zetten het beleid waar mogelijk voort om het culturele veld in deze tijd van wederopbouw continuïteit en stabiliteit te bieden. De cultuursector krijgt hierdoor tijd en ruimte om te herstellen, te innoveren en te investeren.
  In het Beleidsprogramma staat onze inzet en hoe wij samen met onze partners hieraan in de periode 2022-2023 gaan werken in het belang van Limburg. Daarbij is rekening gehouden met onze taak en rol en de beschikbare menskracht en middelen.
  Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 (her)benoemt de kaders en bevat ook de inzet op de concrete uitvoering. Het is daarom beleidskader en uitvoeringsprogramma ineen. Op basis van het Beleidsprogramma Cultuur dragen wij bij aan de versterking van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur en er wordt ruimte. continuïteit en stabiliteit geboden aan de culturele en creatieve sector.

  Provinciale Staten van Limburg wordt gevraagd:
  Het aangepast Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 ”Veerkracht van Cultuur” vast te stellen,
  waaronder de inzet van de bijbehorende Intensiveringsmiddelen Cultuur en Erfgoed van €10.898.609,- conform hoofdstuk 5 Het financieel kader.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  met inachtneming van het aangenomen amendement:

  • Amendement 126 gewijzigd Straus cs inzake aangaande beleidsprogramma cultuur
   het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” vast te stellen waaronder de inzet van de bijbehorende Intensiveringsmiddelen Cultuur en Erfgoed van € 10.898.609,- met inachtneming van de volgende wijziging:
   In het beleidsprogramma cultuur 2022-2023 Artikel 2.1, op bladzijde 22 eerste gedachtestreepje:
   “Niet toekennen van extra provinciale subsidies op het gebied van Cultuur in 2022 en 2023
   buiten de verkregen reguliere exploitatiesubsidies of projectsubsidies. ………creatieve makers
   te ondersteunen.”
   Te wijzigingen in:
   “Buiten de reguliere exploitatiesubsidie of projectsubsidies worden extra provinciale subsidies
   op het gebied van Cultuur in 2022 en 2023 enkel toegekend indien dit past binnen de met de
   Provincie Limburg afgesproken ambities in (het verlengde van) het werkplan. Daardoor blijft er
   ook ruimte om projecten van andere culturele organisaties en creatieve makers te
   ondersteunen.”

  Besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten:
  met inachtneming van het aangenomen amendement:

  • Amendement 126 gewijzigd Straus cs inzake aangaande beleidsprogramma cultuur
   het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” vast te stellen waaronder de inzet van de bijbehorende Intensiveringsmiddelen Cultuur en Erfgoed van € 10.898.609,- met inachtneming van de volgende wijziging:
   In het beleidsprogramma cultuur 2022-2023 Artikel 2.1, op bladzijde 22 eerste gedachtestreepje:
   “Niet toekennen van extra provinciale subsidies op het gebied van Cultuur in 2022 en 2023
   buiten de verkregen reguliere exploitatiesubsidies of projectsubsidies. ………creatieve makers
   te ondersteunen.”
   Te wijzigingen in:
   “Buiten de reguliere exploitatiesubsidie of projectsubsidies worden extra provinciale subsidies
   op het gebied van Cultuur in 2022 en 2023 enkel toegekend indien dit past binnen de met de
   Provincie Limburg afgesproken ambities in (het verlengde van) het werkplan. Daardoor blijft er
   ook ruimte om projecten van andere culturele organisaties en creatieve makers te
   ondersteunen.”

  Aangenomen

  Voor: CDA, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, VVD, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SVL
  Tegen: Forum voor Democratie en PVV

  Met stemverklaring tegen: PVV

  Amendementen

  Titel
  Amendement 126 gewijzigd Straus cs inzake aangaande beleidsprogramma cultuur

  Moties

  Titel
  Motie 2819 gewijzigd Kuntzelaers cs inzake Eerlijke verdeling cultuurmiddelen Noord- Midden- en Zuid-Limburg
  Motie 2821 Jenneskens cs inzake Oranjerie en Limburgs Museum
  Motie 2822 Driessen inzake Cultuur van en voor alle Limburgers
 6. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 5e begrotingswijziging 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en het investeringsbesluit, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
  3. de Legesverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
  4. de Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten om vast te stellen:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 127 2e gewijzigd van Caldenbergh cs inzake Vervangende financiering middelen uitbreiding VDL Nedcar
  1. De voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021 van de Programmabegroting 2021.
   2.a. De 5e begrotingswijziging 2021 en 2e begrotingswijziging 2022 in gewijzigde vorm met inachtneming van de volgende wijziging: De uitbreiding VDL Nedcar niet te financieren uit de Ontwikkelopgave Natuur, de Sociale Agenda en de herijkte beschikking Stedelijke Ontwikkeling - en deze middelen voor deze doeleinden te handhaven - maar te financieren uit de Bereikbaarheidsmiddelen die zijn gereserveerd naar aanleiding van Amendement 91 Van Wageningen c.s.
   2.b. Het investeringsbesluit, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.
  2. De Legesverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.
  3. De Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.

  Besluit

  Provinciale Staten:

  besluiten om vast te stellen:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 127 2e gewijzigd van Caldenbergh cs inzake Vervangende financiering middelen uitbreiding VDL Nedcar
  1. De voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021 van de Programmabegroting 2021.
   2.a. De 5e begrotingswijziging 2021 en 2e begrotingswijziging 2022 in gewijzigde vorm met inachtneming van de volgende wijziging: De uitbreiding VDL Nedcar niet te financieren uit de Ontwikkelopgave Natuur, de Sociale Agenda en de herijkte beschikking Stedelijke Ontwikkeling - en deze middelen voor deze doeleinden te handhaven - maar te financieren uit de Bereikbaarheidsmiddelen die zijn gereserveerd naar aanleiding van Amendement 91 Van Wageningen c.s.
   2.b. Het investeringsbesluit, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.
  2. De Legesverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.
  3. De Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.

  Aangenomen

  Voor: CDA, Forum voor Democratie, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, VVD, D66 GroenLinks, Partij voor de Dieren en SVL
  Tegen: PVV

  Amendementen

  Titel
  Amendement 127 2e gewijzigd Van Caldenberg inzake Vervangende financiering middelen uitbreiding VDL Nedcar

  Moties

  Titel
  Motie 2808 Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 25 miljoen naar 1 miljoen.

  Toezeggingen

  Titel
  Financiële spelregels motie 2808
  Overboekingsvoorstel Brightlands nav vragen dhr Claassen (PVV)
 7. Moties

  Titel
  Motie 2815 Bastiaans inzake beverproblematiek
  Motie 2816 Voncken inzake De Vliegende Brigade invliegen
  Motie 2817 gewijzigd Berghorst cs inzake Met de vlam in de pijp!
  Motie 2820 Van Caldenberg cs inzake Voorkomen privatisering Z-Limburgse Ambulancedienst en fusering met de N-Limburgse Ambulancedienst