Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 2-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
  00:08:11 - 00:14:49 - Th.J.F.M. Bovens
  00:14:49 - 00:15:00 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:15:00 - 00:16:34 - Th.J.F.M. Bovens
 2. 00:16:34 - 00:17:39 - L.J. Hermans
  00:17:39 - 00:22:32 - Th.J.F.M. Bovens
 3. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. n.v.t.

 5. n.v.t.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het ‘Advies Controlecommissie inzake P-21-005 Statenvoorstel enquête’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het ‘Advies Controlecommissie inzake P-21-005 Statenvoorstel enquête’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 2 februari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 2 februari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de 23 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de periode februari 2020 tot en met september 2020, te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de 23 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de periode februari 2020 tot en met september 2020, te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.
  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

  00:22:32 - 00:22:44 - P.S.M.L. Plusquin
  00:22:44 - 00:23:24 - J.A.A.M. Reuser
  00:23:24 - 00:31:07 - Th.J.F.M. Bovens
 10. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c alsmede tweede lid aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie, opgenomen in de op 12 februari 2021 in een vertrouwelijke bijeenkomst voor leden van de commissie Finaciën, Economie en Bestuur toegelichte presentatie “Stand van zaken renovatie start- en landingsbaan” te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c alsmede tweede lid aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie, opgenomen in de op 12 februari 2021 in een vertrouwelijke bijeenkomst voor leden van de commissie Financiën, Economie en Bestuur toegelichte presentatie “Stand van zaken renovatie start- en landingsbaan” te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten rond het besluit van GS van 14 november 2017 tot het via het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo nemen van een aandeel in het Windpark en van het besluit van 4 december 2018 van GS tot instemming met de verkoop van het provinciale belang in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in Windpark Greenport Venlo, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort tot totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het verzoek tot instemming met de verkoop van het provinciale belang in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in Windpark Greenport Venlo en het besluit daarover van 4 december 2018 van GS, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort tot totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 12. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van diverse bijlagen bij de Limburgse stikstofanalyses, te bekrachtigen. Het betreft de volgende bijlagen:
  * IPO Concluderend memo Stikstofanalyses;
  * Rapportage Inventarisatie Stikstofknelpunten Limburgse gemeenten;
  * 21 Formats Stikstofanalyse N2000-gebied.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van diverse bijlagen bij de Limburgse stikstofanalyses, te bekrachtigen.
  Het betreft de volgende bijlagen:
  * IPO Concluderend memo Stikstofanalyses;
  * Rapportage Inventarisatie Stikstofknelpunten Limburgse gemeenten;
  * 21 Formats Stikstofanalyse N2000-gebied.

  Zonder beraad aangenomen.
  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

 13. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document: bijlage bij mededeling portefeuillehouder inzake financiële informatie rondom de ontwikkeling van het resultaat Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document: bijlage bij mededeling portefeuillehouder inzake financiële informatie rondom de ontwikkeling van het resultaat Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

  00:31:07 - 00:31:39 - G.H.C. Frische
  00:31:39 - 00:36:56 - Th.J.F.M. Bovens
 14. Naar aanleiding van het aftreden van Gedeputeerden Koopmans en Mackus (zie bijgevoegde brieven) heeft het Presidium het college van Gedeputeerde Staten verzocht om een schriftelijke reactie inzake de ontstane politieke situatie.

  Bijgevoegd treft u de schriftelijk reactie van het college van Gedeputeerden Staten aan zodat deze reactie kan worden betrokken ter zake het te voeren debat in 2 termijnen.

  Toezeggingen

  Titel
  Debat inzake ontstane politieke situatie
  Debat inzake ontstane politieke situatie
  Debat inzake ontstane politieke situatie
  Debat inzake ontstane politieke situatie
  00:36:56 - 00:42:26 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:32:44 - 01:34:51 - G.H.C. Frische
  01:34:51 - 01:43:17 - Th.J.F.M. Bovens
  01:43:17 - 01:43:40 - G.H.C. Frische
  01:43:40 - 01:45:09 - J.A.A.M. Reuser
  01:45:09 - 01:45:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:45:46 - 01:46:03 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:46:03 - 01:46:06 - G.H.C. Frische
  01:46:06 - 01:47:24 - R.J.H. Franssen
  01:47:24 - 01:47:33 - G.H.C. Frische
  02:13:16 - 02:14:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:15:15 - 02:15:20 - M.Th. Bosch
  02:15:20 - 02:21:31 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:21:31 - 02:24:18 - R.A.B. Claassen
  02:24:18 - 02:24:34 - M. van Caldenberg
  02:24:34 - 02:24:35 - R.A.B. Claassen
  02:25:00 - 02:25:34 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:25:34 - 02:26:05 - R.A.B. Claassen
  02:26:05 - 02:26:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:26:23 - 02:28:01 - R.A.B. Claassen
  02:28:01 - 02:28:49 - M. van Caldenberg
  02:28:49 - 02:30:52 - R.A.B. Claassen
  02:30:52 - 02:31:48 - M.T.P. Jenneskens
  02:31:48 - 02:32:43 - R.A.B. Claassen
  02:32:43 - 02:33:09 - M.T.P. Jenneskens
  02:33:09 - 02:33:49 - R.A.B. Claassen
  02:33:49 - 02:34:12 - M.T.P. Jenneskens
  02:34:12 - 02:34:13 - R.A.B. Claassen
  02:34:57 - 02:35:27 - M.T.P. Jenneskens
  02:35:27 - 02:36:54 - R.A.B. Claassen
  02:36:54 - 02:37:22 - M. van Caldenberg
  02:37:22 - 02:37:50 - R.A.B. Claassen
  02:37:50 - 02:41:21 - J.A.A.M. Reuser
  02:41:21 - 02:41:37 - R.B. Driessen
  02:41:37 - 02:42:54 - J.A.A.M. Reuser
  02:42:54 - 02:43:09 - K.C.J. Straus
  02:43:09 - 02:45:41 - J.A.A.M. Reuser
  02:45:41 - 02:52:31 - M. van Caldenberg
  02:52:31 - 02:52:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:52:51 - 02:54:54 - M. van Caldenberg
  02:54:54 - 02:55:36 - M.T.P. Jenneskens
  02:55:36 - 02:56:21 - M. van Caldenberg
  02:56:21 - 02:58:11 - R.A.B. Claassen
  02:58:11 - 02:59:03 - M. van Caldenberg
  02:59:03 - 02:59:24 - P.S.M.L. Plusquin
  02:59:24 - 02:59:37 - M. van Caldenberg
  02:59:37 - 03:00:01 - K.C.J. Straus
  03:00:01 - 03:01:21 - M. van Caldenberg
  03:01:21 - 03:02:07 - K.C.J. Straus
  03:02:07 - 03:03:26 - M. van Caldenberg
  03:03:26 - 03:03:47 - H.M.V. van der Linden
  03:03:47 - 03:04:25 - M. van Caldenberg
  03:04:25 - 03:06:32 - K.C.J. Straus
  03:06:32 - 03:06:39 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:06:39 - 03:07:20 - K.C.J. Straus
  03:07:20 - 03:07:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:07:37 - 03:08:13 - K.C.J. Straus
  03:08:13 - 03:08:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:08:41 - 03:09:23 - K.C.J. Straus
  03:09:23 - 03:09:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:09:37 - 03:12:21 - K.C.J. Straus
  03:12:21 - 03:12:59 - M. van Caldenberg
  03:12:59 - 03:13:28 - K.C.J. Straus
  03:13:28 - 03:13:41 - T.G.M. Jetten
  03:13:41 - 03:14:14 - K.C.J. Straus
  03:14:14 - 03:14:55 - T.G.M. Jetten
  03:14:55 - 03:15:49 - K.C.J. Straus
  03:15:49 - 03:16:10 - R.A.B. Claassen
  03:16:10 - 03:16:47 - K.C.J. Straus
  03:16:47 - 03:17:22 - R.A.B. Claassen
  03:17:22 - 03:17:38 - K.C.J. Straus
  03:17:38 - 03:18:46 - M.T.P. Jenneskens
  03:18:46 - 03:19:40 - K.C.J. Straus
  03:19:40 - 03:19:49 - M.T.P. Jenneskens
  03:19:49 - 03:19:53 - K.C.J. Straus
  03:19:53 - 03:20:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:20:27 - 03:20:59 - K.C.J. Straus
  03:20:59 - 03:21:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:21:13 - 03:21:42 - K.C.J. Straus
  03:21:42 - 03:22:05 - M. van Caldenberg
  03:22:05 - 03:22:31 - K.C.J. Straus
  03:22:31 - 03:22:38 - R.B. Driessen
  03:22:38 - 03:23:29 - K.C.J. Straus
  03:23:29 - 03:29:52 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  03:29:52 - 03:32:52 - M. Werrij-Wetzels
  03:32:52 - 03:33:32 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:33:32 - 03:34:52 - M. Werrij-Wetzels
  03:34:52 - 03:35:10 - M. van Caldenberg
  03:35:10 - 03:35:38 - M. Werrij-Wetzels
  03:35:38 - 03:35:59 - M. van Caldenberg
  03:35:59 - 03:36:22 - M. Werrij-Wetzels
  03:36:22 - 03:36:38 - M. van Caldenberg
  03:36:38 - 03:36:57 - M. Werrij-Wetzels
  03:36:57 - 03:37:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:37:51 - 03:38:11 - M. Werrij-Wetzels
  03:38:11 - 03:38:48 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:38:48 - 03:39:26 - M. Werrij-Wetzels
  03:39:26 - 03:39:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:39:59 - 03:40:39 - M. Werrij-Wetzels
  03:40:39 - 03:40:48 - M. van Caldenberg
  03:40:48 - 03:41:33 - M. Werrij-Wetzels
  03:41:33 - 03:41:56 - M. van Caldenberg
  03:41:56 - 03:42:54 - M. Werrij-Wetzels
  03:42:54 - 03:43:59 - M.T.P. Jenneskens
  03:43:59 - 03:44:36 - M. Werrij-Wetzels
  03:44:36 - 03:44:50 - M.T.P. Jenneskens
  03:44:50 - 03:45:08 - M. Werrij-Wetzels
  03:45:08 - 03:45:26 - M.T.P. Jenneskens
  03:45:26 - 03:45:50 - M. Werrij-Wetzels
  03:45:50 - 03:46:20 - T.G.M. Jetten
  03:46:20 - 03:46:39 - M. Werrij-Wetzels
  03:46:39 - 03:46:51 - T.G.M. Jetten
  03:46:51 - 03:47:48 - M. Werrij-Wetzels
  03:47:48 - 03:49:32 - M.T.P. Jenneskens
  03:49:32 - 03:50:10 - R.A.B. Claassen
  03:50:10 - 03:51:38 - M.T.P. Jenneskens
  03:51:38 - 03:52:13 - M. van Caldenberg
  03:52:13 - 03:52:55 - M.T.P. Jenneskens
  03:52:55 - 03:53:10 - R.A.B. Claassen
  03:53:10 - 03:53:20 - M.T.P. Jenneskens
  03:53:20 - 03:54:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:54:05 - 03:54:42 - M.T.P. Jenneskens
  03:54:42 - 03:55:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:55:28 - 04:01:35 - M.T.P. Jenneskens
  04:01:35 - 04:01:54 - K.C.J. Straus
  04:01:54 - 04:03:22 - M.T.P. Jenneskens
  04:03:22 - 04:04:01 - K.C.J. Straus
  04:04:01 - 04:04:35 - M.T.P. Jenneskens
  04:04:35 - 04:05:01 - R.A.B. Claassen
  04:05:01 - 04:05:44 - M.T.P. Jenneskens
  04:05:44 - 04:06:16 - R.A.B. Claassen
  04:06:16 - 04:13:45 - M.T.P. Jenneskens
  04:13:45 - 04:18:47 - T.G.M. Jetten
  04:18:47 - 04:19:36 - R.A.B. Claassen
  04:19:36 - 04:19:42 - T.G.M. Jetten
  04:19:42 - 04:20:12 - R.A.B. Claassen
  04:20:12 - 04:20:13 - T.G.M. Jetten
  04:20:22 - 04:20:51 - R.A.B. Claassen
  04:20:51 - 04:21:11 - T.G.M. Jetten
  04:21:11 - 04:21:53 - K.C.J. Straus
  04:21:53 - 04:22:28 - T.G.M. Jetten
  04:22:28 - 04:22:30 - K.C.J. Straus
  04:22:30 - 04:23:01 - T.G.M. Jetten
  04:23:01 - 04:23:12 - K.C.J. Straus
  04:23:12 - 04:23:55 - T.G.M. Jetten
  04:23:55 - 04:27:17 - R.J.H. Franssen
  04:27:17 - 04:27:45 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  04:27:45 - 04:28:51 - R.J.H. Franssen
  04:28:51 - 04:29:44 - M. van Caldenberg
  04:29:44 - 04:37:22 - R.J.H. Franssen
  04:37:22 - 04:42:06 - P.S.M.L. Plusquin
  04:42:06 - 04:42:24 - R.J.H. Franssen
  04:42:24 - 04:42:56 - P.S.M.L. Plusquin
  04:42:56 - 04:43:18 - R.J.H. Franssen
  04:43:18 - 04:43:44 - P.S.M.L. Plusquin
  05:41:29 - 05:41:43 - M.Th. Bosch
  05:41:43 - 05:44:13 - J.P. van den Akker
  05:44:13 - 05:44:53 - M. van Caldenberg
  05:44:53 - 05:47:08 - J.P. van den Akker
  05:47:08 - 05:47:22 - B.B.P.M. Smeets
  05:47:22 - 05:48:32 - J.P. van den Akker
  05:48:32 - 05:49:08 - M.T.P. Jenneskens
  05:49:08 - 05:49:14 - J.P. van den Akker
  05:49:14 - 05:49:27 - M.T.P. Jenneskens
  05:49:27 - 05:50:39 - J.P. van den Akker
  05:50:39 - 05:50:58 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:50:58 - 05:51:37 - J.P. van den Akker
  05:51:37 - 05:51:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:51:41 - 05:52:06 - J.P. van den Akker
  05:52:06 - 05:52:19 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:52:19 - 05:52:20 - J.P. van den Akker
  05:52:36 - 05:52:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:52:49 - 05:53:16 - J.P. van den Akker
  05:53:16 - 05:53:53 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:53:53 - 05:54:22 - J.P. van den Akker
  05:54:22 - 05:54:29 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:54:29 - 05:54:51 - J.P. van den Akker
  05:54:51 - 05:55:26 - M. van Caldenberg
  05:55:26 - 05:56:04 - J.P. van den Akker
  05:56:04 - 05:56:14 - M. van Caldenberg
  05:56:14 - 05:56:22 - J.P. van den Akker
  05:56:22 - 05:56:29 - M. van Caldenberg
  05:56:29 - 05:56:40 - J.P. van den Akker
  05:56:40 - 05:57:19 - M.Th. Bosch
  05:57:19 - 05:57:41 - J.P. van den Akker
  05:57:41 - 05:57:59 - M. van Caldenberg
  05:57:59 - 05:58:03 - P.S.M.L. Plusquin
  05:58:03 - 05:58:33 - R.J.H. Franssen
  05:58:33 - 05:58:46 - M.Th. Bosch
  05:59:11 - 06:00:31 - A. Dritty
  06:00:31 - 06:01:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:01:23 - 06:01:46 - A. Dritty
  06:01:46 - 06:02:11 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:02:11 - 06:02:55 - A. Dritty
  06:02:55 - 06:03:03 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:03:03 - 06:03:13 - A. Dritty
  06:03:13 - 06:03:31 - M. van Caldenberg
  06:03:31 - 06:03:50 - M.Th. Bosch
  06:03:50 - 06:04:11 - A. Dritty
  06:04:11 - 06:04:25 - M. Werrij-Wetzels
  06:04:25 - 06:04:33 - A. Dritty
  06:04:33 - 06:04:36 - M. van Caldenberg
  06:05:01 - 06:05:08 - M.Th. Bosch
  06:22:31 - 06:24:13 - A. Dritty
  06:24:13 - 06:24:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:24:49 - 06:25:21 - A. Dritty
  06:25:21 - 06:25:37 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:25:37 - 06:26:11 - A. Dritty
  06:26:11 - 06:26:47 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:26:47 - 06:27:12 - A. Dritty
  06:27:12 - 06:27:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:27:40 - 06:28:19 - A. Dritty
  06:28:19 - 06:28:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:28:44 - 06:29:11 - A. Dritty
  06:29:11 - 06:29:35 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:29:35 - 06:29:36 - M.Th. Bosch
  06:29:36 - 06:29:54 - A. Dritty
  06:29:54 - 06:29:56 - M. van Caldenberg
  06:29:56 - 06:30:15 - A. Dritty
  06:30:15 - 06:31:12 - M. van Caldenberg
  06:31:12 - 06:31:38 - A. Dritty
  06:31:38 - 06:32:34 - R.A.B. Claassen
  06:32:34 - 06:33:56 - A. Dritty
  06:33:56 - 06:34:37 - R.A.B. Claassen
  06:34:37 - 06:35:09 - A. Dritty
  06:35:09 - 06:35:22 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:35:22 - 06:38:48 - A. Dritty
  06:38:48 - 06:39:40 - M. van Caldenberg
  06:39:40 - 06:40:47 - A. Dritty
  06:40:47 - 06:41:09 - M. van Caldenberg
  06:41:09 - 06:44:39 - A. Dritty
  06:44:39 - 06:45:46 - T.G.M. Jetten
  06:45:46 - 06:46:09 - A. Dritty
  06:46:09 - 06:46:43 - T.G.M. Jetten
  06:46:43 - 06:47:58 - A. Dritty
  06:47:58 - 06:48:04 - T.G.M. Jetten
  06:48:04 - 06:49:27 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:49:27 - 06:49:36 - A. Dritty
  06:49:36 - 06:50:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:50:05 - 06:50:35 - A. Dritty
  06:50:35 - 06:51:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:51:18 - 06:51:36 - A. Dritty
  06:51:36 - 06:52:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  06:52:01 - 06:52:16 - A. Dritty
  06:52:16 - 06:53:47 - M. van Caldenberg
  06:53:47 - 06:54:32 - A. Dritty
  06:54:32 - 06:55:14 - M. van Caldenberg
  06:55:14 - 06:55:21 - A. Dritty
  06:55:21 - 06:57:07 - M.T.P. Jenneskens
  06:57:07 - 06:57:59 - A. Dritty
  06:57:59 - 06:58:27 - M.T.P. Jenneskens
  06:58:27 - 06:59:13 - A. Dritty
  06:59:13 - 06:59:47 - M.T.P. Jenneskens
  06:59:47 - 07:00:35 - A. Dritty
  07:00:35 - 07:01:04 - R.B. Driessen
  07:01:04 - 07:01:53 - A. Dritty
  07:01:53 - 07:02:17 - R.B. Driessen
  07:02:17 - 07:02:50 - A. Dritty
  07:02:50 - 07:02:55 - R.B. Driessen
  07:02:55 - 07:03:34 - A. Dritty
  07:03:34 - 07:05:41 - P.S.M.L. Plusquin
  07:05:41 - 07:07:10 - A. Dritty
  07:07:10 - 07:07:20 - M. van Caldenberg
  07:07:20 - 07:10:04 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  07:10:04 - 07:12:20 - A. Dritty
  07:12:20 - 07:13:12 - M. van Caldenberg
  07:13:12 - 07:13:23 - A. Dritty
  07:13:23 - 07:14:49 - M. van Caldenberg
  07:14:49 - 07:15:43 - A. Dritty
  07:15:43 - 07:16:00 - P.S.M.L. Plusquin
  07:16:00 - 07:16:56 - A. Dritty
  07:16:56 - 07:18:56 - J.P. van den Akker
  07:18:56 - 07:22:16 - Th.J.F.M. Bovens
  07:22:16 - 07:24:16 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:24:16 - 07:26:23 - Th.J.F.M. Bovens
  07:26:23 - 07:27:23 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:27:23 - 07:28:41 - Th.J.F.M. Bovens
  07:28:41 - 07:29:00 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:29:00 - 07:29:41 - Th.J.F.M. Bovens
  07:29:41 - 07:30:01 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:30:01 - 07:31:07 - R.A.B. Claassen
  07:31:07 - 07:31:25 - Th.J.F.M. Bovens
  07:31:25 - 07:32:09 - R.A.B. Claassen
  07:32:09 - 07:32:52 - Th.J.F.M. Bovens
  07:32:52 - 07:32:53 - R.A.B. Claassen
  07:33:45 - 07:33:58 - Th.J.F.M. Bovens
  07:33:58 - 07:35:04 - R.A.B. Claassen
  07:35:04 - 07:35:42 - Th.J.F.M. Bovens
  07:35:42 - 07:37:30 - R.J.H. Franssen
  07:37:30 - 07:39:30 - Th.J.F.M. Bovens
  07:39:30 - 07:41:24 - R.J.H. Franssen
  07:41:24 - 07:43:31 - Th.J.F.M. Bovens
  07:43:31 - 07:45:26 - R.J.H. Franssen
  07:45:26 - 07:47:27 - Th.J.F.M. Bovens
  07:47:27 - 07:48:39 - R.J.H. Franssen
  07:48:39 - 07:48:40 - Th.J.F.M. Bovens
  07:48:40 - 07:49:05 - R.J.H. Franssen
  07:49:05 - 07:49:24 - Th.J.F.M. Bovens
  07:49:24 - 07:50:38 - R.J.H. Franssen
  07:50:38 - 07:51:34 - Th.J.F.M. Bovens
  07:51:34 - 07:52:52 - M. van Caldenberg
  07:52:52 - 07:53:17 - Th.J.F.M. Bovens
  07:53:17 - 07:53:43 - M. van Caldenberg
  07:53:43 - 07:54:01 - Th.J.F.M. Bovens
  07:54:01 - 07:54:54 - M. van Caldenberg
  07:54:54 - 07:55:00 - Th.J.F.M. Bovens
  07:55:00 - 07:55:31 - P.S.M.L. Plusquin
  07:55:31 - 07:55:53 - Th.J.F.M. Bovens
  07:55:53 - 07:56:47 - P.S.M.L. Plusquin
  07:56:47 - 07:57:14 - Th.J.F.M. Bovens
  07:57:14 - 07:57:15 - P.S.M.L. Plusquin
  07:57:15 - 07:57:16 - Th.J.F.M. Bovens
  07:57:16 - 07:57:42 - P.S.M.L. Plusquin
  07:57:42 - 07:58:32 - Th.J.F.M. Bovens
  07:58:32 - 07:59:06 - P.S.M.L. Plusquin
  07:59:06 - 08:00:27 - Th.J.F.M. Bovens
  08:00:27 - 08:00:39 - P.S.M.L. Plusquin
  08:00:39 - 08:00:45 - Th.J.F.M. Bovens
  08:00:45 - 08:01:48 - P.S.M.L. Plusquin
  08:01:48 - 08:01:56 - Th.J.F.M. Bovens
  08:01:56 - 08:02:13 - P.S.M.L. Plusquin
  08:02:13 - 08:02:18 - Th.J.F.M. Bovens
  08:02:18 - 08:02:25 - P.S.M.L. Plusquin
  08:02:25 - 08:02:31 - Th.J.F.M. Bovens
  08:02:31 - 08:02:38 - P.S.M.L. Plusquin
  08:03:11 - 08:03:44 - M. Werrij-Wetzels
  08:03:44 - 08:04:55 - K.C.J. Straus
  08:04:55 - 08:05:20 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:20 - 08:05:23 - K.C.J. Straus
  08:05:23 - 08:05:24 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:24 - 08:05:30 - K.C.J. Straus
  08:05:30 - 08:05:32 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:32 - 08:05:33 - K.C.J. Straus
  08:05:33 - 08:05:35 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:42 - 08:05:45 - K.C.J. Straus
  08:05:45 - 08:05:49 - Th.J.F.M. Bovens
  08:05:49 - 08:06:13 - M. van Caldenberg
  08:06:13 - 08:06:49 - Th.J.F.M. Bovens
  08:06:49 - 08:07:20 - M. van Caldenberg
  08:07:20 - 08:07:26 - Th.J.F.M. Bovens
  08:07:26 - 08:07:32 - M. van Caldenberg
  08:07:32 - 08:07:42 - Th.J.F.M. Bovens
  08:07:42 - 08:08:21 - M. van Caldenberg
  08:08:21 - 08:08:30 - Th.J.F.M. Bovens
  08:08:30 - 08:09:03 - R.A.B. Claassen
  08:09:03 - 08:09:30 - Th.J.F.M. Bovens
  08:09:30 - 08:09:53 - R.A.B. Claassen
  08:09:53 - 08:10:13 - Th.J.F.M. Bovens
  08:10:13 - 08:10:52 - M.T.P. Jenneskens
  08:10:52 - 08:12:43 - Th.J.F.M. Bovens
  08:12:43 - 08:12:49 - M.T.P. Jenneskens
  08:12:49 - 08:13:33 - Th.J.F.M. Bovens
  08:13:33 - 08:13:56 - P.S.M.L. Plusquin
  08:13:56 - 08:14:16 - Th.J.F.M. Bovens
  08:14:16 - 08:30:07 - P.S.M.L. Plusquin
  08:30:07 - 08:30:10 - Th.J.F.M. Bovens
  08:30:10 - 08:31:46 - R.A.B. Claassen
  08:31:46 - 08:32:59 - K.C.J. Straus
  08:32:59 - 08:34:47 - M. van Caldenberg
  08:34:47 - 08:35:33 - R.J.H. Franssen
  08:35:33 - 08:37:06 - J.J.M. Kuntzelaers
  08:37:06 - 08:38:26 - M.T.P. Jenneskens
  08:38:26 - 08:38:31 - Th.J.F.M. Bovens
  08:38:31 - 08:38:38 - M.T.P. Jenneskens
  08:38:38 - 08:38:48 - M.Th. Bosch
  08:38:48 - 08:38:58 - M.T.P. Jenneskens
  08:38:58 - 08:39:07 - M.Th. Bosch
  08:39:07 - 08:39:13 - Th.J.F.M. Bovens
  08:39:13 - 08:39:15 - R.A.B. Claassen
  09:24:03 - 09:25:36 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:25:36 - 09:33:39 - Th.J.F.M. Bovens
  09:33:39 - 09:33:52 - M.Th. Bosch
  09:33:52 - 09:35:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  09:35:24 - 09:36:10 - R.A.B. Claassen
  09:36:10 - 09:36:35 - M.T.P. Jenneskens
  09:36:35 - 09:36:36 - R.A.B. Claassen
  09:36:36 - 09:36:42 - M.T.P. Jenneskens
  09:36:42 - 09:37:02 - R.A.B. Claassen
  09:37:02 - 09:37:05 - M.T.P. Jenneskens
  09:37:05 - 09:37:14 - R.A.B. Claassen
  09:37:14 - 09:37:56 - J.A.A.M. Reuser
  09:37:56 - 09:39:43 - M. van Caldenberg
  09:39:43 - 09:41:23 - K.C.J. Straus
  09:41:23 - 09:42:51 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  09:42:51 - 09:43:31 - M. Werrij-Wetzels
  09:43:31 - 09:45:54 - M.T.P. Jenneskens
  09:45:54 - 09:47:17 - R.B. Driessen
  09:47:17 - 09:48:39 - T.G.M. Jetten
  09:48:39 - 09:51:52 - R.J.H. Franssen
  09:51:52 - 09:53:25 - P.S.M.L. Plusquin
  09:53:25 - 09:55:33 - M.Th. Bosch