Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 2-4-2021 gewijzigd vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Opening, mededelingen voorzitter en vaststelling agenda
00:08:08 - 00:14:46 - Th.J.F.M. Bovens
00:14:46 - 00:14:56 - Y.M. Claessens-Schepers
00:14:56 - 00:16:30 - Th.J.F.M. Bovens
00:16:30 - 00:17:36 - L.J. Hermans
00:17:36 - 00:22:28 - Th.J.F.M. Bovens

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

n.v.t.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het ‘Advies Controlecommissie inzake P-21-005 Statenvoorstel enquête’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het ‘Advies Controlecommissie inzake P-21-005 Statenvoorstel enquête’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 2 februari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten inzake ‘Inventarisatie financiële schadestaat Coronacrisis (stand per 2 februari 2021)’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. De geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten deze zullen opheffen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de 23 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de periode februari 2020 tot en met september 2020, te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de 23 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de periode februari 2020 tot en met september 2020, te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.
Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

00:22:28 - 00:22:41 - P.S.M.L. Plusquin
00:22:41 - 00:23:20 - J.A.A.M. Reuser
00:23:20 - 00:31:04 - Th.J.F.M. Bovens

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c alsmede tweede lid aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie, opgenomen in de op 12 februari 2021 in een vertrouwelijke bijeenkomst voor leden van de commissie Finaciën, Economie en Bestuur toegelichte presentatie “Stand van zaken renovatie start- en landingsbaan” te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c alsmede tweede lid aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de relevante geheime informatie, opgenomen in de op 12 februari 2021 in een vertrouwelijke bijeenkomst voor leden van de commissie Financiën, Economie en Bestuur toegelichte presentatie “Stand van zaken renovatie start- en landingsbaan” te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten rond het besluit van GS van 14 november 2017 tot het via het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo nemen van een aandeel in het Windpark en van het besluit van 4 december 2018 van GS tot instemming met de verkoop van het provinciale belang in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in Windpark Greenport Venlo, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort tot totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het verzoek tot instemming met de verkoop van het provinciale belang in het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in Windpark Greenport Venlo en het besluit daarover van 4 december 2018 van GS, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort tot totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van diverse bijlagen bij de Limburgse stikstofanalyses, te bekrachtigen. Het betreft de volgende bijlagen:
* IPO Concluderend memo Stikstofanalyses;
* Rapportage Inventarisatie Stikstofknelpunten Limburgse gemeenten;
* 21 Formats Stikstofanalyse N2000-gebied.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en sub c alsmede lid 2 aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van diverse bijlagen bij de Limburgse stikstofanalyses, te bekrachtigen.
Het betreft de volgende bijlagen:
* IPO Concluderend memo Stikstofanalyses;
* Rapportage Inventarisatie Stikstofknelpunten Limburgse gemeenten;
* 21 Formats Stikstofanalyse N2000-gebied.

Zonder beraad aangenomen.
Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document: bijlage bij mededeling portefeuillehouder inzake financiële informatie rondom de ontwikkeling van het resultaat Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document: bijlage bij mededeling portefeuillehouder inzake financiële informatie rondom de ontwikkeling van het resultaat Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

Zonder beraad aangenomen.

00:31:04 - 00:31:36 - G.H.C. Frische
00:31:36 - 00:36:52 - Th.J.F.M. Bovens

Naar aanleiding van het aftreden van Gedeputeerden Koopmans en Mackus (zie bijgevoegde brieven) heeft het Presidium het college van Gedeputeerde Staten verzocht om een schriftelijke reactie inzake de ontstane politieke situatie.

Bijgevoegd treft u de schriftelijk reactie van het college van Gedeputeerden Staten aan zodat deze reactie kan worden betrokken ter zake het te voeren debat in 2 termijnen.

Toezeggingen

Titel
Debat inzake ontstane politieke situatie
Debat inzake ontstane politieke situatie
Debat inzake ontstane politieke situatie
Debat inzake ontstane politieke situatie
00:36:52 - 00:42:22 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
01:32:41 - 01:34:47 - G.H.C. Frische
01:34:47 - 01:43:13 - Th.J.F.M. Bovens
01:43:13 - 01:43:37 - G.H.C. Frische
01:43:37 - 01:45:05 - J.A.A.M. Reuser
01:45:05 - 01:45:43 - J.J.M. Kuntzelaers
01:45:43 - 01:45:59 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:45:59 - 01:46:03 - G.H.C. Frische
01:46:03 - 01:47:20 - R.J.H. Franssen
01:47:20 - 01:47:29 - G.H.C. Frische
02:13:12 - 02:14:11 - J.J.M. Kuntzelaers
02:15:12 - 02:15:16 - M.Th. Bosch
02:15:16 - 02:21:28 - J.J.M. Kuntzelaers
02:21:28 - 02:24:15 - R.A.B. Claassen
02:24:15 - 02:24:31 - M. van Caldenberg
02:24:31 - 02:24:31 - R.A.B. Claassen
02:24:57 - 02:25:30 - J.J.M. Kuntzelaers
02:25:30 - 02:26:01 - R.A.B. Claassen
02:26:01 - 02:26:20 - J.J.M. Kuntzelaers
02:26:20 - 02:27:58 - R.A.B. Claassen
02:27:58 - 02:28:45 - M. van Caldenberg
02:28:45 - 02:30:48 - R.A.B. Claassen
02:30:48 - 02:31:44 - M.T.P. Jenneskens
02:31:44 - 02:32:39 - R.A.B. Claassen
02:32:40 - 02:33:06 - M.T.P. Jenneskens
02:33:06 - 02:33:45 - R.A.B. Claassen
02:33:45 - 02:34:09 - M.T.P. Jenneskens
02:34:09 - 02:34:09 - R.A.B. Claassen
02:34:53 - 02:35:23 - M.T.P. Jenneskens
02:35:23 - 02:36:51 - R.A.B. Claassen
02:36:51 - 02:37:19 - M. van Caldenberg
02:37:19 - 02:37:47 - R.A.B. Claassen
02:37:47 - 02:41:17 - J.A.A.M. Reuser
02:41:17 - 02:41:33 - R.B. Driessen
02:41:33 - 02:42:51 - J.A.A.M. Reuser
02:42:51 - 02:43:06 - K.C.J. Straus
02:43:06 - 02:45:38 - J.A.A.M. Reuser
02:45:38 - 02:52:27 - M. van Caldenberg
02:52:27 - 02:52:47 - J.J.M. Kuntzelaers
02:52:47 - 02:54:50 - M. van Caldenberg
02:54:50 - 02:55:33 - M.T.P. Jenneskens
02:55:33 - 02:56:17 - M. van Caldenberg
02:56:17 - 02:58:07 - R.A.B. Claassen
02:58:07 - 02:58:59 - M. van Caldenberg
02:58:59 - 02:59:20 - P.S.M.L. Plusquin
02:59:20 - 02:59:34 - M. van Caldenberg
02:59:34 - 02:59:57 - K.C.J. Straus
02:59:57 - 03:01:18 - M. van Caldenberg
03:01:18 - 03:02:03 - K.C.J. Straus
03:02:03 - 03:03:23 - M. van Caldenberg
03:03:23 - 03:03:44 - H.M.V. van der Linden
03:03:44 - 03:04:22 - M. van Caldenberg
03:04:22 - 03:06:29 - K.C.J. Straus
03:06:29 - 03:06:36 - J.J.M. Kuntzelaers
03:06:36 - 03:07:17 - K.C.J. Straus
03:07:17 - 03:07:33 - J.J.M. Kuntzelaers
03:07:33 - 03:08:09 - K.C.J. Straus
03:08:09 - 03:08:38 - J.J.M. Kuntzelaers
03:08:38 - 03:09:19 - K.C.J. Straus
03:09:19 - 03:09:33 - J.J.M. Kuntzelaers
03:09:33 - 03:12:18 - K.C.J. Straus
03:12:18 - 03:12:56 - M. van Caldenberg
03:12:56 - 03:13:24 - K.C.J. Straus
03:13:24 - 03:13:38 - T.G.M. Jetten
03:13:38 - 03:14:11 - K.C.J. Straus
03:14:11 - 03:14:51 - T.G.M. Jetten
03:14:51 - 03:15:45 - K.C.J. Straus
03:15:45 - 03:16:07 - R.A.B. Claassen
03:16:07 - 03:16:44 - K.C.J. Straus
03:16:44 - 03:17:18 - R.A.B. Claassen
03:17:18 - 03:17:35 - K.C.J. Straus
03:17:35 - 03:18:43 - M.T.P. Jenneskens
03:18:43 - 03:19:36 - K.C.J. Straus
03:19:36 - 03:19:46 - M.T.P. Jenneskens
03:19:46 - 03:19:49 - K.C.J. Straus
03:19:49 - 03:20:23 - J.J.M. Kuntzelaers
03:20:23 - 03:20:56 - K.C.J. Straus
03:20:56 - 03:21:10 - J.J.M. Kuntzelaers
03:21:10 - 03:21:39 - K.C.J. Straus
03:21:39 - 03:22:01 - M. van Caldenberg
03:22:01 - 03:22:28 - K.C.J. Straus
03:22:28 - 03:22:35 - R.B. Driessen
03:22:35 - 03:23:26 - K.C.J. Straus
03:23:26 - 03:29:48 - A.M.J.N. Fischer-Otten
03:29:48 - 03:32:48 - M. Werrij-Wetzels
03:32:48 - 03:33:28 - J.J.M. Kuntzelaers
03:33:28 - 03:34:49 - M. Werrij-Wetzels
03:34:49 - 03:35:06 - M. van Caldenberg
03:35:06 - 03:35:35 - M. Werrij-Wetzels
03:35:35 - 03:35:56 - M. van Caldenberg
03:35:56 - 03:36:18 - M. Werrij-Wetzels
03:36:18 - 03:36:35 - M. van Caldenberg
03:36:35 - 03:36:53 - M. Werrij-Wetzels
03:36:53 - 03:37:47 - J.J.M. Kuntzelaers
03:37:47 - 03:38:08 - M. Werrij-Wetzels
03:38:08 - 03:38:45 - J.J.M. Kuntzelaers
03:38:45 - 03:39:22 - M. Werrij-Wetzels
03:39:22 - 03:39:56 - J.J.M. Kuntzelaers
03:39:56 - 03:40:35 - M. Werrij-Wetzels
03:40:35 - 03:40:45 - M. van Caldenberg
03:40:45 - 03:41:29 - M. Werrij-Wetzels
03:41:29 - 03:41:52 - M. van Caldenberg
03:41:52 - 03:42:50 - M. Werrij-Wetzels
03:42:50 - 03:43:55 - M.T.P. Jenneskens
03:43:55 - 03:44:32 - M. Werrij-Wetzels
03:44:32 - 03:44:47 - M.T.P. Jenneskens
03:44:47 - 03:45:04 - M. Werrij-Wetzels
03:45:04 - 03:45:22 - M.T.P. Jenneskens
03:45:22 - 03:45:47 - M. Werrij-Wetzels
03:45:47 - 03:46:16 - T.G.M. Jetten
03:46:16 - 03:46:36 - M. Werrij-Wetzels
03:46:36 - 03:46:48 - T.G.M. Jetten
03:46:48 - 03:47:44 - M. Werrij-Wetzels
03:47:44 - 03:49:29 - M.T.P. Jenneskens
03:49:29 - 03:50:06 - R.A.B. Claassen
03:50:06 - 03:51:35 - M.T.P. Jenneskens
03:51:35 - 03:52:10 - M. van Caldenberg
03:52:10 - 03:52:52 - M.T.P. Jenneskens
03:52:52 - 03:53:07 - R.A.B. Claassen
03:53:07 - 03:53:16 - M.T.P. Jenneskens
03:53:16 - 03:54:01 - J.J.M. Kuntzelaers
03:54:01 - 03:54:39 - M.T.P. Jenneskens
03:54:39 - 03:55:24 - J.J.M. Kuntzelaers
03:55:24 - 04:01:31 - M.T.P. Jenneskens
04:01:31 - 04:01:51 - K.C.J. Straus
04:01:51 - 04:03:18 - M.T.P. Jenneskens
04:03:18 - 04:03:58 - K.C.J. Straus
04:03:58 - 04:04:31 - M.T.P. Jenneskens
04:04:31 - 04:04:58 - R.A.B. Claassen
04:04:58 - 04:05:41 - M.T.P. Jenneskens
04:05:41 - 04:06:13 - R.A.B. Claassen
04:06:13 - 04:13:41 - M.T.P. Jenneskens
04:13:41 - 04:18:43 - T.G.M. Jetten
04:18:43 - 04:19:32 - R.A.B. Claassen
04:19:32 - 04:19:38 - T.G.M. Jetten
04:19:38 - 04:20:08 - R.A.B. Claassen
04:20:08 - 04:20:09 - T.G.M. Jetten
04:20:19 - 04:20:48 - R.A.B. Claassen
04:20:48 - 04:21:08 - T.G.M. Jetten
04:21:08 - 04:21:49 - K.C.J. Straus
04:21:49 - 04:22:24 - T.G.M. Jetten
04:22:24 - 04:22:27 - K.C.J. Straus
04:22:27 - 04:22:58 - T.G.M. Jetten
04:22:58 - 04:23:09 - K.C.J. Straus
04:23:09 - 04:23:51 - T.G.M. Jetten
04:23:51 - 04:27:13 - R.J.H. Franssen
04:27:13 - 04:27:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
04:27:42 - 04:28:48 - R.J.H. Franssen
04:28:48 - 04:29:41 - M. van Caldenberg
04:29:41 - 04:37:18 - R.J.H. Franssen
04:37:18 - 04:42:03 - P.S.M.L. Plusquin
04:42:03 - 04:42:21 - R.J.H. Franssen
04:42:21 - 04:42:53 - P.S.M.L. Plusquin
04:42:53 - 04:43:15 - R.J.H. Franssen
04:43:15 - 04:43:41 - P.S.M.L. Plusquin
05:41:26 - 05:41:40 - M.Th. Bosch
05:41:40 - 05:44:09 - J.P. van den Akker
05:44:09 - 05:44:50 - M. van Caldenberg
05:44:50 - 05:47:05 - J.P. van den Akker
05:47:05 - 05:47:19 - B.B.P.M. Smeets
05:47:19 - 05:48:29 - J.P. van den Akker
05:48:29 - 05:49:04 - M.T.P. Jenneskens
05:49:04 - 05:49:11 - J.P. van den Akker
05:49:11 - 05:49:24 - M.T.P. Jenneskens
05:49:24 - 05:50:35 - J.P. van den Akker
05:50:35 - 05:50:55 - J.J.M. Kuntzelaers
05:50:55 - 05:51:34 - J.P. van den Akker
05:51:34 - 05:51:37 - J.J.M. Kuntzelaers
05:51:37 - 05:52:02 - J.P. van den Akker
05:52:02 - 05:52:16 - J.J.M. Kuntzelaers
05:52:16 - 05:52:17 - J.P. van den Akker
05:52:33 - 05:52:46 - J.J.M. Kuntzelaers
05:52:46 - 05:53:13 - J.P. van den Akker
05:53:13 - 05:53:50 - J.J.M. Kuntzelaers
05:53:50 - 05:54:19 - J.P. van den Akker
05:54:19 - 05:54:26 - J.J.M. Kuntzelaers
05:54:26 - 05:54:47 - J.P. van den Akker
05:54:47 - 05:55:23 - M. van Caldenberg
05:55:23 - 05:56:01 - J.P. van den Akker
05:56:01 - 05:56:11 - M. van Caldenberg
05:56:11 - 05:56:19 - J.P. van den Akker
05:56:19 - 05:56:25 - M. van Caldenberg
05:56:25 - 05:56:36 - J.P. van den Akker
05:56:36 - 05:57:16 - M.Th. Bosch
05:57:16 - 05:57:38 - J.P. van den Akker
05:57:38 - 05:57:56 - M. van Caldenberg
05:57:56 - 05:58:00 - P.S.M.L. Plusquin
05:58:00 - 05:58:30 - R.J.H. Franssen
05:58:30 - 05:58:43 - M.Th. Bosch
05:59:08 - 06:00:27 - A. Dritty
06:00:27 - 06:01:19 - J.J.M. Kuntzelaers
06:01:19 - 06:01:43 - A. Dritty
06:01:43 - 06:02:08 - J.J.M. Kuntzelaers
06:02:08 - 06:02:52 - A. Dritty
06:02:52 - 06:03:00 - J.J.M. Kuntzelaers
06:03:00 - 06:03:10 - A. Dritty
06:03:10 - 06:03:28 - M. van Caldenberg
06:03:28 - 06:03:47 - M.Th. Bosch
06:03:47 - 06:04:08 - A. Dritty
06:04:08 - 06:04:21 - M. Werrij-Wetzels
06:04:21 - 06:04:29 - A. Dritty
06:04:29 - 06:04:32 - M. van Caldenberg
06:04:57 - 06:05:04 - M.Th. Bosch
06:22:28 - 06:24:09 - A. Dritty
06:24:09 - 06:24:45 - J.J.M. Kuntzelaers
06:24:45 - 06:25:17 - A. Dritty
06:25:17 - 06:25:33 - J.J.M. Kuntzelaers
06:25:33 - 06:26:07 - A. Dritty
06:26:07 - 06:26:43 - J.J.M. Kuntzelaers
06:26:43 - 06:27:09 - A. Dritty
06:27:09 - 06:27:36 - J.J.M. Kuntzelaers
06:27:36 - 06:28:16 - A. Dritty
06:28:16 - 06:28:41 - J.J.M. Kuntzelaers
06:28:41 - 06:29:08 - A. Dritty
06:29:08 - 06:29:31 - J.J.M. Kuntzelaers
06:29:31 - 06:29:33 - M.Th. Bosch
06:29:33 - 06:29:51 - A. Dritty
06:29:51 - 06:29:53 - M. van Caldenberg
06:29:53 - 06:30:11 - A. Dritty
06:30:11 - 06:31:09 - M. van Caldenberg
06:31:09 - 06:31:35 - A. Dritty
06:31:35 - 06:32:31 - R.A.B. Claassen
06:32:31 - 06:33:53 - A. Dritty
06:33:53 - 06:34:34 - R.A.B. Claassen
06:34:34 - 06:35:06 - A. Dritty
06:35:06 - 06:35:18 - J.J.M. Kuntzelaers
06:35:18 - 06:38:45 - A. Dritty
06:38:45 - 06:39:37 - M. van Caldenberg
06:39:37 - 06:40:44 - A. Dritty
06:40:44 - 06:41:05 - M. van Caldenberg
06:41:05 - 06:44:35 - A. Dritty
06:44:35 - 06:45:43 - T.G.M. Jetten
06:45:43 - 06:46:06 - A. Dritty
06:46:06 - 06:46:39 - T.G.M. Jetten
06:46:39 - 06:47:54 - A. Dritty
06:47:54 - 06:48:00 - T.G.M. Jetten
06:48:00 - 06:49:24 - J.J.M. Kuntzelaers
06:49:24 - 06:49:33 - A. Dritty
06:49:33 - 06:50:02 - J.J.M. Kuntzelaers
06:50:02 - 06:50:31 - A. Dritty
06:50:31 - 06:51:14 - J.J.M. Kuntzelaers
06:51:14 - 06:51:32 - A. Dritty
06:51:32 - 06:51:58 - J.J.M. Kuntzelaers
06:51:58 - 06:52:12 - A. Dritty
06:52:12 - 06:53:44 - M. van Caldenberg
06:53:44 - 06:54:29 - A. Dritty
06:54:29 - 06:55:10 - M. van Caldenberg
06:55:10 - 06:55:17 - A. Dritty
06:55:17 - 06:57:04 - M.T.P. Jenneskens
06:57:04 - 06:57:55 - A. Dritty
06:57:55 - 06:58:24 - M.T.P. Jenneskens
06:58:24 - 06:59:10 - A. Dritty
06:59:10 - 06:59:43 - M.T.P. Jenneskens
06:59:43 - 07:00:31 - A. Dritty
07:00:31 - 07:01:01 - R.B. Driessen
07:01:01 - 07:01:50 - A. Dritty
07:01:50 - 07:02:14 - R.B. Driessen
07:02:14 - 07:02:47 - A. Dritty
07:02:47 - 07:02:52 - R.B. Driessen
07:02:52 - 07:03:31 - A. Dritty
07:03:31 - 07:05:38 - P.S.M.L. Plusquin
07:05:38 - 07:07:06 - A. Dritty
07:07:06 - 07:07:17 - M. van Caldenberg
07:07:17 - 07:10:00 - A.M.J.N. Fischer-Otten
07:10:00 - 07:12:16 - A. Dritty
07:12:16 - 07:13:09 - M. van Caldenberg
07:13:09 - 07:13:20 - A. Dritty
07:13:20 - 07:14:45 - M. van Caldenberg
07:14:45 - 07:15:39 - A. Dritty
07:15:39 - 07:15:57 - P.S.M.L. Plusquin
07:15:57 - 07:16:52 - A. Dritty
07:16:52 - 07:18:52 - J.P. van den Akker
07:18:52 - 07:22:12 - Th.J.F.M. Bovens
07:22:12 - 07:24:12 - J.J.M. Kuntzelaers
07:24:12 - 07:26:19 - Th.J.F.M. Bovens
07:26:19 - 07:27:20 - J.J.M. Kuntzelaers
07:27:20 - 07:28:37 - Th.J.F.M. Bovens
07:28:37 - 07:28:57 - J.J.M. Kuntzelaers
07:28:57 - 07:29:38 - Th.J.F.M. Bovens
07:29:38 - 07:29:58 - J.J.M. Kuntzelaers
07:29:58 - 07:31:04 - R.A.B. Claassen
07:31:04 - 07:31:21 - Th.J.F.M. Bovens
07:31:21 - 07:32:05 - R.A.B. Claassen
07:32:05 - 07:32:48 - Th.J.F.M. Bovens
07:32:48 - 07:32:50 - R.A.B. Claassen
07:33:41 - 07:33:54 - Th.J.F.M. Bovens
07:33:54 - 07:35:00 - R.A.B. Claassen
07:35:00 - 07:35:38 - Th.J.F.M. Bovens
07:35:38 - 07:37:27 - R.J.H. Franssen
07:37:27 - 07:39:27 - Th.J.F.M. Bovens
07:39:27 - 07:41:20 - R.J.H. Franssen
07:41:20 - 07:43:28 - Th.J.F.M. Bovens
07:43:28 - 07:45:22 - R.J.H. Franssen
07:45:22 - 07:47:24 - Th.J.F.M. Bovens
07:47:24 - 07:48:35 - R.J.H. Franssen
07:48:35 - 07:48:37 - Th.J.F.M. Bovens
07:48:37 - 07:49:01 - R.J.H. Franssen
07:49:01 - 07:49:20 - Th.J.F.M. Bovens
07:49:20 - 07:50:35 - R.J.H. Franssen
07:50:35 - 07:51:30 - Th.J.F.M. Bovens
07:51:30 - 07:52:48 - M. van Caldenberg
07:52:48 - 07:53:13 - Th.J.F.M. Bovens
07:53:13 - 07:53:40 - M. van Caldenberg
07:53:40 - 07:53:57 - Th.J.F.M. Bovens
07:53:57 - 07:54:50 - M. van Caldenberg
07:54:50 - 07:54:57 - Th.J.F.M. Bovens
07:54:57 - 07:55:27 - P.S.M.L. Plusquin
07:55:27 - 07:55:50 - Th.J.F.M. Bovens
07:55:50 - 07:56:44 - P.S.M.L. Plusquin
07:56:44 - 07:57:10 - Th.J.F.M. Bovens
07:57:10 - 07:57:12 - P.S.M.L. Plusquin
07:57:12 - 07:57:12 - Th.J.F.M. Bovens
07:57:12 - 07:57:38 - P.S.M.L. Plusquin
07:57:38 - 07:58:28 - Th.J.F.M. Bovens
07:58:28 - 07:59:03 - P.S.M.L. Plusquin
07:59:03 - 08:00:23 - Th.J.F.M. Bovens
08:00:23 - 08:00:35 - P.S.M.L. Plusquin
08:00:35 - 08:00:41 - Th.J.F.M. Bovens
08:00:41 - 08:01:45 - P.S.M.L. Plusquin
08:01:45 - 08:01:52 - Th.J.F.M. Bovens
08:01:52 - 08:02:10 - P.S.M.L. Plusquin
08:02:10 - 08:02:15 - Th.J.F.M. Bovens
08:02:15 - 08:02:21 - P.S.M.L. Plusquin
08:02:21 - 08:02:28 - Th.J.F.M. Bovens
08:02:28 - 08:02:35 - P.S.M.L. Plusquin
08:03:07 - 08:03:40 - M. Werrij-Wetzels
08:03:40 - 08:04:51 - K.C.J. Straus
08:04:51 - 08:05:17 - Th.J.F.M. Bovens
08:05:17 - 08:05:19 - K.C.J. Straus
08:05:19 - 08:05:20 - Th.J.F.M. Bovens
08:05:20 - 08:05:27 - K.C.J. Straus
08:05:27 - 08:05:28 - Th.J.F.M. Bovens
08:05:28 - 08:05:30 - K.C.J. Straus
08:05:30 - 08:05:31 - Th.J.F.M. Bovens
08:05:38 - 08:05:41 - K.C.J. Straus
08:05:41 - 08:05:46 - Th.J.F.M. Bovens
08:05:46 - 08:06:09 - M. van Caldenberg
08:06:09 - 08:06:45 - Th.J.F.M. Bovens
08:06:45 - 08:07:16 - M. van Caldenberg
08:07:16 - 08:07:23 - Th.J.F.M. Bovens
08:07:23 - 08:07:28 - M. van Caldenberg
08:07:28 - 08:07:39 - Th.J.F.M. Bovens
08:07:39 - 08:08:18 - M. van Caldenberg
08:08:18 - 08:08:27 - Th.J.F.M. Bovens
08:08:27 - 08:08:59 - R.A.B. Claassen
08:08:59 - 08:09:27 - Th.J.F.M. Bovens
08:09:27 - 08:09:49 - R.A.B. Claassen
08:09:49 - 08:10:10 - Th.J.F.M. Bovens
08:10:10 - 08:10:49 - M.T.P. Jenneskens
08:10:49 - 08:12:39 - Th.J.F.M. Bovens
08:12:39 - 08:12:46 - M.T.P. Jenneskens
08:12:46 - 08:13:29 - Th.J.F.M. Bovens
08:13:29 - 08:13:52 - P.S.M.L. Plusquin
08:13:52 - 08:14:13 - Th.J.F.M. Bovens
08:14:13 - 08:30:03 - P.S.M.L. Plusquin
08:30:03 - 08:30:07 - Th.J.F.M. Bovens
08:30:07 - 08:31:43 - R.A.B. Claassen
08:31:43 - 08:32:56 - K.C.J. Straus
08:32:56 - 08:34:44 - M. van Caldenberg
08:34:44 - 08:35:30 - R.J.H. Franssen
08:35:30 - 08:37:03 - J.J.M. Kuntzelaers
08:37:03 - 08:38:23 - M.T.P. Jenneskens
08:38:23 - 08:38:28 - Th.J.F.M. Bovens
08:38:28 - 08:38:35 - M.T.P. Jenneskens
08:38:35 - 08:38:45 - M.Th. Bosch
08:38:45 - 08:38:54 - M.T.P. Jenneskens
08:38:54 - 08:39:03 - M.Th. Bosch
08:39:03 - 08:39:10 - Th.J.F.M. Bovens
08:39:10 - 08:39:11 - R.A.B. Claassen
09:24:00 - 09:25:33 - J.J.M. Kuntzelaers
09:25:33 - 09:33:36 - Th.J.F.M. Bovens
09:33:36 - 09:33:48 - M.Th. Bosch
09:33:48 - 09:35:20 - J.J.M. Kuntzelaers
09:35:20 - 09:36:06 - R.A.B. Claassen
09:36:06 - 09:36:31 - M.T.P. Jenneskens
09:36:31 - 09:36:32 - R.A.B. Claassen
09:36:32 - 09:36:38 - M.T.P. Jenneskens
09:36:38 - 09:36:58 - R.A.B. Claassen
09:36:58 - 09:37:01 - M.T.P. Jenneskens
09:37:01 - 09:37:11 - R.A.B. Claassen
09:37:11 - 09:37:52 - J.A.A.M. Reuser
09:37:52 - 09:39:40 - M. van Caldenberg
09:39:40 - 09:41:19 - K.C.J. Straus
09:41:19 - 09:42:47 - A.M.J.N. Fischer-Otten
09:42:47 - 09:43:27 - M. Werrij-Wetzels
09:43:27 - 09:45:51 - M.T.P. Jenneskens
09:45:51 - 09:47:14 - R.B. Driessen
09:47:14 - 09:48:35 - T.G.M. Jetten
09:48:35 - 09:51:48 - R.J.H. Franssen
09:51:48 - 09:53:21 - P.S.M.L. Plusquin
09:53:21 - 09:55:29 - M.Th. Bosch