Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Voortzetting Statenvergadering (Eindejaarbijstelling)

vrijdag 17 december 2021

09:30

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:02:51 - 00:03:43 - E.G.M. Roemer
  00:03:43 - 00:03:46 - Inspreker
  00:03:46 - 00:03:52 - E.G.M. Roemer
  00:03:52 - 00:08:45 - Inspreker
  00:08:45 - 00:09:54 - E.G.M. Roemer
 2. Voor de actualisatie is financiële afwikkeling noodzakelijk om SOME op te heffen, inclusief afspraken over de verstrekte lening van provincie, gemeente en ENCI. Verder moeten grondoverdrachten plaatsvinden en moeten de afspraken over samenwerking en afronding vastgelegd worden in een nieuwe overeenkomst.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Onder voorwaarde van instemming van alle partners inzake het Plan van Transformatie (gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten, SPA en SOME) en met de ruimte om de afspraken op ondergeschikte punten nog te wijzigen door het College van Gedeputeerde Staten alvorens deze vast te leggen in relevante overeenkomst(en):
  1. instemmen met de actualisatie Plan van Transformatie ENCI gebied 2021 (bijlage 1);
  2. instemmen dat voor eventuele toekomstige wijzigingen van het Plan van Transformatie die passend zijn binnen de provinciale beleidskaders Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn te besluiten met de toezegging dat uw Staten op de hoogte gesteld worden van wezenlijke wijzigingen.

  00:10:08 - 00:12:14 - L.J. Hermans
  00:12:14 - 00:12:25 - E.G.M. Roemer
  00:12:30 - 00:13:25 - E.A. Schuuring
  00:13:42 - 00:14:39 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:14:39 - 00:14:44 - E.G.M. Roemer
  00:15:00 - 00:15:49 - N.J.H.M. Vincken
  00:15:49 - 00:15:53 - E.G.M. Roemer
  00:16:06 - 00:16:52 - H.L.M. Nijskens
  00:16:52 - 00:16:56 - E.G.M. Roemer
  00:17:07 - 00:18:45 - J. van Wageningen
  00:18:57 - 00:22:17 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:22:17 - 00:23:04 - H.L.M. Nijskens
  00:23:04 - 00:24:17 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:24:17 - 00:24:41 - H.L.M. Nijskens
  00:24:41 - 00:25:12 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:25:12 - 00:25:30 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:25:30 - 00:25:50 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:25:50 - 00:26:00 - Y.M. Claessens-Schepers
  00:26:00 - 00:26:23 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:26:23 - 00:26:28 - E.G.M. Roemer
  00:26:41 - 00:29:14 - O.D. Westen
  00:29:30 - 00:31:10 - H.M.V. van der Linden
  00:31:10 - 00:31:23 - E.G.M. Roemer
  00:31:33 - 00:35:43 - R.J.H. Westhoff
  00:35:43 - 00:35:55 - E.G.M. Roemer
  00:36:03 - 00:38:15 - C.W.J.M. Roefs
  00:38:15 - 00:38:36 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:38:36 - 00:39:24 - C.W.J.M. Roefs
  00:39:24 - 00:39:38 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:39:38 - 00:40:54 - C.W.J.M. Roefs
  00:40:54 - 00:41:13 - R.J.H. Westhoff
  00:41:13 - 00:41:55 - C.W.J.M. Roefs
  00:41:55 - 00:42:07 - R.J.H. Westhoff
  00:42:07 - 00:43:12 - C.W.J.M. Roefs
  00:43:12 - 00:43:18 - E.G.M. Roemer
  00:43:27 - 00:43:54 - L.J. Hermans
  00:43:56 - 00:44:15 - E.G.M. Roemer
  00:44:15 - 00:45:16 - J. van Wageningen
  00:45:28 - 00:47:56 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  00:47:56 - 00:48:03 - E.G.M. Roemer
  00:48:14 - 00:49:02 - H.M.V. van der Linden
  00:49:02 - 00:49:09 - E.G.M. Roemer
  00:49:17 - 00:50:13 - C.W.J.M. Roefs
  00:50:13 - 00:50:38 - L.J. Hermans
  00:50:38 - 00:51:12 - C.W.J.M. Roefs
  00:51:12 - 00:51:31 - L.J. Hermans
  00:51:31 - 00:52:27 - C.W.J.M. Roefs
  00:52:27 - 00:52:45 - E.G.M. Roemer
 3. D.d. 12 oktober 2021 (DOC-00182691) hebben wij u het Statenvoorstel G-21-136 Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” toegezonden.
  Het Beleidsprogramma Cultuur is behandeld in uw Statencommissievergadering Cultuur en Samenleving van 19 november 2021 en staat geagendeerd voor uw Statenvergadering van 17 december 2021.
  Naar aanleiding van de Statencommissievergadering alsmede naar aanleiding van de behandeling van de Programmabegroting 2022 in de vergadering van Provinciale Staten van 5 november 2021 is er een aantal aanpassingen in het Beleidsprogramma Cultuur gedaan. Onderhavig gewijzigd Statenvoorstel geeft deze aanpassingen aan. Het betreft aanpassingen inzake film en inzake een bijdrageregeling voor zzp-ers in de culturele en creatieve sector. De Motie 2775 Kuntzelaers cs inzake Limburgs Filmfonds (PS 5-11-2021) is daarmee uitgevoerd. Tevens wordt het aangepast Beleidsprogramma u hierbij geïllustreerd aangeboden. Daar waar in onderhavig document Beleidsprogramma staat, wordt het aangepast beleidsprogramma bedoeld.

  Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 “Veerkracht van Cultuur” bevat het geactualiseerd provinciaal Cultuurbeleid in vervolg op het door Provinciale Staten vastgestelde Beleidsprogramma Cultuur 2020-2021 “Ruimte voor Cultuur”. Met Cultuur bedoelen we hier: amateur- en professionele kunsten, de provinciale musea en de creatieve industrie. Ons Cultuurbeleid sluit aan op het Rijksbeleid. Het Beleidsprogramma legt verder nadrukkelijk verbindingen met het provinciaal beleid op het gebied van de Sociale Agenda, monumenten, erfgoed, sport, economie, wonen & leefomgeving, stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid.
  In het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 is het Cultuurbeleid zoals vastgesteld in het vorige beleidsprogramma geactualiseerd. Het behoeft geen toelichting dat de gevolgen van de coronacrisis een stempel hebben gedrukt op de actualisatie ten behoeve het Cultuurbeleid voor de jaren 2022-2023. In hoofdstuk 1 paragraaf 1.2 is beschreven wat de impact is van de coronacrisis voor het culturele veld en welke de gevolgen zijn voor ons Cultuurbeleid. Wij hebben de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het rapport van de Taskforce BEST “Limburg na corona; de kunst om van richting te veranderen” als input gebruikt bij het bezien welke actualisatie
  van ons Cultuurbeleid aangewezen is als gevolg van de coronacrisis.
  De beleidsactualisatie uit zich in:
  - zoveel mogelijk inzet van Cultuurbeleid en Cultuurbudget direct op de culturele instellingen en creatieve makers;
  - stimuleren van cultureel aanbod dichtbij, in verbinding met publiek en omgeving;
  - meer nadruk op versterken van cultureel ondernemerschap;
  - in kracht zetten van Cultuurregio Limburg;
  - doorzetten op bevordering van cultuurparticipatie, cultuureducatie en ondersteuning voor amateurkunstenverenigingen;
  - bezien steunfunctiestructuur voor culturele veld.
  Wij zetten het beleid waar mogelijk voort om het culturele veld in deze tijd van wederopbouw continuïteit en stabiliteit te bieden. De cultuursector krijgt hierdoor tijd en ruimte om te herstellen, te innoveren en te investeren.
  In het Beleidsprogramma staat onze inzet en hoe wij samen met onze partners hieraan in de periode 2022-2023 gaan werken in het belang van Limburg. Daarbij is rekening gehouden met onze taak en rol en de beschikbare menskracht en middelen.
  Het Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 (her)benoemt de kaders en bevat ook de inzet op de concrete uitvoering. Het is daarom beleidskader en uitvoeringsprogramma ineen. Op basis van het Beleidsprogramma Cultuur dragen wij bij aan de versterking van de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur en er wordt ruimte. continuïteit en stabiliteit geboden aan de culturele en creatieve sector.

  Provinciale Staten van Limburg wordt gevraagd:
  Het aangepast Beleidsprogramma Cultuur 2022-2023 ”Veerkracht van Cultuur” vast te stellen,
  waaronder de inzet van de bijbehorende Intensiveringsmiddelen Cultuur en Erfgoed van €10.898.609,- conform hoofdstuk 5 Het financieel kader.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Titel
  Disbalans cultuur(middelen)
  Fair Practice Code irt provinciale culturele basisinfrastructuur
  Limburgs museum
  Oranjerie Roermond
  Overzicht irt cultuur en mensen die het financieel moeilijk hebben
  Sessie over cultureel ondernemerschap
  00:57:43 - 00:58:51 - C.L. Jiménez Hastenrath
  00:58:51 - 00:59:10 - T.G.M. Jetten
  00:59:10 - 01:00:49 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:00:49 - 01:01:14 - M.T.P. Jenneskens
  01:01:14 - 01:01:33 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:01:33 - 01:01:52 - M.T.P. Jenneskens
  01:01:52 - 01:02:48 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:02:48 - 01:03:21 - M.T.P. Jenneskens
  01:03:21 - 01:03:38 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:03:38 - 01:03:53 - P.J.M. Loomans
  01:03:53 - 01:04:03 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:04:03 - 01:04:32 - P.J.M. Loomans
  01:04:32 - 01:04:34 - C.L. Jiménez Hastenrath
  01:04:34 - 01:04:39 - E.G.M. Roemer
  01:04:57 - 01:07:43 - J.J.M. Kuntzelaers
  01:07:43 - 01:07:48 - E.G.M. Roemer
  01:08:03 - 01:12:02 - R.E. van der Valk
  01:12:23 - 01:15:52 - J.A.A.M. Reuser
  01:15:52 - 01:16:00 - E.G.M. Roemer
  01:16:14 - 01:20:38 - K.C.J. Straus
  01:20:38 - 01:21:33 - R.E. van der Valk
  01:21:33 - 01:22:55 - K.C.J. Straus
  01:22:55 - 01:23:01 - R.E. van der Valk
  01:23:01 - 01:23:18 - K.C.J. Straus
  01:23:18 - 01:23:22 - E.G.M. Roemer
  01:23:36 - 01:27:02 - M.T.P. Jenneskens
  01:27:16 - 01:32:43 - G.H.C. Frische
  01:32:58 - 01:37:15 - T.G.M. Jetten
  01:37:36 - 01:42:26 - R.J.H. Franssen
  01:42:37 - 01:45:00 - P.J.M. Loomans
  01:45:18 - 01:47:39 - R.B. Driessen
  01:56:52 - 01:56:58 - E.G.M. Roemer
  01:58:06 - 02:03:53 - M.M. van Toorenburg
  02:03:53 - 02:03:57 - E.G.M. Roemer
  02:03:57 - 02:05:09 - M.M. van Toorenburg
  02:05:09 - 02:05:47 - R.E. van der Valk
  02:05:47 - 02:06:50 - M.M. van Toorenburg
  02:06:50 - 02:07:24 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:07:24 - 02:07:59 - M.M. van Toorenburg
  02:07:59 - 02:08:28 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:08:28 - 02:09:53 - M.M. van Toorenburg
  02:09:53 - 02:09:56 - K.C.J. Straus
  02:10:52 - 02:12:07 - M.M. van Toorenburg
  02:12:07 - 02:12:39 - K.C.J. Straus
  02:12:39 - 02:13:30 - M.M. van Toorenburg
  02:16:06 - 02:16:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:16:49 - 02:17:08 - M.M. van Toorenburg
  02:17:08 - 02:18:01 - M.T.P. Jenneskens
  02:18:01 - 02:18:53 - M.M. van Toorenburg
  02:18:53 - 02:19:24 - M.T.P. Jenneskens
  02:19:24 - 02:19:27 - E.G.M. Roemer
  02:19:27 - 02:19:34 - M.M. van Toorenburg
  02:19:34 - 02:19:53 - R.J.H. Franssen
  02:19:53 - 02:22:27 - M.M. van Toorenburg
  02:22:27 - 02:23:01 - M.T.P. Jenneskens
  02:23:01 - 02:23:09 - M.M. van Toorenburg
  02:23:09 - 02:23:16 - M.T.P. Jenneskens
  02:23:16 - 02:23:33 - M.M. van Toorenburg
  02:23:33 - 02:23:47 - R.E. van der Valk
  02:23:47 - 02:23:51 - M.M. van Toorenburg
  02:23:51 - 02:24:30 - R.E. van der Valk
  02:24:30 - 02:24:54 - M.M. van Toorenburg
  02:24:54 - 02:24:56 - R.E. van der Valk
  02:24:56 - 02:27:11 - M.M. van Toorenburg
  02:27:11 - 02:27:43 - K.C.J. Straus
  02:27:43 - 02:31:14 - M.M. van Toorenburg
  02:31:14 - 02:32:33 - K.C.J. Straus
  02:32:33 - 02:33:30 - M.M. van Toorenburg
  02:33:30 - 02:33:46 - K.C.J. Straus
  02:33:46 - 02:35:13 - M.M. van Toorenburg
  02:35:13 - 02:35:26 - E.G.M. Roemer
  02:35:26 - 02:35:35 - G.H.C. Frische
  02:35:35 - 02:35:39 - E.G.M. Roemer
  02:35:46 - 02:37:53 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  02:37:53 - 02:38:06 - E.G.M. Roemer
  02:45:42 - 02:46:39 - C.L. Jiménez Hastenrath
  02:46:53 - 02:48:44 - J.J.M. Kuntzelaers
  02:48:44 - 02:48:46 - E.G.M. Roemer
  02:49:02 - 02:50:45 - R.E. van der Valk
  02:50:45 - 02:50:49 - E.G.M. Roemer
  02:51:08 - 02:54:16 - K.C.J. Straus
  02:54:16 - 02:54:21 - E.G.M. Roemer
  02:54:31 - 02:56:31 - M.T.P. Jenneskens
  02:56:31 - 02:56:48 - E.G.M. Roemer
  02:56:51 - 02:58:22 - G.H.C. Frische
  02:58:32 - 02:59:40 - T.G.M. Jetten
  02:59:40 - 03:00:00 - E.G.M. Roemer
  03:00:00 - 03:02:38 - R.J.H. Franssen
  03:02:38 - 03:02:48 - E.G.M. Roemer
  03:02:54 - 03:03:35 - R.B. Driessen
  03:03:35 - 03:04:25 - M.T.P. Jenneskens
  03:04:25 - 03:05:25 - R.B. Driessen
  03:05:25 - 03:05:52 - M.T.P. Jenneskens
  03:05:52 - 03:06:46 - R.B. Driessen
  03:06:46 - 03:06:53 - M.T.P. Jenneskens
  03:06:53 - 03:07:45 - R.B. Driessen
  03:07:45 - 03:07:55 - E.G.M. Roemer
  03:08:07 - 03:15:15 - M.M. van Toorenburg
  03:15:15 - 03:15:22 - E.G.M. Roemer
  03:22:53 - 03:23:39 - M.M. van Toorenburg
  03:23:39 - 03:23:59 - R.B. Driessen
  03:23:59 - 03:24:55 - M.M. van Toorenburg
  03:24:55 - 03:25:07 - E.G.M. Roemer
  03:25:07 - 03:26:00 - M.T.P. Jenneskens
  03:26:00 - 03:26:15 - M.M. van Toorenburg
  03:26:15 - 03:26:38 - E.G.M. Roemer
 4. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 5e begrotingswijziging 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en het investeringsbesluit, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
  3. de Legesverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
  4. de Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.

  04:27:51 - 04:33:48 - R.A.B. Claassen
  04:33:48 - 04:34:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:34:52 - 04:35:14 - R.A.B. Claassen
  04:35:14 - 04:35:41 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:35:41 - 04:36:02 - R.A.B. Claassen
  04:36:02 - 04:36:13 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:36:13 - 04:36:53 - R.B. Driessen
  04:36:53 - 04:37:40 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:37:40 - 04:38:04 - R.B. Driessen
  04:38:04 - 04:39:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:39:59 - 04:40:13 - M. van Caldenberg
  04:40:13 - 04:40:46 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:41:02 - 04:43:44 - M. van Caldenberg
  04:43:58 - 04:45:14 - H.L.M. Nijskens
  04:45:31 - 04:47:55 - J. van Wageningen
  04:47:55 - 04:48:36 - R.A.B. Claassen
  04:48:36 - 04:48:48 - J. van Wageningen
  04:48:48 - 04:49:03 - E.G.M. Roemer
  04:49:03 - 04:49:41 - M. van Caldenberg
  04:49:41 - 04:51:47 - J. van Wageningen
  04:51:47 - 04:51:49 - E.G.M. Roemer
  04:52:05 - 04:55:44 - R.J.H. Franssen
  04:55:56 - 04:57:07 - R.B. Driessen
  04:57:07 - 04:57:09 - E.G.M. Roemer
  04:57:09 - 04:57:11 - R.J.H. Franssen
  04:57:11 - 04:57:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:57:41 - 04:58:17 - R.B. Driessen
  04:58:17 - 04:58:25 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:58:25 - 04:59:20 - R.B. Driessen
  04:59:20 - 04:59:46 - H.L.M. Nijskens
  04:59:46 - 05:00:21 - R.B. Driessen
  05:00:21 - 05:01:14 - H.L.M. Nijskens
  05:01:14 - 05:02:11 - R.B. Driessen
  05:02:11 - 05:02:20 - H.L.M. Nijskens
  05:02:20 - 05:02:55 - R.A.B. Claassen
  05:02:55 - 05:03:19 - R.B. Driessen
  05:03:19 - 05:03:59 - E.G.M. Roemer
  05:04:17 - 05:07:34 - A.G.M. Roest
  05:07:34 - 05:07:59 - J. van Wageningen
  05:07:59 - 05:08:25 - A.G.M. Roest
  05:08:25 - 05:08:40 - J. van Wageningen
  05:08:40 - 05:09:20 - A.G.M. Roest
  05:09:30 - 05:11:18 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  05:11:18 - 05:11:42 - R.J.H. Franssen
  05:11:42 - 05:12:34 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  05:12:34 - 05:12:55 - R.J.H. Franssen
  05:12:55 - 05:13:00 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  05:13:00 - 05:13:58 - J. van Wageningen
  05:13:58 - 05:14:30 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  05:14:30 - 05:14:41 - E.G.M. Roemer
  05:14:47 - 05:15:08 - C.W.J.M. Roefs
  05:15:08 - 05:15:14 - E.G.M. Roemer
  05:15:14 - 05:15:31 - R.A.B. Claassen
  05:15:31 - 05:16:04 - C.W.J.M. Roefs
  05:16:04 - 05:16:27 - R.A.B. Claassen
  05:16:27 - 05:16:45 - C.W.J.M. Roefs
  05:16:45 - 05:16:54 - E.G.M. Roemer
  05:17:01 - 05:18:16 - S.H.M. Satijn
  05:18:16 - 05:18:23 - E.G.M. Roemer
  05:18:29 - 05:19:38 - M.M. van Toorenburg
  05:19:38 - 05:20:02 - E.G.M. Roemer
  05:20:02 - 05:22:50 - R.A.B. Claassen
  05:22:50 - 05:22:52 - E.G.M. Roemer
  05:23:03 - 05:24:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:24:07 - 05:24:14 - E.G.M. Roemer
  05:24:24 - 05:25:52 - M. van Caldenberg
  05:25:52 - 05:26:04 - E.G.M. Roemer
  05:26:11 - 05:26:50 - H.L.M. Nijskens
  05:26:50 - 05:27:00 - E.G.M. Roemer
  05:27:12 - 05:29:21 - R.J.H. Franssen
  05:29:21 - 05:30:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  05:30:14 - 05:30:39 - R.J.H. Franssen
  05:30:39 - 05:31:14 - E.G.M. Roemer
  05:31:34 - 05:32:09 - A.G.M. Roest
  05:32:09 - 05:32:16 - R.A.B. Claassen
  05:32:16 - 05:32:22 - A.G.M. Roest
  05:32:22 - 05:33:10 - R.A.B. Claassen
  05:33:10 - 05:34:45 - A.G.M. Roest
  05:34:45 - 05:35:30 - M. van Caldenberg
  05:35:30 - 05:36:19 - A.G.M. Roest
  05:36:19 - 05:36:23 - M. van Caldenberg
  05:36:26 - 05:37:00 - R.J.H. Franssen
  05:37:00 - 05:37:12 - E.G.M. Roemer
  05:37:12 - 05:38:14 - C.W.J.M. Roefs
  05:38:14 - 05:38:21 - R.A.B. Claassen
  05:38:21 - 05:38:26 - E.G.M. Roemer
  05:38:39 - 05:39:15 - S.H.M. Satijn
  05:39:15 - 05:39:40 - E.G.M. Roemer
 5. 05:45:37 - 05:45:39 - E.G.M. Roemer
  05:46:36 - 05:49:09 - H.L.M. Nijskens
  05:49:11 - 05:50:39 - G.J.W. Gabriëls
  05:50:39 - 05:51:47 - H.L.M. Nijskens
  05:51:47 - 05:52:47 - G.J.W. Gabriëls
  05:52:47 - 05:53:17 - H.L.M. Nijskens
  05:53:17 - 05:53:19 - E.G.M. Roemer
  05:53:19 - 05:53:35 - J.M.L. Geraats
  05:53:35 - 05:53:49 - G.J.W. Gabriëls
  05:53:49 - 05:54:00 - J.M.L. Geraats
  05:54:00 - 05:54:09 - G.J.W. Gabriëls
  05:54:09 - 05:54:27 - E.G.M. Roemer
  05:54:27 - 05:55:26 - J.M.L. Geraats
  05:55:37 - 05:55:41 - E.G.M. Roemer
  05:55:41 - 05:56:16 - J.M.L. Geraats
  05:56:16 - 05:58:56 - C.W.J.M. Roefs
  05:58:56 - 05:59:08 - A. Berghorst
  05:59:08 - 06:00:00 - C.W.J.M. Roefs
  06:00:00 - 06:00:06 - H.L.M. Nijskens
  06:00:06 - 06:00:28 - C.W.J.M. Roefs
  06:00:28 - 06:00:56 - H.L.M. Nijskens
  06:00:56 - 06:01:30 - C.W.J.M. Roefs
  06:01:30 - 06:01:43 - E.G.M. Roemer
  06:01:47 - 06:03:23 - A. Berghorst
  06:03:26 - 06:05:53 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  06:05:53 - 06:06:03 - A. Berghorst
  06:06:03 - 06:06:33 - E.G.M. Roemer
  06:06:33 - 06:07:57 - M. van Caldenberg
  06:07:57 - 06:09:19 - E.G.M. Roemer
  06:09:19 - 06:09:36 - T.G.M. Jetten
  06:09:36 - 06:10:46 - E.G.M. Roemer