Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (stemmen)

vrijdag 18 juni 2021

18:00 - 19:00

Locatie
Video conference
Voorzitter
Remkes, J.W. (Johan)
Toelichting

Statenvergadering, Video conference.

Deze Statenvergadering kan worden teruggekeken/geluisterd via:
https://www.youtube.com/watch?v=vOGX60STozw

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18-6-2021 gewijzigd vast te stellen.

 2. Voor u ligt het Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2021. De 1e Afwijkingenrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus en betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2021. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

  Over de 1e Afwijkingenrapportage heeft conform afspraak in de evaluatie van de P&C-cyclus een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. Het Statenvoorstel G-21-018 is zonder behandeling in een commissie voor de Statenvergadering van vandaag geagendeerd.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 3e begrotingswijziging 2021 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 3e begrotingswijziging 2021 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren en SVL.

 3. Provincie Limburg kent 2 RES-regio’s: RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML) en RES Zuid-Limburg (RES ZL). Beide regio’s leggen via de gemeentelijke en provinciale colleges hun RES 1.0 bod ter vaststelling voor aan de volksvertegenwoordiging: gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap.

  Het Statenvoorstel is behandeld op 1-6-2021 in de Interim Statencommissie. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel al bespreekstuk door te leiden naar de vergadering van PS op 18-6-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  • de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.3 TWh;
  • de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.2 TWh.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen, zoals het bod van 1.3 TWh;
  2. de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vast te stellen, zoals het bod van 1.2 TWh.

  Aangenomen
  Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en Partij voor de Dieren.
  Tegen: Forum voor Democratie, PVV en SVL.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 104 Gewijzigd Megens inzake Samenspel ook in de RESen

  Moties

  Titel
  Motie 2749 2e Gewijzigd Westhoff cs inzake Breng de RES in beeld
  Motie 2750 Loomans cs inzake Koppel biodiversiteit aan de energietransitie
  Motie 2751 Gewijzigd Loomans cs inzake Vogeltrekroutes betrekken bij uitwerking RES
  Motie 2753 Gewijzigd Loomans cs inzake ABP stopt met investeringen in fossiele industrie
  Motie 2754 Megens inzake Informatievoorziening bij knelpunten RES
 4. Op grond van een aantal arresten van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) bij het vaststellen van een wettelijke regeling voor windturbines wordt verzocht om het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ en de omgevingsvergunning d.d. 28-9-2018 (kenmerk 2018/65754) voor de inrichting Windpark Greenport Venlo, in te trekken. Bijgevoegd treft u het voorstel van GS aan om dit verzoek af te wijzen.

  Het Statenvoorstel is besproken in de Interim Statencommissie van 15-6-2021. De commissie heeft besloten het door te leiden naar PS als bespreekstuk.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ af te wijzen;
  2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan Windpark Greenport Venlo af te wijzen;
  2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V. en de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

  Stemmen staken
  In de eerstvolgende Provinciale Statenvergadering wordt opnieuw gestemd over het Statenvoorstel.
  Voor: CDA, VVD, GroenLinks, PvdA, D66 (1) en Partij voor de Dieren.
  Tegen: Forum voor Democratie, PVV, SP, D66 (2), LOKAAL-LIMBURG en SVL.

 5. Moties

  Titel
  Motie 2756 Megens inzake Natuur voor iedereen vrij toegankelijk
  Motie 2757 Plusquin inzake Heroverweeg proces natuurcompensatie uitbreiding VDL Nedcar