Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 12-11-2021 gewijzigd vast te stellen.

Toezeggingen

Titel
Pilots waterstof
00:00:51 - 00:07:18 - J.W. Remkes

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

00:07:18 - 00:07:29 - P.S.M.L. Plusquin
00:07:29 - 00:07:45 - J.W. Remkes
00:07:45 - 00:08:19 - P.S.M.L. Plusquin
00:08:19 - 00:08:41 - J.W. Remkes
00:08:41 - 00:09:07 - M. van Caldenberg
00:09:07 - 00:09:08 - J.W. Remkes
00:09:08 - 00:09:40 - P.S.M.L. Plusquin
00:09:40 - 00:10:21 - J.W. Remkes
00:10:21 - 00:10:32 - P.S.M.L. Plusquin
00:10:32 - 00:10:56 - J.W. Remkes
00:10:56 - 00:12:42 - G.H.C. Frische
00:12:42 - 00:13:05 - H.M. van Bijnen
00:13:05 - 00:13:34 - J.W. Remkes
00:13:34 - 00:14:11 - R.A.B. Claassen
00:14:11 - 00:21:14 - J.W. Remkes

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 9-9-2021 en 1-10-2021 en de BESLOTEN Statenvergadering van 1-10-2021 ongewijzigd vast te stellen. Indien er geen voorstellen tot wijzigingen in de notulen van de Besloten Statenvergadering van 1-10-2020 worden ontvangen, wordt Provinciale Staten gevraagd deze notulen ongewijzigd vast te stellen. De conceptnotulen van de Besloten Statenvergadering van 1-10-2021 liggen ter inzage bij de griffier.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
- GS-nota 9 november 2021 inzake Beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen inclusief bijlagen;
- Haalbaarheidsstudie (Businesscase) d.d. 22 oktober 2021.
met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen.
Deze geheimhouding duurt voort totdat een voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd op de benodigde gronden of totdat het project wordt geannuleerd.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:

 • GS-nota 9 november 2021 inzake Beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen inclusief bijlagen;
 • haalbaarheidsstudie (Businesscase) d.d. 22 oktober 2021.
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigingen. Deze geheimhouding duurt voort totdat een voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten is gevestigd op de benodigde gronden of totdat het project wordt geannuleerd.

Zonder beraad aangenomen.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document overzicht acquisitie-incentives MAA met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document overzicht acquisitie-incentives MAA met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

De regelingen en verordeningen van Provinciale Staten worden periodiek geactualiseerd aan de hand van gewijzigde werkwijzen, inzichten en/of gewijzigde modelreglementen en -verordeningen. De Commissie Integriteit (CI) heeft het initiatief genomen om het protocol te voorzien van wijzigingen. De voorgestelde wijzigingen zien op vormgeving en samenstelling van de commissie alsook de doelstelling van deze commissie. Gezien het voorgaande wordt de Commissie Integriteit omgevormd tot de Commissie Integriteitsbevordering.

In de Provinciewet is aan Provinciale Staten de bevoegdheid tot vaststelling toegekend van: Artikel 105 lid 1: de bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de provincie wordt aan het provinciebestuur overgelaten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:

 • het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021 vast te stellen en te bepalen dat het voornoemde protocol gelijktijdig bij bekendmaking van de geactualiseerde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021 in werking zal treden;
 • het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2020 in te trekken gelijktijdig bij de bekendmaking van het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:

 • het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021 vast te stellen en te bepalen dat het voornoemde protocol gelijktijdig bij bekendmaking van de geactualiseerde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van Provinciale Staten van Limburg 2021 in werking zal treden;
 • het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2020 in te trekken gelijktijdig bij de bekendmaking van het Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2021.

Zonder beraad aangenomen.

Tijdstip mede afhankelijk van besluitvorming inzake Statenvoorstel Heroverweging in de Railagenda.

De fysieke maatregelen die nodig zijn om de Maaslijn op te waarderen vragen een groter ruimtebeslag dan in de huidige bestemmingsplannen toegestaan en dient planologisch mogelijk gemaakt te worden. Hiertoe wordt door de provincies Noord-Brabant en Limburg een inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Dit PIP omvat het traject van de Maaslijn in Limburg en Noord-Brabant, waarbij de vaststellingsbevoegdheid van uw Staten zich beperkt tot het Limburgs grondgebied. Provinciale Staten van Noord-Brabant doen dit voor het Noord-Brabants grondgebied. Voor Gelderland is geen inpassingsplan nodig omdat de voorgenomen maatregelen in die provincie passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Het project Opwaardering Maaslijn is een m.e.r.-plichtige activiteit op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit
milieueffectrapportage. Ten behoeve van het (ontwerp) inpassingsplan is daarom ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Vanwege verplichtingen voortvloeiende uit de OV-concessie en daaruit volgend de indienststelling van de versnellingsmaatregelen en elektrificatie eind 2024, is besluitvorming door uw Staten over de planologische aspecten van het project eind 2021 noodzakelijk.

De vakcommissie MD heeft op 15-10-2021 het Statenvoorstel besproken en heeft besloten om u te adviseren om dit als hamerstuk te agenderen voor de PS vergadering van 12-11-2021.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. in te stemmen met de ‘Nota van Antwoord’ ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’, alsmede de ‘Staat van Wijzigingen’ Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’;
2. het Provinciaal Inpassingsplan Opwaardering Maaslijn, bestaande uit de regels, verbeelding en toelichting (inclusief de bijlagen), met inachtneming van de ‘Nota van Antwoord’ ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’, alsmede de ‘Staat van Wijzigingen’ Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’ zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.9931.PIPMaaslijn-VG01) gewijzigd vast te stellen;
3. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
1. in te stemmen met de ‘Nota van Antwoord’ ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’, alsmede de ‘Staat van Wijzigingen’ Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’;
2. het Provinciaal Inpassingsplan Maaslijn, bestaande uit de regels, verbeelding en toelichting (inclusief de bijlagen), met inachtneming van de ‘Nota van Antwoord’ ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’, alsmede de ‘Staat van Wijzigingen’ Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport Opwaardering Maaslijn’ zowel analoog als digitaal (NL.IMRO.9931.PIPMaaslijn-VG01) gewijzigd vast te stellen;
3. te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Zonder beraad aangenomen.

00:21:14 - 00:21:42 - O.D. Westen
00:21:42 - 00:21:58 - J.W. Remkes
00:21:58 - 00:22:55 - W.A.J. IJpelaar
00:22:55 - 00:23:48 - J.W. Remkes
00:23:48 - 00:24:34 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
00:24:34 - 00:25:47 - J.W. Remkes

In het kader van lastneming subsidies in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt een nieuw artikel toegevoegd aan de vigerende financiële verordening waarin een grensbedrag voor verantwoording van subsidies wordt opgenomen. Daarbij wordt voorgesteld een grensbedrag voor deze verantwoording op nemen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Controlecommissie van 22-10-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de Financiële verordening Provincie Limburg 2020 als volgt te wijzigen:
Onderstaand nieuwe artikel 11 met lid 1 t/m 4 wordt ingevoegd:
Artikel 11. Beleid rondom lastneming van subsidies
1. bij subsidies wordt de last verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking, tenzij:
a. de verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zullen plaatsvinden;
b. de verstrekte subsidie een meerjarige projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het hierna gedefinieerde grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is;
2. Provinciale Staten stellen het in lid 2 sub b genoemde grensbedrag voor vier jaar vast;
3. bij afgifte van de subsidieverleningsbeschikking wordt voor zover de verstrekte projectsubsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord het resterende bedrag aan een specifieke bestemmingsreserve "Egalisatiereserve subsidieverantwoording" toegevoegd;
4. een verstrekte projectsubsidie, vallende onder lid 2 sub b, wordt bij afgifte van de subsidieverleningsbeschikking op basis van het bestedingsritme van de begrote jaarlijkse kosten zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking, toegerekend aan de betreffende boekjaren. De nummering van de opvolgende artikelen wordt hierop aangepast, waarbij het voormalige artikel 11 artikel 12 is geworden, enzovoorts;
2. deze wijziging te publiceren in bijgevoegd provinciaal blad;
3. het grensbedrag voor de verantwoording van de subsidielast van meerjarige projectsubsidies op € 1,265 mln. te stellen;
4. instemmen met het instellen van de “Egalisatiereserve subsidieverantwoording”.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:

 1. de Financiële verordening Provincie Limburg2020 als volgt te wijzigen:
  Onderstaand nieuwe artikel 11 met lid 1 t/m 4 wordt ingevoegd:
  Artikel 11. Beleid rondom lastneming van subsidies
 2. Bij subsidies wordt de last verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking, tenzij:
  a. De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zullen plaatsvinden.
  b. De verstrekte subsidie een meerjarige projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het hierna gedefinieerde grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is.
 3. Provinciale Staten stellen het in lid 2 sub b genoemde grensbedrag voor vier jaar vast.
 4. Bij afgifte van de subsidieverleningsbeschikking wordt voor zover de verstrekte projectsubsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord het resterende bedrag aan een specifieke bestemmingsreserve "Egalisatiereserve subsidieverantwoording" toegevoegd.
 5. Een verstrekte projectsubsidie, vallende onder lid 2 sub b, wordt bij afgifte van de subsidieverleningsbeschikking op basis van het bestedingsritme van de begrote jaarlijkse kosten zoals opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking, toegerekend aan de betreffende boekjaren.
  De nummering van de opvolgende artikelen wordt hierop aangepast, waarbij het voormalige artikel 11 artikel 12 is geworden, enzovoorts.
 6. deze wijziging te publiceren in bijgevoegd provinciaal blad;
 7. het grensbedrag voor de verantwoording van de subsidielast van meerjarige projectsubsidies op € 1,265 mln. te stellen;
 8. instemmen met het instellen van de “Egalisatiereserve subsidieverantwoording”.

Zonder beraad aangenomen.

Bij brief van 4-8-2021 heeft Goorts + Coppens Advocaten namens een twintigtal omwonenden bezwaar gemaakt tegen het PS-besluit van 25-6-2021, waarin hun verzoek tot intrekking/herziening van het provinciaal inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ is afgewezen. Bezwaarmakers verzoeken om heroverweging van dit besluit en om herziening van het inpassingsplan, in die zin dat de mogelijkheid tot het realiseren van windturbines wordt weggenomen. Op basis van het ingediende bezwaarschrift moeten Provinciale Staten een beslissing op bezwaar nemen. Het ontwerpbesluit ligt thans ter vaststelling voor.

Op grond van art. 6:4 Algemene wet bestuursrecht moet een bezwaarschrift worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit betekent dat Provinciale Staten bevoegd zijn om op het bezwaar te beslissen.

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Presidiumvergadering van 5-11-2021 en als hamerstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. het bezwaar tegen het besluit van 25 juni 2021 tot afwijzing van het verzoek tot intrekking/herziening van het provinciaal inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis te stellen middels bijgevoegde brieven.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:

 1. het bezwaar tegen het besluit van 25 juni 2021 tot afwijzing van het verzoek tot intrekking/herziening van het provinciaal inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
 2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis te stellen middels bijgevoegde brieven.

Zonder beraad aangenomen.

00:25:47 - 00:27:50 - G.H.C. Frische

Zoals gebruikelijk wordt ten aanzien van de Programmabegroting inclusief bijbehorende documenten een schriftelijke vragenronde onder de fracties georganiseerd. De gestelde vragen inclusief antwoorden hierop worden betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2022.

Behandelvoorstel:
Zoals gebruikelijk worden de 2e Afwijkingenrapportage en de Begroting 2022 in twee termijnen in gezamenlijkheid behandeld. Stemming over beide Statenvoorstellen vindt separaat plaats.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de Programmabegroting 2022, de bijhorende Memorie van Toelichting en de 1e Begrotingswijziging 2022.

Resultaat stemming

Bijlagen

Besluit

Provinciale Staten besluiten:

 1. de Programmabegroting 2022, de bijhorende Memorie van Toelichting en de 1e Begrotingswijziging 2022 met dien verstande dat hierbij gekozen wordt voor variant A.

Aangenomen
Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, 50PLUS en SVL.
Tegen: Forum voor Democratie, PVV en Partij voor de Dieren.

Toezeggingen

Titel
Verbeterplan Maaslijn
00:27:50 - 00:28:51 - J.J.M. Kuntzelaers
00:28:51 - 00:28:58 - J.W. Remkes
00:29:01 - 00:32:28 - R.A.B. Claassen
00:32:28 - 00:32:33 - J.W. Remkes
00:32:47 - 00:34:52 - M. van Caldenberg
00:34:52 - 00:35:56 - J.W. Remkes
00:37:08 - 00:37:20 - B.B.P.M. Smeets
00:37:20 - 00:37:36 - J.W. Remkes
00:37:36 - 00:39:13 - K.C.J. Straus
00:39:13 - 00:40:22 - A.M.J.N. Fischer-Otten
00:40:22 - 00:40:31 - J.W. Remkes
00:40:31 - 00:41:22 - M. Werrij-Wetzels
00:41:22 - 00:41:35 - J.W. Remkes
00:41:35 - 00:41:44 - M.T.P. Jenneskens
00:41:44 - 00:41:57 - J.W. Remkes
00:41:57 - 00:44:06 - R.B. Driessen
00:44:06 - 00:44:11 - J.W. Remkes
00:44:20 - 00:44:46 - T.G.M. Jetten
00:44:46 - 00:44:53 - J.W. Remkes
00:45:12 - 00:46:34 - R.J.H. Franssen
00:46:34 - 00:46:54 - J.W. Remkes
00:46:54 - 00:47:47 - P.S.M.L. Plusquin
00:47:47 - 00:48:35 - J.W. Remkes
00:48:35 - 00:49:38 - A.G.M. Roest
00:49:38 - 00:49:53 - J.W. Remkes
00:49:53 - 00:50:09 - T.G.M. Jetten
00:50:09 - 00:50:24 - J.W. Remkes
00:50:24 - 00:51:17 - A.G.M. Roest
00:51:17 - 00:51:37 - J.W. Remkes
00:51:37 - 00:51:57 - M. van Caldenberg
00:51:57 - 00:53:37 - A.G.M. Roest
00:53:37 - 00:54:11 - J.W. Remkes
00:54:11 - 00:54:31 - R.A.B. Claassen
00:54:31 - 00:54:43 - J.W. Remkes
00:54:43 - 00:54:58 - A.G.M. Roest
00:54:58 - 00:55:08 - R.A.B. Claassen
00:55:08 - 00:55:16 - A.G.M. Roest
00:55:16 - 00:55:40 - J.W. Remkes
01:12:57 - 01:13:26 - R.B. Driessen
01:13:26 - 01:13:38 - J.W. Remkes
01:13:38 - 01:14:15 - M. van Caldenberg
01:14:15 - 01:15:48 - J.W. Remkes
01:15:48 - 01:16:15 - M. Werrij-Wetzels
01:16:15 - 01:16:27 - J.W. Remkes
01:24:21 - 01:24:48 - G.H.C. Frische

Op 5-2-2021 hebben uw Staten de vigerende Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten 2021 vastgesteld. In zijn ‘Mededeling portefeuillehouder inzake voortgang bestuurlijke opdracht Commissaris van de Koning’ van 28-5-2021, heeft Commissaris van de Koning Remkes in dit verband een aanscherping van de gedragscode integriteit Gedeputeerde Staten aangekondigd op korte termijn een voorstel aan uw Staten te doen tot wijziging van de huidige vigerende Gedragscode Integriteit Gedeputeerde Staten 2021.

In de Provinciewet, artikel 40c, 2e lid, is inzake de gedragscode voor gedeputeerden het volgende vastgelegd: “Provinciale staten stellen voor de gedeputeerden een gedragscode vast.” In de Provinciewet, artikel 68, 2e lid, is inzake de gedragscode voor de commissaris van de Koning het volgende vastgelegd: “Provinciale staten stellen voor de commissaris een gedragscode vast.”

Dit Statenvoorstel is behandeld in de Commissie Integriteit van 22-10-2021 en als behandelstuk doorgeleid naar Provinciale Staten.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluit:
de Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden Provincie Limburg 2021 vast te stellen.

Met algemene stemmen aangenomen.
Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS en SVL.

Moties

Titel
Motie 2803 Plusquin inzake Voorleggen publiekrechtelijke Regeling melden vermoeden van een misstand
Motie 2804 Gewijzigd Van Caldenberg inzake Tijdsbesteding nevenfunctie van de Commissaris voor de Koning als informateur in overeenstemming brengen met de Provinciewet

Toezeggingen

Titel
Regeling melden vermoedens van een misstand
01:25:14 - 01:25:22 - G.H.C. Frische
01:31:21 - 01:34:30 - R.A.M.M. Ernst
01:34:30 - 01:34:46 - G.H.C. Frische
01:34:46 - 01:37:34 - R.J.H. Franssen
01:37:34 - 01:37:41 - G.H.C. Frische
01:37:53 - 01:39:06 - T.G.M. Jetten
01:39:08 - 01:39:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
01:40:01 - 01:41:21 - E.A. Schuuring
01:41:21 - 01:44:59 - P.S.M.L. Plusquin
01:45:18 - 01:47:50 - M. van Caldenberg
01:47:50 - 01:47:59 - G.H.C. Frische
01:48:02 - 01:49:05 - M. Werrij-Wetzels
01:49:16 - 01:50:48 - K.C.J. Straus
01:50:48 - 01:50:52 - G.H.C. Frische
01:50:52 - 01:51:24 - R.A.M.M. Ernst
01:51:24 - 01:52:20 - K.C.J. Straus
01:52:20 - 01:52:32 - G.H.C. Frische
01:52:49 - 01:55:09 - B.B.P.M. Smeets
01:55:09 - 01:59:04 - M.W. Thewissen
01:59:04 - 01:59:21 - G.H.C. Frische
01:59:21 - 02:03:12 - J.W. Remkes
02:03:12 - 02:03:32 - K.C.J. Straus
02:03:32 - 02:14:30 - J.W. Remkes
02:14:30 - 02:14:35 - G.H.C. Frische
02:14:35 - 02:15:28 - K.C.J. Straus
02:15:28 - 02:16:11 - J.W. Remkes
02:16:11 - 02:16:51 - G.H.C. Frische
02:17:01 - 02:19:03 - R.J.H. Franssen
02:19:09 - 02:20:43 - P.S.M.L. Plusquin
02:21:01 - 02:22:26 - M. van Caldenberg
02:22:26 - 02:22:49 - M.T.P. Jenneskens
02:22:49 - 02:23:43 - G.H.C. Frische
02:23:43 - 02:24:05 - M.T.P. Jenneskens
02:24:05 - 02:24:47 - M. van Caldenberg
02:24:47 - 02:24:48 - G.H.C. Frische
02:24:48 - 02:25:25 - M.T.P. Jenneskens
02:25:25 - 02:26:24 - M. van Caldenberg
02:26:24 - 02:26:52 - M.T.P. Jenneskens
02:26:52 - 02:26:56 - G.H.C. Frische
02:26:56 - 02:26:57 - M. van Caldenberg
02:26:57 - 02:26:59 - G.H.C. Frische
02:26:59 - 02:27:26 - M. van Caldenberg
02:27:26 - 02:27:40 - G.H.C. Frische
02:27:40 - 02:27:44 - E.A. Schuuring
02:27:44 - 02:27:48 - M. van Caldenberg
02:27:48 - 02:27:58 - E.A. Schuuring
02:27:58 - 02:28:18 - M. van Caldenberg
02:28:30 - 02:30:24 - M.W. Thewissen
02:30:28 - 02:34:25 - J.W. Remkes
02:34:25 - 02:34:32 - P.S.M.L. Plusquin
02:34:32 - 02:35:12 - J.W. Remkes
02:35:12 - 02:35:14 - P.S.M.L. Plusquin
02:35:14 - 02:35:24 - J.W. Remkes
02:35:24 - 02:35:35 - G.H.C. Frische
02:35:35 - 02:35:47 - P.S.M.L. Plusquin
02:35:47 - 02:35:57 - G.H.C. Frische
02:35:57 - 02:38:17 - J.W. Remkes
02:38:17 - 02:39:03 - M.W. Thewissen
02:39:03 - 02:39:26 - M. van Caldenberg
02:39:26 - 02:39:31 - J.W. Remkes
02:39:31 - 02:39:39 - G.H.C. Frische
02:39:39 - 02:40:46 - J.W. Remkes
02:40:46 - 02:41:04 - M. van Caldenberg
02:41:04 - 02:41:11 - J.W. Remkes
02:41:11 - 02:41:17 - G.H.C. Frische
02:41:17 - 02:41:44 - M.T.P. Jenneskens
02:41:44 - 02:41:57 - G.H.C. Frische
02:41:57 - 02:42:14 - M. van Caldenberg
02:42:14 - 02:42:21 - G.H.C. Frische
02:42:21 - 02:44:11 - R.J.H. Franssen
02:44:11 - 02:45:50 - G.H.C. Frische
02:52:39 - 02:55:21 - R.B. Driessen

Naar aanleiding van het verzoek van meerdere fracties tot een Statendebat inzake de informatieverschaffing van de CdK met betrekking tot DSM (zie bijlage). Het debat te voeren in maximaal 2 termijnen.

Moties

Titel
Motie 2805 Driessen cs inzake informatieplicht GS
Motie 2806 Plusquin cs inzake Opdracht acquisitiebeleid
Motie 2808 Van Caldenberg inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 25 miljoen naar 1 miljoen
02:55:32 - 02:58:46 - R.A.B. Claassen
02:59:02 - 03:01:35 - R.J.H. Franssen
03:01:35 - 03:02:03 - T.G.M. Jetten
03:02:03 - 03:04:13 - R.J.H. Franssen
03:04:13 - 03:04:17 - G.H.C. Frische
03:04:32 - 03:05:12 - T.G.M. Jetten
03:05:12 - 03:05:27 - M. van Caldenberg
03:05:27 - 03:06:09 - T.G.M. Jetten
03:06:09 - 03:06:31 - M. van Caldenberg
03:06:31 - 03:07:18 - T.G.M. Jetten
03:07:18 - 03:07:40 - M. van Caldenberg
03:07:40 - 03:08:11 - T.G.M. Jetten
03:08:11 - 03:09:04 - R.A.B. Claassen
03:09:04 - 03:10:45 - T.G.M. Jetten
03:10:45 - 03:10:55 - G.H.C. Frische
03:10:55 - 03:13:15 - A.M.J.N. Fischer-Otten
03:13:28 - 03:15:10 - J.J.M. Kuntzelaers
03:15:10 - 03:15:38 - R.B. Driessen
03:15:38 - 03:17:08 - J.J.M. Kuntzelaers
03:17:08 - 03:17:44 - M. van Caldenberg
03:17:44 - 03:18:34 - J.J.M. Kuntzelaers
03:18:34 - 03:19:04 - M. van Caldenberg
03:19:04 - 03:19:12 - J.J.M. Kuntzelaers
03:19:12 - 03:19:19 - G.H.C. Frische
03:19:19 - 03:20:08 - J.J.M. Kuntzelaers
03:20:08 - 03:21:41 - R.A.B. Claassen
03:21:41 - 03:22:55 - J.J.M. Kuntzelaers
03:23:04 - 03:23:56 - L.A.P. Vaessen
03:24:12 - 03:26:46 - P.S.M.L. Plusquin
03:27:02 - 03:30:24 - M. van Caldenberg
03:30:24 - 03:30:58 - J.J.M. Kuntzelaers
03:30:58 - 03:32:37 - M. van Caldenberg
03:32:48 - 03:35:19 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:35:19 - 03:36:11 - R.B. Driessen
03:36:11 - 03:37:41 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:37:59 - 03:42:30 - A.J.V.C. Lodewijks
03:42:43 - 03:45:56 - B.B.P.M. Smeets
03:45:56 - 03:46:29 - J.J.M. Kuntzelaers
03:46:29 - 03:46:53 - B.B.P.M. Smeets
03:46:53 - 03:47:15 - J.J.M. Kuntzelaers
03:47:15 - 03:47:31 - B.B.P.M. Smeets
03:47:31 - 03:48:22 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:48:22 - 03:49:06 - B.B.P.M. Smeets
03:49:06 - 03:49:11 - M.L.H. Depondt-Olivers
03:49:11 - 03:49:36 - B.B.P.M. Smeets
03:49:36 - 03:50:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
03:50:02 - 03:52:15 - B.B.P.M. Smeets
03:52:15 - 03:52:35 - A.J.V.C. Lodewijks
03:52:35 - 03:52:43 - B.B.P.M. Smeets
03:52:43 - 03:53:36 - A.J.V.C. Lodewijks
03:53:36 - 03:53:57 - B.B.P.M. Smeets
03:53:57 - 03:54:37 - R.B. Driessen
03:54:37 - 03:55:08 - B.B.P.M. Smeets
03:55:08 - 03:55:16 - G.H.C. Frische
04:46:17 - 04:47:56 - J.W. Remkes
04:47:56 - 04:48:04 - R.J.H. Franssen
04:48:04 - 04:48:43 - J.W. Remkes
04:48:43 - 04:49:03 - A.J.V.C. Lodewijks
04:49:03 - 04:52:53 - J.W. Remkes
04:52:53 - 04:53:47 - R.B. Driessen
04:53:47 - 04:54:19 - J.W. Remkes
04:54:19 - 04:54:28 - G.H.C. Frische
04:54:28 - 04:54:36 - R.A.B. Claassen
04:54:36 - 04:56:19 - J.W. Remkes
04:56:19 - 04:56:50 - R.A.B. Claassen
04:56:50 - 04:58:18 - J.W. Remkes
04:58:18 - 04:58:57 - M. van Caldenberg
04:58:57 - 04:59:59 - J.W. Remkes
04:59:59 - 05:00:02 - G.H.C. Frische
05:00:02 - 05:00:52 - J.W. Remkes
05:00:52 - 05:01:12 - R.J.H. Franssen
05:01:12 - 05:01:37 - J.W. Remkes
05:01:42 - 05:06:34 - S.H.M. Satijn
05:06:34 - 05:06:42 - R.B. Driessen
05:06:42 - 05:07:48 - S.H.M. Satijn
05:07:48 - 05:08:00 - G.H.C. Frische
05:08:00 - 05:08:03 - S.H.M. Satijn
05:08:03 - 05:08:21 - G.H.C. Frische
05:08:21 - 05:08:35 - R.B. Driessen
05:08:35 - 05:08:38 - G.H.C. Frische
05:10:48 - 05:11:04 - R.B. Driessen
05:11:04 - 05:11:06 - P.S.M.L. Plusquin
05:11:06 - 05:12:09 - G.H.C. Frische
05:12:09 - 05:13:14 - R.J.H. Franssen
05:13:16 - 05:13:43 - R.A.B. Claassen
05:13:43 - 05:13:47 - G.H.C. Frische
05:13:57 - 05:15:29 - M. van Caldenberg
05:15:29 - 05:15:57 - G.H.C. Frische
05:15:57 - 05:16:30 - M. van Caldenberg
05:16:30 - 05:16:42 - G.H.C. Frische
05:16:46 - 05:21:36 - J.W. Remkes
05:21:36 - 05:21:49 - G.H.C. Frische
05:21:49 - 05:23:19 - B.B.P.M. Smeets
05:23:19 - 05:23:21 - G.H.C. Frische
05:23:21 - 05:24:24 - J.W. Remkes
05:24:24 - 05:24:37 - G.H.C. Frische
05:24:37 - 05:25:09 - B.B.P.M. Smeets
05:25:09 - 05:25:28 - J.W. Remkes
05:25:28 - 05:25:36 - G.H.C. Frische
05:25:47 - 05:27:05 - A.G.M. Roest
05:27:05 - 05:27:07 - G.H.C. Frische
05:27:07 - 05:27:29 - M. van Caldenberg
05:27:29 - 05:28:26 - G.H.C. Frische
05:28:26 - 05:28:29 - P.S.M.L. Plusquin
05:28:29 - 05:28:37 - G.H.C. Frische
05:29:05 - 05:30:18 - P.S.M.L. Plusquin
05:30:18 - 05:30:36 - G.H.C. Frische
05:30:36 - 05:31:14 - M.M. van Toorenburg
05:31:14 - 05:31:31 - G.H.C. Frische
05:38:01 - 05:38:54 - A.M.J.N. Fischer-Otten
05:38:54 - 05:39:01 - G.H.C. Frische
05:39:01 - 05:40:41 - M.T.P. Jenneskens
05:40:41 - 05:40:46 - G.H.C. Frische
05:40:46 - 05:41:38 - T.G.M. Jetten
05:41:38 - 05:41:53 - G.H.C. Frische
05:41:53 - 05:42:27 - J.J.M. Kuntzelaers
05:42:27 - 05:42:46 - B.B.P.M. Smeets
05:42:46 - 05:43:14 - M. Werrij-Wetzels
05:43:14 - 05:44:46 - R.A.B. Claassen
05:44:46 - 05:46:25 - G.H.C. Frische

Moties

Titel
Motie 2807 Plusquin cs inzake Geen tekort 2e Afwijkingenrapportage 2021 door Wielerbaan Leudal
05:46:52 - 05:47:28 - B.B.P.M. Smeets
05:47:28 - 05:48:37 - M. van Caldenberg
05:48:37 - 05:49:41 - M.G.J.A.C. Absil
05:49:41 - 05:50:48 - G.H.C. Frische
05:50:48 - 05:51:08 - R.A.B. Claassen
05:51:08 - 05:52:38 - G.H.C. Frische