Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 16-12-2021 gewijzigd vast te stellen.

  00:01:46 - 00:01:57 - E.G.M. Roemer
  00:06:49 - 00:07:07 - M.Th. Bosch
  00:07:07 - 00:07:09 - E.G.M. Roemer
  00:07:09 - 00:07:38 - M.Th. Bosch
  00:07:38 - 00:08:10 - E.G.M. Roemer
  00:08:10 - 00:08:42 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  00:08:42 - 00:10:09 - C.W.J.M. Roefs
  00:10:09 - 00:11:46 - E.G.M. Roemer
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:11:46 - 00:16:13 - Inspreker
  00:16:13 - 00:18:17 - E.G.M. Roemer
 3. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 5-11-2021 en 12-11-2021 ongewijzigd vast te stellen.

 4. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 5. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

 6. Provinciale Staten van Limburg;
  gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 14-12-2021

  wordt gevraagd in te stemmen met
  Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid, sub g
  van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlagen
  ‘Knowledge Position Audit TNO’ en ‘Financiële prognose BMC’ bij de mededeling portefeuillehouder
  inzake uitvoering amendement 48 “Aanpassing subsidietermijn Brightlands Materials Center” met
  toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid, sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlagen ‘Knowledge Position Audit TNO’ en ‘Financiële prognose BMC’ bij de mededeling portefeuillehouder inzake uitvoering amendement 48 “Aanpassing subsidietermijn Brightlands Materials Center” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen

 7. In de Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijk Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2020 is opgenomen dat de bestuursleden van de Zuidelijke Rekenkamer door Provinciale Staten worden benoemd voor 6 jaar (artikel 79c, eerste lid, van de Provinciewet). De mogelijkheid bestaat om de bestuursleden eenmaal te herbenoemen voor een zelfde periode (artikel 5 Gemeenschappelijke Regeling Zuidelijke Rekenkamer).
  In de Controlecommissie van 3-12-2021 is het voorstel tot de herbenoeming van het bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer behandeld. Op 17-12-2021 zullen Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten over de herbenoeming van dhr. H.H. Sietsma. Indien beide Provinciale Staten positief besluiten over de herbenoeming, legt het bestuurslid de eed of belofte af in de vergadering van Provinciale Staten die als laatste een besluit neemt over de herbenoeming. Dit is in dit geval in Noord-Brabant.
  De Controlecommissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 16-12-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met:
  de herbenoeming van de heer drs. H.H. Sietsma als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar met ingang van 5 februari 2022

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  in te stemmen met de herbenoeming van de heer drs. H.H. Sietsma als bestuurslid van de Zuidelijke Rekenkamer voor een periode van 6 jaar met ingang van 5 februari 2022

  Zonder beraad aangenomen

 8. De Kennis As Limburg (2013) is een 10-jarig partnerschap van de kennisinstellingen in Limburg (UM, Zuyd, MUMC en Fontys) met de Provincie gericht op het gezamenlijk versterken van de kennisinfrastructuur in Brightlands en Limburg.
  Zuyd Hogeschool heeft in het kader van de Kennis As een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Limburg voor het project LIME 2.0. Het gaat om een tweede tranche subsidie voor het project van maximaal € 2.040.000 voor een periode van drie jaren, verdeeld in twee termijnen. De subsidietermijn loopt van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2024
  Het project LIME 2.0 is vormgegeven naar de doelstellingen van Kennis-As Limburg. Het doel is in 2024 een volwassen en nationaal bekend kennis- en innovatiecentrum op het gebied van meten in de zorg te realiseren. LIME 2.0 is als instituut gevestigd op de Brightlands Smart Service Campus in Heerlen waar netwerkevents, een demonstratielab en het Smart Health Innovation Center zorgen voor een actief samenwerkend netwerk van zorgpartijen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht zorgen voor deze basis van LIME. Daarmee versterkt LIME 2.0 de kenniscomponent in het innovatie-ecosysteem van de campus in Heerlen.
  Het project zal bijdragen aan de economische structuur door toename van de werkgelegenheid, samenwerking met het bedrijfsleven, valorisatie en het binnenhalen van tweede en derde geldstromen waardoor projecten worden uitgevoerd. De eerdere gedane investeringen in LIME 1.0 worden duurzaam gecontinueerd.
  Zowel Zuyd Hogeschool als de Universiteit Maastricht hebben hun commitment gegeven voor het project LIME 2.0 en zetten in op verduurzaming van LIME 2.0 als kennisinfrastructuur.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB 19-11-2022 en door de aanwezige fracties als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het verlenen van een financiële bijdrage van in totaal € 2.040.000,00 voor het project Limburg Meet 2.0 (LIME 2.0) en dit met een subsidiebeschikking in twee termijnen ter beschikking te stellen. Dekking van deze bijdrage voor € 1.020.000,00 uit de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en voor € 1.020.000,00 ten laste van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2020-2023 lijn Vitaal meedoen, Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, verdeeld over onderdeel laaggeletterdheid en digibetisme en Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, onderdeel Armoede.
  2. De financiële consequenties van dit voorstel na besluitvorming te effectueren in de eerstvolgende Afwijkingenrapportage.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. In te stemmen met het verlenen van een financiële bijdrage van € 2.040.000,00 voor het project Limburg Meet 2.0 (LIME 2.0) en dekking van deze bijdrage voor
   € 1.020.000,00 uit de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en voor € 1.020.000,00 ten laste van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2020-2023 lijn Vitaal meedoen, Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, onderdeel laaggeletterdheid en digibetisme en Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, onderdeel Armoede,
  2. De financiële consequenties van dit voorstel worden geëffectueerd in de eerst volgende Afwijkingenrapportage na een positief besluit van Provinciale Staten.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van de Provinciale Staten van Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van de Provinciale Staten van Limburg 2021 wordt ingetrokken.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  De gewijzigde Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van de Provinciale Staten van Limburg 2021 vast te stellen waarbij tegelijkertijd de Verordening van Provinciale Staten van de Provincie Limburg bevattende het reglement van orde van de Provinciale Staten van Limburg 2021 wordt ingetrokken.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. 00:20:24 - 00:21:14 - E.G.M. Roemer
 11. Het Provinciaal waterbeleid wordt 6 jaarlijks vastgelegd in een provinciaal waterplan. Onder de nieuwe omgevingswet gaat dit een Provinciaal Waterprogramma heten. Het voorliggende vast te stellen waterprogramma bevat het beleid voor de periode 2022-2027. Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 25-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Grondwaterontrekkingen
  Storting mogelijk vervuilde grond
  00:21:14 - 00:22:55 - M.Th. Bosch
  00:22:55 - 00:23:00 - E.G.M. Roemer
  00:23:10 - 00:26:18 - E.A. Schuuring
  00:26:18 - 00:26:22 - E.G.M. Roemer
  00:26:39 - 00:27:53 - J. Wolters Gregório
  00:27:53 - 00:27:59 - E.G.M. Roemer
  00:28:19 - 00:33:04 - N.J.H.M. Vincken
  00:33:04 - 00:33:09 - E.G.M. Roemer
  00:33:09 - 00:33:54 - J. van Wageningen
  00:33:54 - 00:34:59 - N.J.H.M. Vincken
  00:34:59 - 00:35:11 - E.G.M. Roemer
  00:35:20 - 00:40:13 - H.L.M. Nijskens
  00:40:13 - 00:40:22 - E.G.M. Roemer
  00:40:35 - 00:41:53 - J. van Wageningen
  00:41:53 - 00:42:37 - N.J.H.M. Vincken
  00:42:37 - 00:43:21 - J. van Wageningen
  00:43:21 - 00:43:26 - E.G.M. Roemer
  00:43:26 - 00:45:44 - J. van Wageningen
  00:45:44 - 00:46:02 - J.M.L. Geraats
  00:46:02 - 00:46:34 - J. van Wageningen
  00:46:34 - 00:46:40 - J.M.L. Geraats
  00:46:40 - 00:46:47 - J. van Wageningen
  00:48:29 - 00:48:37 - E.G.M. Roemer
  00:48:51 - 00:54:02 - J.M.L. Geraats
  00:54:02 - 00:54:25 - E.A. Schuuring
  00:54:25 - 00:54:43 - J.M.L. Geraats
  00:54:43 - 00:55:01 - E.A. Schuuring
  00:55:01 - 00:55:28 - J.M.L. Geraats
  00:57:56 - 00:58:09 - E.G.M. Roemer
  00:58:14 - 01:02:35 - T.G.M. Jetten
  01:02:35 - 01:03:34 - H.L.M. Nijskens
  01:03:34 - 01:04:06 - T.G.M. Jetten
  01:04:06 - 01:04:20 - J.M.L. Geraats
  01:04:20 - 01:04:28 - T.G.M. Jetten
  01:04:28 - 01:04:46 - J.M.L. Geraats
  01:04:46 - 01:05:56 - T.G.M. Jetten
  01:05:56 - 01:06:04 - E.G.M. Roemer
  01:06:24 - 01:12:22 - H.M.V. van der Linden
  01:12:22 - 01:12:27 - E.G.M. Roemer
  01:12:41 - 01:17:09 - P.J.M. Loomans
  01:17:09 - 01:17:43 - E.G.M. Roemer
  01:17:43 - 01:21:17 - R.J.H. Westhoff
  01:21:17 - 01:21:38 - E.G.M. Roemer
  01:21:48 - 01:25:53 - C.W.J.M. Roefs
  01:25:53 - 01:26:21 - J.M.L. Geraats
  01:26:21 - 01:26:49 - C.W.J.M. Roefs
  01:26:49 - 01:26:55 - J.M.L. Geraats
  01:26:55 - 01:27:45 - C.W.J.M. Roefs
  01:27:45 - 01:27:58 - P.J.M. Loomans
  01:27:58 - 01:28:18 - C.W.J.M. Roefs
  01:28:18 - 01:28:32 - P.J.M. Loomans
  01:28:32 - 01:33:56 - C.W.J.M. Roefs
  01:33:56 - 01:34:21 - E.A. Schuuring
  01:34:21 - 01:42:55 - C.W.J.M. Roefs
  01:42:55 - 01:43:45 - J. van Wageningen
  01:43:45 - 01:44:05 - C.W.J.M. Roefs
  01:44:05 - 01:44:08 - E.G.M. Roemer
  01:44:08 - 01:44:46 - C.W.J.M. Roefs
  01:44:46 - 01:45:04 - J. van Wageningen
  01:45:04 - 01:45:35 - C.W.J.M. Roefs
  01:45:35 - 01:45:38 - E.G.M. Roemer
  01:45:38 - 01:45:49 - C.W.J.M. Roefs
  01:45:49 - 01:46:04 - T.G.M. Jetten
  01:46:04 - 01:46:18 - E.G.M. Roemer
  01:46:18 - 01:49:07 - C.W.J.M. Roefs
  01:49:07 - 01:49:41 - H.L.M. Nijskens
  01:49:41 - 01:51:35 - C.W.J.M. Roefs
  01:51:35 - 01:51:44 - E.G.M. Roemer
  01:51:44 - 01:52:09 - P.J.M. Loomans
  01:52:09 - 01:52:51 - H.L.M. Nijskens
  01:52:51 - 01:53:21 - C.W.J.M. Roefs
  01:53:21 - 01:54:56 - E.G.M. Roemer
  01:58:39 - 02:00:42 - E.A. Schuuring
  02:00:42 - 02:00:45 - E.G.M. Roemer
  02:00:58 - 02:02:22 - J. Wolters Gregório
  02:02:37 - 02:04:10 - N.J.H.M. Vincken
  02:04:10 - 02:04:18 - E.G.M. Roemer
  02:04:18 - 02:06:43 - N.J.H.M. Vincken
  02:06:45 - 02:09:52 - H.L.M. Nijskens
  02:09:52 - 02:09:56 - E.G.M. Roemer
  02:10:07 - 02:11:57 - J. van Wageningen
  02:11:57 - 02:12:10 - E.G.M. Roemer
  02:12:19 - 02:13:33 - J.M.L. Geraats
  02:13:33 - 02:13:47 - J. van Wageningen
  02:13:47 - 02:14:03 - J.M.L. Geraats
  02:14:03 - 02:14:29 - J. van Wageningen
  02:14:29 - 02:15:01 - J.M.L. Geraats
  02:15:01 - 02:15:12 - J. van Wageningen
  02:15:12 - 02:15:35 - J.M.L. Geraats
  02:15:35 - 02:15:49 - J. van Wageningen
  02:16:04 - 02:16:15 - E.G.M. Roemer
  02:16:15 - 02:16:58 - E.A. Schuuring
  02:16:58 - 02:17:37 - J.M.L. Geraats
  02:17:37 - 02:18:04 - E.A. Schuuring
  02:18:04 - 02:18:43 - J.M.L. Geraats
  02:18:43 - 02:19:12 - R.J.H. Westhoff
  02:19:12 - 02:19:57 - J.M.L. Geraats
  02:19:57 - 02:20:03 - R.J.H. Westhoff
  02:20:03 - 02:22:03 - J.M.L. Geraats
  02:22:03 - 02:22:20 - J. van Wageningen
  02:22:20 - 02:22:22 - E.G.M. Roemer
  02:22:22 - 02:22:43 - J.M.L. Geraats
  02:22:43 - 02:22:44 - E.G.M. Roemer
  02:22:55 - 02:24:00 - T.G.M. Jetten
  02:24:00 - 02:24:09 - E.G.M. Roemer
  02:24:18 - 02:26:12 - H.M.V. van der Linden
  02:26:12 - 02:26:17 - E.G.M. Roemer
  02:26:25 - 02:28:21 - P.J.M. Loomans
  02:28:21 - 02:28:55 - E.G.M. Roemer
  02:45:59 - 02:47:09 - C.W.J.M. Roefs
  02:47:09 - 02:47:12 - J. Wolters Gregório
  02:47:52 - 02:48:14 - C.W.J.M. Roefs
  02:48:14 - 02:48:22 - E.G.M. Roemer
  02:48:22 - 02:48:29 - J. Wolters Gregório
  02:48:29 - 02:48:32 - C.W.J.M. Roefs
  02:48:32 - 02:48:42 - E.G.M. Roemer
  02:48:42 - 02:51:36 - C.W.J.M. Roefs
  02:51:36 - 02:51:51 - H.M.V. van der Linden
  02:51:51 - 02:52:13 - C.W.J.M. Roefs
  02:52:13 - 02:52:20 - E.G.M. Roemer
  02:52:20 - 02:52:23 - H.M.V. van der Linden
  02:52:23 - 02:52:56 - C.W.J.M. Roefs
  02:52:56 - 02:52:59 - H.M.V. van der Linden
  02:52:59 - 02:53:07 - E.G.M. Roemer
  02:53:07 - 02:55:09 - C.W.J.M. Roefs
  02:55:09 - 02:55:12 - T.G.M. Jetten
  02:55:12 - 02:55:17 - E.G.M. Roemer
  02:55:17 - 02:55:27 - J.M.L. Geraats
  02:55:27 - 02:55:30 - E.G.M. Roemer
  02:55:30 - 02:55:52 - J.M.L. Geraats
  02:55:52 - 02:56:25 - C.W.J.M. Roefs
  02:56:25 - 02:57:01 - J.M.L. Geraats
  02:57:01 - 02:57:31 - C.W.J.M. Roefs
  02:57:31 - 02:57:38 - E.G.M. Roemer
  02:57:38 - 02:57:46 - E.A. Schuuring
  02:57:46 - 02:58:36 - E.G.M. Roemer
 12. De komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt, dwingt de provincies om de wettelijke basis van hun omgevingsverordeningen te wijzigen conform de eisen van de nieuwe wet. De vernieuwde provinciale Omgevingsverordening moet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, niet eerder en niet later. Direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt van rechtswege de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014.
  De Omgevingsverordening Limburg (2021) is een beleidsneutrale en op de nieuwe Omgevingswet gebaseerde omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen die sinds 2014 zijn besloten en doorgevoerd. Naast de beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar de Omgevingsverordening Limburg (2021) zijn er vier nieuwe onderdelen aan de verordening toegevoegd.
  Twee van die vier onderdelen: wonen, zon-op-dak/zonneladder betreffen wijzigingen op grond van besluiten en moties van Provinciale Staten. De twee andere onderdelen: na-ijlende effecten steenkolenwinning en huisvestingsnormen
  internationale werknemers komen voort uit de maatschappelijke behoefte.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie zal besluiten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen;
  2. Gedeputeerde Staten op te dragen voor publicatie van de Omgevingsverordening Limburg (2021) zorg te dragen.

  Toezeggingen

  Titel
  Provinciale instrumenten in dossier Stille Wille
  Voorbereiding eerste aanpassing nieuwe Omgevingsverordening
  03:03:21 - 03:08:32 - J. van Wageningen
  03:08:50 - 03:13:45 - B.J.M.H. Megens
  03:13:45 - 03:14:22 - E.A. Schuuring
  03:14:22 - 03:14:42 - B.J.M.H. Megens
  03:14:42 - 03:14:52 - E.A. Schuuring
  03:14:52 - 03:15:13 - B.J.M.H. Megens
  03:15:29 - 03:16:32 - E.A. Schuuring
  03:16:32 - 03:16:36 - E.G.M. Roemer
  03:16:56 - 03:20:29 - J. Wolters Gregório
  03:20:31 - 03:23:57 - N.J.H.M. Vincken
  03:23:57 - 03:24:14 - E.G.M. Roemer
  03:24:16 - 03:25:59 - H.L.M. Nijskens
  03:25:59 - 03:26:36 - R.J.H. Westhoff
  03:26:36 - 03:27:03 - H.L.M. Nijskens
  03:27:03 - 03:27:10 - R.J.H. Westhoff
  03:27:10 - 03:28:59 - H.L.M. Nijskens
  03:28:59 - 03:29:05 - E.G.M. Roemer
  03:29:35 - 03:35:02 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:35:13 - 03:38:16 - O.D. Westen
  03:38:16 - 03:38:24 - E.G.M. Roemer
  03:38:38 - 03:43:46 - H.M.V. van der Linden
  03:43:46 - 03:44:29 - H.L.M. Nijskens
  03:44:29 - 03:45:07 - H.M.V. van der Linden
  03:45:07 - 03:45:13 - H.L.M. Nijskens
  03:45:13 - 03:45:28 - H.M.V. van der Linden
  03:45:28 - 03:45:54 - E.A. Schuuring
  03:45:54 - 03:46:13 - H.M.V. van der Linden
  03:46:13 - 03:46:36 - E.A. Schuuring
  03:46:36 - 03:46:46 - H.M.V. van der Linden
  03:47:03 - 03:52:00 - P.J.M. Loomans
  03:52:00 - 03:52:17 - E.G.M. Roemer
  03:52:24 - 03:56:05 - R.J.H. Westhoff
  03:56:05 - 03:56:44 - E.G.M. Roemer
  03:56:44 - 04:07:37 - C.W.J.M. Roefs
  04:07:37 - 04:08:41 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:08:41 - 04:09:40 - C.W.J.M. Roefs
  04:09:40 - 04:09:50 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:09:50 - 04:10:22 - C.W.J.M. Roefs
  04:10:22 - 04:10:26 - E.G.M. Roemer
  04:10:49 - 04:12:26 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  04:12:26 - 04:13:17 - H.L.M. Nijskens
  04:13:17 - 04:13:59 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  04:14:00 - 04:14:16 - E.G.M. Roemer
  04:14:23 - 04:15:30 - J. van Wageningen
  04:15:39 - 04:16:13 - B.J.M.H. Megens
  04:16:27 - 04:16:29 - E.G.M. Roemer
  04:16:42 - 04:18:04 - E.A. Schuuring
  04:18:20 - 04:20:08 - J. Wolters Gregório
  04:20:17 - 04:21:35 - N.J.H.M. Vincken
  04:21:40 - 04:22:48 - H.L.M. Nijskens
  04:23:09 - 04:24:17 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  04:24:32 - 04:26:12 - H.M.V. van der Linden
  04:26:27 - 04:28:10 - R.J.H. Westhoff
  04:28:10 - 04:28:16 - H.M.V. van der Linden
  04:28:16 - 04:28:34 - E.G.M. Roemer
  04:28:52 - 04:30:02 - C.W.J.M. Roefs
  04:30:02 - 04:30:48 - H.M.V. van der Linden
  04:30:48 - 04:32:39 - C.W.J.M. Roefs
  04:32:39 - 04:33:27 - H.M.V. van der Linden
  04:33:27 - 04:34:12 - C.W.J.M. Roefs
  04:34:12 - 04:34:59 - J. Wolters Gregório
  04:34:59 - 04:35:38 - C.W.J.M. Roefs
  04:35:38 - 04:36:16 - R.J.H. Westhoff
  04:36:16 - 04:36:43 - C.W.J.M. Roefs
  04:36:43 - 04:36:54 - R.J.H. Westhoff
  04:36:54 - 04:40:18 - C.W.J.M. Roefs
  04:40:18 - 04:40:38 - B.J.M.H. Megens
  04:40:38 - 04:41:02 - C.W.J.M. Roefs
  04:41:02 - 04:41:24 - B.J.M.H. Megens
  04:41:24 - 04:41:51 - C.W.J.M. Roefs
  04:41:51 - 04:42:05 - B.J.M.H. Megens
  04:42:05 - 04:42:20 - C.W.J.M. Roefs
  04:42:20 - 04:42:56 - E.A. Schuuring
  04:42:56 - 04:44:51 - C.W.J.M. Roefs
  04:45:53 - 04:46:30 - J. van Wageningen
  04:46:30 - 04:46:44 - C.W.J.M. Roefs
  04:46:44 - 04:46:46 - E.G.M. Roemer
  04:46:46 - 04:46:52 - J. van Wageningen
  04:46:52 - 04:46:53 - C.W.J.M. Roefs
  04:46:53 - 04:47:01 - E.G.M. Roemer
  04:47:01 - 04:47:18 - H.L.M. Nijskens
  04:47:18 - 04:47:58 - C.W.J.M. Roefs
  04:47:58 - 04:48:14 - E.G.M. Roemer
  04:48:14 - 04:48:38 - J. Wolters Gregório
  04:48:38 - 04:48:50 - C.W.J.M. Roefs
  04:48:50 - 04:49:46 - E.G.M. Roemer
  04:49:53 - 04:50:09 - R.J.H. Westhoff
  04:50:09 - 04:50:34 - E.G.M. Roemer