Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Eindejaarsbijstelling)

vrijdag 17 december 2021

09:30

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Remkes, J.W. (Johan)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 17-12-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 5-11-2021 en 12-11-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
...

De Kennis As Limburg (2013) is een 10-jarig partnerschap van de kennisinstellingen in Limburg (UM, Zuyd, MUMC en Fontys) met de Provincie gericht op het gezamenlijk versterken van de kennisinfrastructuur in Brightlands en Limburg.
Zuyd Hogeschool heeft in het kader van de Kennis As een subsidieverzoek ingediend bij de Provincie Limburg voor het project LIME 2.0. Het gaat om een tweede tranche subsidie voor het project van maximaal € 2.040.000 voor een periode van drie jaren, verdeeld in twee termijnen. De subsidietermijn loopt van 1 september 2021 t/m 31 augustus 2024
Het project LIME 2.0 is vormgegeven naar de doelstellingen van Kennis-As Limburg. Het doel is in 2024 een volwassen en nationaal bekend kennis- en innovatiecentrum op het gebied van meten in de zorg te realiseren. LIME 2.0 is als instituut gevestigd op de Brightlands Smart Service Campus in Heerlen waar netwerkevents, een demonstratielab en het Smart Health Innovation Center zorgen voor een actief samenwerkend netwerk van zorgpartijen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht zorgen voor deze basis van LIME. Daarmee versterkt LIME 2.0 de kenniscomponent in het innovatie-ecosysteem van de campus in Heerlen.
Het project zal bijdragen aan de economische structuur door toename van de werkgelegenheid, samenwerking met het bedrijfsleven, valorisatie en het binnenhalen van tweede en derde geldstromen waardoor projecten worden uitgevoerd. De eerdere gedane investeringen in LIME 1.0 worden duurzaam gecontinueerd.
Zowel Zuyd Hogeschool als de Universiteit Maastricht hebben hun commitment gegeven voor het project LIME 2.0 en zetten in op verduurzaming van LIME 2.0 als kennisinfrastructuur.

Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB 19-11-2022 en door de aanwezige fracties als hamerstuk doorgeleid naar PS.

Provinciale Staten wordt gevraagd::
1. In te stemmen met het verlenen van een financiële bijdrage van in totaal € 2.040.000,00 voor het project Limburg Meet 2.0 (LIME 2.0) en dit met een subsidiebeschikking in twee termijnen ter beschikking te stellen. Dekking van deze bijdrage voor € 1.020.000,00 uit de intensiveringsmiddelen Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt en voor € 1.020.000,00 ten laste van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2020-2023 lijn Vitaal meedoen, Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, verdeeld over onderdeel laaggeletterdheid en digibetisme en Gewijzigd Amendement 52 Nederlandse taal en Armoede, onderdeel Armoede.
2. De financiële consequenties van dit voorstel na besluitvorming te effectueren in de eerstvolgende Afwijkingenrapportage.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021 van de Programmabegroting 2021;
2. de 5e begrotingswijziging 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en het investeringsbesluit, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
3. de Legesverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 6 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021;
4. de Grondwaterheffingsverordening Provincie Limburg 2022, zoals opgenomen in bijlage 7 van de Financiële Eindejaarsbijstelling 2021.

PS dient financieel kader goed te keuren tbv uitvoeringsprogramma.

Bijlagen

Het Provinciaal waterbeleid wordt 6 jaarlijks vastgelegd in een provinciaal waterplan. Onder de nieuwe omgevingswet gaat dit een Provinciaal Waterprogramma heten. Het voorliggende vast te stellen waterprogramma bevat het beleid voor de periode 2022-2027. Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 25-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

Provinciale Staten wordt gevraagd:
het Provinciaal Waterprogramma 2022-2027 vast te stellen.

De komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 juli 2022 in werking treedt, dwingt de provincies om de wettelijke basis van hun omgevingsverordeningen te wijzigen conform de eisen van de nieuwe wet. De vernieuwde provinciale Omgevingsverordening moet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, niet eerder en niet later. Direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt van rechtswege de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014.
De Omgevingsverordening Limburg (2021) is een beleidsneutrale en op de nieuwe Omgevingswet gebaseerde omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014, inclusief alle aanvullingen en wijzigingen die sinds 2014 zijn besloten en doorgevoerd. Naast de beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 naar de Omgevingsverordening Limburg (2021) zijn er vier nieuwe onderdelen aan de verordening toegevoegd.
Twee van die vier onderdelen: wonen, zon-op-dak/zonneladder betreffen wijzigingen op grond van besluiten en moties van Provinciale Staten. De twee andere onderdelen: na-ijlende effecten steenkolenwinning en huisvestingsnormen
internationale werknemers komen voort uit de maatschappelijke behoefte.
Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie zal besluiten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. de Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen;
2. Gedeputeerde Staten op te dragen voor publicatie van de Omgevingsverordening Limburg (2021) zorg te dragen.

Voor de actualisatie is financiële afwikkeling noodzakelijk om SOME op te heffen, inclusief afspraken over de verstrekte lening van provincie, gemeente en ENCI. Verder moeten grondoverdrachten plaatsvinden en moeten de afspraken over samenwerking en afronding vastgelegd worden in een nieuwe overeenkomst.
Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 26-11-2021. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 17-12-2021.

Provinciale Staten wordt gevraagd:
Onder voorwaarde van instemming van alle partners inzake het Plan van Transformatie (gemeente Maastricht, ENCI, Natuurmonumenten, SPA en SOME) en met de ruimte om de afspraken op ondergeschikte punten nog te wijzigen door het College van Gedeputeerde Staten alvorens deze vast te leggen in relevante overeenkomst(en):
1. instemmen met de actualisatie Plan van Transformatie ENCI gebied 2021 (bijlage 1);
2. instemmen dat voor eventuele toekomstige wijzigingen van het Plan van Transformatie die passend zijn binnen de provinciale beleidskaders Gedeputeerde Staten gemachtigd zijn te besluiten met de toezegging dat uw Staten op de hoogte gesteld worden van wezenlijke wijzigingen.