Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18-6-2021 gewijzigd vast te stellen.

00:04:34 - 00:14:57 - J.W. Remkes
00:16:07 - 00:17:40 - G.H.C. Frische
00:17:40 - 00:22:26 - B.B.P.M. Smeets

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

03:20:50 - 03:22:36 - N.J.H.M. Vincken
03:22:36 - 03:23:44 - H.L.M. Nijskens
03:23:44 - 03:24:26 - P.S.M.L. Plusquin
03:24:26 - 03:27:04 - H.M.V. van der Linden
03:27:04 - 03:29:25 - Y.M. Claessens-Schepers
03:29:25 - 03:29:27 - B.J.M.H. Megens
03:29:51 - 03:30:48 - J.J.M. Kuntzelaers
03:30:48 - 03:32:24 - B.J.M.H. Megens
03:32:24 - 03:36:45 - J.J.M. Kuntzelaers
03:37:17 - 03:38:57 - R.J.H. Westhoff
03:38:57 - 03:43:03 - J.J.M. Kuntzelaers
03:43:03 - 03:48:01 - J.W. Remkes
03:48:14 - 03:52:25 - G.H.C. Frische

Behandelvoorstel:
Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 15-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

Resultaat stemming

Besluit

Provinciale Staten besluiten:
gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 15-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

Zonder beraad aangenomen.

00:22:26 - 00:22:31 - G.H.C. Frische
00:22:31 - 00:26:30 - J. van Wageningen
00:26:30 - 00:26:43 - G.H.C. Frische
00:28:24 - 00:30:03 - J.W. Remkes

Voor u ligt het Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2021. De 1e Afwijkingenrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus en betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2021. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

Over de 1e Afwijkingenrapportage heeft conform afspraak in de evaluatie van de P&C-cyclus een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. Het Statenvoorstel G-21-018 is zonder behandeling in een commissie voor de Statenvergadering van vandaag geagendeerd.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
2. de 3e begrotingswijziging 2021 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

Toezeggingen

Titel
Opcenten heffing
00:30:03 - 00:31:03 - B.B.P.M. Smeets
00:31:03 - 00:31:40 - J.W. Remkes

Provincie Limburg kent 2 RES-regio’s: RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML) en RES Zuid-Limburg (RES ZL). Beide regio’s leggen via de gemeentelijke en provinciale colleges hun RES 1.0 bod ter vaststelling voor aan de volksvertegenwoordiging: gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap.

Het Statenvoorstel is behandeld op 1-6-2021 in de Interim Statencommissie. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel al bespreekstuk door te leiden naar de vergadering van PS op 18-6-2021.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
• de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.3 TWh;
• de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.2 TWh.

Moties

Titel
Motie 2746 Gewijzigd Van der Linden cs inzake Gezondheid in de RES
Motie 2748 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Fonds Limburgse energiecoöperaties
Motie 2752 Loomans cs inzake Lokaal eigendom realiseren
Motie 2755 Gewijzigd Palmen cs inzake Op- en omslag in de RES

Toezeggingen

Titel
Regionale Energie Strategie
00:31:40 - 00:32:06 - G.H.C. Frische
00:33:57 - 00:40:26 - N.J.H.M. Vincken
00:40:26 - 00:40:31 - G.H.C. Frische
00:40:31 - 00:43:32 - M.T.P. Jenneskens
00:43:32 - 00:46:26 - L.H. Bastiaans
00:46:26 - 00:47:09 - O.D. Westen
00:47:09 - 00:49:28 - L.H. Bastiaans
00:49:28 - 00:49:51 - R.J.H. Westhoff
00:49:51 - 00:49:51 - L.H. Bastiaans
00:49:51 - 00:49:53 - R.J.H. Westhoff
00:49:53 - 00:53:07 - L.H. Bastiaans
00:53:07 - 00:54:12 - N.J.H.M. Vincken
00:54:12 - 00:55:12 - L.H. Bastiaans
00:55:12 - 00:58:40 - E.E.C. Palmen
00:58:40 - 00:59:39 - L.H. Bastiaans
00:59:39 - 01:01:48 - E.E.C. Palmen
01:01:48 - 01:02:24 - M.T.P. Jenneskens
01:02:24 - 01:02:28 - G.H.C. Frische
01:02:28 - 01:04:11 - E.E.C. Palmen
01:04:11 - 01:05:34 - R.J.H. Westhoff
01:05:34 - 01:07:10 - P.J.M. Loomans
01:07:10 - 01:07:44 - R.J.H. Westhoff
01:07:44 - 01:11:54 - P.J.M. Loomans
01:11:54 - 01:13:21 - N.J.H.M. Vincken
01:13:21 - 01:16:25 - P.J.M. Loomans
01:16:25 - 01:19:48 - O.D. Westen
01:19:48 - 01:23:06 - H.M.V. van der Linden
01:23:06 - 01:24:02 - M.T.P. Jenneskens
01:24:02 - 01:24:05 - P.J.M. Loomans
01:24:05 - 01:27:21 - H.M.V. van der Linden
01:27:21 - 01:32:30 - J. Wolters Gregório
01:32:30 - 01:35:13 - B.J.M.H. Megens
01:35:13 - 01:38:19 - A. Berghorst
01:38:19 - 01:39:33 - R.J.H. Westhoff
01:39:33 - 01:40:19 - L.H. Bastiaans
01:40:19 - 01:44:19 - R.J.H. Westhoff
01:44:19 - 01:45:05 - P.J.M. Loomans
01:45:05 - 01:47:47 - R.J.H. Westhoff
02:02:04 - 02:04:45 - J.W. Remkes
02:04:45 - 02:07:33 - B.J.M.H. Megens
02:07:33 - 02:08:33 - N.J.H.M. Vincken
02:08:33 - 02:15:40 - J.W. Remkes
02:15:40 - 02:16:09 - L.H. Bastiaans
02:16:09 - 02:25:32 - J.W. Remkes
02:25:32 - 02:26:23 - A. Berghorst
02:26:23 - 02:28:12 - B.J.M.H. Megens
02:28:12 - 02:28:23 - J.W. Remkes
02:28:23 - 02:28:27 - G.H.C. Frische
02:28:27 - 02:29:33 - M.T.P. Jenneskens
02:29:33 - 02:31:03 - L.H. Bastiaans
02:31:03 - 02:32:43 - M.T.P. Jenneskens
02:32:43 - 02:35:36 - L.H. Bastiaans
02:35:36 - 02:39:43 - E.E.C. Palmen
02:39:43 - 02:41:55 - P.J.M. Loomans
02:41:55 - 02:43:51 - L.H. Bastiaans
02:43:51 - 02:44:47 - M.T.P. Jenneskens
02:44:47 - 02:45:46 - A. Berghorst
02:45:46 - 02:50:02 - P.J.M. Loomans
02:50:02 - 02:51:27 - O.D. Westen
02:51:27 - 02:53:38 - H.M.V. van der Linden
02:53:38 - 02:54:35 - J. Wolters Gregório
02:54:35 - 02:55:31 - B.J.M.H. Megens
02:55:31 - 02:56:17 - R.J.H. Westhoff
02:56:17 - 02:56:30 - J.W. Remkes
02:56:30 - 02:56:35 - B.J.M.H. Megens
02:56:35 - 02:58:00 - R.J.H. Westhoff
02:58:00 - 03:02:33 - J.W. Remkes
03:02:33 - 03:04:39 - P.J.M. Loomans
03:04:39 - 03:05:03 - E.E.C. Palmen
03:05:03 - 03:06:31 - L.H. Bastiaans
03:06:31 - 03:09:28 - J.W. Remkes
03:09:28 - 03:09:54 - R.J.H. Westhoff
03:09:54 - 03:11:41 - J.W. Remkes
03:11:41 - 03:11:47 - M.Th. Bosch
03:11:47 - 03:20:50 - G.H.C. Frische

Op grond van een aantal arresten van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) bij het vaststellen van een wettelijke regeling voor windturbines wordt verzocht om het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ en de omgevingsvergunning d.d. 28-9-2018 (kenmerk 2018/65754) voor de inrichting Windpark Greenport Venlo, in te trekken. Bijgevoegd treft u het voorstel van GS aan om dit verzoek af te wijzen.

Het Statenvoorstel is besproken in de Interim Statencommissie van 15-6-2021. De commissie heeft besloten het door te leiden naar PS als bespreekstuk.

Voorgesteld besluit
Provinciale Staten wordt gevraagd:
1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ af te wijzen;
2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

Moties

Titel
Motie 2747 Van der Linden inzake Stip op de horizon voor uitgesloten woningen van het glasvezelnetwerk
03:52:25 - 03:53:24 - P.S.M.L. Plusquin
03:53:24 - 03:54:18 - J.W. Remkes
03:54:18 - 03:54:29 - P.S.M.L. Plusquin
03:54:29 - 03:55:40 - J.W. Remkes
03:55:40 - 03:56:00 - P.S.M.L. Plusquin
03:56:00 - 04:00:25 - J.W. Remkes
04:00:25 - 04:00:51 - H.L.M. Nijskens
04:00:51 - 04:02:34 - J.W. Remkes
04:02:34 - 04:03:22 - G.H.C. Frische
04:03:22 - 04:03:36 - P.S.M.L. Plusquin
04:03:36 - 04:06:32 - G.H.C. Frische