Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18-6-2021 gewijzigd vast te stellen.

  00:04:38 - 00:15:00 - J.W. Remkes
  00:16:11 - 00:17:44 - G.H.C. Frische
  00:17:44 - 00:22:30 - B.B.P.M. Smeets
 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  03:20:54 - 03:22:40 - N.J.H.M. Vincken
  03:22:40 - 03:23:48 - H.L.M. Nijskens
  03:23:48 - 03:24:30 - P.S.M.L. Plusquin
  03:24:30 - 03:27:07 - H.M.V. van der Linden
  03:27:07 - 03:29:29 - Y.M. Claessens-Schepers
  03:29:29 - 03:29:31 - B.J.M.H. Megens
  03:29:55 - 03:30:52 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:30:52 - 03:32:28 - B.J.M.H. Megens
  03:32:28 - 03:36:49 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:37:21 - 03:39:01 - R.J.H. Westhoff
  03:39:01 - 03:43:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:43:07 - 03:48:04 - J.W. Remkes
  03:48:18 - 03:52:29 - G.H.C. Frische
 3. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 4. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 5. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 15-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de Interim Statencommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (concept)notulen en audio-opname van het besloten deel van de vergadering van de Interim Statencommissie van 15-6-2021, conform artikel 25, 3e lid Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 6. 00:22:30 - 00:22:34 - G.H.C. Frische
  00:22:34 - 00:26:34 - J. van Wageningen
  00:26:34 - 00:26:47 - G.H.C. Frische
  00:28:27 - 00:30:07 - J.W. Remkes
 7. Voor u ligt het Statenvoorstel 1e Afwijkingenrapportage 2021. De 1e Afwijkingenrapportage 2021 maakt onderdeel uit van de provinciale planning- en controlcyclus en betreft een voorstel tot wijziging van de Programmabegroting 2021. De bevoegdheid van Provinciale Staten tot het vaststellen van de Programmabegroting is vastgelegd in artikel 195 van de Provinciewet. Artikel 196 bepaalt dat besluiten tot wijzigingen van de begroting uiterlijk tot het eind van het betreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen.

  Over de 1e Afwijkingenrapportage heeft conform afspraak in de evaluatie van de P&C-cyclus een schriftelijke vragenronde plaatsgevonden. Het Statenvoorstel G-21-018 is zonder behandeling in een commissie voor de Statenvergadering van vandaag geagendeerd.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2021 van de Programmabegroting 2021;
  2. de 3e begrotingswijziging 2021 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de 1e Afwijkingenrapportage 2021, vaststellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Opcenten heffing
  00:30:07 - 00:31:07 - B.B.P.M. Smeets
  00:31:07 - 00:31:44 - J.W. Remkes
 8. Provincie Limburg kent 2 RES-regio’s: RES Noord- en Midden-Limburg (RES NML) en RES Zuid-Limburg (RES ZL). Beide regio’s leggen via de gemeentelijke en provinciale colleges hun RES 1.0 bod ter vaststelling voor aan de volksvertegenwoordiging: gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het Waterschap.

  Het Statenvoorstel is behandeld op 1-6-2021 in de Interim Statencommissie. De commissie heeft besloten het Statenvoorstel al bespreekstuk door te leiden naar de vergadering van PS op 18-6-2021.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  • de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.3 TWh;
  • de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 en de daarin geformuleerde regionale ambities vaststellen, zoals het bod van 1.2 TWh.

  Moties

  Titel
  Motie 2746 Gewijzigd Van der Linden cs inzake Gezondheid in de RES
  Motie 2748 Gewijzigd Jenneskens cs inzake Fonds Limburgse energiecoöperaties
  Motie 2752 Loomans cs inzake Lokaal eigendom realiseren
  Motie 2755 Gewijzigd Palmen cs inzake Op- en omslag in de RES

  Toezeggingen

  Titel
  Regionale Energie Strategie
  00:31:44 - 00:32:10 - G.H.C. Frische
  00:34:01 - 00:40:30 - N.J.H.M. Vincken
  00:40:30 - 00:40:35 - G.H.C. Frische
  00:40:35 - 00:43:36 - M.T.P. Jenneskens
  00:43:36 - 00:46:30 - L.H. Bastiaans
  00:46:30 - 00:47:12 - O.D. Westen
  00:47:12 - 00:49:32 - L.H. Bastiaans
  00:49:32 - 00:49:54 - R.J.H. Westhoff
  00:49:54 - 00:49:55 - L.H. Bastiaans
  00:49:55 - 00:49:57 - R.J.H. Westhoff
  00:49:57 - 00:53:11 - L.H. Bastiaans
  00:53:11 - 00:54:15 - N.J.H.M. Vincken
  00:54:15 - 00:55:16 - L.H. Bastiaans
  00:55:16 - 00:58:44 - E.E.C. Palmen
  00:58:44 - 00:59:43 - L.H. Bastiaans
  00:59:43 - 01:01:52 - E.E.C. Palmen
  01:01:52 - 01:02:28 - M.T.P. Jenneskens
  01:02:28 - 01:02:32 - G.H.C. Frische
  01:02:32 - 01:04:15 - E.E.C. Palmen
  01:04:15 - 01:05:38 - R.J.H. Westhoff
  01:05:38 - 01:07:14 - P.J.M. Loomans
  01:07:14 - 01:07:48 - R.J.H. Westhoff
  01:07:48 - 01:11:58 - P.J.M. Loomans
  01:11:58 - 01:13:25 - N.J.H.M. Vincken
  01:13:25 - 01:16:29 - P.J.M. Loomans
  01:16:29 - 01:19:51 - O.D. Westen
  01:19:51 - 01:23:10 - H.M.V. van der Linden
  01:23:10 - 01:24:06 - M.T.P. Jenneskens
  01:24:06 - 01:24:09 - P.J.M. Loomans
  01:24:09 - 01:27:24 - H.M.V. van der Linden
  01:27:24 - 01:32:34 - J. Wolters Gregório
  01:32:34 - 01:35:17 - B.J.M.H. Megens
  01:35:17 - 01:38:23 - A. Berghorst
  01:38:23 - 01:39:37 - R.J.H. Westhoff
  01:39:37 - 01:40:22 - L.H. Bastiaans
  01:40:22 - 01:44:22 - R.J.H. Westhoff
  01:44:22 - 01:45:08 - P.J.M. Loomans
  01:45:08 - 01:47:51 - R.J.H. Westhoff
  02:02:08 - 02:04:49 - J.W. Remkes
  02:04:49 - 02:07:37 - B.J.M.H. Megens
  02:07:37 - 02:08:37 - N.J.H.M. Vincken
  02:08:37 - 02:15:44 - J.W. Remkes
  02:15:44 - 02:16:12 - L.H. Bastiaans
  02:16:12 - 02:25:36 - J.W. Remkes
  02:25:36 - 02:26:27 - A. Berghorst
  02:26:27 - 02:28:16 - B.J.M.H. Megens
  02:28:16 - 02:28:27 - J.W. Remkes
  02:28:27 - 02:28:31 - G.H.C. Frische
  02:28:31 - 02:29:37 - M.T.P. Jenneskens
  02:29:37 - 02:31:07 - L.H. Bastiaans
  02:31:07 - 02:32:47 - M.T.P. Jenneskens
  02:32:47 - 02:35:40 - L.H. Bastiaans
  02:35:40 - 02:39:47 - E.E.C. Palmen
  02:39:47 - 02:41:59 - P.J.M. Loomans
  02:41:59 - 02:43:55 - L.H. Bastiaans
  02:43:55 - 02:44:51 - M.T.P. Jenneskens
  02:44:51 - 02:45:50 - A. Berghorst
  02:45:50 - 02:50:06 - P.J.M. Loomans
  02:50:06 - 02:51:31 - O.D. Westen
  02:51:31 - 02:53:42 - H.M.V. van der Linden
  02:53:42 - 02:54:39 - J. Wolters Gregório
  02:54:39 - 02:55:35 - B.J.M.H. Megens
  02:55:35 - 02:56:21 - R.J.H. Westhoff
  02:56:21 - 02:56:34 - J.W. Remkes
  02:56:34 - 02:56:39 - B.J.M.H. Megens
  02:56:39 - 02:58:04 - R.J.H. Westhoff
  02:58:04 - 03:02:37 - J.W. Remkes
  03:02:37 - 03:04:43 - P.J.M. Loomans
  03:04:43 - 03:05:07 - E.E.C. Palmen
  03:05:07 - 03:06:34 - L.H. Bastiaans
  03:06:34 - 03:09:32 - J.W. Remkes
  03:09:32 - 03:09:58 - R.J.H. Westhoff
  03:09:58 - 03:11:45 - J.W. Remkes
  03:11:45 - 03:11:51 - M.Th. Bosch
  03:11:51 - 03:20:54 - G.H.C. Frische
 9. Op grond van een aantal arresten van het Europees Hof van Justitie over de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport (planMER) bij het vaststellen van een wettelijke regeling voor windturbines wordt verzocht om het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ en de omgevingsvergunning d.d. 28-9-2018 (kenmerk 2018/65754) voor de inrichting Windpark Greenport Venlo, in te trekken. Bijgevoegd treft u het voorstel van GS aan om dit verzoek af te wijzen.

  Het Statenvoorstel is besproken in de Interim Statencommissie van 15-6-2021. De commissie heeft besloten het door te leiden naar PS als bespreekstuk.

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. het verzoek tot intrekking van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Windpark Greenport Venlo’ af te wijzen;
  2. Goorts + Coppens Advocaten, Windpark Greenport Venlo B.V., de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas van dit besluit in kennis stellen, conform bijgevoegde brieven.

 10. Moties

  Titel
  Motie 2747 Van der Linden inzake Stip op de horizon voor uitgesloten woningen van het glasvezelnetwerk
  03:52:29 - 03:53:28 - P.S.M.L. Plusquin
  03:53:28 - 03:54:22 - J.W. Remkes
  03:54:22 - 03:54:33 - P.S.M.L. Plusquin
  03:54:33 - 03:55:44 - J.W. Remkes
  03:55:44 - 03:56:04 - P.S.M.L. Plusquin
  03:56:04 - 04:00:29 - J.W. Remkes
  04:00:29 - 04:00:54 - H.L.M. Nijskens
  04:00:54 - 04:02:38 - J.W. Remkes
  04:02:38 - 04:03:26 - G.H.C. Frische
  04:03:26 - 04:03:40 - P.S.M.L. Plusquin
  04:03:40 - 04:06:36 - G.H.C. Frische