Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2827 Mertens cs. inzake Stikstofreductie integraal.docx

ID

2827

Nr

2827

Titel

Motie 2827 Mertens cs. inzake Stikstofreductie integraal.docx

Hoofdindieners
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
Medeindiener(s)
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
  • (PvdA) Schuuring, E.A.
  • (SP) Claessens-Schepers, Y.M.
Dictum

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Om – in lijn met de aanbevelingen uit het rapport van Tauw – in de Omgevingsverordening bepalingen uit te werken op grond waarvan nieuwe vergunningen voor de sector industrie enkel kunnen worden verleend indien de aanvrager voldoet aan emissie-eisen die zo dicht mogelijk aan de onderkant van de BBT-bandbreedte liggen.
  • Te inventariseren bij welke bedrijven vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de vergunningen aan actualisatie toe zijn.
  • Op basis van een maatwerkonderzoek, ook voor deze bedrijven bepalingen op te nemen in de Omgevingsverordening op grond waarvan de vergunning bij actualisatie aan de onderkant van de BBT emissie-eisen dient te voldoen.
  • Conform de andere aanbevelingen maatregelen te nemen om toezicht en handhaving op dit terrein te versterken.
Deadline
Status

Verworpen

Stemuitslag

Voor: 50PLUS, D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren

Tegen: Fractie Palmen, LOKAAL-LIMBURG, VVD, CDA, Forum voor Democratie, PVV, SVL

Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (2.2. G-21-048 Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering)
vrijdag 18 februari 18:30 tot 0:00
Videoconference
Datum

18-2-2022

Gremium

Ruimte, Landbouw en Natuur

Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Datum afgedaan

18-2-2022

Afgedaan
Afgedaan
Bijlage(n)
Stemmen