Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie 2827 Mertens cs. inzake Stikstofreductie integraal.docx

ID
2827
Nr.
2827
Titel
Motie 2827 Mertens cs. inzake Stikstofreductie integraal.docx
Hoofdindieners
  • (GroenLinks) Mertens, K.G.M.
Medeindiener(s)
  • (PvdA) Schuuring, E.A.
  • (SP) Claessens-Schepers, Y.M.
  • (Partij voor de Dieren) Plusquin, P.S.M.L.
Dictum
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op: - Om – in lijn met de aanbevelingen uit het rapport van Tauw – in de Omgevingsverordening bepalingen uit te werken op grond waarvan nieuwe vergunningen voor de sector industrie enkel kunnen worden verleend indien de aanvrager voldoet aan emissie-eisen die zo dicht mogelijk aan de onderkant van de BBT-bandbreedte liggen. - Te inventariseren bij welke bedrijven vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet de vergunningen aan actualisatie toe zijn. - Op basis van een maatwerkonderzoek, ook voor deze bedrijven bepalingen op te nemen in de Omgevingsverordening op grond waarvan de vergunning bij actualisatie aan de onderkant van de BBT emissie-eisen dient te voldoen. - Conform de andere aanbevelingen maatregelen te nemen om toezicht en handhaving op dit terrein te versterken.
Deadline
Status
Verworpen
Stemuitslag
Voor: 50PLUS, D66, PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren Tegen: Fractie Palmen, LOKAAL-LIMBURG, VVD, CDA, Forum voor Democratie, PVV, SVL
Agendapunt
(PS) Provinciale Staten 2022 (2.2. G-21-048 Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering)
vrijdag 18 februari 18:30 tot 0:00
Videoconference
Datum
18-2-2022
Gremium
Ruimte, Landbouw en Natuur
Verantwoordelijke
Cluster
Medewerker
Stand van zaken GS
Afdoeningsvoorstel GS
Afdoeningsvoorstel voorzitter
Toelichting
Afgedaan
Afgedaan
Datum afgedaan
18-2-2022
Bijlage(n)
Stemmen
voor 40%
tegen 60%
voor
50PLUS (1), D66 (Statenleden) (3), GroenLinks (Statenleden) (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)
tegen
CDA (Statenleden) (8), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (1), PVV (Statenleden) (6), SVL (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (4)