Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Meekijken met de Digitale Stemvergadering -

vrijdag 18 februari 2022

18:30

Locatie
Videoconference
Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering via Webex .

De vergadering kan live bekeken worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCrGxZf66EdiA0h8aWbr7hbA/live

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18 februari 2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. In 2017 hebben Provincie Limburg (PL), Gemeente Maastricht (GM) en Universiteit Maastricht (UM), hun krachten gebundeld in een partnerschap en de ambitie uitgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan de verdere positionering van de Limburgse hoofdstad Maastricht als werkplaats voor visieontwikkeling rond Europese en Euregionale thema’s via de invulling van een gezamenlijk opgesteld programmaplan. De UM, als penvoerder binnen het partnerschap “Maastricht Working on Europe” (MWoE), heeft een aanvraag ingediend voor een provinciale subsidie voor fase 3 (1 april 2022 – 31 juli 2024) van het gelijknamig programma met een bedrag ad € 2.550.00,-.
  Deze aanvraag voor fase 3 wordt ingediend na de succesvolle afronding van fase 1 (1 jan 2018 – 30 april 2020) en met de naderende afronding van fase 2 (1 mei 2020 – 31 maart 2022).
  Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het eind 2018 ondertekende bestuursakkoord, waarmee de partners zich langdurig committeren aan een sterkere Europese profilering middels de uitvoering van het MWoE programma.
  Provincie Limburg heeft dit meerjarig commitment opgenomen in het provinciale collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ 2019-2023, “Internationaal, Europa en grensoverschrijdend”. Hierin staat dat de provinciale bijdrage aan het programma MWoE gecontinueerd wordt. In de provinciale begroting 2019 is opgenomen dat dit op zijn minst 10 jaar is. Voor fase 3 dient UM voor dit moment alleen een subsidieaanvraag in bij de Provincie. GM heeft in verband met haar financiële positie aangegeven voorlopig alleen nog in-kind een tegenprestatie te kunnen leveren. In het verlengde van de voorafgaande fases, waarin de profileringsaanpak succesvol en kansrijk is gebleken, willen PL en de UM het MWoE-programma als een strategisch vehikel breder inzetten voor de gezamenlijke positionering van Limburg en haar Europese universiteit op landelijk en op Europees niveau – een ambitie die beide partners delen. Als extra accent in deze fase wordt ingezet op gezamenlijke kennisontwikkeling, om de slagkracht te vergroten voor de aanpak van relevante Limburgse ontwikkelingen en transities, in aansluiting op Europese vraagstukken.
  Voorliggende nota beoogt een besluit over de financiering van fase 3 van het MWoE-programma.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB 21-1-2022 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024.
  Dekking van deze bijdrage vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024.
  Dekking van deze bijdrage vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.

  Besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024.
  Dekking van deze bijdrage vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.

  Aangenomen.

  Voor: 50PLUS, D66, PvdA, VVD, CDA, GroenLInks, Partij voor de Dieren.
  Tegen: Fractie Palmen, SP, Forum voor Democratie, PVV en SVL

  Met stemverklaring tegen: SP

  Amendementen

  Titel
  Amendement 128 Depondt cs. inzake Faseren besluitvorming Maastricht Working on Europe.docx

  Moties

  Titel
  Motie 2823 Driessen inzake Kinderen onthouden van politieke beïnvloeding
 3. Bijgevoegd treft u ter vaststelling aan het Statenvoorstel Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
  Natuurverbetering. Het thans voorliggende plan is op een enkel onderdeel gewijzigd ten opzichte van het
  plan welk u sonderend besproken heeft tijdens de commissie Ruimte Landbouw en Natuur d.d. 25
  november 2021. Naar aanleiding van de inspreker en opmerkingen van de commissieleden is namelijk
  het leidende principe 6 in het plan uitgebreid.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 28-1-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 18-2-2022.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd treft u ter vaststelling aan het Statenvoorstel Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
  Natuurverbetering. Het thans voorliggende plan is op een enkel onderdeel gewijzigd ten opzichte van het
  plan welk u sonderend besproken heeft tijdens de commissie Ruimte Landbouw en Natuur d.d. 25
  november 2021. Naar aanleiding van de inspreker en opmerkingen van de commissieleden is namelijk
  het leidende principe 6 in het plan uitgebreid.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 28-1-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 18-2-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De “Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering” vast te stellen.

  Besluit

  Provinciale Staten van Limburg;
  gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Limburg van 21 december 2021
  besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 131 Gewijzigd Geraats cs. inzake Onteigening in relatie tot Stikstof

  Besluiten:
  Het dictum van het besluit te wijzigen in:
  De “Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering” vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:

  • Op pagina 7 van De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbertering, Samenvatting, de zin ‘Omdat het doelbereik … dwingend gaat handelen;’ te vervangen door ‘Dwingend handelen, waaronder onteigening door de Provincie wordt uitgesloten.’
  • Op pagina 17 van De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, de zin ‘Gelet op het … te gaan handelen.’ te vervangen door ‘Ondanks het wettelijke verplichte doelbereik wordt dwingend handelen, waaronder onteigening uitgesloten.’
  • Op pagina 18 en 19 van De Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1.1, de zinnen ‘Hoewel het op … de nationale wetgeving.’ te schrappen.

  Aangenomen

  Voor: 50PLUS, D66, Fractie Palmen, LOKAAL-LIMBURG, PvdA, SP, CDA, Groen Links, Partij voor de Dieren en SVL.

  Tegen: VVD, Forum voor Democratie en PVV

  Met stemverklaring tegen: VVD

  Amendementen

  Titel
  Amendement 129 Palmen cs. inzake De pijn verdelen Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Amendement 130 Gewijzigd Palmen cs. inzake Productie Groen Gas als bronmaatregel Statenvoorstel Stikstofreductie en Natuurverbetering
  Amendement 131 Gewijzigd Geraats cs. inzake Onteigening in relatie tot Stikstof

  Moties

  Titel
  Motie 2824 Vincken cs. inzake Transparante online databank stikstofdepositie
  Motie 2825 Gewijzigd Jenneskens cs. inzake VTH voor stikstof - actualisatie vergunningen en inzet op toezicht en handhaving
  Motie 2826 Geraats cs. inzake Doeltreffende pilots
  Motie 2827 Mertens cs. inzake Stikstofreductie integraal.docx
  Motie 2828 2e Gewijzigd Plusquin cs. inzake Externe saldering opschorten
 4. Moties

  Titel
  Motie 2818 Voncken inzake bezien ENCI-gebied
  Motie 2829 Vincken inzake afstandsnormen voor windmolens op land
  Motie 2830 Van Wageningen inzake Leg ook MAA optie kleine luchthaven ter besluitvorming voor
  Motie 2831 Bastiaans inzake kappen nu
  Motie 2832 Berghorst cs. inzake Eerlijke tarieven warmtenetten
  Motie 2833 Plusquin inzake Prioriteit geven aan uitvoering en handhaving van de Wet natuurbescherming
  Motie 2834 Gewijzigd Mertens - Loomans cs inzake Geen opslag kernafval in Limburg
  Motie 2835 Mertens cs. inzake Extra impuls gemeentelijke Lokale Energiebedrijven