Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 8 april 2022 gewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er hebben zich twee insprekers gemeld.

 3. N.v.t.

 4. N.v.t.

 5. Provinciale Staten wordt gevraag de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c en tweede lid, aanhef en
  sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de
  informatie die de Raad van Commissarissen van Maastricht Aachen Airport BV heeft verstrekt over de
  stand van zaken van de verkenning van samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport BV en de Royal
  Schiphol Group, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en sub c en tweede lid, aanhef en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de informatie die de Raad van Commissarissen van Maastricht Aachen Airport BV heeft verstrekt over de stand van zaken van de verkenning van samenwerking tussen Maastricht Aachen Airport BV en de Royal Schiphol Group, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Aangenomen.

  Voor: VVD, CDA, Forum voor Democratie, PVV, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en SVL

  Tegen: Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks en 50PLUS

  Met stemverklaring tegen: Partij voor de Dieren, SP, GroenLInks en 50PLUS

 8. Provinciale Staten hebben op 25-09-2020 besloten om het LEF in procedurele zin te behandelen als ware het een Groot Project zoals bedoeld in de RGP2018. De basisrapportage LEF is (samen met de analyse van de Griffie en de reflectie van de ZRK) besproken in de commissie FEB op 10-09-2021 en een herziene basisrapportage is besproken in de commissie FEB op 19-11-2021. De commissie heeft daarbij aangegeven dat een Statenvoorstel kan worden opgesteld, waarin aan PS wordt voorgesteld om de herziene basisrapportage van GS vast te stellen en de rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages vast te leggen op 2 maal per jaar.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 11-3-2022 waarbij is toegezegd dat er een 2e Herziene Basisrapportage LEF volgt waarin de risico's op een meer prominente plek in de basisrapportage worden beschreven.
  Het Statenvoorstel is als hamerstuk doorgeleid naar PS.

  Voorstel aan Provinciale Staten:
  . de 2e herziene basisrapportage ‘Limburgs Energiefonds (LEF)‘, vast te stellen;
  . de rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages vast te leggen op 2 maal per jaar.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de 2e herziene basisrapportage ‘Limburgs Energiefonds (LEF)‘, vast te stellen en de rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages vast te stellen op 2 maal per jaar.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Het Presidium van 25 maart 2022 heeft besloten dit Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Statenvergadering van 08-04-2022.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  De volgende bezwaarschriften:
  - het bezwaarschrift van Stichting Duurzaam Neer en Omstreken zoals ingediend door mevrouw
  M.S. Kortenhorst, gedateerd 11 november 2021 en aangevuld op 19 december 2021
  - het bezwaarschrift van de heer P. Vennekens, gedateerd 10 november 2021, aangevuld op 19
  december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer J.A.J. Warmerdam, gedateerd 11 november 2021, aangevuld op
  20 december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer T. Stemkens en de heer A. Wagemans, gedateerd 10 november
  2021, aangevuld 16 december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer A. Permentier, gedateerd 27 november 2021, aangevuld op 17
  december 2021.

  Conform advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, kennelijk niet ontvankelijk
  te verklaren.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  De volgende bezwaarschriften:
  - het bezwaarschrift van Stichting Duurzaam Neer en Omstreken zoals ingediend door mevrouw
  M.S. Kortenhorst, gedateerd 11 november 2021 en aangevuld op 19 december 2021
  - het bezwaarschrift van de heer P. Vennekens, gedateerd 10 november 2021, aangevuld op 19
  december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer J.A.J. Warmerdam, gedateerd 11 november 2021, aangevuld op
  20 december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer T. Stemkens en de heer A. Wagemans, gedateerd 10 november
  2021, aangevuld 16 december 2021,
  - het bezwaarschrift van de heer A. Permentier, gedateerd 27 november 2021, aangevuld op 17
  december 2021.

  Conform advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. De Referendumcommissie is belast met de uitvoering van het besluit tot het houden van het
  referendum. De Referendumcommissie regelt coördinatie en kan andere bestuursorganen,
  instanties of personen inschakelen. De werkwijze van de Referendumcommissie is nader  uitgewerkt in een separaat Reglement van Orde conform artikel 10, lid 6 van de
  Referendumverordening Provincie Limburg 2020.
  In de Referendumcommissie is het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie
  Limburg 2021 besproken. De commissie adviseert dit reglement te actualiseren.

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  Het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2022 vast te stellen waarbij
  tegelijkertijd het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2021 wordt
  ingetrokken.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2022 vast te stellen waarbij tegelijkertijd het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2021 wordt ingetrokken.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Het bezwaarschrift van Stichting Argus Buurtplatform Statenkwartier, zoals ingediend door Stichting Argus buurtplatform Statenkwartier, gedateerd, 26 januari, conform het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften Provincie Limburg, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

  Zonder beraad aangenomen.

 12. Watersley Development B.V. heeft een aanvraag ingediend bij zowel de Provincie als bij stichting Nationaal Restauratiefonds (NRF) voor de restauratie, herbestemming en verduurzaming van het monumentaal kloostergebouw voormalig Huis Watersley en overige opstallen op het Watersley Sports & Talentpark (hierna: Watersley) te Sittard. De totale investeringsbegroting heeft een omvang van € 16,5 mln. Als onderdeel hiervan wordt aan de Provincie een geldlening gevraagd van maximaal € 5 mln. Deze financieringsaanvraag wordt primair beoordeeld vanuit het strategisch investeringskader Sturing in Samenwerking 3.0 (SiS 3.0) en het Beleidskader Sport Provincie Limburg 2020-2023 ‘Limburg, Sport!’. In een parallel traject heeft Rabobank meegedeeld mogelijk de gevraagde € 5 mln. gezamenlijk en onder gelijke voorwaarden met de Provincie te willen financieren, waarmee de financiële vraag aan de Provincie mogelijk wordt gereduceerd tot € 2,5 mln. De besluitvorming bij Rabobank vindt parallel aan de provinciale besluitvorming plaats. De revitalisatie van het Watersley terrein en de ontwikkeling tot een Sports & Talentpark, waar de gevraagde provinciale geldlening onderdeel van uitmaakt, sluiten aan bij het provinciaal sportbeleid. De missie van Watersley draagt als sportieve voorziening tevens bij aan een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat voor sporttalenten in Limburg en is een unieke plek voor sporttalenten en (aanstaande) topsporters in brede zin binnen de Euregio. Daarnaast sluit de ontwikkeling aan bij de provinciale doelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, wonen, behoud cultuurhistorisch erfgoed en economie.
  Provinciale Staten dienen conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020 in de gelegenheid gesteld te worden haar wensen en bedenking te uiten, voor zover de financieringsomvang de € 2,5 mln. overstijgt.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 11-3-2022 waarbij er door de commissie geen wensen en bedenkingen zijn vastgesteld. Het Statenvoorstel is als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit:
  conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020, geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor zover de financieringsomvang de € 2,5 mln. overstijgt.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 15 lid 4 van de financiële verordening de volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van dit financieringsvoorstel:

  Geen wensen en bedenkingen.

  Aangenomen.

  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en SVL

  Tegen: 50PLUS, GroenLInks en SP

  Statenleden de heer Van Caldenberg (SP) en de heer Van der Valk (SP) hebben op eigen initiatief niet deelgenomen aan de stemming wegens betrokkenheid met het onderliggend dossier.

  Met stemverklaring tegen: 50PLUS, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren

  Amendementen

  Titel
  Amendement 136 Respecteer natuur- en landschapswaarden bij Watersley Sports en Talentspark

  Moties

  Titel
  Motie 2839 Respecteer natuur- en landschapswaarden bij Watersley Sports en Talentspark
 13. Conform toezegging 9076 is de Financiële verordening geactualiseerd. In deze wijziging wordt opvolging gegeven aan Motie 2808 Gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Terugbrengen van het budget over verschillende kaders van 2,5 miljoen naar 1 miljoen. Daarnaast vindt er nog een financieel-technische aanpassing plaats met betrekking tot lastneming van subsidies boven € 1,265 miljoen om de administratieve lastendruk te verlagen en transparantie te verhogen. Dit met terugwerkende kracht over dienstjaar 2021.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 11-3-2022 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorgesteld besluit:

  op basis van Provinciewet Artikel 216, de 2e gewijzigde Financiële verordening 2020 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 137 Van Caldenberg Gewijzigd wijziging Financiële verordening 2020
   op basis van Provinciewet Artikel 216, de 2e gewijzigde Financiële verordening 2020 vast te stellen.
  • Artikel 15 Financieringsfunctie van de financiële verordening, lid 4 sub a. het bedrag van € 2.500.000 te wijzigen in € 1.000.000
  • De hieruit voortvloeiende aanpassingen in SIS 3.0 tevens door te voeren, te weten de wijziging van paragraaf 2.3 van deel 2a: Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking pagina 45:
   o het verstrekken van borgstellingen, leningen en waarborgen naar derden voor bedragen groter dan 1 miljoen
   o Daar waar meerdere instrumenten in één keer worden ingezet en cumulatief een omvang groter dan 1 miljoen hebben, zullen uw Staten tevens in de gelegenheid gesteld worden wensen en bedenkingen te uiten.
  • En pagina 86
   o Indien de inzet van de andere instrumenten meer bedraagt dan 1 miljoen dan zullen Provinciale Staten in de gelegenheid worden gesteld om wensen en bedenkingen te uiten inclusief erfpacht.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.

  Voor: Forum voor Democratie, PVV, SP, GroenLinks, PvdA,  D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL

  Tegen: CDA en VVD

  Amendementen

  Titel
  Amendement 137 Gewijzigd wijziging Financiële verordening 2020
 14. Bijgaand ontvangt u ter vaststelling het besluit om de financiering voor het natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de kosten voor uitvoering daarvan door externe organisaties structureel in de begroting te verankeren bij de samenstelling van de begroting 2023.
  Deze nota geeft inzicht in de stand van zaken rond de financiering van het Limburgse Natuurbeheer en bevat een voorstel om naar de toekomst deze structurele opgave ook structureel in de begroting te verankeren.
  Dit is behandeld in de Statencommissie RLN van 18-3-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 8-4-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
   1. kennis te nemen van de structurele wettelijke verplichte opgaven voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de uitvoeringskosten door externe organisaties;
  2. de hiertoe benodigde dekking van 3,87 miljoen euro (2023) per jaar oplopend tot een bedrag van 9,87 miljoen euro per jaar (2030) mee te wegen bij de begroting ‘23, wanneer ook de inzichten zijn verkregen in de Ontwikkelopgave Natuur en de N2000-plannen alsmede herprioriteringsopties binnen andere beleidsterreinen;
  3. driejaarlijkse herijking van deze cijfers en benodigde dekking.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Kennis te nemen van de structurele wettelijke verplichte opgaven voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en de uitvoeringskosten door externe organisaties;
  2. De hiertoe benodigde dekking van 3,87 miljoen euro per jaar (2023) oplopend tot een bedrag van 9,87 miljoen euro per jaar (2030) mee te wegen bij begroting ’23, wanneer ook de inzichten zijn verkregen in de Ontwikkelopgave Natuur en de N2000-plannen alsmede herprioriteringsopties binnen andere beleidsterreinen.
  3. Driejaarlijkse herijking van deze cijfers en benodigde dekking.
    2023 2030
   Natuurbeheer € 11,8 mln € 14,96 mln
   Agrarisch natuurbeheer € 3,45 mln € 3,45 mln
   Organisatiekosten € 2,49 mln € 2,49 mln
   Totaal € 17,76 mln € 20,90 mln
   Dekking € 13,90 mln € 11,03 mln
   Tekort € 3,87 mln € 9,87 mln

  Met algemene stemmen aanvaard.

  Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren en 50PLUS

  Tegen: Forum voor Democratie, PVV, LOKAAL-LIMBURG en SVL

  Statenlid de heer Nijskens (VVD) heeft op eigen initiatief niet deelgenomen aan de stemming wegens betrokkenheid met het onderliggend dossier.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 138 gewijzigd inzake duurzame financiering natuuropgaven
  Amendement 139 Westhoff financiering natuuropgaven

  Moties

  Titel
  Motie 2844 Natuurbeheer en toezicht op wettelijk niveau brengen
  Motie 2845 Van der Linden c.s. gewijzigd inzake financiering natuuropgaven

  Toezeggingen

  Titel
  Inzicht geven in mogelijkheid tot bezuiniging irt Duurzame Financiering Natuuropgave
  Toesturen overzicht organisatiekosten zoals beschreven in Statenvoorstel Duurzame Financiering Natuuropgave
  Verschaffen inzicht in beheerinspanning en meerkosten NNN
 15. Moties

  Titel
  Motie 2838 gewijzigd vreemd Nijskens c.s. inzake Ooijen Wanssum in boerenbeheer
  Motie 2840 gewijzigd vreemd Van Wageningen c.s. inzake van de Russische gasrekening af
  Motie 2841 gewijzigd vreemd Koopmans c.s. inzake thuiszorg over de grens
  Motie 2842 gewijzigd vreemd Kuntzelaers c.s Onderzoek de loonkloof
  Motie 2843 2de gewijzigd vreemd Claassen c.s. zorgen voor de zorg