Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 23 juni 2022 met doorloop op 24 juni 2022 ongewijzigd vast te stellen.

  00:05:30 - 00:06:08 - E.G.M. Roemer
 2. 00:11:28 - 00:14:50 - E.G.M. Roemer
 3. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er hebben zich twee insprekers gemeld.

 4. N.v.t.

 5. Er zijn geen notulen die vastgesteld dienen te worden.

 6. Voorgesteld besluit:
  Provinciale Staten wordt gevraagd: de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  n.v.t.

 8. Het nieuwe 6 jaarsbudget van de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) moet worden vastgesteld door PS van Noord-Brabant en Limburg. In overleg met de ZRK en PS Noord-Brabant  gaat het voorliggende Statenvoorstel uit van een indexering van  het huidige budget.  Het voorstel is kortgesloten met de ZRK en de griffie Noord-Brabant.

  Voorstel aan PS
  Voorgesteld wordt om voor de periode 2023 tot en met 2028 het taakstellend bedrag voor de begroting van het eerstvolgende jaar van de Zuidelijke Rekenkamer te bepalen door het budget van het lopende jaar te vermeerderen met een voor beide provincies gelijke jaarlijkse indexatie, berekend als het gewogen gemiddelde van de volgende CBS indices, stand per maart in het lopende jaar:
  - Loonvoet sector overheid (weging 85 procent);
  - Nationale consumenten prijsindex (CPI) (weging 7 procent);
  - Index voor materiële overheidsconsumptie (IMOC) (weging 8 procent)

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  voor de periode 2023 tot en met 2028 het taakstellend bedrag voor de begroting van het eerstvolgende jaar van de Zuidelijke Rekenkamer te bepalen door het budget van het lopende jaar te vermeerderen met een voor beide provincies gelijke jaarlijkse indexatie, berekend als het gewogen gemiddelde van de volgende CBS indices, stand per maart in het lopende jaar:
  - Loonvoet sector overheid (weging 85 procent);
  - Nationale consumenten prijsindex (CPI) (weging 7 procent);
  - Index voor materiële overheidsconsumptie (IMOC) (weging 8 procent)

  Zonder beraad aangenomen.

 9. GS hebben op 22 maart 2022 de Brightlands Rapportage - basisrapportage in het kader van de RGP (kortweg: Brightlands Basisrapportage) aangeboden aan PS. Deze is, samen met de door de Griffie opgestelde analyse, sonderend besproken in de commissie FEB op 19 mei 2022. Daarbij is door de commissie aangegeven dat een Statenvoorstel kan worden opgesteld teneinde te komen tot besluitvorming door PS aangaande de basisrapportage.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie FEB van 10 juni 2022, waarbij het voorstel als hamerstuk is doorgeleid naar PS. De fractie 50PLUS heeft het voorbehoud gegeven eerst nog het fractieoverleg af te wachten.
  Er volgt voor besluitvorming in PS een Gewijzigd Ontwerpbesluit.

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. De Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Campus én Greenport Venlo aan te wijzen als Groot Project zoals bedoeld in de RGP2020, artikel 3, lid 4.
  2. GS toe te staan om voor de vorm van de rapportage af te mogen wijken van de vereisten uit de RGP 2020.
  3. De Brightlands basisrapportage vast te stellen.
  4. De rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages als volgt vast te stellen:
   • 1 maal per jaar een voortgangsrapportage (met als peildatum 1 januari);
   • 1 maal per jaar een informatie-/themabijeenkomst.
  5. De bestaande afzonderlijke voortgangsrapportages van de Brightland Chemelot Campus en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen en de jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo te laten vervallen.
  6. De jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo door de Griffie (conform motie 831), te handhaven.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. De Brightlands Chemelot Campus, de Brightlands Smart Services Campus Heerlen, de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Campus én Greenport Venlo aan te wijzen als Groot Project zoals bedoeld in de RGP2020, artikel 3, lid 4.
  2. GS toe te staan om voor de vorm van de rapportage af te mogen wijken van de vereisten uit de RGP 2020.
  3. De Brightlands basisrapportage vast te stellen.
  4. De rapportagefrequentie van de voortgangsrapportages als volgt vast te stellen:
   • 1 maal per jaar een voortgangsrapportage (met als peildatum 1 januari);
   • 1 maal per jaar een informatie-/themabijeenkomst.
  5. De bestaande afzonderlijke voortgangsrapportages van de Brightland Chemelot Campus en de Brightlands Smart Services Campus Heerlen en de jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo te laten vervallen.
  6. De jaarlijkse analyse van Kwartaalrapportage Q4 Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo door de Griffie (conform motie 831), te handhaven.

  Zonder beraad aangenomen

 10. De Startersregeling is in 2021 zeer succesvol geweest. Er zijn namelijk 515 Startersleningen verstrekt met een provinciale bijdrage van € 12.588.959. Dit is een toename ter hoogte van 43% vergeleken met 2020. In 2020 werden nog 359 Startersleningen verstrekt met een provinciale bijdrage van € 7.285.174.
  Naar aanleiding van de voorstellen in de Voortgangsrapportage, hebben Gedeputeerde Staten op 26 april 2022 de maximale koopprijs van de Startersregeling opgehoogd van € 245.000,00 naar € 280.000,00. Tevens is gelijktijdig het maximale leenbedrag is verhoogd naar € 56.000,00. Deze ophoging van de maximale koopprijs en het maximale leenbedrag, heeft als effect dat het woningaanbod voor starters die gebruik willen maken van de Startersleningen, wordt verruimd.
  Gezien bovenstaande is er een ophoging van de kredietfaciliteit noodzakelijk van in totaal € 22.000.000,- om aan de toenemende vraag vanuit de deelnemende gemeenten te kunnen voldoen en daarmee de regeling voort te kunnen zetten tot eind 2023. En anderzijds om de verhoging van het maximale leenbedrag mogelijk te maken. Met deze verhoging van het krediet blijft de Startersregeling een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de (koop)woningmarkt voor starters. Hiermee wordt voorzien in een concrete maatschappelijke behoefte die ook door Limburgse gemeenten wordt erkend. Alle 31 Limburgse gemeenten nemen actief deel. Tenslotte was er vanwege de sterk toegenomen deelname aan de regeling, een acuut tekort op de provinciale kredietfaciliteit ontstaan waardoor het verstrekken van Startersleningen bij ca. 8 gemeenten stil kon komen te liggen. Aangezien dit onwenselijk was, hebben GS besloten om vooruitlopend op de Statenbehandeling het provinciale krediet voor de Startersleningen met € 1 miljoen op te hogen. Dit laatst staat vermeld in de mededeling portefeuillehouder die is toegevoegd aan dit agendapunt.
  Provinciale Staten dienen conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in de financiële verordening 2020 in de gelegenheid gesteld te worden haar wensen en bedenkingen te uiten, voor zover de financieringsomvang van € 2,5 mln. overstijgt.
  Dit is behandeld in de Statencommissie RLN van 20-5-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 24-6-2022.

  Provinciale Staten stelt de volgende wens vast:
  1. dat er naast de startersregeling tevens een intensivering plaatsvindt op de provinciale inzet om het aanbod aan starterswoningen duurzaam te vergroten.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  de volgende wens in te brengen:
  Dat er naast de startersregeling tevens een intensivering plaatsvindt op de provinciale inzet om het aanbod aan starterswoningen duurzaam te vergroten.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  op grond van artikel 35b tweede lid van de Provinciewet de ontheffing van het ingezetenschap van mevrouw M.M. van Toorenburg te verlengen tot aan het einde van de huidige collegeperiode met dien verstande dat dit niet langer kan duren dan tot 3 juli 2023.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  op grond van artikel 35b tweede lid van de Provinciewet de ontheffing van het ingezetenschap van mevrouw M.M. van Toorenburg te verlengen tot aan het einde van de huidige collegeperiode met dien verstande dat dit niet langer kan duren dan tot 3 juli 2023.

  Zonder beraad aangenomen.

 12. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  op grond van het bepaalde in artikel 35b van de Provinciewet, ontheffing te verlenen van ingezetenschap van de provincie Limburg voor de heer M.W.A. van Gaans-Gijbels vanaf 3 juli 2022 tot aan het einde van de huidige collegeperiode, met dien verstande dat dit niet langer kan duren dan tot 3 juli 2023.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten

  op grond van het bepaalde in artikel 35b van de Provinciewet, ontheffing te verlenen van ingezetenschap van de provincie Limburg voor de heer M.W.A. van Gaans-Gijbels vanaf 3 juli 2022 tot aan het einde van de huidige collegeperiode, met dien verstande dat dit niet langer kan duren dan tot 3 juli 2023.

  Zonder beraad aangenomen.

 13. Op grond van artikel 201 Provinciewet leggen GS aan PS over elk begrotingsjaar verantwoording af over het door hen gevoerde bestuur onder overlegging van de jaarrekening en het jaarverslag. PS stellen de jaarrekening en het jaarverslag vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de provincie. Deloitte is de door PS aangewezen accountant om de jaarrekening te controleren. Deloitte verstrekt daartoe een controleverklaring en brengt een verslag van bevindingen uit (accountantsverslag). Bij mededeling pfh d.d. 20 april 2022 werden PS geïnformeerd over een vertraging in het aanleveren van de Jaarstukken 2021. Toegelicht werd dat de accountantscontrole nog niet is afgerond en de nieuwe aanleverdatum 11 mei a.s. is. De Controleverklaring van de accountant is op 3 juni jl. ontvangen zodat alle stukken voor PS beschikbaar zijn om een besluit te nemen over de vaststelling van de jaarstukken.

  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen, incl. de 3e begrotingswijziging 2022;
  2. Het resultaat 2021 ad € 49.702.878 als volgt te bestemmen:
     a. € 40.864.053 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
     b. € 2.948.699 als bijdrage aan de taakstelling;
     c. € 5.890.126 toevoeging aan de Immunisatiereserve.
  3. In dienstjaar 2022 € 3.809.293 te laten vrijvallen uit de risicoreserve grondexploitatie en ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2022.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten  besluiten:

  1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen, incl. de 3e begrotingswijziging 2022;
  2. Het resultaat 2021 ad € 49.414.031 als volgt te bestemmen:
   a. € 40.864.053 ter dekking van overboekingsvoorstellen;
   b. € 2.948.699 als bijdrage aan de taakstelling;
   c. € 5.601.279 toevoeging aan de Immunisatiereserve.
  3. In dienstjaar 2022 € 3.809.293 met betrekking tot de claim Marsna Papier ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2022.

  Aangenomen
  Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, SVL en Fractie Palmen
  Tegen: Forum voor Democratie en PVV

  Met stemverklaring tegen; PVV

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijk informeren inzake sturingsvraagstuk sub-fondsen LEF
  Versterken inkoopdossiers
  00:15:22 - 00:16:10 - P.S.M.L. Plusquin
  00:16:12 - 00:16:16 - E.G.M. Roemer
  00:16:32 - 00:22:07 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:22:08 - 00:22:13 - E.G.M. Roemer
  00:22:17 - 00:22:33 - H.L.M. Nijskens
  00:22:34 - 00:23:18 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:23:18 - 00:23:35 - H.L.M. Nijskens
  00:23:36 - 00:23:45 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:23:47 - 00:24:16 - H.M. van Bijnen
  00:24:18 - 00:25:05 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:25:06 - 00:25:42 - H.M. van Bijnen
  00:25:43 - 00:26:33 - J.J.M. Kuntzelaers
  00:26:35 - 00:26:39 - H.M. van Bijnen
  00:26:40 - 00:26:45 - E.G.M. Roemer
  00:27:01 - 00:29:39 - H.M. van Bijnen
  00:29:40 - 00:29:52 - J. van Wageningen
  00:29:53 - 00:30:02 - H.M. van Bijnen
  00:30:03 - 00:30:24 - J. van Wageningen
  00:30:25 - 00:30:48 - H.M. van Bijnen
  00:30:49 - 00:30:51 - E.G.M. Roemer
  00:30:51 - 00:31:07 - J. van Wageningen
  00:31:09 - 00:31:20 - H.M. van Bijnen
  00:36:49 - 00:36:54 - E.G.M. Roemer
  00:36:59 - 00:37:28 - R.J.H. Franssen
  00:37:29 - 00:38:38 - H.M. van Bijnen
  00:38:40 - 00:40:03 - R.J.H. Franssen
  00:40:06 - 00:41:10 - H.M. van Bijnen
  00:41:11 - 00:41:32 - E.G.M. Roemer
  00:41:47 - 00:45:29 - R.E. van der Valk
  00:45:31 - 00:45:37 - E.G.M. Roemer
  00:45:54 - 00:48:57 - B.B.P.M. Smeets
  00:48:58 - 00:49:04 - E.G.M. Roemer
  00:49:21 - 00:50:53 - H.L.M. Nijskens
  00:51:02 - 00:51:05 - H.M.V. van der Linden
  00:51:27 - 00:52:15 - H.L.M. Nijskens
  00:53:26 - 00:53:30 - E.G.M. Roemer
  00:53:49 - 00:58:51 - M.L.H. Depondt-Olivers
  00:58:52 - 00:58:56 - E.G.M. Roemer
  00:59:08 - 01:04:01 - J. van Wageningen
  01:04:02 - 01:04:05 - E.G.M. Roemer
  01:04:06 - 01:06:33 - J. van Wageningen
  01:06:34 - 01:06:40 - E.G.M. Roemer
  01:06:50 - 01:11:13 - R.J.H. Franssen
  01:11:14 - 01:11:30 - E.G.M. Roemer
  01:11:45 - 01:11:49 - A.G.M. Roest
  01:19:05 - 01:19:29 - J. van Wageningen
  01:19:30 - 01:19:45 - A.G.M. Roest
  01:19:46 - 01:19:51 - J. van Wageningen
  01:19:52 - 01:20:07 - A.G.M. Roest
  01:20:09 - 01:20:30 - J. van Wageningen
  01:20:45 - 01:20:50 - A.G.M. Roest
  01:20:51 - 01:20:55 - E.G.M. Roemer
  01:20:59 - 01:21:42 - A.G.M. Roest
  01:21:49 - 01:22:09 - B.B.P.M. Smeets
  01:22:10 - 01:22:14 - A.G.M. Roest
  01:22:17 - 01:23:10 - R.J.H. Franssen
  01:23:11 - 01:24:09 - A.G.M. Roest
  01:24:10 - 01:24:11 - R.J.H. Franssen
  01:24:15 - 01:24:19 - A.G.M. Roest
  01:24:20 - 01:24:38 - R.J.H. Franssen
  01:24:41 - 01:24:48 - A.G.M. Roest
  01:24:49 - 01:24:51 - E.G.M. Roemer
  01:24:51 - 01:26:03 - R.J.H. Franssen
  01:26:04 - 01:26:31 - A.G.M. Roest
  01:26:33 - 01:26:34 - E.G.M. Roemer
  01:26:37 - 01:27:14 - J. van Wageningen
  01:27:16 - 01:27:18 - E.G.M. Roemer
  01:27:19 - 01:27:46 - A.G.M. Roest
  01:27:46 - 01:28:02 - J. van Wageningen
  01:28:02 - 01:28:22 - A.G.M. Roest
  01:28:28 - 01:28:39 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:28:39 - 01:28:59 - A.G.M. Roest
  01:28:59 - 01:29:01 - E.G.M. Roemer
  01:29:01 - 01:29:04 - A.G.M. Roest
  01:29:04 - 01:29:14 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:29:14 - 01:29:16 - E.G.M. Roemer
  01:29:16 - 01:29:18 - A.G.M. Roest
  01:29:18 - 01:29:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  01:29:26 - 01:29:32 - A.G.M. Roest
  01:29:37 - 01:30:06 - R.E. van der Valk
  01:30:07 - 01:30:38 - A.G.M. Roest
  01:30:38 - 01:31:06 - R.E. van der Valk
  01:31:06 - 01:31:26 - A.G.M. Roest
  01:31:26 - 01:31:45 - E.G.M. Roemer
  01:31:53 - 01:31:57 - M.M. van Toorenburg
  01:31:57 - 01:32:01 - E.G.M. Roemer
  01:32:08 - 01:32:57 - G.J.W. Gabriëls
  01:32:59 - 01:33:02 - E.G.M. Roemer
  01:33:12 - 01:35:40 - M.M. van Toorenburg
  01:35:41 - 01:35:42 - E.G.M. Roemer
  01:35:53 - 01:36:58 - S.H.M. Satijn
  01:36:58 - 01:37:02 - E.G.M. Roemer
  01:37:13 - 01:39:01 - C.W.J.M. Roefs
  01:39:02 - 01:39:06 - E.G.M. Roemer
  01:39:18 - 01:41:30 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:41:30 - 01:42:21 - R.J.H. Franssen
  01:42:21 - 01:43:30 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:43:30 - 01:44:22 - R.J.H. Franssen
  01:44:22 - 01:44:50 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:44:50 - 01:44:53 - E.G.M. Roemer
  01:44:53 - 01:44:58 - H.M. van Bijnen
  01:45:20 - 01:45:39 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:45:39 - 01:45:52 - H.M. van Bijnen
  01:45:52 - 01:46:03 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:46:03 - 01:46:12 - H.M. van Bijnen
  01:46:12 - 01:46:18 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:46:18 - 01:46:22 - E.G.M. Roemer
  01:46:28 - 01:46:53 - H.M. van Bijnen
  01:46:53 - 01:47:17 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  01:48:34 - 01:48:50 - E.G.M. Roemer
  01:49:01 - 01:50:50 - H.M. van Bijnen
  01:50:50 - 01:50:56 - E.G.M. Roemer
  01:51:09 - 01:51:36 - R.E. van der Valk
  01:51:39 - 01:51:56 - E.G.M. Roemer
  01:52:11 - 01:53:04 - R.J.H. Franssen
  01:53:04 - 01:53:24 - E.G.M. Roemer
  01:53:42 - 01:54:16 - A.G.M. Roest
  01:54:18 - 01:54:21 - E.G.M. Roemer
  01:54:21 - 01:55:06 - H.M. van Bijnen
  01:55:06 - 01:55:26 - A.G.M. Roest
  01:55:26 - 01:55:48 - H.M. van Bijnen
  01:55:48 - 01:56:04 - A.G.M. Roest
  01:56:05 - 01:56:13 - H.M. van Bijnen
  01:56:14 - 01:56:16 - E.G.M. Roemer
  01:56:16 - 01:56:53 - A.G.M. Roest
  01:56:53 - 01:57:16 - E.G.M. Roemer
 14. De afwijkingenrapportage betreft een vaste afspraak tussen GS en PS: actualiseren van de financiële ramingen in de Programmabegroting en verder. De afwijkingenrapportage 2022 is inclusief de daaruit volgende 4e begrotingswijziging 2022 en het bijbehorende investeringsbesluit.

  Alle fracties hebben de gelegenheid gehad om via de schriftelijke vragenronde hun vragen te stellen over de 1e afwijkingenrapportage. Hiervan is door geen enkele fractie gebruik gemaakt. De Statencommissie FEB heeft besloten om dit punt niet in de commissie te bespreken.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Instemmen met de voorstellen uit de 1e Afwijkingenrapportage 2022 van de
   Programmabegroting 2022.
  2. De 4e begrotingswijziging 2022 en bijhorende investeringen, zoals opgenomen in de
   1e Afwijkingenrapportage 2022, vaststellen.

  Aangenomen
  Voor: CDA, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, SVL en Fractie Palmen
  Tegen: Forum voor Democratie en PVV