Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Voortzetting Statenvergadering

vrijdag 24 juni 2022

09:30 - 18:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze vergadering is live via audio te volgen:
https://www.youtube.com/channel/UCrGxZf66EdiA0h8aWbr7hbA/live

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Naar aanleiding van het verzoek van de fracties CDA, VVD en LOKAAL-LIMBURG om een spoeddebat aangaande de door het kabinet aangekondigde stikstofplannen ten aanzien van agrariërs. (zie bijlage).
  Het debat te voeren in maximaal twee termijnen.

  Moties

  Titel
  2e Gewijzigde Motie 2858 Voncken inzake Stikstof
  2e Gewijzigde Motie 2862 Van Caldenberg inzake Red de boeren uit de knel.docx
  3e Gewijzigd Motie 2860 Megens inzake Stop stikstofbeleid
  Motie 2857 Stik - stof tot nadenken!
  Motie 2859 Megens inzake Perspectief voor onze ondernemers
  Motie 2861 Van der Linden inzake informatie stikstof
 2. De huidige N280 tussen Horn en de aansluiting met de A2 kenmerkt zich door een relatief smal 1x2 profiel met smalle zijbermen, smalle fietspaden en relatief veel zijwegaansluitingen. En landbouwvoertuigen zijn toegestaan op de hoofdrijbaan. Deze zijwegaansluitingen worden veelal gebruikt door lokaal (landbouw) verkeer. De algehele weginrichting maar zeker de zijwegaansluitingen zorgen voor een hoge verkeersonveiligheid. Deze verkeersonveiligheid uit zich in een groot aantal ongelukken. Het gedeelte N280 Leudal (9 km) dat met dit project zou worden heringericht is één van de gevaarlijkste gedeelten provinciale weg, zo niet het gevaarlijkste gedeelte provinciale weg in Limburg.
  Als belangrijke oost-west verbinding is de weg een belangrijke pijler in de gebiedsontwikkeling van de regio Midden-Limburg. De gemeenten in Midden-Limburg hebben samen in 2008 een regiovisie gemaakt: ‘Het oog van Midden-Limburg’. In deze visie zijn strategische keuzes benoemd voor het versterken van de regionale economie, de sociale structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Een oplossing van de verkeerskundige en leefbaarheidsproblemen op en langs de N280 is een cruciaal onderdeel om de gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Sinds 2011 zijn diverse studies verricht naar de beste oplossing voor de problematiek van de N280. Op
  basis van deze studies is gekozen voor een knelpuntgerichte aanpak. Voor de situatie rond Baexem is een onderzoekstraject, inclusief milieueffectrapportage, opgestart waarin diverse varianten zijn onderzocht.
  Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor het voorkeursalternatief 3c rondom Baexem, een variant relatief dicht tegen de kern van Baexem. In februari 2016 hebben Provinciale Staten gekozen voor een scopewijziging, waarbij er een algehele reconstructie (en niet een knelpuntgerichte aanpak) van de N280-West, wegvak Leudal plaatsvindt. Ook de keuze voor het voorkeurstracé (voorkeursalternatief) 3C rondom Baexem is toen herbevestigd. Begin 2020 is tenslotte een heroverweging van de verschillende mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen uitgevoerd. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten op 14 februari 2020 ingestemd met het voorstel om de scope van het project N280-West, wegvak Leudal niet te wijzigen.
  Dit is behandeld in de Statencommissie MD van 20-5-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 24-6-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen PIP ‘N280 Leudal’;
  2. Het inpassingsplan ‘N280 Leudal inclusief MER N280 Leudal’, bestaande uit regels, verbeelding en toelichting, met inachtneming van de Nota van zienswijzen PIP ‘N280 Leudal’, zowel analoog als digitaal vast te stellen;
  3. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer
  kunnen worden aangevuld;
  5. De indieners van de zienswijzen middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het bestuurlijk standpunt ten aanzien van de zienswijze en de betrokken gemeenten middels bijgevoegde brieven op de hoogte te stellen van de vaststelling van het inpassingsplan.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. In te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen PIP ‘N280 Leudal’;
  2. Het inpassingsplan ‘N280 Leudal inclusief MER N280 Leudal’, bestaande uit regels, verbeelding en toelichting, met inachtneming van de Nota van zienswijzen PIP ‘N280 Leudal’, zowel analoog als digitaal vast te stellen;
  3. Op grond van het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Te vermelden dat op dit besluit afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is, alsook dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;
  5. De indieners van de zienswijzen middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het bestuurlijk standpunt ten aanzien van de zienswijze en de betrokken gemeenten middels bijgevoegde brieven op de hoogte te stellen van de vaststelling van het inpassingsplan.

  Aangenomen
  Voor: CDA, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, SVL en Fractie Palmen

  Tegen: Forum voor Democratie,

  Amendementen

  Titel
  Amendement 147 IJpelaar c.s. Geluidswerende voorzieningen N280 Baexem

  Moties

  Titel
  Gewijzigd Motie 2863 Berghorst c.s. inzake Voorbereiden op budgetoverschrijden
  Gewijzigde Motie 2865 Koopman c.s. inzake Landbouwverkeer N280 Leudal
  Motie 2866 IJpelaar c.s. Geluidswerende voorzieningen N280 Baexem
  06:58:29 - 06:59:28 - S.N. Koopman
  06:59:28 - 06:59:52 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  06:59:52 - 07:00:16 - S.N. Koopman
  07:00:16 - 07:00:28 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:00:28 - 07:00:31 - E.G.M. Roemer
  07:00:31 - 07:01:12 - W.A.J. IJpelaar
  07:01:12 - 07:01:35 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:01:35 - 07:02:28 - H.M.V. van der Linden
  07:02:28 - 07:03:15 - M.W.A. van Gaans-Gijbels
  07:03:17 - 07:04:08 - E.G.M. Roemer
 3. In het  Gewijzigd Statenvoorstel G-22-021 geven GS aan Provincie Staten de integrale visie op de ontwikkeling van de vier
  campussen en Brightlands als geheel en maken de samenhangende rol en inzet van de provincie daarin
  zichtbaar.

  Dit Gewijzigd Statenvoorstel G-22-021is besproken in de Statencommissie FEB van 10-6-2022.
  Daarbij is besloten dat het Statenvoorstel wordt aangepast, in die zin dat het hoofdstuk 3, Brightlands Campus Greenport Venlo uit het voorstel wordt gehaald. Het financieel voorstel m.b.t. Venlo wordt wel in het nieuwe voorstel verwerkt.
  Het 2e Gewijzigd Statenvoorstel G-22-021 voor PS bevat niet de bijlagen 3a, 4 en 5, deze waren wel toegevoegd aan de stukken bij de behandeling in de commissie FEB van 10 juni jl.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’;
  2. € 1.300.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de begrotingsruimte, als eerste in de begroting 2023. Voor de jaren 2023 en 2024 te salderen met de reeds opgenomen lasten van respectievelijk € 600.000,00 en € 300.000,00;
  3. € 2.692.429,00 per jaar op te nemen als stelpost ‘Brightlands’ in de begroting ten laste van de begrotingsruimte, als eerste in de begroting 2023;
  4. € 10.500.000,00 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke bijdrage aan BV CVGV ad € 6.500.000,00 en aan CHV BV ad € 4.000.000,00 ten behoeve van groot onderhoud GK2 ten laste van de immunisatie reserve;
  5. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2023.

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. in te stemmen met het Statenvoorstel ‘Brightlands en de campussen - visie en inzet tot 2030’;
  2. € 1.300.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de begrotingsruimte, als eerste in de begroting 2023. Voor de jaren 2023 en 2024 te salderen met de reeds opgenomen lasten van respectievelijk € 600.000,00 en € 300.000,00;
  3. € 2.692.429,00 per jaar op te nemen als stelpost ‘Brightlands’ in de begroting ten laste van de begrotingsruimte, als eerste in de begroting 2023;
  4. € 10.500.000,00 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke bijdrage aan BV CVGV ad € 6.500.000,00 en aan CHV BV ad € 4.000.000,00 ten behoeve van groot onderhoud GK2 ten laste van de immunisatie reserve;
  5. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2023.

  Aangenomen
  Voor; CDA, Forum voor Democratie, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG en SVL

  Tegen: PVV, Partij voor de Dieren en Fractie Palmen

  Stemverklaring tegen Partij voor de Dieren, PVV en Fractie Palmen

  07:07:07 - 07:08:56 - E.E.C. Palmen
  07:08:56 - 07:09:19 - R.E. van der Valk
  07:09:19 - 07:10:28 - E.E.C. Palmen
  07:10:28 - 07:10:31 - E.G.M. Roemer
  07:10:31 - 07:11:19 - E.E.C. Palmen
  07:11:19 - 07:11:24 - E.G.M. Roemer
  07:11:44 - 07:15:51 - R.E. van der Valk
  07:15:51 - 07:15:56 - E.G.M. Roemer
  07:16:09 - 07:21:56 - J. van Wageningen
  07:21:56 - 07:21:58 - E.G.M. Roemer
  07:21:58 - 07:22:51 - J. van Wageningen
  07:22:51 - 07:22:55 - E.G.M. Roemer
  07:23:03 - 07:27:56 - P.J.M. Loomans
  07:27:56 - 07:28:05 - E.G.M. Roemer
  07:28:21 - 07:32:08 - B.B.P.M. Smeets
  07:32:08 - 07:32:14 - E.G.M. Roemer
  07:32:24 - 07:35:20 - R.A.M.M. Ernst
  07:35:20 - 07:35:25 - E.G.M. Roemer
  07:35:44 - 07:42:23 - A.J.V.C. Lodewijks
  07:42:23 - 07:42:31 - E.G.M. Roemer
  07:42:43 - 07:45:14 - J.J.M. Kuntzelaers
  07:45:14 - 07:45:19 - E.G.M. Roemer
  07:45:34 - 07:50:14 - R.J.H. Franssen
  07:50:14 - 07:50:20 - E.G.M. Roemer
  07:50:33 - 07:54:25 - T.G.M. Jetten
  07:54:25 - 07:54:29 - E.G.M. Roemer
  07:54:57 - 07:55:08 - T.G.M. Jetten
  07:56:49 - 07:56:56 - E.G.M. Roemer
  07:57:10 - 08:02:42 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:02:42 - 08:02:48 - E.G.M. Roemer
  08:02:57 - 08:05:54 - R.B. Driessen
  08:05:54 - 08:06:03 - E.G.M. Roemer
  08:14:24 - 08:16:06 - S.H.M. Satijn
  08:16:09 - 08:16:17 - E.E.C. Palmen
  08:16:17 - 08:16:21 - S.H.M. Satijn
  08:17:33 - 08:18:19 - E.E.C. Palmen
  08:18:19 - 08:19:20 - S.H.M. Satijn
  08:19:20 - 08:19:41 - E.E.C. Palmen
  08:19:44 - 08:23:00 - S.H.M. Satijn
  08:23:05 - 08:23:21 - R.E. van der Valk
  08:23:21 - 08:28:02 - S.H.M. Satijn
  08:28:06 - 08:29:26 - P.J.M. Loomans
  08:29:26 - 08:31:10 - S.H.M. Satijn
  08:31:10 - 08:31:35 - P.J.M. Loomans
  08:31:35 - 08:31:45 - S.H.M. Satijn
  08:31:45 - 08:32:18 - P.J.M. Loomans
  08:32:18 - 08:32:31 - S.H.M. Satijn
  08:35:51 - 08:36:34 - R.A.M.M. Ernst
  08:36:34 - 08:37:43 - S.H.M. Satijn
  08:37:45 - 08:38:32 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:38:32 - 08:39:56 - S.H.M. Satijn
  08:40:00 - 08:40:07 - R.A.M.M. Ernst
  08:40:07 - 08:45:42 - S.H.M. Satijn
  08:45:44 - 08:46:40 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:46:40 - 08:47:13 - S.H.M. Satijn
  08:47:15 - 08:47:26 - M.L.H. Depondt-Olivers
  08:47:26 - 08:48:50 - S.H.M. Satijn
  08:48:52 - 08:49:02 - E.G.M. Roemer
  08:49:11 - 08:50:31 - E.E.C. Palmen
  08:50:31 - 08:50:34 - E.G.M. Roemer
  08:50:48 - 08:51:28 - R.E. van der Valk
  08:51:29 - 08:51:32 - E.E.C. Palmen
  08:52:05 - 08:52:57 - R.E. van der Valk
  08:52:57 - 08:53:01 - E.E.C. Palmen
  08:53:14 - 08:53:59 - J. van Wageningen
  08:54:00 - 08:54:03 - E.G.M. Roemer
  08:54:09 - 08:55:43 - P.J.M. Loomans
  08:55:43 - 08:55:51 - E.G.M. Roemer
  08:55:59 - 08:57:19 - R.A.M.M. Ernst
  08:57:21 - 08:57:45 - E.G.M. Roemer
  08:57:49 - 09:00:10 - S.H.M. Satijn
  09:00:10 - 09:00:41 - E.G.M. Roemer
  09:01:05 - 09:02:03 - P.J.M. Loomans
  09:02:03 - 09:02:05 - E.G.M. Roemer
  09:02:05 - 09:02:25 - R.A.M.M. Ernst
  09:02:25 - 09:02:28 - E.G.M. Roemer
  09:02:28 - 09:02:45 - E.E.C. Palmen
  09:02:45 - 09:03:14 - E.G.M. Roemer
 4. Moties

  Titel
  Motie 2864 Plusquin inzake Aanpak verdrinkingsgevallen wild bij de N564 langs Zuid-Willemsvaart.docx
  09:03:59 - 09:06:07 - P.S.M.L. Plusquin
  09:06:07 - 09:06:15 - E.G.M. Roemer
  09:06:29 - 09:07:01 - G.J.W. Gabriëls
  09:07:04 - 09:07:28 - P.S.M.L. Plusquin
  09:07:28 - 09:08:11 - G.J.W. Gabriëls
  09:08:11 - 09:08:24 - P.S.M.L. Plusquin
  09:08:24 - 09:08:55 - E.G.M. Roemer