Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 3 juni 2022 gewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Er hebben zich tien insprekers gemeld.

 3. N.v.t

 4. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergaderingen van 1 april 2022 en 8 april 2022 ongewijzigd vast te stellen.

 5. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de Provinciewet aan de orde is:

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25, van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Wet open
  overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (fraude-)Risico-analyse 2022, met
  toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25, van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de (fraude-)Risico-analyse 2022, met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Zonder beraad aangenomen.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
  • Bijlage 3b - BCGV Groeiplan Onderdelen CE
  • Bijlage 7 - Memo vervangen dak Villa Flora
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen. Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
  • Bijlage 3b - BCGV Groeiplan Onderdelen CE
  • Bijlage 7 - Memo vervangen dak Villa Flora
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit opheffen.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  De plaatsvervangend griffier van Provinciale Staten van Limburg aan te wijzen als Woo-contactfunctionaris ex. artikel 4.7 Wet open overheid.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  De Bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2022 vast te stellen en daarmee gelijktijdig de Bevoegdhedenregeling Provinciale Staten van Limburg 2019 in te trekken.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Het verzoek tot opheffing van de geheimhouding, zoals deze middels besluit G-22-012 in de Statenvergadering van 8 april 2022 is bekrachtigd, te honoreren;
  2. Voorts het voorliggende Wob-verzoek te honoreren.

  Zonder beraad aangenomen.

 12. Resultaat stemming

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Provinciale Staten van Limburg besluiten het verzoek tot opheffing van de geheimhouding, zoals deze middels besluit G-21-043 in de Statenvergadering van 11 november 2021 is bekrachtigd, deels te honoreren en deels af te wijzen.

  Zonder beraad aangenomen.

 13. De afgelopen maanden is een intensief proces doorlopen met PS om de complexiteit van het MAA-dossier nader te duiden, toe te lichten en in samenhang te bezien. Op basis van de gevoerde dialogen heeft GS ervoor gekozen om niet met een voorkeursscenario te komen binnen de vier voorliggende toekomstscenario. PS dienen de toekomst van de luchthaven zelf te bepalen. Met de keuze van GS om alle opties en scenario's op tafel te leggen wordt richting gegeven om goed onderbouwde keuze-opties in kaart te brengen en voor te leggen aan PS. In lijn met deze richting is ook het ontwerpbesluit in het Statenvoorstel opgesteld. Onderdeel van het voorstel aan PS is het uiten van wensen en bedenkingen t.a.v. het verstrekken van een 30-jarige annuïtaire lening van 35.200.000,-- voor de renovatie van de start- en landingsbaan.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB van 13 en 20-5-2022. De Statencommissie gaf daarbij aan niet de procedure te doorlopen om te komen tot wensen/bedenkingen t.a.v. de 30-jarige annuïtaire lening.
  Het Statenvoorstel is als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Voorstel aan Provinciale Staten
  1. Te kiezen voor het in het Statenvoorstel en bijlagen uitgewerkte Scenario “Alternatieve gebiedsontwikkeling” inclusief bijbehorende financiële besluiten zoals beschreven in de financiële paragraaf van dit Statenvoorstel en het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken, met dien verstande dat de keuze voor dit scenario betekent dat de volgende
  beslispunten in dit ontwerpbesluit komen te vervallen.
  2. Indien het onder beslispunt 1 gestelde geen meerderheid oplevert, te kiezen voor één van de  in het Statenvoorstel en bijlagen uitgewerkte (resterende) drie scenario’s inclusief bijbehorende financiële besluiten zoals beschreven in de financiële paragraaf van dit Statenvoorstel en het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken:
  a. Scenario “Groeiruimte benut”;
  b. Scenario “Omgevingsbewuste luchthaven”;
  c. Scenario “Innovatief en duurzaam vliegen”.
  3. Conform art. 167, lid 4 jo. art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 15 lid 4 van de financiële verordening, de volgende wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het verstrekken van een 30-jarige annuïtaire lening van € 35.200.000 voor de renovatie van de start- en landingsbaan:

  Resultaat stemming

  Bijlagen

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:
   Amendement 145 Heldens c.s. inzake Een omgevingsbewust en toekomstbestendig MAA

  1. In te stemmen met het open houden van Maastricht Aachen Airport onder de voorwaarden zoals benoemd in beslispunt 3 en vooruitlopend daarop reeds nu de benodigde financiële middelen voor de baanrenovatie beschikbaar te stellen in de vorm van een 30-jarige annuïtaire lening van € 35.200.000 en de incidentele inhaal NEDAB-bijdrage van € 10.900.000 ten laste van de egalisatiereserve renteopbrengsten;
  2. Conform art. 167, lid 4 jo. Art. 158, lid 1 onder 2 van de Provinciewet, nader uitgewerkt in artikel 15 lid 4 van de financiële verordening, géén wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het verstrekken van een 30-jarige annuïtaire lening van €35.200.000 voor de renovatie van de start- en landingsbaan.
  3. Niet te kiezen voor één van de in het Statenvoorstel en bijlagen uitgewerkte (resterende) drie scenario’s, maar in de geest van scenario 2&3 het college opdracht te geven om uiterlijk 31-12-2022 een voorstel met uitgewerkte business case aan PS voor te leggen dat tenminste de volgende elementen bevat:
   a) Een overeenkomst met een omgevingsbewuste samenwerkingspartner;
   b) Een beschrijving van de inzet op verduurzaming van zowel het vliegverkeer als alle grondgebonden activiteiten op het luchthaventerrein zelf alsook op de maintenance boulevard;
   c) Een royaal omgevingsfonds wat met publiek en privaat geld gevuld wordt. Proportionele bijdragen van Provincie Limburg, Rijksoverheid, omliggende gemeenten en het bedrijfsleven zijn hierbij de inzet waarbij de Provincie Limburg minimaal 8,75 miljoen euro bijdraagt;
   d) Een visie op vastgoedontwikkeling op en rondom de luchthaven en het effect daarvan op de exploitatie;
   e) Een plan voor het uitfaseren van de meest vervuilende en geluidsproducerende toestellen waarbij de bedrijven en inwoners uit de omgeving die de meest ernstige hinder ondervinden de kans krijgen om inspraak te hebben;
   f) Een in aantallen onderbouwd en gevalideerd plan op basis van de nationaal vereiste modellen om het aantal ernstig gehinderden in fases te verlagen conform de denklijn uit het ‘’rapport van Geel’’, welke vastgelegd wordt in een luchthavenbesluit per 1-1-2025 met een maximum aantal ernstig gehinderden van 5.600 en verder verlaagd wordt naar maximaal 5.250 vanaf 1-1-2030 en maximaal 4.200 op 1-1-2035 hetgeen twee nieuwe luchthavenbesluiten zal vergen;
   g) Een governancestructuur met een duidelijke roldefinitie waarbij het uitgangspunt is dat de Provincie Limburg niet meer de enige aandeelhouder van de MAA BV is;
   h) Een investeringsplan tot 2035 met daarbij ook alle begrote bijdragen die van de Provincie Limburg verwacht worden inclusief dekkingsvoorstel van het investeringsplan en de financieringsbehoeften waaronder de lening van de baanrenovatie;
  4. Het huidige Groot Project MAA om te zetten naar ‘Transitie MAA’ met daarbij een herziene
   basisrapportage per 1 januari 2024 waarin de performance en doelrealisatie kan worden gemonitord.’’

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, LOKAAL-LIMBURG en SVL
  Tegen: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Fractie Palmen

  Amendementen

  Titel
  Amendement 140 Gewijzigd - Van Wageningen inzake Financiering van Maastricht Aachen Airport volgens de regels
  Amendement 141 - Driessen inzake MAA sluiten met ruimte voor natuur en bedrijvigheid
  Amendement 142 - Van Wageningen inzake Verstandige sluiting Maastricht Aachen Airport
  Amendement 143 - Mertens c.s. inzake sluiting MAA
  Amendement 144 2e Gewijzigd - Van Caldenberg inzake Handhaven Arbeidsvoorwaarden mdw MAA bij open houden vliegveld of Opstellen van een degelijk Sociaal Plan medewerkers MAA
  Amendement 145 - Heldens c.s. inzake Een omgevingsbewust en toekomstbestendig MAA
  Amendement 146 Gewijzigd - Fischer-otten c.s. inzake Start- en landingsbaan MAA niet langer dan 2500m

  Moties

  Titel
  Motie 2846 - Berghorst c.s. inzake Minder Hinder
  Motie 2847 - Berghorst c.s. inzake Ruimhartig omgevingsfonds
  Motie 2848 - Loomans c.s. inzake Toepassen door cie M.e.r. erkende berekeningsmethode bij natuurvergunning MAA
  Motie 2849 - Loomans c.s. inzake Omgevingsfonds MAA voor herstel- en isolatiekosten toerisme sector Zuid-Limburg_
  Motie 2850 - Loomans c.s. inzake Daadkrachtig terugdringen aantal ernstig gehinderde omwonenden MAA
  Motie 2851 - Driessen inzake duidelijkheid in plaats van doormodderen
  Motie 2852 Gewijzigd - Jenneskens inzake Grip op risicos aanbesteding baanrenovatie Maastricht Aachen Airport
  Motie 2853 2e Gewijzigd - Mertens inzake Geen grotere stikstofopgave landbouw door openhouden MAA
  Motie 2854 - Mertens inzake Provincie Limburg mag nooit meer exploitant van MAA worden
  Motie 2855 - Mertens inzake bodemloze put
  Motie 2856 Gewijzigd - Mertens inzake Openhouden MAA mag niet ten koste gaan van middelen Sociaal Domein

  Toezeggingen

  Titel
  Onderzoeken en informeren over mogelijkheden samenwerking Aken / Duitsland
  Reeds gemaakte kosten opnemen in de nota van inlichtingen
  Toevoegen uitgewerkt overzicht investeringskosten bij voorjaarsnota
  08:41:49 - 08:41:53 - S.H.M. Satijn
  08:41:54 - 08:41:57 - M. van Caldenberg
  08:41:59 - 08:44:20 - S.H.M. Satijn
  08:45:53 - 08:46:10 - M.T.P. Jenneskens
  08:46:10 - 08:46:45 - S.H.M. Satijn
  08:46:45 - 08:47:16 - M.T.P. Jenneskens
  08:47:16 - 08:47:49 - S.H.M. Satijn
  08:47:49 - 08:47:56 - M.T.P. Jenneskens
  08:47:56 - 08:48:20 - S.H.M. Satijn
  08:49:30 - 08:50:05 - T.M. Heldens
  08:50:06 - 08:50:22 - S.H.M. Satijn
  08:50:22 - 08:50:39 - T.M. Heldens
  08:50:39 - 08:50:51 - S.H.M. Satijn
  08:50:51 - 08:50:53 - T.M. Heldens
  08:50:53 - 08:50:56 - S.H.M. Satijn
  08:51:27 - 08:51:32 - E.G.M. Roemer
  08:51:41 - 08:52:02 - R.B. Driessen
  08:52:03 - 08:52:49 - S.H.M. Satijn
  08:52:54 - 08:53:24 - R.B. Driessen
  08:53:25 - 08:54:00 - S.H.M. Satijn
  08:54:00 - 08:54:33 - R.B. Driessen
  08:54:33 - 08:56:09 - S.H.M. Satijn
  08:56:11 - 08:56:16 - E.G.M. Roemer
  08:56:19 - 08:56:42 - R.B. Driessen
  08:56:45 - 08:56:49 - E.G.M. Roemer
  08:56:59 - 08:57:13 - K.G.M. Mertens
  08:57:15 - 08:57:57 - S.H.M. Satijn
  08:57:59 - 08:58:03 - E.G.M. Roemer
  08:58:04 - 08:58:41 - S.H.M. Satijn
  08:58:43 - 09:00:58 - E.G.M. Roemer
  09:02:02 - 09:02:21 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  09:02:21 - 09:02:27 - E.G.M. Roemer
  09:02:27 - 09:02:35 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  09:02:37 - 09:02:41 - E.G.M. Roemer
  09:02:43 - 09:03:04 - M. van Caldenberg
  09:03:09 - 09:03:21 - K.G.M. Mertens
  09:03:25 - 09:03:32 - M.T.P. Jenneskens
  09:03:34 - 09:03:38 - A. Berghorst
  09:03:45 - 09:03:47 - E.E.C. Palmen
  09:03:49 - 09:03:51 - E.G.M. Roemer
  09:03:51 - 09:04:02 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  09:04:04 - 09:04:06 - E.G.M. Roemer
  09:04:18 - 09:06:38 - A.O.J. Pregled
  09:06:40 - 09:07:09 - E.G.M. Roemer
  09:08:20 - 09:08:45 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  09:08:47 - 09:08:58 - E.G.M. Roemer
  09:17:17 - 09:17:23 - M.T.P. Jenneskens
  09:17:26 - 09:17:45 - W.A.J. IJpelaar
  09:17:47 - 09:17:57 - E.G.M. Roemer