Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 1 juli 2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. N.v.t.

 4. N.v.t.

 5. N.v.t.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  n.v.t.

 7. Het Statenvoorstel gaat in op de komende Burgertop inclusief het voorgestelde plan van aanpak van Burgerkracht Limburg.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie CS van 13-5-2022 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  In te stemmen met het voornemen van GS om een opdracht te verlenen aan Burgerkracht Limburg voor het uitvoeren van de Burgertop Limburg op grond van het plan van aanpak als opgenomen bij dit Statenvoorstel.

 8. Op grond van de Provinciewet en de Financiële Verordening Provincie Limburg 2020 bepalen Provinciale Staten randvoorwaarden waarbinnen het College van Gedeputeerde Staten beleidsonderwerpen dienen uit te werken en uit te voeren. Deze randvoorwaarden hebben meestal betrekking op inhoud, financiën en procedures. Voor het uitvoeren van de kaderstellende rol maken Provinciale Staten gebruik van de verordenende bevoegdheid, om bijvoorbeeld regels en voorschriften vast te stellen, én het budgetrecht. Hiermee hebben Provinciale Staten het recht om provinciale uitgaven te beoordelen, te verwerpen of goed te keuren. De Voorjaarsnota is onderdeel van de P&C cyclus en hiermee belangrijk instrument van Provinciale Staten .

  De Voorjaarsnota wordt zonder behandeling in een Statencommissie maar met voorafgaande schriftelijke vragenronde behandeld in PS.

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De Voorjaarsnota 2022 vast te stellen