Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 15-12-2022 tot en met 19-12-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2
  Installatie nieuw Burgercommissielid
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Na opening van de vergadering kunnen externen gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 4. 4

  n.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 4-11-2022 en 11-11-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. 7
  HAMERSTUKKEN
 8. 7.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 9. 7.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Wet open
  overheid, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van
  namen en e-mailadressen opgenomen in het document Term sheet Maastricht Aachen Airport zoals
  genoemd in het Statenvoorstel “Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport” met toepassing van artikel
  25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Deze geheimhouding duurt voort voor de duur van de deelneming in N.V. Holding Businesspark
  Luchthaven Maastricht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e van de Wet open overheid, de door het College van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van namen en e-mailadressen opgenomen in het document Term sheet Maastricht Aachen Airport zoals genoemd in het Statenvoorstel “Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport” met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort voor de duur van de deelneming in N.V. Holding Businesspark Luchthaven Maastricht.


  Zonder beraad aangenomen

 10. 7.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c én tweede lid, aanhef
  en onder b van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:

  • Bestuurs- en investeringsreglement van het Limburgs Energie Fonds;
  • Managementovereenkomst voor het Limburgs Energie Fonds;
  • Lijst van investeringen door het Limburgs Energie Fonds;

  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  Deze geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c én tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
  • Bestuurs- en investeringsreglement van het Limburgs Energie Fonds;
  • Managementovereenkomst voor het Limburgs Energie Fonds;
  • Lijst van investeringen door het Limburgs Energie Fonds;
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.


  Zonder beraad aangenomen.

 11. 7.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 5.1 tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlagen 1 t/m 4 zoals genoemd in het Statenvoorstel G-22-047 ‘Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.


  De geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 5.1 tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlagen 1 t/m 4 zoals genoemd in het Statenvoorstel
  G-22-047 ‘Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  De geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.


  Zonder beraad aangenomen.

 12. 7.2

  De sinds 2020 aanhoudende positieve resultaten van RvR Limburg CV leiden bij haar stille vennoot Provincie Limburg Commandiet BV (hierna: PLC BV) tot heffing van Vpb. Het gaat hierbij om belastingaanslagen over 2020, 2021 en 2022 van naar verwachting in totaal € 5.686.197. PLC BV beschikt op dit moment over onvoldoende middelen om aan de aanslagen (tijdig) bij de Belastingdienst te voldoen. Voorstel in deze nota is om deze BV via een kortlopend overbruggingskrediet ad € 6 miljoen tegen marktconforme condities te voorzien in de benodigde liquiditeiten. De risico’s ten aanzien van deze leningen zijn vanwege de positieve resultaten van de commanditaire vennootschap zeer beperkt mede omdat, indien de winsten niet worden gerealiseerd, dan kunnen de verliezen met eerder betaalde Vpb worden gecompenseerd.


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten besluiten:
  geen wensen en bedenkingen te maken met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten tot het verstrekken van een overbruggingskrediet aan Provincie Limburg Commandiet BV ad € 6 miljoen als voorfinanciering van de door deze vennootschap aan de Belastingdienst verschuldigde Vpb.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de volgende geen wensen en bedenkingen te maken met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten tot het verstrekken van een overbruggingskrediet aan Provincie Limburg Commandiet BV ad € 6 miljoen als voorfinanciering van de door deze vennootschap aan de Belastingdienst verschuldigde Vpb.


  Zonder beraad aangenomen.

 13. 7.3

  De reeds gedane investeringen in de afgelopen jaren op de Chemelot Campus hebben geleid tot een toename van de bedrijvigheid op de campus, resulterend in meer werkgelegenheid, kenniswerkers, kennisinstellingen en studenten. De verdere doorontwikkeling van de Chemelot Campus is randvoorwaardelijk voor het behalen van de provinciale doelstellingen: meer bedrijvigheid, meer kennisinfrastructuur en meer open innovatie. Dat betekent groei van de vastgoedportefeuille maar ook het in stand houden van het kennisecosysteem. Hiervoor zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.
  De nieuwe financieringsbehoefte van CCV voor het kunnen realiseren van de voorgenomen vastgoedinvesteringen in de periode 2023-2033 bedraagt € 150 mln. (behoefte 1). Daarnaast behoeft CCV in 2024 een herfinanciering van het huidige bancaire krediet van € 45 mln. (behoefte 2). Voor de 1e behoefte wordt van de Provincie een renderende aanvullende kapitaalinbreng gevraagd groot € 67 mln. Aan het reeds betrokken bankenconsortium wordt een uitbreiding van
  de bancaire financiering van eveneens € 67 mln. gevraagd. De overige € 16 mln. komen als eigen liquide middelen uit de vrije kasstromen van CCV.
  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan CCV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033.


  Dit  is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten besluiten:

  1. de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  • voor 1 september 2023 een exit-strategie aan de Staten voor te leggen conform SiS 3.0, waarbij de bestendigheid van de Provinciale betrokkenheid uitgangspunt is;
   - om gedurende de looptijd van de financiering tot 2033 minimaal twee tussenevaluaties uit te voeren naar de voortgang van de inhoudelijke beleidsmatige doelstellingen. En de organisatorische en financiële doelstellingen die op termijn tot zelfstandigheid en toekomstbestendigheid moeten leiden van het ecosysteem.
  1. met betrekking tot met het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan Chemelot Campus Vastgoed CV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033, in lijn met de principe uitspraak van Provinciale Staten tot het aanvullend ter beschikking stellen van Eigen Vermogen ten behoeve van de Brightlands Chemelot Campus, in haar vergadering van 24 juni 2022 (G-22-021).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  • voor 1 september 2023 een exit-strategie aan de Staten voor te leggen conform SiS 3.0, waarbij de bestendigheid van de Provinciale betrokkenheid uitgangspunt is;
  • m gedurende de looptijd van de financiering tot 2033 minimaal twee tussenevaluaties uit te voeren naar de voortgang van de inhoudelijke beleidsmatige doelstellingen. En de organisatorische en financiële doelstellingen die op termijn tot zelfstandigheid en toekomstbestendigheid moeten leiden van het ecosysteem.
  1. met betrekking tot met het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan Chemelot Campus Vastgoed CV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033, in lijn met de principe uitspraak van Provinciale Staten tot het aanvullend ter beschikking stellen van Eigen Vermogen ten behoeve van de Brightlands Chemelot Campus, in haar vergadering van 24 juni 2022 (G-22-021).

  Zonder beraad aangenomen.


  Met stemverklaring tegen: Fractie Palmen

 14. 7.5

  De werkzaamheden omtrent het project Buitenring Parkstad Limburg zijn in een afrondende fase beland. Deze zullen naar verwachting einde 2023 zijn afgerond. Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Deze werkzaamheden kunnen niet volledig gedekt worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit is al eerder gecommuniceerd in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd.Tevens wordt verzocht de BPL geen onderdeel meer te laten uitmaken van de Regeling Grote Projecten.


  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 25-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  -in te stemmen met aanvullend krediet ter hoogte van € 3.700.000;
  - in te stemmen met de overdracht van de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie; en
  - in te stemmen dat het project na het besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. het krediet aan te vullen ter hoogte van € 3.700.000 voor de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg;
  2. dat de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie worden overgedragen; en
  3. dat het project na dit besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.

  Zonder beraad aangenomen.

 15. 7.6

  Tijdens de vergadering op 02-12-2022 heeft het Presidium besloten, op voorstel van de Referendumcommissie, de Referendumverordening te actualiseren en het Statenvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de Provinciale Statenvergadering van 15 december 2022. Het betreft hier een tekstuele verduidelijking van artikel 7 van de Referendumverordening.


  Als gevolg van de aanpassing van de Referendumverordening dient ook het huidige Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg aangepast te worden. Deze aanpassing voorziet enkel in het tekstueel aanpassen van de verwijzingen in dit reglement naar de geldende versie van de Referendumverordening.


  Voorgesteld besluit


  Provinciale Staten wordt gevraagd:

  1. De Referendumverordening Provincie Limburg 2022 vast te stellen;
  2. De Referendumverordening Provincie Limburg 2020 in te trekken.
  3. Het Gewijzigd Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2022 vast te stellen;
  4. Het Reglement van Orde Referendumcommissie Provincie Limburg 2022 in te trekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. De Referendumverordening Provincie Limburg 2022 vast te stellen;
  2. De Referendumverordening Provincie Limburg 2020 in te trekken.

  Zonder beraad aangenomen.

 16. 7.7

  De Algemene Subsidieverordening 2017 (ASV) wordt primair gewijzigd naar aanleiding van het Onderzoeksrapport van de provinciale concerncontroller d.d. 28 mei 2021 inzake IKL. De belangrijkste wijziging in dit kader betreft een juridische basis voor een governance kader bij structurele subsidierelaties vanaf € 125.000,00. Verder is sprake van een aanscherping van het doelmatigheidsbeleid in de ASV, zijn enkele wijzigingen opgenomen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk en recente rechtspraak. Tot slot zijn er kleine technische aanpassingen gedaan die de leesbaarheid en duidelijkheid van de ASV ten goede komen.
  De wijziging van de Algemene Subsidieverordening is overeenkomstig uw besluit P-19-013 d.d. 28 juni 2019 'Commissie-indeling Statenperiode 2019-2023' geagendeerd voor deze Commissie. Hierin wordt aangegeven dat deze Commissie onder meer belast is met het onderwerp "Subsidies Algemeen".


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 9-12-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ASV 2017 en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om aanpassingen van ondergeschikte aard te mogen doen aan de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.;
  3. kennisnemen van de bijgevoegde Regels voor goed bestuur bij structurele subsidierelaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de bij dit besluit behorende Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en bekend te maken door publicatie in het Provinciaal Blad;
  2. het College van Gedeputeerde Staten te mandateren om aanpassingen van ondergeschikte aard te mogen doen aan de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.

  Zonder beraad aangenomen.

 17. 7.8

  Actualiseren van de financiële ramingen in de Programmabegroting 2022 en verder.


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 9-12-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. instemmen met de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2022 van de Programmabegroting 2022;
  2. instemmen met de procesmiddelen Einstein Telescope, waarbij sprake is van inzet van middelen uit verschillende kaders met een totaalbedrag hoger dan € 1 mln.;
  3. de 6e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluiten, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2022, vaststellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (3), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (3), JA21 (3), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (6), SP (Statenleden) (2), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  1. Instemmen met de voorstellen uit de Financiële Eindejaarsbijstelling 2022 van de Programmabegroting 2022.
  2. Instemmen met de procesmiddelen Einstein Telescope, waarbij sprake is van inzet van middelen uit verschillende kaders met een totaalbedrag hoger dan € 1 mln.
  3. De 6e begrotingswijziging 2022, 1e begrotingswijziging 2023 en investeringsbesluiten, zoals opgenomen in de Financiële Eindejaarsbijstelling 2022, vaststellen.

  Zonder beraad aangenomen.


  Met stemverklaring tegen: Fractie Palmen

 18. 8
  BEHANDELSTUKKEN
 19. 8.1

  Het Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en de Handreiking risicoanalyse integriteit 2023 hangen samen met en vloeien voort uit de eerder dit jaar, op 1 april jl., in PS besproken rapporten van de provinciale enquêtecommissie (Blinde Hoeken), van de commissie Visser (Engelen bestaan niet), van Derksen c.s. (Wegkijken als cultuur) en ook met het rapport over gedeputeerde Geurts en het al eerder (n.a.v. de IKL-affaire) door de concerncontroller uitgebrachte rapport.
  PS heeft via motie 2836 (Onderweg naar beter) opgeroepen om te komen tot een Statenvoorstel waarin de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde enquête en rapporten, alsmede de opbrengsten uit het debat van 1 april jl. verwerkt worden. Voorliggende Statenvoorstel is hier het resultaat van.


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en met de handreiking Risicoanalyse Integriteit 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:


  in te stemmen met:

  1. Werkplan bestuurscultuur 2023-2027
  2. Handreiking ‘Risicoanalyse integriteit 2023’

  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, JA21, Fractie Palmen en Fractie Westhoff

  Toezeggingen

  Titel
  Inzichtelijk maken hoe om te gaan met afwijkende ambtelijke adviezen
  Opstellen publiekrechtelijke klokkenluidersregeling
  Opstellen voorstel inzake checks and balances
  00:45:19 - 00:47:16 - R.J.H. Franssen
  00:47:16 - 00:47:21 - G.H.C. Frische
  00:47:21 - 00:49:33 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  00:49:33 - 00:49:40 - G.H.C. Frische
  00:49:40 - 00:52:20 - E.E.C. Palmen
  00:52:20 - 00:52:27 - G.H.C. Frische
  00:52:27 - 00:52:36 - L.J. Hermans
  00:52:36 - 00:57:50 - T.M. Heldens
  00:57:50 - 00:58:07 - G.H.C. Frische
  00:58:07 - 01:03:10 - M. van Caldenberg
  01:03:10 - 01:03:19 - G.H.C. Frische
  01:03:19 - 01:06:38 - P.S.M.L. Plusquin
  01:06:38 - 01:06:42 - G.H.C. Frische
  01:06:42 - 01:07:47 - A. Berghorst
  01:07:47 - 01:07:53 - G.H.C. Frische
  01:07:53 - 01:11:54 - R.A.B. Claassen
  01:11:54 - 01:12:02 - G.H.C. Frische
  01:12:02 - 01:19:01 - E.G.M. Roemer
  01:19:01 - 01:22:37 - R.A.B. Claassen
  01:22:37 - 01:24:46 - E.G.M. Roemer
  01:24:46 - 01:24:53 - G.H.C. Frische
  01:24:53 - 01:25:04 - E.G.M. Roemer
  01:25:04 - 01:26:18 - E.G.M. Roemer
  01:26:18 - 01:27:55 - M.T.P. Jenneskens
 20. 8.2

  Vanwege de onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2023 en daarmee het opschuiven van de nieuwe omgevingsverordening, inclusief alle nieuw te regelen onderwerpen wordt voorgesteld de nieuwe regels toe te voegen aan zowel de vigerende Omgevingsverordening Limburg 2014, als aan de Omgevingsverordening Limburg (2021).
  De regels die worden toegevoegd aan de Omgevingsverordening Limburg 2014 kunnen dan direct na vaststelling en publicatie in werking treden.
  De regels die aan de Omgevingsverordening Limburg (2021) worden toegevoegd vervangen de regels uit de vigerende omgevingsverordening zodra de Omgevingswet in werking treedt.


  Dit is behandeld in de Statencommissie van RLN van 25-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
  2. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen;
  3. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 vast te stellen;
  4. het Delegatiebesluit Omgevingsverordening Limburg vast te stellen;
  5. het Besluit intrekking en wijziging regelingen en besluiten Provinciale Staten van Limburg
  in verband met de Omgevingswet vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 98%
  tegen 2%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)
  tegen
  Fractie Palmen (Statenlid) (1)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van de volgende amendementen:
   2e Gewijzigd Amendement 156 Plusquin c.s. inzake Ruimte voor diervriendelijke kleinschalige initiatieven en
   2e Gewijzigd Amendement 153 Megens c.s. inzake bevoegdheden en samenspel GS PS

  1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen.
   2. De Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 vast te stellen met inachtneming van
   de volgende wijzigingen:
  • De tekst van Artikel 2.11.1 sub a te schrappen en aan te passen in: “a. intensieve veehouderij: het hebben van een bedrijfsmatige tak van varkens, kippen, vleeskuikens, vleeskalveren, stieren voor roodvleesproductie, geiten, eenden, pelsdieren, konijnen, kalkoenen, of parelhoenders, met uitzondering van kleinschalige veehouderij en varkenshouderij met vrije weidegang en vrije uitloop” en wordt toegevoegd sub. c), onder alfanumerieke vernummering van de huidige artikelleden c t/m f, “c. Varkenshouderij met vrije weidegang of en vrije uitloop: het houden van varkens die jaarrond de mogelijkheid wordt geboden van vrije weidegang en vrije uitloop, waarbij wordt voldaan aan de huisvestingseisen van EU-Verordening Erkenningseisen biologische producten 2020/464, op een locatie buiten de Goudgroene natuurzone en buiten een extensiveringsgebied intensieve veehouderij, en onder behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plekke”.
  • In de Toelichting van de Omgevingsverordening Limburg 2014 bij paragraaf 2.11 Intensieve veehouderij toe te voegen onder de kop Ruimte voor diervriendelijke initiatieven varkenshouderij : “Naast kleinschalige veehouderijen wil de Provincie evenzeer initiatieven voor varkenshouderijen faciliteren waarbij sprake is van vrije weidegang en vrije uitloop. Als subcategorie van intensieve veehouderij onderscheiden varkensbedrijven zich van pluimveebedrijven door een aanmerkelijk geringere fijn stof uitstoot, met aldus geringere gezondheidseffecten voor omwonenden. Het zelfde geldt voor de uitstoot van endotoxinen, Overige subcategorieën intensieve veehouderij zijn kwantitatief van veel minder belang, en veelal beperkt van schaalgrootte. Derhalve wordt tevens ‘varkenshouderij met vrije weidegang en vrije uitloop’ uitgezonderd van de begripsbepaling ‘intensieve veehouderij’. Dit is op overeenkomstige wijze gedaan als bij de ‘kleinschalige veehouderij’ door een afzonderlijke begripsbepaling op te nemen voor ‘varkenshouderij met vrije weidegang en vrije uitloop’. Onder weidegang wordt verstaan: de uitloop van dieren op grasland waarbij het grasland ook op langere termijn duurzaam intact blijft. Dit betekent dat het aantal dieren niet zodanig groot mag zijn dat het grasland binnen afzienbare termijn teniet gaat als gevolg van te intensief gebruik. Tevens dient voldaan te zijn aan de huisvestingseisen van EU Verordening 2020/464 Erkenningseisen biologische producten, Bijlage I deel III. Uitloop van dieren op 'kale grond' is geen weidegang zoals bedoeld in deze begripsbepaling. De uitzondering geldt alleen als de varkenshouder zich buiten de Goudgroene natuurzone en buiten het extensiveringsgebied intensieve veehouderij bevindt. Bovendien dient er sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Er is volgens vaste jurisprudentie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als: onderbouwd kan worden dat voor omwonenden het totaal van alle omgevingseffecten, met name ook de cumulatieve geurbelasting, binnen aanvaardbare grenzen blijft.”
  1. De Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  • onder V de begripsbepaling intensieve veehouderij, na “Besluit activiteiten leefomgeving” en voor “”op een locatie buiten het Natuurnetwerk Limburg …” in te voegen de zinsnede “het houden van-varkens die jaarrond de mogelijkheid wordt geboden van vrije weidegang en vrije uitloop, waarbij wordt voldaan aan de huisvestingseisen van EU-Verordening biologische producten 2020/464, en onder behoud van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plekke,” toevoegen.
  • In de Toelichting van de Omgevingsverordening Limburg (2021) Bijlage I Begrippen, toe te voegen onder de kop Ruimte voor diervriendelijke initiatieven varkenshouderij . “’Naast kleinschalige veehouderijen wil de Provincie evenzeer initiatieven voor varkenshouderijen faciliteren waarbij sprake is van vrije weidegang en vrije uitloop. Als subcategorie van intensieve veehouderij onderscheiden varkensbedrijven zich van pluimveebedrijven door een aanmerkelijk geringere fijn stof uitstoot, met aldus geringere gezondheidseffecten voor omwonenden. Het zelfde geldt voor de uitstoot van endotoxinen, Overige subcategorieën intensieve veehouderij zijn kwantitatief van aanzienlijk minder belang, en veelal beperkt van schaalgrootte. Derhalve wordt tevens ‘varkenshouderij met vrije weidegang en vrije uitloop’ uitgezonderd van de begripsbepaling ‘intensieve veehouderij’. Dit is op overeenkomstige wijze gedaan als bij de ‘kleinschalige veehouderij’ door een afzonderlijke begripsbepaling op te nemen voor ‘varkenshouderij met vrije weidegang en vrije uitloop’. Onder weidegang wordt verstaan: de uitloop van dieren op grasland waarbij het grasland ook op langere termijn duurzaam intact blijft. Dit betekent dat het aantal dieren niet zodanig groot mag zijn dat het grasland binnen afzienbare termijn teniet gaat als gevolg van te intensief gebruik. Tevens dient voldaan te zijn aan de huisvestingseisen van EU Verordening 2020/464 Erkenningseisen biologische producten, Bijlage I deel III. Uitloop van dieren op 'kale grond' is geen weidegang zoals bedoeld in deze begripsbepaling. De uitzondering geldt alleen als de varkenshouder zich buiten de Goudgroene natuurzone en buiten het extensiveringsgebied intensieve veehouderij bevindt. Bovendien dient er sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
   Er is volgens vaste jurisprudentie sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als: onderbouwd kan worden dat voor omwonenden het totaal van alle omgevingseffecten, met name ook de cumulatieve geurbelasting, binnen aanvaardbare grenzen blijft.”
  1. Het Delegatiebesluit Omgevingsverordening Limburg vast te stellen en aan artikel 1.2 van het ontwerp Delegatiebesluit Omgevingsverordening Limburg een vierde lid wordt toegevoegd, luidende: “4. Bij de uitoefening van de bevoegdheden die zij op grond van dit besluit hebben, houden Gedeputeerde Staten rekening met de inhoud van het informerend stuk ‘Invulling samenspel GS-PS bij realisatie van de Provinciale Omgevingsvisie’ van 30 maart 2021, kenmerk 2021/8280.”
  2. Het Besluit intrekking en wijziging regelingen en besluiten Provinciale Staten van Limburg in verband met de Omgevingswet, vast te stellen.

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, Sp, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Ja21 en Fractie Westhoff
  Tegen: Fractie Palmen

  Amendementen

  Titel
  2e Gewijzigd Amendement 153 Megens c.s. inzake bevoegdheden en samenspel GS PS
  2e Gewijzigd Amendement 156 Plusquin c.s. inzake Ruimte voor diervriendelijke kleinschalige initiatieven
  Amendement 154 Palmen inzake Een transitie heeft een wil en een weg nodig
  Amendement 155 Palmen inzake verbod interfererende activiteiten beschermingsgebied ET

  Moties

  Titel
  Gewijzigd Motie 2944 Jenneskens c.s. inzake Energie en Einstein - realiseer de RES in overleg met Parkstad.docx
  01:27:03 - 01:27:55 - M.T.P. Jenneskens
  01:27:55 - 01:28:49 - E.E.C. Palmen
  01:28:49 - 01:29:30 - M.T.P. Jenneskens
  01:29:30 - 01:29:38 - E.E.C. Palmen
  01:29:38 - 01:31:18 - M.T.P. Jenneskens
  01:31:18 - 01:31:24 - E.G.M. Roemer
  01:31:24 - 01:35:04 - N.J.H.M. Vincken
  01:35:04 - 01:35:17 - E.G.M. Roemer
  01:35:17 - 01:37:50 - O.D. Westen
  01:37:50 - 01:37:57 - E.G.M. Roemer
  01:37:57 - 01:43:24 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  01:43:24 - 01:43:29 - E.G.M. Roemer
  01:43:29 - 01:49:40 - H.M.V. van der Linden
  01:49:40 - 01:49:48 - E.G.M. Roemer
  01:49:48 - 01:49:53 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:49:53 - 01:50:42 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  01:50:42 - 01:50:47 - E.G.M. Roemer
  01:50:47 - 01:54:07 - E.E.C. Palmen
  01:54:07 - 01:54:57 - E.G.M. Roemer
  01:54:57 - 01:55:05 - E.E.C. Palmen
  01:55:05 - 01:55:07 - P.S.M.L. Plusquin
  01:55:07 - 01:55:53 - E.E.C. Palmen
  01:55:53 - 01:56:06 - E.G.M. Roemer
  01:56:06 - 01:57:02 - H.L.M. Nijskens
  01:57:02 - 01:57:07 - E.G.M. Roemer
  01:57:07 - 01:57:43 - M.T.P. Jenneskens
  01:57:43 - 01:59:16 - H.L.M. Nijskens
  01:59:16 - 02:00:15 - M.T.P. Jenneskens
  02:00:15 - 02:01:14 - H.L.M. Nijskens
  02:01:14 - 02:01:46 - M.T.P. Jenneskens
  02:01:46 - 02:04:24 - H.L.M. Nijskens
  02:04:24 - 02:04:37 - E.G.M. Roemer
  02:04:37 - 02:08:44 - M. van Caldenberg
  02:08:44 - 02:08:51 - E.G.M. Roemer
  02:08:51 - 02:14:47 - P.S.M.L. Plusquin
  02:14:47 - 02:15:02 - E.E.C. Palmen
  02:15:02 - 02:15:25 - P.S.M.L. Plusquin
  02:15:25 - 02:15:29 - E.G.M. Roemer
  02:15:29 - 02:15:31 - P.S.M.L. Plusquin
  02:15:31 - 02:16:22 - P.S.M.L. Plusquin
  02:16:22 - 02:16:25 - E.G.M. Roemer
  02:16:25 - 02:16:56 - E.E.C. Palmen
  02:16:56 - 02:18:03 - P.S.M.L. Plusquin
  02:18:03 - 02:18:08 - E.E.C. Palmen
  02:18:08 - 02:18:18 - E.G.M. Roemer
  02:18:18 - 02:19:13 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:19:13 - 02:19:14 - P.S.M.L. Plusquin
  02:19:14 - 02:20:34 - P.S.M.L. Plusquin
  02:20:34 - 02:20:36 - E.G.M. Roemer
  02:20:36 - 02:20:49 - A.M.J.N. Fischer-Otten
  02:20:49 - 02:21:06 - E.G.M. Roemer
  02:21:06 - 02:24:36 - E.A. Schuuring
  02:24:36 - 02:24:46 - E.G.M. Roemer
  02:24:46 - 02:27:59 - B.J.M.H. Megens
  02:27:59 - 02:28:31 - E.G.M. Roemer
  02:28:31 - 02:33:46 - C.W.J.M. Roefs
  02:33:46 - 02:34:11 - E.E.C. Palmen
  02:34:11 - 02:34:57 - C.W.J.M. Roefs
  02:34:57 - 02:35:31 - E.E.C. Palmen
  02:35:31 - 02:36:09 - C.W.J.M. Roefs
  02:36:09 - 02:36:23 - E.E.C. Palmen
  02:36:23 - 02:36:26 - E.G.M. Roemer
  02:36:26 - 02:37:25 - C.W.J.M. Roefs
  02:37:25 - 02:37:53 - O.D. Westen
  02:37:53 - 02:38:50 - C.W.J.M. Roefs
  02:38:50 - 02:40:03 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:03 - 02:40:26 - E.A. Schuuring
  02:40:26 - 02:46:15 - C.W.J.M. Roefs
  02:46:15 - 02:47:33 - P.S.M.L. Plusquin
  02:47:33 - 02:48:38 - C.W.J.M. Roefs
  02:48:38 - 02:49:31 - P.S.M.L. Plusquin
  02:49:31 - 02:50:15 - C.W.J.M. Roefs
  02:50:15 - 02:50:45 - H.M.V. van der Linden
  02:50:45 - 02:51:16 - C.W.J.M. Roefs
  02:51:16 - 02:51:41 - H.M.V. van der Linden
  02:51:41 - 02:53:05 - C.W.J.M. Roefs
  02:53:05 - 02:53:59 - H.L.M. Nijskens
  02:53:59 - 02:55:50 - C.W.J.M. Roefs
  02:55:50 - 02:57:12 - H.L.M. Nijskens
  02:57:12 - 02:57:54 - C.W.J.M. Roefs
  02:57:54 - 02:58:05 - H.L.M. Nijskens
  02:58:05 - 02:59:49 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  02:59:49 - 03:00:30 - C.W.J.M. Roefs
  03:00:30 - 03:00:48 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:00:48 - 03:01:24 - C.W.J.M. Roefs
  03:01:24 - 03:01:54 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:01:54 - 03:02:28 - C.W.J.M. Roefs
  03:02:28 - 03:02:57 - E.E.C. Palmen
  03:02:57 - 03:03:43 - C.W.J.M. Roefs
  03:03:43 - 03:04:04 - E.E.C. Palmen
  03:04:04 - 03:04:08 - E.G.M. Roemer
  03:04:08 - 03:05:12 - C.W.J.M. Roefs
  03:05:12 - 03:05:15 - E.E.C. Palmen
  03:05:15 - 03:05:23 - E.G.M. Roemer
  03:05:23 - 03:06:18 - G.J.W. Gabriëls
  03:06:18 - 03:06:48 - E.G.M. Roemer
  03:06:48 - 03:07:17 - M.T.P. Jenneskens
  03:07:17 - 03:07:28 - E.G.M. Roemer
  03:07:28 - 03:07:43 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:07:43 - 03:07:47 - E.E.C. Palmen
  03:07:47 - 03:08:16 - I.D.A.M. Voncken-Janssen
  03:08:16 - 03:08:29 - E.G.M. Roemer
  03:08:29 - 03:10:15 - H.M.V. van der Linden
  03:10:15 - 03:10:21 - E.G.M. Roemer
  03:10:21 - 03:11:26 - E.E.C. Palmen
  03:11:26 - 03:11:38 - E.G.M. Roemer
  03:11:38 - 03:12:14 - H.L.M. Nijskens
  03:12:14 - 03:12:25 - E.G.M. Roemer
  03:12:25 - 03:13:52 - M. van Caldenberg
  03:13:52 - 03:14:02 - E.G.M. Roemer
  03:14:02 - 03:16:08 - P.S.M.L. Plusquin
  03:16:08 - 03:16:46 - E.G.M. Roemer
  03:16:46 - 03:17:44 - C.W.J.M. Roefs
  03:17:44 - 03:18:20 - H.L.M. Nijskens
  03:18:20 - 03:18:57 - C.W.J.M. Roefs
  03:18:57 - 03:19:58 - H.L.M. Nijskens
  03:19:58 - 03:20:33 - C.W.J.M. Roefs
  03:20:33 - 03:21:00 - H.L.M. Nijskens
  03:21:00 - 03:21:59 - E.E.C. Palmen
  03:21:59 - 03:22:25 - C.W.J.M. Roefs
  03:22:25 - 03:22:34 - E.E.C. Palmen
  03:22:34 - 03:22:57 - P.S.M.L. Plusquin
  03:22:57 - 03:24:27 - C.W.J.M. Roefs
  03:24:27 - 03:25:17 - P.S.M.L. Plusquin
  03:25:17 - 03:27:37 - C.W.J.M. Roefs
  03:27:37 - 03:28:28 - C.W.J.M. Roefs
  03:28:28 - 03:28:49 - P.S.M.L. Plusquin
  03:28:49 - 03:29:02 - H.M.V. van der Linden
  03:29:02 - 03:29:16 - C.W.J.M. Roefs
  03:29:16 - 03:29:23 - H.M.V. van der Linden
  03:29:23 - 03:29:34 - C.W.J.M. Roefs
  03:29:34 - 03:30:05 - E.G.M. Roemer
 21. 8.3

  In de legesverordening zijn vergoedingen (leges) opgenomen voor kosten welke de overheid maakt voor diensten (zoals het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, informatie) aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De legesverordening bestaat uit een verordening en een tarieventabel.
  Deze nieuwe legesverordening vervangt de huidige legesverordening uit 2022. Jaarlijks worden de tarieven van de legesverordening geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting. Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. De legesverordening 2023 is beleidsneutraal. Er zijn alleen een aantal kleine technische aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid en duidelijkheid van de legesverordening ten goede komen.


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Legesverordening Limburg 2023 met bijhorende tarieventabel zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (4), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), SP (Statenleden) (4)
  tegen
  LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), PVV (Statenleden) (7), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:
   Amendement 158 Kuntzelaers Van der Valk inzake verhoging tarieven legesverordening 2023
  De wijziging van de legesverordening Limburg 2023 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijzigingen:
  2.3.1.1 Bouwactiviteiten
    Voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo, bedraagt het tarief (met inbegrip van vooroverleg) onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
   a. indien de bouwkosten minder of gelijk zijn aan € 20.000 906,09
   b. indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal € 50.000 bedragen 2.289,02
   c. indien de bouwkosten meer dan € 50.000 doch maximaal € 100.000 bedragen 4.510,53
   d. € 4.510,53 vermeerderd met 2,6% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000 doch niet hoger dan € 400.000
   e. € 12.310,53 vermeerderd met 1,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000 doch niet hoger dan € 1.000.000
   f. € 22.210,53 vermeerderd met 0,44% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen
    dan € 1.000.000 doch niet hoger dan € 5.000.000
   g. € 39.810,53 vermeerderd met 0,30% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000.
  2.3.1.2 Indien na een expliciete beoordeling op verzoek blijkt dat de aanvraag vergunningsvrij is betreft het tarief:
  142,60
  2.3.2.1 Welstandsadvies
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  g.
  h. Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief voor een welstandadvies:
  indien de bouwkosten minder of gelijk zijn aan € 20.000
  indien de bouwkosten meer dan € 20.000 doch maximaal € 55.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 55.000 doch maximaal € 110.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 110.000 doch maximaal € 440.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 440.000 doch maximaal € 1.100.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 1.100.000 doch maximaal € 5.500.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 5.500.000 doch maximaal € 27.500.000 bedragen
  indien de bouwkosten meer dan € 27.500.000 bedragen
  269,91
  269,91
  269,91
  472,25
  472,25
  877,28
  877,28
  877,28
  2.3.2.2 Indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan (onderdeel 2.3.1) en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, zijn de tarieven zoals opgenomen in onderdeel 2.3.2.1 overeenkomstig van toepassing.
     Tarief in €
  2.3.3 Beoordeling onderzoeksrapporten
    Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
   a. Voor de eenmalige beoordeling van een milieukundig bodemrapport
  702,08
   b. Voor de eenmalige beoordeling van een archeologisch bodemrapport
  702,08
   c. Voor de eenmalige beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):
  5.581,70
   d. Voor de eenmalige beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport: 702,08
   e. De hierboven genoemde tarieven onder a tot en met d zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of van het nemen van een ander besluit.
  2.3.4 Beoordeling aanvullende gegevens
    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de ontvankelijke aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo al in behandeling is genomen
           300,04
  2.3.5 Uitvoeren werk of werkzaamheden
    Het tarief bedraagt voor een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
  912,76
  2.3.6 Planologisch strijdig waarbij al dan niet tevens sprake is van een bouwactiviteit
  a.
  b.
  c.
  d.
   Het tarief bedraagt voor een activiteit waarbij sprake is van planologisch afwijkend gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
  onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten
  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)
  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)
  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)
  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)
  427,57
  427,57
  3.944,67
  427,57
   e.
  f.
  g. indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast
  (afwijking van provinciale regelgeving)
  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel
  2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)
  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)
  712,60
  427,57
  427,57
  2.3.7 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten
    Het tarief bedraagt voor activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten,
  onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
   a. indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
  356,39
   b. indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als
  bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  356,39
   c. indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, 1° en 2°, van de Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken daarvan op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht 356,39
  d.
  indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk dat krachtens provinciale of gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht
  356,39
  2.3.8 Sloopactiviteiten
    Het tarief bedraagt:
   a. Indien de aanvraag betrekking heeft op een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo voor het slopen van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning wordt verleend, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
  285,03
  2.3.9 Aanleggen of verandering brengen in een weg
    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening/reglement of de APV van de gemeente voor het aanleggen of brengen van verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 356,39
  2.3.10 Uitweg/inrit
    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening of de APV van de gemeente voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
  142,59
  2.3.11 Handelingen in of nabij Natura 2000-gebieden/gevolgen voor habitats en soorten
    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo voor het realiseren van een project of het verrichten van een andere handeling als bedoeld in artikel 2.2aa, onder a, Besluit omgevingsrecht, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
  4.579,50
  2.3.11.1 In afwijking van artikel 2.3.11 bedraagt het tarief voor een eerder afgegeven vergunning voor de desbetreffende locatie die wordt gewijzigd en conform wet- en regelgeving als wijziging dient te worden aangemerkt, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:
  3.050,85
  2.3.12 Andere activiteiten
    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in:
   a. artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo voor het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij AMvB aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 142,60
   b. artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo voor het verrichten van
  een activiteit die geheel of gedeeltelijk bestaat uit andere activiteiten en die behoren tot een bij provinciale, gemeentelijke of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 142,60
  2.3.13 Omgevingsvergunning in twee fasen
    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief voor elke fase het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven voor de activiteiten waarop de fase betrekking heeft.
  2.3.14
  2.3.15
    Wijziging omgevingsvergunning als gevolg wijziging project
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project
  Verstrekking bodeminformatie
  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie waarvoor dossieronderzoek noodzakelijk is, is per dossier een tarief verschuldigd van
  300,04
  58,42

  Geamendeerd aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, SP, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, 50PLUS, JA21, Fractie Palmen en Fractie Westhoff
  Tegen: PVV, VVD en LOKAAL-LIMBURG

  Amendementen

  Titel
  Amendement 158 Kuntzelaers Van der Valk inzake verhoging tarieven legesverordening 2023
  03:29:43 - 03:30:05 - E.G.M. Roemer
  03:30:05 - 03:30:44 - E.E.C. Palmen
  03:30:44 - 03:32:36 - R.E. van der Valk
  03:32:36 - 03:32:51 - E.G.M. Roemer
  03:32:51 - 03:34:59 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:34:59 - 03:35:17 - T.M. Heldens
  03:35:17 - 03:35:21 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:35:21 - 03:35:24 - E.G.M. Roemer
  03:35:24 - 03:36:17 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:36:17 - 03:37:13 - T.M. Heldens
  03:37:13 - 03:38:12 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:38:12 - 03:38:57 - T.M. Heldens
  03:38:57 - 03:39:20 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:39:20 - 03:39:49 - T.M. Heldens
  03:39:49 - 03:39:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:39:51 - 03:40:23 - E.G.M. Roemer
  03:40:23 - 03:42:25 - A.G.M. Roest
  03:42:25 - 03:42:44 - E.G.M. Roemer
  03:42:44 - 03:44:19 - T.M. Heldens
  03:44:19 - 03:45:00 - J. van Wageningen
  03:45:00 - 03:45:52 - T.M. Heldens
  03:45:52 - 03:46:47 - J. van Wageningen
  03:46:47 - 03:47:24 - T.M. Heldens
  03:47:24 - 03:47:35 - J. van Wageningen
  03:47:35 - 03:47:50 - E.G.M. Roemer
  03:47:50 - 03:48:29 - A.G.M. Roest
  03:48:29 - 03:48:52 - T.M. Heldens
  03:48:52 - 03:49:09 - A.G.M. Roest
  03:49:09 - 03:50:08 - J.J.M. Kuntzelaers
  03:50:08 - 03:50:25 - A.G.M. Roest
  03:50:25 - 03:50:57 - E.G.M. Roemer
 22. 8.4

  De provincie legt een grondwaterheffing op als er grondwater wordt onttrokken aan de bodem. De grondwaterheffing is een provinciale bestemmingsheffing op grond van de Waterwet, die wordt geheven om bepaalde specifieke uitgaven van de provincie te bekostigen in verband met grondwatertaken. Deze nieuwe grondwaterheffingsverordening 2023 vervangt de huidige verordening uit 2022. In de grondwaterheffingsverordening is een tarief opgenomen per kubieke meter onttrokken grondwater. Jaarlijks wordt dit tarief geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting.
  Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. Inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd (beleidsneutraal). De mate van kostendekkendheid van de grondwaterheffing bedraagt 100 %.


  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Grondwaterheffingsverordening Limburg 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), CDA (Statenleden) (8), D66 (Statenleden) (3), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), Fractie Westhoff (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (4), JA21 (4), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (7), SP (Statenleden) (4), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  • De Grondwaterheffingsverordening Limburg 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.


  Met algemene stemmen aangenomen
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, JA21, Fractie Palmen en Fractie Westhoff

  Amendementen

  Titel
  Amendement 157 Plusquin inzake Beeindig vrijstelling grondwaterheffing bij beregening

  Moties

  Titel
  Motie 2945 Plusquin c.s. Onderbouw vrijstellingen grondwaterheffing

  Toezeggingen

  Titel
  Grondwater Limburgs Programma Landelijk Gebied
  03:50:39 - 03:50:57 - E.G.M. Roemer
  03:50:57 - 03:53:19 - T.G.M. Jetten
  03:53:19 - 03:53:29 - H.M.V. van der Linden
  03:53:29 - 03:53:37 - E.G.M. Roemer
  03:53:37 - 03:55:24 - R.E. van der Valk
  03:55:24 - 03:56:00 - E.G.M. Roemer
  03:56:00 - 03:57:35 - C.W.J.M. Roefs
  03:57:35 - 03:58:49 - P.S.M.L. Plusquin
  03:58:49 - 03:59:00 - E.G.M. Roemer
  03:59:00 - 04:03:38 - C.W.J.M. Roefs
  04:03:38 - 04:04:12 - T.G.M. Jetten
  04:04:12 - 04:04:51 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:04:51 - 04:05:27 - C.W.J.M. Roefs
  04:05:27 - 04:05:55 - J.J.M. Kuntzelaers
  04:05:55 - 04:06:07 - C.W.J.M. Roefs
  04:06:07 - 04:06:15 - E.G.M. Roemer
  04:06:15 - 04:06:31 - P.S.M.L. Plusquin
  04:06:31 - 04:06:34 - E.G.M. Roemer
  04:06:34 - 04:06:42 - P.S.M.L. Plusquin
  04:06:42 - 04:06:46 - E.G.M. Roemer
  04:06:46 - 04:06:48 - P.S.M.L. Plusquin
  04:06:48 - 04:07:04 - C.W.J.M. Roefs
  04:07:04 - 04:07:06 - E.G.M. Roemer
  04:07:06 - 04:07:13 - P.S.M.L. Plusquin
  04:07:13 - 04:08:50 - T.M. Heldens
 23. 9

  04:08:48 - 04:08:50 - T.M. Heldens
  04:08:50 - 04:09:20 - E.G.M. Roemer