Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(PS) Provinciale Staten

Statenvergadering (Eindejaarsbijstelling)

donderdag 15 december 2022

18:00

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Roemer, E.G.M. (Emile)
Toelichting

Statenvergadering, Statenzaal Gouvernement.

Deze agenda is in opbouw.

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 15-12-2022 tot en met 19-12-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t.

 4. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 4-11-2022 en 11-11-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 5. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de door het College van Gedeputeerde Staten
  opgelegde verplichting tot geheimhouding van het document Term sheet Maastricht Aachen Airport zoals
  genoemd in het Statenvoorstel “Uitwerking transitie Maastricht Aachen Airport” met toepassing van artikel
  25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Deze geheimhouding duurt voort voor de duur van de deelneming in N.V. Holding Businesspark
  Luchthaven Maastricht.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder c én tweede lid, aanhef
  en onder b van de Wet open overheid, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:

  • Bestuurs- en investeringsreglement van het Limburgs Energie Fonds;
  • Managementovereenkomst voor het Limburgs Energie Fonds;
  • Lijst van investeringen door het Limburgs Energie Fonds;

  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.

 9. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 5.1 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 5.1 tweede lid, aanhef en onder b van de Wet open overheid, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van de bijlagen 1 t/m 4 zoals genoemd in het Statenvoorstel G-22-047 ‘Financieringsvoorstel Limburgs Energiefonds (LEF) ten behoeve van Mijnwater’ met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  De geheimhouding duurt voort tot het einde van het fondsbeheer van het Limburgs Energie Fonds.

 10. De sinds 2020 aanhoudende positieve resultaten van RvR Limburg CV leiden bij haar stille vennoot Provincie Limburg Commandiet BV (hierna: PLC BV) tot heffing van Vpb. Het gaat hierbij om belastingaanslagen over 2020, 2021 en 2022 van naar verwachting in totaal € 5.686.197. PLC BV beschikt op dit moment over onvoldoende middelen om aan de aanslagen (tijdig) bij de Belastingdienst te voldoen. Voorstel in deze nota is om deze BV via een kortlopend overbruggingskrediet ad € 6 miljoen tegen marktconforme condities te voorzien in de benodigde liquiditeiten. De risico’s ten aanzien van deze leningen zijn vanwege de positieve resultaten van de commanditaire vennootschap zeer beperkt mede omdat, indien de winsten niet worden gerealiseerd, dan kunnen de verliezen met eerder betaalde Vpb worden gecompenseerd.
  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten besluiten:
  geen wensen en bedenkingen te maken met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten tot het verstrekken van een overbruggingskrediet aan Provincie Limburg Commandiet BV ad € 6 miljoen als voorfinanciering van de door deze vennootschap aan de Belastingdienst verschuldigde Vpb.

 11. De reeds gedane investeringen in de afgelopen jaren op de Chemelot Campus hebben geleid tot een toename van de bedrijvigheid op de campus, resulterend in meer werkgelegenheid, kenniswerkers, kennisinstellingen en studenten. De verdere doorontwikkeling van de Chemelot Campus is randvoorwaardelijk voor het behalen van de provinciale doelstellingen: meer bedrijvigheid, meer kennisinfrastructuur en meer open innovatie. Dat betekent groei van de vastgoedportefeuille maar ook het in stand houden van het kennisecosysteem. Hiervoor zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.
  De nieuwe financieringsbehoefte van CCV voor het kunnen realiseren van de voorgenomen vastgoedinvesteringen in de periode 2023-2033 bedraagt € 150 mln. (behoefte 1). Daarnaast behoeft CCV in 2024 een herfinanciering van het huidige bancaire krediet van € 45 mln. (behoefte 2). Voor de 1e behoefte wordt van de Provincie een renderende aanvullende kapitaalinbreng gevraagd groot € 67 mln. Aan het reeds betrokken bankenconsortium wordt een uitbreiding van
  de bancaire financiering van eveneens € 67 mln. gevraagd. De overige € 16 mln. komen als eigen liquide middelen uit de vrije kasstromen van CCV.
  Het College van Gedeputeerde Staten verzoekt aan Provinciale Staten wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan CCV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033.

  Dit  is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten besluiten:

  1. de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken ter zake het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten:
  • voor 1 september 2023 een exit-strategie aan de Staten voor te leggen conform SiS 3.0, waarbij de bestendigheid van de Provinciale betrokkenheid uitgangspunt is;
   - om gedurende de looptijd van de financiering tot 2033 minimaal twee tussenevaluaties uit te voeren naar de voortgang van de inhoudelijke beleidsmatige doelstellingen. En de organisatorische en financiële doelstellingen die op termijn tot zelfstandigheid en toekomstbestendigheid moeten leiden van het ecosysteem.
  1. met betrekking tot met het voornemen om € 67 mln. renderend ter beschikking te stellen aan Chemelot Campus Vastgoed CV als kapitaalinvestering ten behoeve van de financiering van de vastgoedontwikkeling op Brightlands Chemelot Campus op basis van de business case Chemelot Campus 2023-2033, in lijn met de principe uitspraak van Provinciale Staten tot het aanvullend ter beschikking stellen van Eigen Vermogen ten behoeve van de Brightlands Chemelot Campus, in haar vergadering van 24 juni 2022 (G-22-021).
 12. In het voorliggende Statenvoorstel wordt voorgesteld de provinciale bijdrage te continueren aan de ontwikkeling van de Brightlands campus in Venlo.
  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.
  In het Presidium van 02-12-2022 is besloten om het voorstel als hamerstuk door te leiden.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met het Statenvoorstel ‘Brightlands Campus Greenport Venlo - visie en inzet tot 2030’;
  2. € 1.100.000,00 per jaar beschikbaar te stellen als structurele begrotingspost ten laste van de stelpost BCGV (programma 8. Financiën en Overhead), als eerste in de begroting 2023 (categorie i). Voor de jaren 2023 en 2024 te salderen met de reeds opgenomen lasten van respectievelijk € 300.000 in 2023 en € 300.000 in 2024;
  3. in de programmabegroting 2023 opgenomen stelpost BCGV (programma 8. Financiën en Overhead) betreffende restant € 1.857.142 te bekrachtigen ten behoeve van R&D programma’s en projecten (categorie iii);
  4. € 8.500.000,00 beschikbaar te stellen voor noodzakelijke bijdrage aan BV CVGV ten laste van de immunisatie reserve (categorie ii);
  5. € 2.913.020,00 beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage aan het project Healthy Eating and Food Innovation’ voor € 1.448.479,00 uit de beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ en voor € 1.464.541,00 uit het beleidskader Limburgs landbouw en agrifoodsector ‘Koers naar de Toekomst’ lijn 1 missiegedreven innoveren; campus;
  6. € 3.700.000,00 beschikbaar te stellen voor de provinciale bijdrage aan het Kennis Asproject University College Venlo/bachelor onderwijs Venlo voor € 2.200.000,00 uit de
  beleidsintensivering ‘Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt’ en voor € 1.500.000,00 uit de stelpost BCGV (programma 8. Financiën en Overhead);
  7. Bij een positief besluit van Provinciale Staten worden de financiële consequenties geëffectueerd in de 1e  Afwijkingenrapportage 2023 betreffende de categorie i en ii en
  bijdragen kennisinstellingen.

 13. De werkzaamheden omtrent het project Buitenring Parkstad Limburg zijn in een afrondende fase beland. Deze zullen naar verwachting einde 2023 zijn afgerond. Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht. Deze werkzaamheden kunnen niet volledig gedekt worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit is al eerder gecommuniceerd in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd.Tevens wordt verzocht de BPL geen onderdeel meer te laten uitmaken van de Regeling Grote Projecten.

  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie MD van 25-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  -in te stemmen met aanvullend krediet ter hoogte van € 3.700.000;
  - in te stemmen met de overdracht van de afrondende werkzaamheden van het project Buitenring Parkstad Limburg aan de lijnorganisatie; en
  - in te stemmen dat het project na het besluit van Provinciale Staten geen deel meer uitmaakt van de Regeling Grote Projecten.

 14. Het Werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en de Handreiking risicoanalyse integriteit 2023 hangen samen met en vloeien voort uit de eerder dit jaar, op 1 april jl., in PS besproken rapporten van de provinciale enquêtecommissie (Blinde Hoeken), van de commissie Visser (Engelen bestaan niet), van Derksen c.s. (Wegkijken als cultuur) en ook met het rapport over gedeputeerde Geurts en het al eerder (n.a.v. de IKL-affaire) door de concerncontroller uitgebrachte rapport.
  PS heeft via motie 2836 (Onderweg naar beter) opgeroepen om te komen tot een Statenvoorstel waarin de aanbevelingen uit de hiervoor genoemde enquête en rapporten, alsmede de opbrengsten uit het debat van 1 april jl. verwerkt worden. Voorliggende Statenvoorstel is hier het resultaat van.
  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  in te stemmen met het werkplan bestuurscultuur 2023-2027 en met de handreiking Risicoanalyse Integriteit 2023.

 15. Vanwege de onzekerheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2023 en daarmee het opschuiven van de nieuwe omgevingsverordening, inclusief alle nieuw te regelen onderwerpen wordt voorgesteld de nieuwe regels toe te voegen aan zowel de vigerende Omgevingsverordening Limburg 2014, als aan de Omgevingsverordening Limburg (2021).
  De regels die worden toegevoegd aan de Omgevingsverordening Limburg 2014 kunnen dan direct na vaststelling en publicatie in werking treden.
  De regels die aan de Omgevingsverordening Limburg (2021) worden toegevoegd vervangen de regels uit de vigerende omgevingsverordening zodra de Omgevingswet in werking treedt.
  Dit is behandeld in de Statencommissie van RLN van 25-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. in te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
  2. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg (2021) vast te stellen;
  3. de Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014 vast te stellen;
  4. het Delegatiebesluit Omgevingsverordening Limburg vast te stellen;
  5. het Besluit intrekking en wijziging regelingen en besluiten Provinciale Staten van Limburg
  in verband met de Omgevingswet vast te stellen.

 16. In de legesverordening zijn vergoedingen (leges) opgenomen voor kosten welke de overheid maakt voor diensten (zoals het verstrekken van vergunningen, ontheffingen, informatie) aan individuele burgers en het bedrijfsleven. De legesverordening bestaat uit een verordening en een tarieventabel.
  Deze nieuwe legesverordening vervangt de huidige legesverordening uit 2022. Jaarlijks worden de tarieven van de legesverordening geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting. Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. De legesverordening 2023 is beleidsneutraal. Er zijn alleen een aantal kleine technische aanpassingen doorgevoerd die de leesbaarheid en duidelijkheid van de legesverordening ten goede komen.
  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Legesverordening Limburg 2023 met bijhorende tarieventabel zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

 17. De provincie legt een grondwaterheffing op als er grondwater wordt onttrokken aan de bodem. De grondwaterheffing is een provinciale bestemmingsheffing op grond van de Waterwet, die wordt geheven om bepaalde specifieke uitgaven van de provincie te bekostigen in verband met grondwatertaken. Deze nieuwe grondwaterheffingsverordening 2023 vervangt de huidige verordening uit 2022. In de grondwaterheffingsverordening is een tarief opgenomen per kubieke meter onttrokken grondwater. Jaarlijks wordt dit tarief geïndexeerd conform de uitgangspunten van de begroting.
  Voor 2023 bedraagt de indexering 4 %. Inhoudelijk is de verordening niet gewijzigd (beleidsneutraal). De mate van kostendekkendheid van de grondwaterheffing bedraagt 100 %.
  Dit is behandeld in de Statencommissie FEB van 18-11-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de Grondwaterheffingsverordening Limburg 2023 zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad.

 18. De Algemene Subsidieverordening 2017 (ASV) wordt primair gewijzigd naar aanleiding van het Onderzoeksrapport van de provinciale concerncontroller d.d. 28 mei 2021 inzake IKL. De belangrijkste wijziging in dit kader betreft een juridische basis voor een governance kader bij structurele subsidierelaties vanaf € 125.000,00. Verder is sprake van een aanscherping van het doelmatigheidsbeleid in de ASV, zijn enkele wijzigingen opgenomen naar aanleiding van ervaringen in de praktijk en recente rechtspraak. Tot slot zijn er kleine technische aanpassingen gedaan die de leesbaarheid en duidelijkheid van de ASV ten goede komen.
  De wijziging van de Algemene Subsidieverordening is overeenkomstig uw besluit P-19-013 d.d. 28 juni 2019 'Commissie-indeling Statenperiode 2019-2023' geagendeerd voor deze Commissie. Hierin wordt aangegeven dat deze Commissie onder meer belast is met het onderwerp "Subsidies Algemeen".
  Dit wordt behandeld in de Statencommissie FEB van 9-12-2022. De commissie zal besluiten om het voorstel als hamerstuk of behandelstuk door te leiden naar PS van 15-12-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v. vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de ASV 2017 en na vaststelling te publiceren in het Provinciaal Blad;
  2. het college van Gedeputeerde Staten te mandateren om aanpassingen van ondergeschikte aard te mogen doen aan de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2023 e.v.;
  3. kennisnemen van de bijgevoegde Regels voor goed bestuur bij structurele subsidierelaties.