Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 01-04-2022 gewijzigd vast te stellen.

 2. 2
  Installatie nieuw Burgercommissielid
 3. 3

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Twee insprekers hebben zich aangemeld.

 4. 4

  N.v.t.

 5. 5

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 18-02-2022 en de digitale stemvergadering van 18-02-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 6. 6

  Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda ongewijzigd vast te stellen.

 7. 7.1

  Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

 8. 7.1.1

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het Presidium opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform
  artikel 25, derde lid Provinciewet te bekrachtigen:
  - van het woordelijk verslag, de audio-opname en presentatie m.b.t. de besloten Presidiumvergadering
  van 25 maart 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 Provinciewet en artikel 10 lid 1 sub c juncto artikel 10 lid 2 sub b van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het Presidium opgelegde verplichting tot geheimhouding, conform artikel 25, derde lid Provinciewet te bekrachtigen:
  - van het woordelijk verslag, de audio-opname en presentatie m.b.t. de besloten Presidiumvergadering van 25 maart 2022.


  Zonder beraad aangenomen

 9. 7.1.2

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  gelet op artikel 25, lid 3 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en onder sub c van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot
  geheimhouding van het financieringsvoorstel Watersley Sports & Talentpark met uitzondering van het
  Statenvoorstel, te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25, lid 3 van de Provinciewet en artikel 10, lid 1 aanhef en onder sub c van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van het financieringsvoorstel Watersley Sports & Talentpark met uitzondering van het Statenvoorstel, te bekrachtigen.


  Zonder beraad aangenomen

 10. 7.1.3

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:
   Bijlage 1: Overzicht van de scores voor de 15 gemeenten waarmee een KLC
  samenwerkingsagenda gesloten is;
   Bijlage 2: Afwegingssystematiek Voerendaal;
   Bijlage 3: Afwegingssystematiek Venray;
   Bijlage 4: Afwegingssystematiek Beesel;
   Bijlage 5: Afwegingssystematiek Simpelveld;
   Bijlage 6: Afwegingssystematiek Vaals;
   Bijlage 7: Afwegingssystematiek Peel en Maas;
   Bijlage 8: Afwegingssystematiek Landgraaf;
   Bijlage 9: Afwegingssystematiek Horst aan de Maas;
   Bijlage 10: Afwegingssystematiek Kernen Maastricht;
   Bijlage 11: Afwegingssystematiek Echt-Susteren;
   Bijlage 12: Afwegingssystematiek Roermond;
   Bijlage 13: Afwegingssystematiek Beek;
   Bijlage 14: Afwegingssystematiek Gennep;
   Bijlage 15: Afwegingssystematiek Brunssum;
   Bijlage 16: Afwegingssystematiek Weert;
  met toepassing van artikel 25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.
  Deze geheimhouding duurt voort totdat PS deze bij besluit zullen opheffen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wet openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van de documenten:


  Zonder beraad aangenomen

 11. 7.1.4

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:


  Gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot
  geheimhouding van een advies (inclusief achterliggende documenten) van AKD Advocaten over de
  juridische positie van de Provincie Limburg ten opzichte van vliegtuigonderhoudsbedrijven op Maastricht
  Aachen Airport te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  gelet op artikel 25, derde lid, van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot geheimhouding van een advies (inclusief achterliggende documenten) van AKD Advocaten over de juridische positie van de Provincie Limburg ten opzichte van vliegtuigonderhoudsbedrijven op Maastricht Aachen Airport te bekrachtigen.


  Zonder beraad aangenomen

 12. 8

  Toezeggingen

  Titel
  Laten informeren over melding oud-gouverneur Remkes
  Schriftelijk overzicht conclusies aanbevelingen rapporten én vragen, suggesties aanbevelingen uit de bijdragen van de Staten
  Vraag stellen aan commissie bestuurscultuur
 13. 8.1

  Bij brief verzonden d.d. 18-5-2021 (kenmerk 2021/12778) aan uw Staten bent u geïnformeerd over de melding inzake een mogelijke integriteitsschending gerelateerd aan de toezegging die in 2019 door de toenmalig gedeputeerde Toezicht en Handhaving is gedaan.


  Deze melding is conform het ‘Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2020’ (hierna Protocol) behandeld. De behandeling heeft geleid tot een zogenoemde ‘voortoets’ door de Extern Adviseur Integriteit, het voorleggen van een onderzoeksvoorstel aan de door uw Staten ingestelde Commissie Integriteit alsook het uitvoeren en opleveren van een feitenonderzoek (onderzoeksrapport).


  Conform het genoemde Protocol heeft de Commissaris van de Koning het onderzoeksrapport aangeboden aan het Presidium. In het Presidium van 4-2-2022 is besloten de inhoud van het onderzoeksrapport openbaar te maken en te zenden aan uw Staten.


  De Staten zijn in de gelegenheid gesteld om hun technische vragen aan de onderzoekers schriftelijk per mail in te dienen. De ingediende vragen zijn door de onderzoekers beantwoord op 14-3-2022. Aanvullend op deze schriftelijke technische vragenronde is een informatiesessie gehouden op 18-3-2022.


  Het Presidium heeft besloten het rapport te agenderen voor deze Statenvergadering. Het is taak is van Provinciale Staten om zich op basis van de onderzoeksgegevens een oordeel te vormen van de feiten.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  kennis te nemen van de bevindingen in het rapport en onderschrijven de bevindingen en hetgeen is vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  kennis te nemen van de bevindingen in het rapport en onderschrijven de bevindingen en hetgeen is vastgesteld.


  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLlinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL en Fractie Palmen.

  Moties

  Titel
  Motie 2836 Gewijzigd Kuntzelaers c.s. inzake Onderweg naar beter
 14. 8.2

  Naar aanleiding van de berichtgevingen over het handelen van IKL-directeur Vrehen is op
  23-3-2021 (brief kenmerk: 2021/8059) een onderzoek aangekondigd naar de feitelijke rol van de voormalige gedeputeerden Koopmans, Mackus en Van der Broeck in relatie tot de gang van zaken rond de heer Vrehen en diens ondernemingen.


  Op 8-10-2021 is het onderzoeksrapport gezonden aan uw Staten (brief kenmerk: DOC-00189455), mede n.a.v. een publicatie in Dagblad de Limburger ter zake conceptrapport Integriteitsaffaire IKL.


  De Staten zijn in de gelegenheid gesteld om hun technische vragen aan de onderzoekers schriftelijk per mail in te dienen. De ingediende vragen zijn door de onderzoekers beantwoord op 14-3- 2022.


  Het Presidium heeft besloten het rapport te agenderen voor deze Statenvergadering. Het is taak is van Provinciale Staten om zich op basis van de onderzoeksgegevens een oordeel te vormen van de feiten.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  kennis te nemen van het onderzoeksrapport en onderschrijven de bevindingen en conclusies.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 134 Van Caldenberg c.s. inzake Wegkijken als cultuur de relaties van de Provincie Limburg met oud-gedeputeerde Vrehen
   kennis te nemen van het onderzoeksrapport.

  Met algemene stemmen geamendeerd aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL en Fractie Palmen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 134 Wegkijken als cultuur de relaties van de Provincie Limburg met oud-gedeputeerde Vrehen
 15. 8.3

  Op 18-12-2020 werd door Provinciale Staten motie 2701 gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Enquête belangenverstrengeling gedeputeerde Koopmans aangenomen.
  Naar aanleiding van deze motie heeft het Presidium op 29-1-2021 besloten een voorbereidingswerkgroep in te stellen. De opdracht aan de voorbereidingswerkgroep was het formuleren van een voorstel om te komen tot een provinciale enquête, met daarin uitgewerkt een aantal concreet door het Presidium benoemde aspecten.
  Het voorstel van de voorbereidingswerkgroep is ter advisering voorgelegd aan de Controlecommissie. Het enquêtevoorstel mét het advies van de Controlecommissie is door het Presidium doorgeleid naar Provinciale Staten voor besluitvorming op 9-4-2021 en de Staten hebben conform besloten waarmee het doel en de strekking van de enquête was vastgesteld (zie besluit PS 9-4-2021).


  De enquêtecommissie bestond uit 5 leden en het doel van de commissie is waarheidsvinding geweest. De scope van de enquêtecommissie is de integriteit en het handelen van Gedeputeerde Koopmans geweest. De kwestie heeft betrekking op de periode 2014-2017, de periode waar de enquêtecommissie onderzoek naar heeft gedaan loopt van 2011-2020.


  Op 26-1-2022 heeft de enquêtecommissie haar rapport gepresenteerd en middels de Commissaris van de Koning aangeboden aan PS. In het rapport komen de bevindingen van de enquêtecommissie aan de orde en zijn aanbevelingen verwoord in het slotdeel van het rapport.


  De Staten zijn in de gelegenheid gesteld om hun technische vragen aan de enquêtecommissie schriftelijk per mail in te dienen. De ingediende vragen zijn door de enquêtecommissie schriftelijk beantwoord op 14-3-2022. Aanvullend op deze schriftelijke technische vragenronde is een informatiesessie gehouden op 18-3-2022. De mondelinge vragen vanuit deze informatiesessie zijn op 25-3-2022 schriftelijk beantwoord.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen en het Presidium, middels een door de Statengriffier op te stellen Plan van Aanpak, opdracht te geven zorg te dragen voor uitvoering/implementatie van de aanbevelingen alsook Provinciale Staten over de voortgang te informeren:

  1. Partijen die een coalitieakkoord aangaan maken de conclusies openbaar van de door de
   partijen zelf uitgevoerde screening van de kandidaat-gedeputeerde(n).
  2. Elke kandidaat-gedeputeerde maakt zelf bij de start van het beoordelingsproces alle relevante voorgaande en bestaande (neven)functies openbaar.
  3. De conclusies van extern uitgevoerde risicoanalyses op basis van de Handreiking zijn openbaar.
  4. Als onderdeel van het beoordelingsproces vinden er hoorzittingen plaats door Provinciale Staten over risico’s vanwege voorgaande en/of bestaande nevenfuncties. Een alternatief is de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven meer tijd te geven voor onderzoek en eventueel uit te breiden met deskundigen. Het schriftelijke verslag van de Commissie wordt openbaar.
  5. De beoordeling van kandidaat-gedeputeerden is de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten, niet van de Commissaris van de Koning. Het bestaande beoordelingssysteem moet daarop worden aangepast.
  6. De nieuwe werkwijze voor het beoordelen van kandidaat-gedeputeerden wordt in 2022 beschreven in de aangepaste Handreiking risicoanalyse integriteit openbaar bestuur, die in 2022 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Staten
  7. Alle beheerafspraken moeten vanaf 2023 beschikbaar zijn vóór de benoeming van een nieuw college.
  8. In beheerafspraken moet schriftelijk zijn vastgelegd hoe de afspraken worden nageleefd, wie daar op toeziet en hoe de Staten daarover periodiek worden geïnformeerd.
  9. Van het constituerend beraad van een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt een openbaar verslag gemaakt, zodanig dat leden van Provinciale Staten en ambtenaren op de hoogte zijn van beheerafspraken, portefeuilleverdeling, afbakening tussen portefeuilles, vervanging, etc. En van afspraken in het college van Gedeputeerde Staten over collegiaal bestuur, conflictoplossing bij onenigheid, ‘niet-deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming’, wijze van verslaglegging van collegevergaderingen, etc
  10. Beheerafspraken over nevenfuncties gelden voor de duur van een zittingsperiode van Gedeputeerde Staten, ook al wordt de nevenfunctie tussentijds beëindigd.
  11. Alle wijzigingen in de nevenfuncties van leden van Gedeputeerde Staten worden in overeenstemming met de Gedragscode integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden 2021 niet alleen binnen een maand aan de provinciesecretaris, maar ook schriftelijk aan Provinciale Staten gemeld.
  12. Gedeputeerden brengen daar jaarlijks verslag over uit aan Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten wordt uitgenodigd met een voorstel te komen om hier uiterlijk in 2024 mee te starten
  13. De komende jaren is er meer aandacht nodig voor: uitvoering van integriteitsbeleid, intern toezicht daarop door de Commissaris van de Koning, politieke controle van Provinciale Staten en (externe) beleidsevaluatie.
  14. De Commissaris van de Koning zorgt ervoor dat de waarden en normen bekend zijn bij alle politieke ambtsdragers en dat het thema integriteit permanent onderwerp is in een gezamenlijk scholings- en ontwikkelprogramma van Provinciale en Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning legt dat vast in een plan voor de periode 2023 – 2027.
  15. De Commissaris van de Koning heeft de taak zorg te dragen voor intern toezicht op integriteitsafspraken, zoals beheerafspraken. Hoe hij dat organiseert is zijn verantwoordelijkheid, maar hij informeert de Staten wel over de gekozen werkwijze en rapporteert daar jaarlijks over in het Jaarverslag Integriteit, te beginnen in het verslag over 2022
  16. Elke nieuwbenoemde Staten maken vanaf 2023 voor vier jaar onderling afspraken over de wijze van politieke controle op integriteitsbeleid. Het presidium wordt uitgenodigd met een voorstel te komen. Randvoorwaarden daarbij zijn continuïteit en borging van kennis uit voorgaande periode(n).
  17. De Zuidelijke Rekenkamer wordt verzocht jaarlijks vanaf 2022 een van de aspecten van de beleidscyclus van integriteit te beoordelen. Dat kan via een diepgaande evaluatie, maar ook op basis van een korte contraexpertise.
  18. Het Jaarverslag Integriteit wordt in 2023 gelijktijdig in de Staten besproken met de jaarlijkse evaluatie van de Zuidelijke Rekenkamer tijdens een integriteitsdebat.
  19. Statenleden mogen integriteitsvragen niet als ‘politiek wapen’ gebruiken. Het presidium ziet hierop toe.
  20. Er komt vanaf 2023 één beleidskader integriteit, zodat regelingen voor leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren begripsmatig en procedureel op elkaar zijn afgestemd.
  21. Het provinciaal integriteitsbeleid wordt (waar nodig) aangevuld met: informatiehuishouding en geheimhouding én voorkomen van belangenverstrengeling (andere belangen dan nevenfuncties; reikwijdte anti-draaideurbepaling; lobbyverbod).
  22. De Commissaris van de Koning wordt uitgenodigd deze aanbevelingen mee te nemen in zijn plan voor de periode 2023-2027 (zie aanbeveling 13)
  23. Het college van Gedeputeerde Staten wordt uitgenodigd apart beleid over ongewenst gedrag te ontwikkelen. Ook de omgangsvormen tussen bestuur en ambtelijk apparaat maken daar deel van uit.
  24. De CdK wordt verzocht jaarlijks in het Jaarverslag Integriteit over het functioneren van beide regels te rapporteren.
  25. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht in 2022 met een passende regeling te komen, die rekening houdt met transparantie en privacy.
  26. Gedeputeerde Staten worden verzocht in 2022 met voorstellen te komen om de informatieverstrekking aan Provinciale Staten soepeler en sneller te laten verlopen. Openheid is daarbij uitgangspunt.
  27. Een interne evaluatie door Provinciale Staten, bij voorkeur uit te voeren door de bij de enquête betrokken griffier, is wenselijk om nog dit jaar met voorstellen aan de Staten te komen om in een mogelijk volgende enquête sneller en effectiever te kunnen werken.
  28. Als de Staten kiezen voor een provinciale enquête, wordt direct alle informatie ‘veilig’ gesteld. Ook wordt ervoor zorggedragen dat informatie van intussen vertrokken of gepensioneerde ambtenaren beschikbaar kan worden gesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  de in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen en het Presidium, middels een door de Statengriffier op te stellen Plan van Aanpak, opdracht te geven zorg te dragen voor uitvoering/implementatie van de aanbevelingen alsook Provinciale Staten over de voortgang te informeren:

  1. Partijen die een coalitieakkoord aangaan maken de conclusies openbaar van de door de
   partijen zelf uitgevoerde screening van de kandidaat-gedeputeerde(n).
  2. Elke kandidaat-gedeputeerde maakt zelf bij de start van het beoordelingsproces alle relevante voorgaande en bestaande (neven)functies openbaar.
  3. De conclusies van extern uitgevoerde risicoanalyses op basis van de Handreiking zijn openbaar.
  4. Als onderdeel van het beoordelingsproces vinden er hoorzittingen plaats door Provinciale Staten over risico’s vanwege voorgaande en/of bestaande nevenfuncties. Een alternatief is de Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven meer tijd te geven voor onderzoek en eventueel uit te breiden met deskundigen. Het schriftelijke verslag van de Commissie wordt openbaar.
  5. De beoordeling van kandidaat-gedeputeerden is de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten, niet van de Commissaris van de Koning. Het bestaande beoordelingssysteem moet daarop worden aangepast.
  6. De nieuwe werkwijze voor het beoordelen van kandidaat-gedeputeerden wordt in 2022 beschreven in de aangepaste Handreiking risicoanalyse integriteit openbaar bestuur, die in 2022 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Staten
  7. Alle beheerafspraken moeten vanaf 2023 beschikbaar zijn vóór de benoeming van een nieuw college.
  8. In beheerafspraken moet schriftelijk zijn vastgelegd hoe de afspraken worden nageleefd, wie daar op toeziet en hoe de Staten daarover periodiek worden geïnformeerd.
  9. Van het constituerend beraad van een nieuw college van Gedeputeerde Staten wordt een openbaar verslag gemaakt, zodanig dat leden van Provinciale Staten en ambtenaren op de hoogte zijn van beheerafspraken, portefeuilleverdeling, afbakening tussen portefeuilles, vervanging, etc. En van afspraken in het college van Gedeputeerde Staten over collegiaal bestuur, conflictoplossing bij onenigheid, ‘niet-deelnemen aan beraadslagingen en besluitvorming’, wijze van verslaglegging van collegevergaderingen, etc
  10. Beheerafspraken over nevenfuncties gelden voor de duur van een zittingsperiode van Gedeputeerde Staten, ook al wordt de nevenfunctie tussentijds beëindigd.
  11. Alle wijzigingen in de nevenfuncties van leden van Gedeputeerde Staten worden in overeenstemming met de Gedragscode integriteit Commissaris van de Koning en gedeputeerden 2021 niet alleen binnen een maand aan de provinciesecretaris, maar ook schriftelijk aan Provinciale Staten gemeld.
  12. Gedeputeerden brengen daar jaarlijks verslag over uit aan Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten wordt uitgenodigd met een voorstel te komen om hier uiterlijk in 2024 mee te starten
  13. De komende jaren is er meer aandacht nodig voor: uitvoering van integriteitsbeleid, intern toezicht daarop door de Commissaris van de Koning, politieke controle van Provinciale Staten en (externe) beleidsevaluatie.
  14. De Commissaris van de Koning zorgt ervoor dat de waarden en normen bekend zijn bij alle politieke ambtsdragers en dat het thema integriteit permanent onderwerp is in een gezamenlijk scholings- en ontwikkelprogramma van Provinciale en Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning legt dat vast in een plan voor de periode 2023 – 2027.
  15. De Commissaris van de Koning heeft de taak zorg te dragen voor intern toezicht op integriteitsafspraken, zoals beheerafspraken. Hoe hij dat organiseert is zijn verantwoordelijkheid, maar hij informeert de Staten wel over de gekozen werkwijze en rapporteert daar jaarlijks over in het Jaarverslag Integriteit, te beginnen in het verslag over 2022
  16. Elke nieuwbenoemde Staten maken vanaf 2023 voor vier jaar onderling afspraken over de wijze van politieke controle op integriteitsbeleid. Het presidium wordt uitgenodigd met een voorstel te komen. Randvoorwaarden daarbij zijn continuïteit en borging van kennis uit voorgaande periode(n).
  17. De Zuidelijke Rekenkamer wordt verzocht jaarlijks vanaf 2022 een van de aspecten van de beleidscyclus van integriteit te beoordelen. Dat kan via een diepgaande evaluatie, maar ook op basis van een korte contraexpertise.
  18. Het Jaarverslag Integriteit wordt in 2023 gelijktijdig in de Staten besproken met de jaarlijkse evaluatie van de Zuidelijke Rekenkamer tijdens een integriteitsdebat.
  19. Statenleden mogen integriteitsvragen niet als ‘politiek wapen’ gebruiken. Het presidium ziet hierop toe.
  20. Er komt vanaf 2023 één beleidskader integriteit, zodat regelingen voor leden van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en ambtenaren begripsmatig en procedureel op elkaar zijn afgestemd.
  21. Het provinciaal integriteitsbeleid wordt (waar nodig) aangevuld met: informatiehuishouding en geheimhouding én voorkomen van belangenverstrengeling (andere belangen dan nevenfuncties; reikwijdte anti-draaideurbepaling; lobbyverbod).
  22. De Commissaris van de Koning wordt uitgenodigd deze aanbevelingen mee te nemen in zijn plan voor de periode 2023-2027 (zie aanbeveling 13)
  23. Het college van Gedeputeerde Staten wordt uitgenodigd apart beleid over ongewenst gedrag te ontwikkelen. Ook de omgangsvormen tussen bestuur en ambtelijk apparaat maken daar deel van uit.
  24. De CdK wordt verzocht jaarlijks in het Jaarverslag Integriteit over het functioneren van beide regels te rapporteren.
  25. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht in 2022 met een passende regeling te komen, die rekening houdt met transparantie en privacy.
  26. Gedeputeerde Staten worden verzocht in 2022 met voorstellen te komen om de informatieverstrekking aan Provinciale Staten soepeler en sneller te laten verlopen. Openheid is daarbij uitgangspunt.
  27. Een interne evaluatie door Provinciale Staten, bij voorkeur uit te voeren door de bij de enquête betrokken griffier, is wenselijk om nog dit jaar met voorstellen aan de Staten te komen om in een mogelijk volgende enquête sneller en effectiever te kunnen werken.
  28. Als de Staten kiezen voor een provinciale enquête, wordt direct alle informatie ‘veilig’ gesteld. Ook wordt ervoor zorggedragen dat informatie van intussen vertrokken of gepensioneerde ambtenaren beschikbaar kan worden gesteld.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL en Fractie Palmen.

  Moties

  Titel
  Motie 2837 Stop de financiering van politieke partijen door het bedrijfsleven
 16. 8.4

  Op 11-5-2021 werd in een brief aan PS aangekondigd dat er een Programma Bestuurscultuur zou worden gestart. Het college van Gedeputeerde Staten heeft hiermee besloten te starten met een programma voor de doorontwikkeling van de bestuurscultuur in het Limburgs openbaar bestuur.


  Ten behoeve van het Programma Bestuurscultuur is een onafhankelijke programmacommissie ingesteld. De commissie heeft gesprekken gevoerd, meldingen geanalyseerd, functieverloop van politiek bestuurlijke ambtsdragers vergeleken en een media-analyse uitgevoerd.


  Op 28-1-2022 heeft de programmacommissie haar rapport met bevindingen en conclusies aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Limburg en is het rapport tevens gestuurd aan Provinciale Staten. De uitkomsten van het rapport dienen te worden besproken met Provinciale Staten.


  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  de conclusies en bevindingen uit het rapport na bespreking met GS te onderschrijven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (Statenleden) (7), D66 (Statenleden) (2), Forum voor Democratie (Statenleden) (2), Fractie Palmen (Statenlid) (1), GroenLinks (Statenleden) (2), LOKAAL-LIMBURG (Statenleden) (2), Partij voor de Dieren (Statenleden) (2), PvdA (Statenleden) (3), PVV (Statenleden) (5), SP (Statenleden) (4), SVL (Statenleden) (3), VVD (Statenleden) (5)

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  met inachtneming van het volgende amendement:

  • Amendement 135 Van Caldenberg c.s. inzake Engelen bestaan niet De Limburgse bestuurscultuur onderzocht rapport
   het rapport voor kennisgeving aan te nemen.

  Met algemene stemmen aangenomen.
  Voor: CDA, Forum voor Democratie, PVV, VVD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, LOKAAL-LIMBURG, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SVL en Fractie Palmen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 133 gewijzigd Tekortkomingen bestuurscultuur zijn niet alleen een imago kwestie
  Amendement 135 Engelen bestaan niet De Limburgse bestuurscultuur onderzocht rapport
 17. 9
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 18. 10

  08:00:34 - 08:01:53 - E.G.M. Roemer