Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd om de agenda voor de Statenvergadering van 18-02-2022 gewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Statenvergadering bij de Griffie. Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. n.v.t.

 4. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt gevraagd de notulen van de Statenvergadering van 01-12-2021, 16-12-2021 met doorloop op 17-12-2021 en 17-12-2021 (Digitale Stemvergadering) ongewijzigd vast te stellen.

 5. Behandelvoorstel:
  Provinciale Staten wordt voorgesteld de voorraadagenda gewijzigd vast te stellen.

 6. Voor de stukken benoemd in de volgende ontwerpbesluiten is geheimhouding opgelegd aan Provinciale Staten, zodat de bekrachtiging van de geheimhouding op grond van de provinciewet aan de orde is:

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  ...

 7. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en subleden C en D, juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en subleden B, E en G van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de provinciale enquêtecommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding op alle vergaderstukken en het gehele casusdossier, in al haar onderdelen, zoals verzameld en opgesteld door de provinciale enquêtecommissie, te bekrachtigen.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en subleden C en D, juncto artikel 10, tweede lid, aanhef en subleden B, E en G van de Wet openbaarheid van bestuur, de door de provinciale enquêtecommissie opgelegde verplichting tot geheimhouding op alle vergaderstukken en het gehele casusdossier, in al haar onderdelen, zoals verzameld en opgesteld door de provinciale enquêtecommissie, te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 8. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot
  geheimhouding van de 17 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de
  periode oktober 2020 tot en met november 2021, te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot
  geheimhouding van de 17 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de
  periode oktober 2020 tot en met november 2021, te bekrachtigen.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:
  Gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, tweede lid, aanhef en sub g van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten opgelegde verplichting tot
  geheimhouding van de 17 verslagen van de overleggen van de Bestuurlijke Commissie Stikstof in de
  periode oktober 2020 tot en met november 2021, te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 9. Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten worden gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en tweede
  lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten
  opgelegde verplichting tot geheimhouding van de feitelijke informatie behorende bij de beantwoording
  van toezeggingen 9042 en 9050 te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  Voorgesteld besluit
  Provinciale Staten worden gevraagd:
  gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en tweede
  lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten
  opgelegde verplichting tot geheimhouding van de feitelijke informatie behorende bij de beantwoording
  van toezeggingen 9042 en 9050 te bekrachtigen.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Gelet op artikel 25, derde lid van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en tweede
  lid, aanhef en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur, de door het college van Gedeputeerde Staten
  opgelegde verplichting tot geheimhouding van de feitelijke informatie behorende bij de beantwoording
  van toezeggingen 9042 en 9050 te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 10. Provinciale Staten wordt gevraagd.
  Voorgesteld besluit:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document:
  bijlage bij mededeling portefeuillehouder Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel
  25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd.
  Voorgesteld besluit:
  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document:
  bijlage bij mededeling portefeuillehouder Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel
  25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Besluit

  Provinciale Staten besluiten:

  Gelet op artikel 25 van de Provinciewet en artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet
  openbaarheid van bestuur, de opgelegde verplichting tot geheimhouding van het volgende document:
  bijlage bij mededeling portefeuillehouder Campus Vastgoed Greenport Venlo met toepassing van artikel
  25, derde lid, van de Provinciewet te bekrachtigen.

  Zonder beraad aangenomen.

 11. In 2017 hebben Provincie Limburg (PL), Gemeente Maastricht (GM) en Universiteit Maastricht (UM), hun krachten gebundeld in een partnerschap en de ambitie uitgesproken om gezamenlijk vorm te geven aan de verdere positionering van de Limburgse hoofdstad Maastricht als werkplaats voor visieontwikkeling rond Europese en Euregionale thema’s via de invulling van een gezamenlijk opgesteld programmaplan. De UM, als penvoerder binnen het partnerschap “Maastricht Working on Europe” (MWoE), heeft een aanvraag ingediend voor een provinciale subsidie voor fase 3 (1 april 2022 – 31 juli 2024) van het gelijknamig programma met een bedrag ad € 2.550.00,-.
  Deze aanvraag voor fase 3 wordt ingediend na de succesvolle afronding van fase 1 (1 jan 2018 – 30 april 2020) en met de naderende afronding van fase 2 (1 mei 2020 – 31 maart 2022).
  Hiermee wordt verder invulling gegeven aan het eind 2018 ondertekende bestuursakkoord, waarmee de partners zich langdurig committeren aan een sterkere Europese profilering middels de uitvoering van het MWoE programma.
  Provincie Limburg heeft dit meerjarig commitment opgenomen in het provinciale collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ 2019-2023, “Internationaal, Europa en grensoverschrijdend”. Hierin staat dat de provinciale bijdrage aan het programma MWoE gecontinueerd wordt. In de provinciale begroting 2019 is opgenomen dat dit op zijn minst 10 jaar is. Voor fase 3 dient UM voor dit moment alleen een subsidieaanvraag in bij de Provincie. GM heeft in verband met haar financiële positie aangegeven voorlopig alleen nog in-kind een tegenprestatie te kunnen leveren. In het verlengde van de voorafgaande fases, waarin de profileringsaanpak succesvol en kansrijk is gebleken, willen PL en de UM het MWoE-programma als een strategisch vehikel breder inzetten voor de gezamenlijke positionering van Limburg en haar Europese universiteit op landelijk en op Europees niveau – een ambitie die beide partners delen. Als extra accent in deze fase wordt ingezet op gezamenlijke kennisontwikkeling, om de slagkracht te vergroten voor de aanpak van relevante Limburgse ontwikkelingen en transities, in aansluiting op Europese vraagstukken.
  Voorliggende nota beoogt een besluit over de financiering van fase 3 van het MWoE-programma.

  Dit Statenvoorstel is besproken in de Statencommissie FEB 21-1-2022 en als bespreekstuk doorgeleid naar PS.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024.
  Dekking van deze bijdrage vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.

  Voorgesteld besluit

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage van in totaal
  € 2.550.000 aan Universiteit Maastricht inzake het project Maastricht Working on Europe
  fase 3 voor het voor de periode 1 april 2022 – 31 juli 2024.
  Dekking van deze bijdrage vindt als volgt plaats:
  • € 600.000 uit Europese cofinanciering;
  • € 300.000 uit strategisch relatiebeheer;
  • € 375.000 uit intensivering bestuurlijke vernieuwing;
  • € 1.275.000 uit intensivering procesmiddelen onvoorzien etc.
  2. Bij positief besluit door Provinciale Staten de financieel technische verwerking van dit voorstel te
  laten plaatsvinden bij de eerste afwijkingsrapportage 2022.

  Toezeggingen

  Titel
  Inzichtelijk maken relatie MwoE bij subsidies bij jaarlijkse rapportages
  Opstellen evaluatie fase 2 en voortgangsrapportage fase 3 MwoE
  Organiseren werkbezoek en verdiepingsessie Studio Europa Maastricht
  Studio Europa Maastricht verzoeken grensverenigingen nauwer te betrekken
 12. Bijgevoegd treft u ter vaststelling aan het Statenvoorstel Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
  Natuurverbetering. Het thans voorliggende plan is op een enkel onderdeel gewijzigd ten opzichte van het
  plan welk u sonderend besproken heeft tijdens de commissie Ruimte Landbouw en Natuur d.d. 25
  november 2021. Naar aanleiding van de inspreker en opmerkingen van de commissieleden is namelijk
  het leidende principe 6 in het plan uitgebreid.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 28-1-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 18-2-2022.

  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd treft u ter vaststelling aan het Statenvoorstel Limburgse Aanpak Stikstofreductie en
  Natuurverbetering. Het thans voorliggende plan is op een enkel onderdeel gewijzigd ten opzichte van het
  plan welk u sonderend besproken heeft tijdens de commissie Ruimte Landbouw en Natuur d.d. 25
  november 2021. Naar aanleiding van de inspreker en opmerkingen van de commissieleden is namelijk
  het leidende principe 6 in het plan uitgebreid.
  Dit Statenvoorstel is behandeld in de Statencommissie RLN van 28-1-2022. De commissie heeft besloten om het voorstel als bespreekstuk door te leiden naar PS van 18-2-2022.

  Provinciale Staten wordt gevraagd:
  De “Limburgse Aanpak Stikstofreductie en Natuurverbetering” vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Aanleveren financieel overzicht en inzet middelen "Wellsmeer"
  Aanleveren notitie inzake (landelijke) pilots en meetsystemen emissie-uitstoot veehouderij
  Aanleveren overzicht vertraagde provinciale projecten vanwege Stikstof
  Informeren bij ambtelijk capaciteitstekort op dossier stikstofreductie/natuurverbetering