Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 2

  Toelichting commissie: <br />Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken, meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier.<br />Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan behandeling van het betreffende agendapunt.

 2. 3

  Toelichting commissie: <br />Uw evt. opmerkingen kunt u tot uiterlijk woensdag 3 juni 10:00 uur doorgeven aan ccm.dassen@prvlimburg.nl. <br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Het verslag (eventueel gewijzigd) vaststellen.

 3. 4
  FINANCIËN
 4. 4.1

  Toelichting commissie: <br />Er is een uitgebreide toelichting gegeven inclusief verwijzing naar wet- en regelgeving via de mail d.d. 28-05-2015 met oproep voor deze bijeenkomst van de Ad hoc commissie.<br /><br />Behandelvoorstel commissie: <br />Op basis van het besluit van PS van 26 mei jl. - om eenmalig de behandeling van de jaarstukken 2014 te laten plaatsvinden in de Ad hoc commissie - wordt uw commissie gevraagd:<br />a-politiek:<br />-het Statenvoorstel inzake de jaarstukken 2014 te bespreken;<br />-de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële beheer door Gedeputeerde Staten te onderzoeken;<br />-na te gaan of de accountant binnen de gestelde kaders heeft geopereerd;<br />-na te gaan of door de accountant voldoende invulling wordt gegeven aan de door PS benoemde speerpunten en de overige door PS benoemde aandachtspunten;<br />-aan te geven of mede op basis van de accountantsverklaring door PS decharge verleend kan worden aan GS voor het gevoerde beleid.<br /><br />Gelieve bij uw inbreng in de Ad hoc commissie dan ook in te gaan op de 4 hierboven genoemde punten.<br /><br />Behandeling in 2 ronden, waarbij vragen gesteld kunnen worden aan GS en de accountant.<br />Spreektijd 1e ronde maximaal 5 minuten per fractie, GS + accountant maximaal 45 minuten.<br />2e ronde: maximaal 2 minuten per fractie, GS + accountant maximaal 30 minuten.

  Bijlagen

 5. 4.2
  Mededeling portefeuillehouder
 6. 4.3
  Rondvraag
 7. 5
  Sluiting