Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Commissievergadering

vrijdag 25 november 2022

13:00 - 18:19

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 25-11-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 18-11-2022, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 21-11-2022.
  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 24-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v.  Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  U treft 2 voorraadagenda's aan, te weten voor de laatste vergadercyclus in januari en voor de Interim Statencommissie die na de verkiezingen wordt ingericht.
  Uw eventuele opmerkingen voor beide voorraadagenda's kunt u tot uiterlijk vrijdag 18-11-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda's MD en ISC vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 25-11-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 18-11-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  MOBILITEIT
 8. 7.1

  De werkzaamheden omtrent het project Buitenring Parkstad Limburg zijn in een afrondende fase beland. Deze zullen naar verwachting einde 2023 zijn afgerond. Ter afronding van het project dienen nog diverse werkzaamheden te worden verricht.  Deze werkzaamheden kunnen niet volledig gedekt worden uit het huidige krediet voor het project Buitenring Parkstad Limburg. Dit is al eerder gecommuniceerd in de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid van 18 maart 2022. Met deze nota wordt een aanvullend krediet ter dekking van deze laatste werkzaamheden aangevraagd.
  Tevens wordt verzocht de BPL geen onderdeel meer te laten uitmaken van de Regeling Grote Projecten.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 90 minuten.
  Spreektijd 1e termijn fracties 3 minuten, GS 20 minuten.
  Spreektijd 2e termijn fracties 1,5 minuut, GS 10 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Stand van zaken restpunten BPL
 9. 7.2

  In deze rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 januari 2022 tot 1 juli 2022.
  U wordt verzocht de analyse van de Statenonderzoeker bij uw voorbereiding te betrekken.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 70 minuten.
  Spreektijd fracties 3 minuten en GS 25 minuten.

  Toezeggingen

  Titel
  Onderzoeken grondstoffenbestand Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij
  OV-bereikbaarheid bedrijventerreinen in Limburg
 10. 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 11. 8
  DUURZAAMHEID
 12. 8.1

  Op 30 september 2022 is tijdens de Provinciale Staten vergadering motie 2897 ‘4e Gewijzigd motie vreemd 2897 Depondt c.s. inzake 'Limburg isoleert'! aangenomen. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk een ‘Limburgs isolatie offensief’ te starten gericht op het snel en  effectief isoleren van in principe alle Limburgse woningen en dit voor particuliere woningeigenaren te doen via de toepassing van de Verordening Leningen Duurzaam Thuis en het budget daarvoor te
  verruimen met – voor nu - € 50 miljoen.  Bij een financieringsvoorstel van meer dan € 1 miljoen wordt PS in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen in te breng over het voorstel. Uitleg over de procedure rondom wensen en bedenkingen treft u aan in de bijlage.
  Nb. punt 5 van het voorstel staat een verkeerd artikel genoemd (artikel 2.32163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012). Dit moet zijn: artikel 2.163d lid 1, sub b, onder 2 Aanbestedingswet 2012. Dit zal voor de behandeling van het voorstel in PS gecorrigeerd worden.

  Behandelvoorstel:
  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 150 minuten.
  Spreektijd 1e termijn fracties 5 minuten, GS 40 minuten.
  Spreektijd 2e termijn fracties 2 minuten, GS 15 minuten.

 13. 8.2

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 14. 9
  Sluiting