Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 20-5-2022 ongewijzigd vast te stellen.

 2. Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  Bij agendapunt 7.1 hebben zich 3 insprekers gemeld.

 3. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-5-2022 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op 16-5-2022. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 9-5-2022, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 13-5-2022, 12:00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 20-5-2022. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 13-5-2022, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. De huidige N280 tussen Horn en de aansluiting met de A2 kenmerkt zich door een relatief smal 1x2 profiel met smalle zijbermen, smalle fietspaden en relatief veel zijwegaansluitingen. En landbouwvoertuigen zijn toegestaan op de hoofdrijbaan. Deze zijwegaansluitingen worden veelal gebruikt door lokaal (landbouw) verkeer. De algehele weginrichting maar zeker de zijwegaansluitingen zorgen voor een hoge verkeersonveiligheid. Deze verkeersonveiligheid uit zich in een groot aantal ongelukken. Het gedeelte N280 Leudal (9 km) dat met dit project zou worden heringericht is één van de gevaarlijkste gedeelten provinciale weg, zo niet het gevaarlijkste gedeelte provinciale weg in Limburg.
  Als belangrijke oost-west verbinding is de weg een belangrijke pijler in de gebiedsontwikkeling van de regio Midden-Limburg. De gemeenten in Midden-Limburg hebben samen in 2008 een regiovisie gemaakt: ‘Het oog van Midden-Limburg’. In deze visie zijn strategische keuzes benoemd voor het versterken van de regionale economie, de sociale structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Een oplossing van de verkeerskundige en leefbaarheidsproblemen op en langs de N280 is een cruciaal onderdeel om de gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. Sinds 2011 zijn diverse studies verricht naar de beste oplossing voor de problematiek van de N280. Op
  basis van deze studies is gekozen voor een knelpuntgerichte aanpak. Voor de situatie rond Baexem is een onderzoekstraject, inclusief milieueffectrapportage, opgestart waarin diverse varianten zijn onderzocht.
  Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor het voorkeursalternatief 3c rondom Baexem, een variant relatief dicht tegen de kern van Baexem. In februari 2016 hebben Provinciale Staten gekozen voor een scopewijziging, waarbij er een algehele reconstructie (en niet een knelpuntgerichte aanpak) van de N280-West, wegvak Leudal plaatsvindt. Ook de keuze voor het voorkeurstracé (voorkeursalternatief) 3C rondom Baexem is toen herbevestigd. Begin 2020 is tenslotte een heroverweging van de verschillende mobiliteitsopgaven en -ambities op het gebied van spoor, fiets en wegen uitgevoerd. Op basis hiervan hebben Provinciale Staten op 14 februari 2020 ingestemd met het voorstel om de scope van het project N280-West, wegvak Leudal niet te wijzigen.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur (1e termijn 5 minuten spreektijd per fractie).

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake N280 Leudal - definitief PIP en MER
  Statenvoorstel inzake N280 Leudal - definitief PIP en MER
 8. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Als 2e bijlage is het rapport nogmaals toegevoegd, maar in deze versie werken de linken, zodat het navigeren door het rapport gemakkelijker verloopt.
  U wordt verzocht de analyse van de Statenonderzoeker bij uw voorbereiding te betrekken, evenals de reactie van GS hierop.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 1 uur (3 minuten per fractie).

  Toezeggingen

  Titel
  Informerend VGR4 Integraal programma Mobiliteitsopgaven
  Informerend VGR4 Integraal programma Mobiliteitsopgaven
  Informerend VGR4 Integraal programma Mobiliteitsopgaven
 9. De fractie van de VVD heeft de volgende vraag ingediend:
  De VVD fractie heeft voor de rondvraag nog enkele vragen rondom de maaslijn.
  Wij lezen de krantenartikelen rondom de Maaslijn en maken ons als fractie grote zorgen. Wij zien de projecten rondom de Maaslijn als cruciaal voor de Limburgse infrastructuur. Projecten met het doel om de betrouwbaarheid en de snelheid van het traject te versnellen. Vandaar dat wij onderstaande vragen hebben om als fractie een vollediger beeld te krijgen van de huidige situatie en de mogelijkheden.

  1. Is het mogelijk om het doel van de projecten rondom de Maaslijn, de verbetering van de betrouwbaarheid en de snelheid van het traject te verbeteren, te realiseren terwijl we enkel de verdubbeling of de elektrificatie uitvoeren?
  2. Spelen de vertragingen die zijn opgelopen vanwege de oorlog Oekraïne vooral een rol bij de verbreding van de maaslijn of bij de elektrificatie van Maaslijn?
  3. Wat zijn opties ten aanzien van het opzeggen van het huidige contract ten aanzien van een der onderdelen?
  4. Wat zijn consequenties indien we stoppen met de een der onderdelen van de Maaslijn?
  5. Kan de gedeputeerde een berekening van de kosten maken indien we stoppen met een der onderdelen van de Maaslijn?
  6. Past een eventuele waterstoftrein op de Maaslijn inmiddels niet in de waterstofagenda van de Provincie?
  7. Welke mogelijkheden zijn er om een waterstoftrein te laten rijden op de Maaslijn?
  8. Kan de gedeputeerde het business model opvragen van de waterstoftrein die ingezet is op de lijn Cuxhaven – Bremerhaven en dat aan de Staten voor leggen in vergelijking met het huidige voorziene businessmodel.
 10. Gedeputeerde Van Gaans heeft verzocht de tweede voortgangsrapportage van de Provinciale Energie Strategie in de commissie te bespreken met de volgende motivering:
  De energietransitie is nog nadrukkelijker in beeld op dit moment door de oorlog in Oekraïne. Ons land, en daarmee Limburg, is te afhankelijk van Russisch gas. De energieprijzen stijgen en dat voelen we overal. Snelheid, daadkracht en ontwikkeling zijn daarom nodig. 10 juni spreken we hier in een separate sessie over door. Middels deze voortgangsrapportage laten we zien waar het binnen onze provinciale inzet rondom de energietransitie goed gaat, maar ook waar een vermeerdering van onze inzet nodig zal zijn. Hierover gaan we graag met uw Staten in gesprek.
  U wordt verzocht de beantwoording van de technische vragen van de fractie van LOKAAL-LIMBURG te betrekken bij uw voorbereiding.
  Aan de stukken bij dit onderwerp was een link toegevoegd tot 2 video's uit de serie 'Limburg maakt en bespaart energie'. Het zijn 2 video's die onderdeel uitmaken van een 10-delige videoserie, waarin goede Limburgse voorbeelden centraal staan over o.a. hoe je energie kunt besparen in huis, energie in het bedrijfsleven etc. In de voortgangsrapportage wordt verwezen naar deze video's. Deze link is verwijderd omdat deze video's op dit moment alleen ter kennisname voor de Statenleden zijn. Na de zomer worden de video's officieel gelanceerd.
  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten (per fractie 3 minuten).

  Toezeggingen

  Titel
  Tweede voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
  Tweede voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
 11. Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.