Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(MD) Mobiliteit en Duurzaamheid

Vergadering Statencommissie MD

vrijdag 24 september 2021

13:00 - 16:13

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 24-9-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt digitaal plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel: de commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag (openbaar deel en besloten deel) van de vergadering van de ISC van 15-6-2021 vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 20-9-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk 23-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Met ingang van deze vergadercyclus worden, analoog aan de werkwijze voor moties en toezeggingen, de nog niet-afgedane door PS aangenomen aanbevelingen (uit onderzoeksrapporten van de ZRK en de Statenonderzoeksfunctie) op een lijst per commissie geplaatst (besluit Presidium 22 januari 2021). Ook deze lijst wordt vanaf nu in de commissie geagendeerd en besproken.
In verband met de overgang van het oude naar het nieuwe proces dient een inhaalslag over de afgelopen periode te worden gemaakt en is deze lijst eenmalig fors van omvang. Aanbevelingen die in de commissie beoordeeld worden als ‘afgedaan’ worden na de commissievergadering van de lijst afgevoerd, maar zijn wel nog te raadplegen in Ibabs.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 24-9-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 17-9-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Om het project volgens planning uiterlijk december 2024 te kunnen realiseren is het cruciaal om nu tot afspraken te komen over een sluitende financiële dekking. Zonder die afspraken kan de economische haalbaarheid van het in november van dit jaar aan uw Staten voor te leggen provinciaal inpassingsplan niet worden aangetoond en zal het project verder vertragen.
In bestuurlijk overleg van 30 juni jl., tussen gouverneur Remkes en staatssecretaris van I&W Van Veldhoven, is een set van afspraken gemaakt die verder gaat dan verdeling van het actuele tekort. Er is ook afgesproken om een aanvullende risicoreservering te creëren en er zijn afspraken gemaakt over participatie door het Rijk in de eventuele vertragingsrisico’s OV-concessie. Dit zijn voor Limburg belangrijke maatregelen om risico’s zowel binnen als buiten het project Opwaardering Maaslijn te beperken en het risicoprofiel voor de provincie Limburg verlagen. Met deze afspraken blijft de provincie Limburg direct betrokken bij het project.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen. De geplande behandelduur is 120 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

D66 (Van Wagening) heeft verzocht om agendering van dit agendapunt met de volgende motivering:

Grond-, weg- en waterbouw is een onderwerp waarbij de provincie zelf, vanuit zijn kerntaak, een bijdrage kan leveren aan de circulaire economie. In GWW projecten gaan immers omvangrijke materiaalstromen om. D66 Limburg zou graag zien dat de provincie hierin een voorbeeld- en aanjaagfunctie vervult. Dit In samenwerking met zijn partners. Deskundigheid en ervaring berusten onder meer bij het bedrijfsleven en bij Rijkswaterstaat.
In de bijgaande mededeling portefeuillehouder worden enkele mooie ontwikkelingen en projecten genoemd, waarvoor complimenten, maar er blijft wel wat te wensen over. Dit leidt tot de volgende vragen:
Aan het college van GS:

  • U ziet de “Binnen bestaande middelen” als een beperkende factor bij de verduurzaming van GWW projecten. In hoeverre bent u bereid om:
    o Circulaire omgaan met bouw- en sloopmaterialen structureel bij GWE aanbestedingen te betrekken?
    o Aannemers vrijheid te geven om zelf de duurzaamheid en circulariteit van hun werk aan te tonen en hen daarvoor te belonen.
    o U daarbij – naast eigen ervaring - op goede voorbeelden van Rijkswaterstaat te oriënteren.
    Aan de commissieleden:
  • Zou u willen bijdragen aan een motie in deze richting ofwel een motie van D66 Limburg willen steunen.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.