Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 26-11-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-11-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 22-11-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 25-11-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-11-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 26-11-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 19-11-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

De Buitenring Parkstad Limburg is grotendeels afgerond en GS verzoeken PS in IPML3 om specifiek voor de Buitenring Parkstad Limburg de status ‘groot project’ te laten vervallen en de voortgangsrapportage zoals opgenomen in het IPML3 als eindrapportage te beschouwen. Hiervoor legt GS u de volgende vragen ter sondering voor:
- Welke optie verkiest de Statencommissie MD ten aanzien van het verzoek van GS om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project Buitenring Parkstad Limburg?
a) PS adviseren om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project Buitenring Parkstad Limburg en het IPML3 te beschouwen als eindevaluatie;
b) GS te vragen om naast het IPML een aparte eindevaluatie op te stellen voor de Buitenring en deze middels een Statenvoorstel voor te leggen aan PS;
c) PS adviseren om niet in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project Buitenring Parkstad Limburg en de huidige werkwijze (rapportage als Groot Project, als onderdeel van het IPML) te continueren;
- Indien de voorkeur uitgaat naar optie a) stemt de commissie MD dan in met het doorleiden van bijgevoegd Statenvoorstel naar PS en kan de commissie dan aangeven of dit een hamerstuk of bespreekstuk in PS dient te zijn?

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 90 minuten.

Op 19-3-2021 heeft de Controlecommissie in het besloten deel van haar vergadering aangegeven dat het rapport naar budgetverhogingen bij grote infrastructurele projecten van Berenschot kan worden doorgeleid wordt naar de commissie MD voor de inhoudelijke behandeling nadat dit compleet is inclusief de bestuurlijke reactie. De Concerncontroller heeft op 23-9-2021 het eindrapport vertrouwelijk toegezonden aan de Commissie. Gedeputeerde Staten kozen er vervolgens voor om hun bestuurlijke reactie (d.d. 30-9-2021) met bijlagen vertrouwelijk aan de Controlecommissie te zenden en deze vertrouwelijkheid te handhaven tot het moment dat de Controlecommissie de stukken openbaar maakte. De eerste mogelijkheid hiertoe was op 22-9-2021. De Controlecommissie heeft de vertrouwelijkheid opgeheven en het rapport voor inhoudelijke behandeling doorgestuurd naar de commissie MD van 26-11-2021.

Behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 90 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.