Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 15-10-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Het verslag van de vergadering van MD 24-9-2021 volgt z.s.m.
Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-10-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties, toezeggingen en aanbevelingen bij de nazending van de stukken op 11-10-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 14-10-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 8-10-2021, 12:00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 15-10-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 8-10-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

De fysieke maatregelen die nodig zijn om de Maaslijn op te waarderen vragen een groter ruimtebeslag dan in de huidige bestemmingsplannen toegestaan en dient planologisch mogelijk gemaakt te worden. Hiertoe wordt door de provincies Noord-Brabant en Limburg een inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Dit PIP omvat het traject van de Maaslijn in Limburg en NoordBrabant, waarbij de vaststellingsbevoegdheid van uw Staten zich beperkt tot het Limburgs grondgebied. Provinciale Staten van Noord-Brabant doen dit voor het Noord-Brabants grondgebied. Voor Gelderland is geen inpassingsplan nodig omdat de voorgenomen maatregelen in die provincie passen binnen de geldende bestemmingsplannen. Het project OpwaarderingMaaslijn is een m.e.r.-plichtige activiteit op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit
milieueffectrapportage. Ten behoeve van het (ontwerp) inpassingsplan is daarom ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.
Vanwege verplichtingen voortvloeiende uit de OV-concessie en daaruit volgend de indienststelling van de versnellingsmaatregelen en elektrificatie eind 2024, is besluitvorming door uw Staten over de planologische aspecten van het project eind 2021 noodzakelijk.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 2 uur.

Toezeggingen

Titel
Statenvoorstel inzake provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn
Statenvoorstel inzake provinciaal inpassingsplan opwaardering Maaslijn

Het onderzoeksrapport ‘Onderzoek OV concessie Limburg afspraken aangaande de te leveren kwaliteit OV door Arriva in relatie tot de OV concessie Limburg (periode 2015-2020)’ is op 24 september 2021 door de Controlecommissie vastgesteld en op 27 september 2021 openbaar gemaakt. Vanaf pag. 101 van het rapport treft u de bestuurlijke reactie van GS op het rapport aan. Per abuis staat hier nog 'geheim' op. GS heeft bij de vaststelling van deze reactie besloten deze geheim te houden tot openbaarmaking van het rapport.
Uw commissie wordt gevraagd om dit rapport als hamerstuk of bespreekstuk door te leiden naar PS.
Voor de duidelijkheid wordt u er op gewezen dat de inhoud van het rapport niet gewijzigd kan worden; deze is namelijk vastgesteld door de Controlecommissie. U kunt wel aanvullingen of wijzigingen t.a.v. het Statenvoorstel kenbaar maken. Tevens wordt u verzocht vanuit uw commissie een woordvoerder aan te wijzen die tijdens de behandeling van het Statenvoorstel in de vergadering van PS uw commissie vertegenwoordigt.
De voorzitter van de Controlecommissie treedt namens de Controlecommissie op als woordvoerder.

Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

Portefeuillehouder Van Gaans heeft verzocht om agendering van dit onderwerp met de volgende motivatie: Nieuwe opgaven en (economische) kansen rondom verduurzaming van het energiesysteem, rondom klimaatverandering en het circulair maken van de economie zullen de komende jaren de inrichting van Nederland en Limburg mede bepalen. Inwoners, bedrijven, overheden en stakeholders zien het nut en voelen de noodzaak om samen werk te maken van de energietransitie. Wij richten ons daarbij op het besparen, vergroenen en duurzaam opwekken van energie.
De Provinciale Energiestrategie is reeds door Provinciale Staten vastgesteld. Hiervan is uw Staten de eerste voortgangsrapportage doen toegekomen. Om kritisch naar deze voortgang te kijken, het energieportaal te introduceren en uw Staten mee te nemen in waar we nu staan, maar ook waar we vooral willen staan, is een debat over deze rapportage voor de evaluatie en richting van de PES van groot belang.

Behandelvoorstel: behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 60 minuten.

Toezeggingen

Titel
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie
Informerend stuk Eerste voortgangsrapportage Provinciale Energie Strategie

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.