Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 1

  Behandelvoorstel:
  De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 26-10-2018 ongewijzigd vast te stellen.

 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-10-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd het conceptverslag vast te stellen.

 4. 4

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-10-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 19-10-2018, 12.00 uur doorgeven aan de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6
  FINANCI√čN
 7. 6.1

  Bijgevoegd treft u het concept Statenvoorstel inzake controleprotocol accountantscontrole 2018 aan. Na behandeling wordt dit document, inclusief de door de Jaarrekeningcommissie gekozen speerpunten, als Statenvoorstel van de Jaarrekeningcommissie doorgeleid naar de PS vergadering van 16-11-2018.

  De heren Jussen, Schutgens en Reyners (namens Deloitte) zijn ter vergadering aanwezig.

  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen.

  Behandelvoorstel:
  De Jaarrekeningcommissie wordt gevraagd om:

  1. te bepalen welke twee speerpunten benoemd worden voor de controle op de Jaarrekening 2018 (door fracties voorgedragen speerpunten treft u aan in de lijst door PS-fracties ingediende speerpunten en aandachtspunten accountant t.b.v. Controleprotocol 2018);
  2. te bepalen of deze speerpunten eveneens benoemd worden voor de analyse jaarstukken 2018 door de Statenonderzoeker van de griffie;
  3. te bepalen of de genoemde percentages van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties worden gehandhaafd;
  4. te bepalen of het Statenvoorstel, met hierin opgenomen de door de Jaarrekeningcommissie d.d. 26 oktober 2018 vastgestelde speerpunten en percentages van de rapporterings- en goedkeuringstolerantie), als bespreekstuk of hamerstuk wordt doorgeleid naar PS van 16 november 2018.

  Voorgesteld besluit

 8. 6.2

  De controle van de boekjaren 2018-2021 wordt verricht door Deloitte. Daartoe stelt Deloitte jaarlijks een werkprogramma (auditplan) op, zodat helder is welke werkzaamheden worden verricht. Het auditplan 2018 is bij de vergaderstukken gevoegd. Ter vergadering zal Deloitte hier een toelichting op geven.

  Namens Deloitte zijn de heren Jussen, Schutgens en Reyners aanwezig.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn.

  Behandelvoorstel:
  De Jaarrekeningcommissie wordt gevraagd kennis te nemen van- en van gedachten te wisselen over het Auditplan 2018.

  Toezeggingen

  Titel
  Wisselingen ambtelijke top en interne tegenspraak
 9. 6.3

  Op grond van artikel 7 lid 7 Reglement van Orde voor Provinciale Staten van Limburg 2018 stelt de Jaarrekeningcommissie de procedure en termijnen vast met betrekking tot de planning- en control cyclus.

  Bijgevoegd treft u het document Voorstel procedure en termijnen P&C cyclus 2019, memo Griffie van 8-10-2018. Dit document is opgesteld op basis van:

  • de huidige werkwijze;
  • de door de Jaarrekeningcommissie vastgestelde uitgangspunten;
  • de reeds door het Presidium vastgestelde vergaderkalender 2018.

  Behandeling vindt plaats in 1 termijn.

  Behandelvoorstel:
  De Jaarrekeningcommissie wordt gevraagd het Voorstel procedure en termijnen P&C cyclus 2019 vast te stellen.

 10. 6.4

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).

 11. 7

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 26-10-2018. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 19-10-2018, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij de commissiegriffier (r.reichrath@prvlimburg.nl).
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 12. 8
  Sluiting - 10:34