Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Heropening, mededelingen voorzitter, inventarisatie rondvraag/mondelinge mededelingen portefeuillehouder/actualiteiten IPO en vaststelling agenda - 10:00
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er heeft zich 1 inspreker gemeld voor agendapunt 7.1, te weten;
  - de heer Thieu Bongers (spreekt in op persoonlijke titel)

 3. 3

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-10-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigde concept notulen waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen.

 4. 4

  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 9-10-. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 12-10-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

 5. 5

  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 6-10-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

 6. 6

  De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 13-10-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 6-10-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

 7. 7
  REGIONALE BEREIKBAARHEID EN OV
 8. 7.2

  Mw. Berghorst heeft in de vergadering van de commissie LEO van 15-9-2023 voorgesteld een voorstel te maken om een werkgroep vanuit de Staten te vormen waarin de verbetering van de kwaliteit van het OV centraal staat.
  Het bijgevoegde document dient als basis voor de bespreking in de commissie om de scope van de werkgroep definitief te bepalen.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 1 uur.

 9. 7.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 10. 8
  MILIEU, ENERGIE EN KLIMAAT
 11. 8.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 12. 9
  RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
 13. 9.1

  De Starterslening wordt sinds 2006 door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland uitgevoerd. Het overbrugt het verschil tussen de daadwerkelijk verstrekte lening door de bank en de aankoopsom van de woning. Uit evaluatie van de starterslening blijkt dat het een kansrijk instrument is om starters te helpen.
  Het voorliggend voorstel beoogt een verlening van de Starterslening met 4 jaar en een verhoging van het kredietplafond met € 12 miljoen, waarbij de huidige provinciale bijdrage van 75% wordt gecontinueerd.
  Het verzoek aan PS is, naast de verlening van de verordening t/m december 2027, om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken inzake de verhoging van de kredietfaciliteit. Ter ondersteuning zijn de spelregels rondom de wensen & bedenkingenprocedure als bijlage toegevoegd.


  Behandeling vindt plaats in 2 termijnen met een beoogde behandelduur van 1 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Statenvoorstel inzake continuering Startersleningen Provincie Limburg
  Statenvoorstel inzake continuering Startersleningen Provincie Limburg
  Statenvoorstel inzake continuering Startersleningen Provincie Limburg
 14. 9.2

  Bij de behandeling van dit agendapunt wordt verzocht de ter sondering voorgelegde vragen centraal te stellen in de bijdrage:
  1. zijn de geschetste opgaven en doelen herkenbaar?
  2. zijn er aanvullingen of aanscherpingen?
  3. Welke additionele lokale/regionale/provinciale/Rijks actie is nodig (bovenop al lopende inspanningen) bij de te agenderen vraagstukken?
  4. Welke rolverdeling wordt daarbij gezien?


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 2 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel
  Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel
  Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel
  Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel
  Sonderend stuk Contourennotitie Ruimtelijk Voorstel
 15. 9.3

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

 16. 10
  LANDELIJK GEBIED
 17. 10.1

  Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.

  Toezeggingen

  Titel
  Rondvraag inzake blauwtong
 18. 11
  Sluiting