Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(ISC) Interim Statencommissie

Commissievergadering

vrijdag 14 april 2023

10:00 - 14:45

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Rondvraag: tot 24-uur voor de start van de vergadering kunnen vragen voor de rondvraag worden ingediend. De rondvraag biedt de leden van de commissie de mogelijkheid voor het stellen van vragen over onderwerpen, die niet geagendeerd zijn. Het betreft meestal (politieke) vragen aan een lid van Gedeputeerde Staten of aan een Statenlid/-fractie. De rondvraag wordt door het commissielid vooraf bij de Griffie t.a.v. de commissiegriffier gemeld (die deze dan al aankondigt bij de desbetreffende gedeputeerde/fractie). De rondvraag wordt vervolgens kort behandeld. Deze behandeling bestaat uit beantwoording van de vraag (door meestal de gedeputeerde). Er vindt hierover geen debat plaats in de commissie.


  De fractie van de VVD heeft een rondvraag ingediend inzake de Evaluatie Vrijwillige Groene Brigade. Deze vraag wordt behandeld onder agendapunt 8.
  De fractie van het CDA heeft een rondvraag ingediend inzake de ZLSM. Deze vraag wordt behandeld onder agendapunt 8.


  Mededeling portefeuillehouder: Bij de vaststelling van de agenda wordt geïnventariseerd of er nog mondelinge mededelingen van portefeuillehouders te verwachten zijn. Het college van Gedeputeerde Staten heeft verschillende mogelijkheden om Provinciale Staten te informeren, waaronder de mededeling portefeuillehouder. De mededeling portefeuillehouder (mondeling of schriftelijk) is bedoeld om kort voor of tijdens de vergadering mededelingen te kunnen doen over actuele zaken.


  Actualiteiten IPO: Bij de vaststelling van de agenda wordt geïnventariseerd of vanuit de, namens PS, IPO-afgevaardigden of vanuit GS actualiteiten zijn te melden over IPO ontwikkelingen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 14-4-2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:04:34 - 00:09:12 - Voorzitter Berghorst
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier (link: https://formulieren.limburg.nl/provincielimburg/ContactformulierPS\_v2) t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

  00:09:13 - 00:09:20 - Voorzitter Berghorst
 3. 3

  Van elke commissievergadering worden integrale notulen gemaakt die tijdens de volgende commissievergadering al dan niet gewijzigd door de Statencommissie wordt vastgesteld. In dit geval liggen de verslagen van de vier laatste commissievergaderingen en de Controlecommissie uit de vorige periode ter vaststelling aan u voor.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de (gewijzigde) concept notulen vast te stellen. Daarnaast wordt de commissie gevraagd het verslag van het vertrouwelijke deel van de Controlecommissie van 3-2-2023 vast te stellen.

  00:09:21 - 00:09:42 - Voorzitter Berghorst
 4. 4

  Het is gebruikelijk dat tijdens commissie- en Statenvergaderingen toezeggingen worden gedaan aan (leden van) Provinciale Staten. Deze toezeggingen worden door de Griffie ingevoerd in een systeem en op basis van lijsten kunnen Statenleden deze toezeggingen zelf monitoren. Ditzelfde geldt voor de moties alsmede voor de aanbevelingen die zijn overgenomen uit de rapporten van de Zuidelijke RekenKamer.
  De actuele stand van zaken met betrekking tot de aanbevelingen, moties en toezeggingen wordt via een overzicht geagendeerd voor de commissievergadering. In het overzicht is per aanbeveling, aangenomen motie en per toezegging een stand van zaken opgenomen. Het betreft procesinformatie met, indien van toepassing een verwijzing naar het document waarin de inhoudelijke stand van zaken is opgenomen. Indien Gedeputeerde Staten van mening is dat de aanbeveling, motie of toezegging is afgehandeld dan wordt dit eveneens in de stand van zaken vermeld. Het is aan de commissie om tijdens de commissievergadering te reageren op de actuele stand van zaken en/of het standpunt van GS dat een aanbeveling, motie en/of toezegging kan worden afgedaan. Het is gebruikelijk dat Provinciale Staten via zogenaamde afdoeningsbrieven worden geïnformeerd over afgedane moties/toezeggingen.


  U kunt tijdens de vergadering reageren op de stand van zaken m.b.t. aanbevelingen, moties en toezeggingen c.q. op het afdoeningsvoorstel van GS. Bij geen reactie op het afdoeningsvoorstel van GS worden de betreffende aanbeveling, moties en toezeggingen afgedaan.


  U ontvangt de actuele lijsten aanbevelingen, moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op dinsdag 11-4-2023. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 13-4-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

  00:09:43 - 00:10:00 - Voorzitter Berghorst
 5. 5

  Provinciale Staten werken met een voorraadagenda, die voor de langere termijn inzicht geeft in onderwerpen waarover Provinciale Staten gaan besluiten (Statenvoorstellen), alsmede onderwerpen die alleen in de commissie worden besproken (sonderende stukken - mededelingen - informerende notities). Hiermee kunnen vergaderingen en andere activiteiten van Provinciale Staten goed gepland worden en komen deze niet in gedrang door een stroom van niet aangekondigde documenten en/of besluitvormingstrajecten. De voorraadagenda kan voor fracties ook aanleiding zijn voor het organiseren van bijvoorbeeld werkbezoeken of informerende bijeenkomsten.


  Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 7-4-2023, 12.00 uur doorgeven via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

  00:10:01 - 00:10:10 - Voorzitter Berghorst
 6. 6

  De lijsten ingekomen stukken/uitnodigingen worden vastgesteld tijdens de vergadering van 14-4-2023. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 7-4-2023, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan via e-mailadres Griffie t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen. Het verzoek moet betrekking hebben op een actuele ontwikkeling binnen de provinciale bevoegdheid en over het betreffende onderwerp mogen geen onbeantwoorde schriftelijke vragen ingediend zijn.
  Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.


  Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd de lijsten ingekomen stukken/uitnodigingen vast te stellen.
  Er zijn 3 overzichtsdocumenten gewijzigd, omdat de initiële versies stukken bevatten die reeds in de commissievergaderingen van 20 en 27 januari 2023 zijn vastgesteld.

  00:10:11 - 00:10:20 - Voorzitter Berghorst
 7. 7

  Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld. Zodra een te bespreken stuk vanuit GS is ontvangen wordt deze toegevoegd aan het betreffende agendapunt en zal een behandelvoorstel in de agenda worden opgenomen.

  00:10:21 - 00:10:22 - Voorzitter Berghorst
 8. 7.1

  Algemeen
  Om een juiste invulling te kunnen geven aan hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol hebben PS en GS afspraken gemaakt over de wijze waarop GS verantwoording afleggen en informatie verstrekken in het kader van de beleidscyclus en de planning & controlcyclus (P&C-cyclus).
  Als PS vinden dat de reguliere P&C-cyclus onvoldoende waarborg biedt voor de controlerende taak van PS, kunnen zij besluiten tot aanwijzing van een project tot Groot Project. Dit project komt dan te vallen onder de Regeling Grote Projecten Provincie Limburg 2020. Redenen om een project aan te wijzen tot Groot Project zijn:
  -als er aanmerkelijke (financiële) risico's voor de provincie Limburg aan een project verbonden zijn en die reguliere controle- en verantwoordingsinstrumenten ontoereikend zijn;
  -als GS op eigen initiatief een project als zodanig behandelen;
  -als de Statencommissie waar een project inhoudelijk onder valt hiertoe een Statenvoorstel voorlegt aan PS met haar advies om het project als Groot Project aan te wijzen;
  -als PS op eigen initiatief een project tot Groot Project aanwijst.
  Zowel de Regeling Grote Projecten als een uitgebreide toelichting zijn als bijlage opgenomen.


  Op verzoek van GS of de commissie stelt de Griffie een sonderende nota op waarin een analyse is opgenomen. De commissie wordt in deze nota gevraagd om een uitspraak te doen of de status Groot Project kan worden beëindigd. Deze uitspraak wordt verwerkt in een Statenvoorstel dat voorgelegd wordt ter besluitvorming in de eerstvolgende Statenvergadering.


  Om verwarring te voorkomen wordt u geattendeerd op het feit dat het hier om het wegvak Roermond gaat (tussen 16,7 en 19,7 hm) en dus niet het wegvak bij Baexem!
  De behandeling van het Sonderende stuk en het Statenvoorstel vindt gelijktijdig plaats, waarbij de behandelduur geschat wordt op 90 minuten.
  De commissie wordt uiteindelijk gevraagd of het Statenvoorstel doorgeleid kan worden als hamerstuk of behandelstuk naar de PS-vergadering van 12 mei.


  Sonderendstuk
  In de 11e Voortgangsrapportage N280 wegvak Roermond vraagt GS om de status Groot Project te beëindigen. De Griffie heeft n.a.v. dit verzoek een analyse opgesteld die terug te vinden is in de sonderende nota. De commissie wordt gevraagd bij de behandeling van deze nota een keuze te maken uit de 3 voorgelegde opties te weten:

  1. PS adviseren om in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280 wegvak Roermond en de Voortgangsrapportage (VGR) 11 binnen het Integraal Programma Mobiliteitsopgaven Limburg (IPML)6 te beschouwen als eindevaluatie;
  2. GS te vragen om naast VGR 11 een aparte eindevaluatie op te stellen voor de N280 wegvak Roermond en deze via een Statenvoorstel voor te leggen aan PS;
  3. PS adviseren om niet in te stemmen met het beëindigen van de status Groot Project voor het project N280 weg Roermond en de huidige werkwijze (rapportage als Groot Project, als onderdeel van het IPML) te continueren.

  Statenvoorstel
  De uitkomst van de bespreking van het sonderende stuk wordt door de Griffie verwerkt in het voorliggende Statenvoorstel en doorgeleid naar de eerstvolgende Statenvergadering van 12 mei a.s.

  00:10:23 - 00:11:14 - Voorzitter Berghorst
  00:11:15 - 00:11:23 - Jorge Wolters Gregório
  00:11:24 - 00:11:34 - Voorzitter Berghorst
  00:11:35 - 00:11:41 - Kathleen Mertens
  00:11:42 - 00:11:43 - Voorzitter Berghorst
  00:11:44 - 00:11:45 - Pascale Plusquin
  00:11:46 - 00:11:47 - Voorzitter Berghorst
  00:11:48 - 00:11:49 - Anne Marie Fischer-Otten
  00:11:50 - 00:11:55 - Voorzitter Berghorst
  00:11:56 - 00:12:19 - Leon Vaessen
  00:12:20 - 00:12:23 - Voorzitter Berghorst
  00:12:24 - 00:12:36 - Lianne Schuuring
  00:12:37 - 00:12:40 - Voorzitter Berghorst
  00:12:41 - 00:12:46 - Lei Hermans
  00:12:47 - 00:12:50 - Voorzitter Berghorst
  00:12:51 - 00:12:53 - Phillipe Schyns
  00:12:54 - 00:13:03 - Voorzitter Berghorst
  00:13:04 - 00:13:18 - Raimond Franssen
  00:13:19 - 00:13:27 - Voorzitter Berghorst
  00:13:28 - 00:13:33 - Jacques Michél Bloi
  00:13:34 - 00:13:39 - Voorzitter Berghorst
  00:13:40 - 00:13:44 - Michael Theuns
  00:13:45 - 00:13:52 - Voorzitter Berghorst
  00:13:53 - 00:14:46 - John Huizing
  00:14:47 - 00:14:54 - Voorzitter Berghorst
  00:14:55 - 00:15:15 - Maarten van Gaans
  00:15:16 - 00:15:41 - Voorzitter Berghorst
 9. 7.2

  In de IPML rapportage worden alle mobiliteitsopgaven halfjaarlijks gerapporteerd over de voortgang. Dit is inclusief de projecten die onderdeel uitmaken van de Regeling Grote Projecten. De rapportage wordt door GS aangeboden aan PS, waarna de Statenonderzoeker een analyse van de rapportage uitvoert. U wordt verzocht deze analyse te betrekken bij de voorbereiding van dit agendapunt.


  Behandeling vindt plaats in 1 termijn met een geplande behandelduur van 1 uur.

  Toezeggingen

  Titel
  6e Voortgangsrapportage IPML
  6e Voortgangsrapportage IPML
  6e Voortgangsrapportage IPML
  6e Voortgangsrapportage IPML
  6e Voortgangsrapportage IPML
  00:15:42 - 00:16:17 - Voorzitter Berghorst
  00:16:18 - 00:16:49 - Lei Hermans
  00:16:50 - 00:16:54 - Voorzitter Berghorst
  00:16:55 - 00:18:48 - Lianne Schuuring
  00:18:49 - 00:18:52 - Voorzitter Berghorst
  00:18:53 - 00:21:36 - Leon Vaessen
  00:21:37 - 00:21:39 - Voorzitter Berghorst
  00:21:40 - 00:22:19 - Anne Marie Fischer-Otten
  00:22:20 - 00:22:29 - Voorzitter Berghorst
  00:22:30 - 00:23:05 - Jorge Wolters Gregório
  00:23:06 - 00:23:10 - John Huizing
  00:23:11 - 00:26:42 - John Huizing
  00:26:43 - 00:26:55 - Voorzitter Berghorst
  00:26:56 - 00:28:01 - Michael Theuns
  00:28:02 - 00:28:05 - Voorzitter Berghorst
  00:28:06 - 00:30:29 - Jacques Michél Bloi
  00:30:30 - 00:30:34 - Voorzitter Berghorst
  00:30:35 - 00:30:45 - Phillipe Schyns
  00:30:46 - 00:30:56 - Voorzitter Berghorst
  00:30:57 - 00:33:21 - Maarten van Gaans
  00:33:22 - 00:33:25 - Voorzitter Berghorst
  00:33:26 - 00:33:39 - Lianne Schuuring
  00:33:40 - 00:33:41 - Voorzitter Berghorst
  00:33:42 - 00:37:38 - Maarten van Gaans
  00:37:39 - 00:37:42 - Voorzitter Berghorst
  00:37:43 - 00:37:50 - Michael Theuns
  00:37:51 - 00:45:01 - Maarten van Gaans
  00:45:02 - 00:45:15 - Voorzitter Berghorst
  00:45:16 - 00:45:45 - Jorge Wolters Gregório
  00:45:46 - 00:46:37 - Maarten van Gaans
  00:46:38 - 00:46:39 - Voorzitter Berghorst
  00:46:40 - 00:47:22 - Jorge Wolters Gregório
  00:47:23 - 00:47:55 - Maarten van Gaans
  00:47:56 - 00:47:58 - Voorzitter Berghorst
  00:47:59 - 00:48:22 - Raimond Franssen
  00:48:23 - 00:48:24 - Voorzitter Berghorst
  00:48:25 - 00:48:59 - Maarten van Gaans
  00:49:00 - 00:49:27 - Voorzitter Berghorst
  00:49:28 - 00:49:37 - Maarten van Gaans
  00:49:38 - 00:50:04 - Voorzitter Berghorst
  00:50:05 - 00:50:11 - Maarten van Gaans
  00:50:12 - 00:50:29 - Voorzitter Berghorst
  00:50:30 - 00:50:32 - Maarten van Gaans
  00:50:33 - 00:50:35 - Voorzitter Berghorst
  00:50:36 - 00:50:37 - Maarten van Gaans
  00:50:38 - 00:50:53 - Voorzitter Berghorst
  00:50:54 - 00:50:55 - Maarten van Gaans
  00:50:56 - 00:51:24 - Voorzitter Berghorst
 10. 7.3

  De fractie van het CDA (dhr. Theuns) heeft om agendering van dit onderwerp verzocht. Het verzoek inclusief de motivatie treft u aan in de bijlage.


  De behandeling van het agenderingsverzoek vindt plaats in 1 termijn, waarbij de verzoeker eerst het woord krijgt gevolgd door een reactie van de gedeputeerde. Aansluitend kunnen alle fracties reageren op het onderwerp, waarbij deze reactie binnen het onderwerp van het agenderingsverzoek moet blijven.

  Toezeggingen

  Titel
  Stikstof en vergunningverlening
  Stikstof en vergunningverlening
  01:06:00 - 01:08:14 - Voorzitter Berghorst
  01:08:15 - 01:09:02 - Michael Theuns
  01:09:03 - 01:09:08 - Voorzitter Berghorst
  01:09:09 - 01:10:04 - Geert Gabriëls
  01:10:05 - 01:10:18 - Voorzitter Berghorst
  01:10:19 - 01:13:58 - Michael Theuns
  01:13:59 - 01:14:01 - Voorzitter Berghorst
  01:14:02 - 01:14:29 - Michael Theuns
  01:14:30 - 01:14:35 - Voorzitter Berghorst
  01:14:36 - 01:16:34 - Herman Nijskens
  01:16:35 - 01:16:40 - Voorzitter Berghorst
  01:16:41 - 01:18:13 - Raimond Franssen
  01:18:14 - 01:18:21 - Voorzitter Berghorst
  01:18:22 - 01:20:37 - Bart Megens
  01:20:38 - 01:20:41 - Voorzitter Berghorst
  01:20:42 - 01:22:33 - Lianne Schuuring
  01:22:34 - 01:22:37 - Leon Vaessen
  01:22:38 - 01:25:14 - Marlou Jenneskens
  01:25:15 - 01:25:19 - Voorzitter Berghorst
  01:25:20 - 01:25:50 - Anne Marie Fischer-Otten
  01:25:51 - 01:25:54 - Voorzitter Berghorst
  01:25:55 - 01:26:20 - Pascale Plusquin
  01:26:21 - 01:26:27 - Voorzitter Berghorst
  01:26:28 - 01:26:42 - Michael Theuns
  01:26:43 - 01:26:49 - Voorzitter Berghorst
  01:26:50 - 01:29:50 - Pascale Plusquin
  01:29:51 - 01:29:54 - Voorzitter Berghorst
  01:29:55 - 01:30:55 - Kathleen Mertens
  01:30:56 - 01:30:57 - Voorzitter Berghorst
  01:30:58 - 01:31:23 - Michael Theuns
  01:31:24 - 01:32:12 - Kathleen Mertens
  01:32:13 - 01:32:17 - Voorzitter Berghorst
  01:32:18 - 01:32:48 - Jorge Wolters Gregório
  01:32:49 - 01:32:54 - Voorzitter Berghorst
  01:32:55 - 01:33:56 - Heidi van der Pol
  01:33:57 - 01:34:02 - Voorzitter Berghorst
  01:34:03 - 01:34:36 - Marlou Jenneskens
  01:34:37 - 01:36:39 - Heidi van der Pol
  01:36:40 - 01:36:47 - Voorzitter Berghorst
  01:36:48 - 01:40:06 - Geert Gabriëls
  01:40:07 - 01:40:10 - Voorzitter Berghorst
  01:40:11 - 01:41:43 - Herman Nijskens
  01:41:44 - 01:41:45 - Voorzitter Berghorst
  01:41:46 - 01:43:25 - Geert Gabriëls
  01:43:26 - 01:43:36 - Voorzitter Berghorst
  01:43:37 - 01:44:46 - Herman Nijskens
  01:44:47 - 01:45:43 - Geert Gabriëls
  01:45:44 - 01:46:12 - Voorzitter Berghorst
  01:46:13 - 01:47:05 - Herman Nijskens
  01:47:06 - 01:48:19 - Geert Gabriëls
  01:48:20 - 01:48:23 - Voorzitter Berghorst
  01:48:24 - 01:49:17 - Michael Theuns
  01:49:18 - 01:49:20 - Voorzitter Berghorst
  01:49:21 - 01:51:01 - Geert Gabriëls
  01:51:02 - 01:51:09 - Voorzitter Berghorst
  01:51:10 - 01:51:33 - Michael Theuns
  01:51:34 - 01:51:35 - Voorzitter Berghorst
  01:51:36 - 01:52:12 - Geert Gabriëls
  01:52:13 - 01:52:14 - Voorzitter Berghorst
  01:52:15 - 01:53:42 - Geert Gabriëls
  01:53:43 - 01:53:45 - Voorzitter Berghorst
  01:53:46 - 01:54:02 - Michael Theuns
  01:54:03 - 01:54:36 - Geert Gabriëls
  01:54:37 - 01:54:38 - Voorzitter Berghorst
  01:54:39 - 01:54:53 - Michael Theuns
  01:54:54 - 01:56:33 - Geert Gabriëls
  01:56:34 - 01:56:35 - Voorzitter Berghorst
  01:56:36 - 01:56:49 - Michael Theuns
  01:56:50 - 01:57:17 - Geert Gabriëls
  01:57:18 - 01:57:53 - Voorzitter Berghorst
  01:57:54 - 02:00:46 - Geert Gabriëls
  02:00:47 - 02:01:00 - Voorzitter Berghorst
  02:01:01 - 02:01:23 - Heidi van der Pol
  02:01:24 - 02:02:33 - Geert Gabriëls
  02:02:34 - 02:02:41 - Voorzitter Berghorst
  02:02:42 - 02:03:02 - Bart Megens
  02:03:03 - 02:03:52 - Geert Gabriëls
  02:03:53 - 02:03:54 - Voorzitter Berghorst
  02:03:55 - 02:04:08 - Geert Gabriëls
  02:04:09 - 02:04:14 - Voorzitter Berghorst
  02:04:15 - 02:04:52 - Raimond Franssen
  02:04:53 - 02:04:58 - Voorzitter Berghorst
  02:04:59 - 02:05:04 - Geert Gabriëls
  02:05:05 - 02:05:20 - Raimond Franssen
  02:05:21 - 02:05:30 - Voorzitter Berghorst
  02:05:31 - 02:07:06 - Geert Gabriëls
  02:07:07 - 02:07:09 - Voorzitter Berghorst
  02:07:10 - 02:07:24 - Raimond Franssen
  02:07:25 - 02:08:07 - Geert Gabriëls
  02:08:08 - 02:08:11 - Voorzitter Berghorst
  02:08:12 - 02:10:05 - Geert Gabriëls
  02:10:06 - 02:10:09 - Voorzitter Berghorst
  02:10:10 - 02:10:38 - Jorge Wolters Gregório
  02:10:39 - 02:11:40 - Geert Gabriëls
  02:11:41 - 02:11:43 - Voorzitter Berghorst
  02:11:44 - 02:13:34 - Geert Gabriëls
  02:13:35 - 02:13:36 - Voorzitter Berghorst
  02:13:37 - 02:14:06 - Marlou Jenneskens
  02:14:07 - 02:14:15 - Geert Gabriëls
  02:14:16 - 02:14:27 - Marlou Jenneskens
  02:14:28 - 02:16:32 - Geert Gabriëls
  02:16:33 - 02:16:46 - Voorzitter Berghorst
  02:16:47 - 02:17:25 - Marlou Jenneskens
  02:17:26 - 02:21:38 - Geert Gabriëls
  02:21:39 - 02:21:43 - Voorzitter Berghorst
  02:21:44 - 02:21:52 - Pascale Plusquin
  02:21:53 - 02:21:56 - Voorzitter Berghorst
  02:21:57 - 02:28:49 - Lia Roefs
  02:28:50 - 02:28:53 - Voorzitter Berghorst
  02:28:54 - 02:29:29 - Heidi van der Pol
  02:29:30 - 02:31:22 - Lia Roefs
  02:31:23 - 02:31:27 - Voorzitter Berghorst
  02:31:28 - 02:31:47 - Bart Megens
  02:31:48 - 02:31:49 - Voorzitter Berghorst
  02:31:50 - 02:32:09 - Lia Roefs
  02:32:10 - 02:32:11 - Voorzitter Berghorst
  02:32:12 - 02:32:29 - Lianne Schuuring
  02:32:30 - 02:32:33 - Voorzitter Berghorst
  02:32:34 - 02:32:40 - Lianne Schuuring
  02:32:41 - 02:34:02 - Lia Roefs
  02:34:03 - 02:34:39 - Voorzitter Berghorst
  02:34:40 - 02:34:57 - Geert Gabriëls
  02:34:58 - 02:35:33 - Voorzitter Berghorst
  02:35:34 - 02:35:39 - Geert Gabriëls
  02:35:40 - 02:36:23 - Voorzitter Berghorst
  02:36:24 - 02:36:45 - Kathleen Mertens
  02:36:46 - 02:36:55 - Voorzitter Berghorst
  02:36:56 - 02:37:07 - Herman Nijskens
  02:37:08 - 02:37:38 - Voorzitter Berghorst
 11. 7.4

  In de laatste Statenvergadering (9 februari 2023) voor de verkiezingen stelden PS een nieuwe ‘Financiële Verordening Provincie Limburg 2023’ vast. Met deze nieuwe verordening wijzigden de uitgangspunten voor de planning&controlcyclus (P&C-cyclus). De jaarplanning van de P&C-producten moet daardoor ook worden gewijzigd. De gevolgen voor de jaarplanning treden al op voor de geplande start van de reguliere vergadercyclus van PS. De wijzigingen in deze planning zijn een technische uitwerking
  van de vastgestelde verordening.
  Conform de geldende en ingetrokken Financiële verordening stelt de Controlecommissie een planning vast met betrekking tot de jaarlijkse P&C-cyclus. De eerste vergadering van de Controlecommissie staat gepland op 2 juni a.s. Omdat de gevolgen voor de planning van de P&C-cyclus als eerder optreden is het wenselijk om de planning nu al in overeenstemming te brengen met de verordening.
  Voorgesteld wordt om de 2e gewijzigde planning P&C-cyclus 2023 vast te stellen, met daarbij de toevoeging dat deze planning inhoudelijk wordt besproken in de eerst vergadering van de Controlecommissie.


  De behandeling vindt plaats in 1 termijn, met een geplande behandelduur van 30 minuten.

  02:37:39 - 02:38:08 - Voorzitter Berghorst
  02:38:09 - 02:38:53 - Marlou Jenneskens
  02:38:54 - 02:39:04 - Voorzitter Berghorst
  02:39:05 - 02:39:30 - Herman Nijskens
  02:39:31 - 02:39:34 - Voorzitter Berghorst
  02:39:35 - 02:39:47 - Marlou Jenneskens
  02:39:48 - 02:39:58 - Voorzitter Berghorst
 12. 8

  Eventuele ingediende rondvragen, mondelinge mededelingen vanuit GS en actualiteiten vanuit het IPO worden hier behandeld.


  De fractie van de VVD (mw. Koopman) heeft de volgende vraag ingediend:
  Graag wil ik op 14-4 , bij de Rondvraag in de Cie vergadering de volgende vragen stellen n.a.v. de mededeling portefeuillehouder Evaluatie Vrijwillige Groene Brigade, brief gedeputeerde van Toorenburg van 4-4-2023 (GS DOC-00419812) :
  -Welke consequenties heeft uw mededeling voor de handhaving op de Midden-Limburgse Maasplassen?
  - Heeft uw college sinds uw antwoord d.d. 1 november 2022 op onze vragen nog bezien ‘of en zo ja, op welke wijze de inzet van de provinciale boot doelmatiger en doeltreffender zou kunnen’?
  - Bent u op de hoogte van de voorgenomen intensivering van de handhaving op de Maasplassen door de gemeente Roermond en de samenwerking met Sportvisserij Limburg?
  -Welke bijdrage kan de Provincie Limburg hieraan leveren?
  - Welke mogelijkheden ziet uw college om de in Roermond gelegen provinciale handhavingsboot uitgebreider in te zetten?
  -In het contact dat de Provincie met RWS heeft, is daar al gevraagd naar de plaatsing van borden met de maximaal toegestane vaarsnelheid?
  De behandeling bestaat uit de beantwoording door de gedeputeerde, waarna de vragensteller nog de gelegenheid krijgt om een verhelderende vraag te stellen.


  De fractie van het CDA (dhr. Theuns) heeft de volgende vraag ingediend:
  In de Limburger van 13 april lezen we een artikel over dat ProRail op zeer korte termijn een einde dreigt te maken aan de de aansluiting van de ZLSM op het hoofdrailnet. Het stichtingsbestuur kaart dit zelf ook aan in een schrijven aan PS van 7 april. Ook doet de Stichting een oproep, die wij als CDA Limburg, van harte ondersteunen. Naar aanleiding van de betreffende brief en het artikel hebben wij een tweetal vragen:

  1. Kan de gedeputeerde een toelichting geven op de ontstane situatie vanuit het perspectief van het college?
  2. De Stichting ZLSM roept op om gezamenlijk een krachtig statement af te geven dat ProRail moet stoppen met acties die gericht zijn op het nemen van overhaaste acties op korte termijn. Is het college voornemens die oproep te ondersteunen?
   De behandeling bestaat uit de beantwoording door de gedeputeerde, waarna de vragensteller nog de gelegenheid krijgt om een verhelderende vraag te stellen.
  00:54:35 - 00:55:13 - Voorzitter Berghorst
  00:55:14 - 00:56:28 - Michael Theuns
  00:56:29 - 00:56:33 - Voorzitter Berghorst
  00:56:34 - 01:00:06 - Maarten van Gaans
  01:00:07 - 01:00:13 - Voorzitter Berghorst
  01:00:14 - 01:00:40 - Maarten van Gaans
  01:00:41 - 01:00:45 - Voorzitter Berghorst
  01:00:46 - 01:01:33 - Michael Theuns
  01:01:34 - 01:01:35 - Voorzitter Berghorst
  01:01:36 - 01:02:24 - Maarten van Gaans
  01:02:25 - 01:02:43 - Voorzitter Berghorst
  01:02:44 - 01:02:48 - Maarten van Gaans
  01:02:49 - 01:02:52 - Voorzitter Berghorst
  01:02:53 - 01:02:57 - Maarten van Gaans
  01:02:58 - 01:03:12 - Voorzitter Berghorst
  01:03:13 - 01:03:32 - Maarten van Gaans
  01:03:33 - 01:03:51 - Voorzitter Berghorst
  01:05:37 - 01:05:59 - Voorzitter Berghorst
  01:06:00 - 01:08:14 - Voorzitter Berghorst
  01:08:15 - 01:09:02 - Michael Theuns
  01:09:03 - 01:09:08 - Voorzitter Berghorst
  01:09:09 - 01:10:04 - Geert Gabriëls
  01:10:05 - 01:10:18 - Voorzitter Berghorst
  01:10:19 - 01:13:58 - Michael Theuns
  01:13:59 - 01:14:01 - Voorzitter Berghorst
  01:14:02 - 01:14:29 - Michael Theuns
  01:14:30 - 01:14:35 - Voorzitter Berghorst
  01:14:36 - 01:16:34 - Herman Nijskens
  01:16:35 - 01:16:40 - Voorzitter Berghorst
  01:16:41 - 01:18:13 - Raimond Franssen
  01:18:14 - 01:18:21 - Voorzitter Berghorst
  01:18:22 - 01:20:37 - Bart Megens
  01:20:38 - 01:20:41 - Voorzitter Berghorst
  01:20:42 - 01:22:33 - Lianne Schuuring
  01:22:34 - 01:22:37 - Leon Vaessen
  01:22:38 - 01:25:14 - Marlou Jenneskens
  01:25:15 - 01:25:19 - Voorzitter Berghorst
  01:25:20 - 01:25:50 - Anne Marie Fischer-Otten
  01:25:51 - 01:25:54 - Voorzitter Berghorst
  01:25:55 - 01:26:20 - Pascale Plusquin
  01:26:21 - 01:26:27 - Voorzitter Berghorst
  01:26:28 - 01:26:42 - Michael Theuns
  01:26:43 - 01:26:49 - Voorzitter Berghorst
  01:26:50 - 01:29:50 - Pascale Plusquin
  01:29:51 - 01:29:54 - Voorzitter Berghorst
  01:29:55 - 01:30:55 - Kathleen Mertens
  01:30:56 - 01:30:57 - Voorzitter Berghorst
  01:30:58 - 01:31:23 - Michael Theuns
  01:31:24 - 01:32:12 - Kathleen Mertens
  01:32:13 - 01:32:17 - Voorzitter Berghorst
  01:32:18 - 01:32:48 - Jorge Wolters Gregório
  01:32:49 - 01:32:54 - Voorzitter Berghorst
  01:32:55 - 01:33:56 - Heidi van der Pol
  01:33:57 - 01:34:02 - Voorzitter Berghorst
  01:34:03 - 01:34:36 - Marlou Jenneskens
  01:34:37 - 01:36:39 - Heidi van der Pol
  01:36:40 - 01:36:47 - Voorzitter Berghorst
  01:36:48 - 01:40:06 - Geert Gabriëls
  01:40:07 - 01:40:10 - Voorzitter Berghorst
  01:40:11 - 01:41:43 - Herman Nijskens
  01:41:44 - 01:41:45 - Voorzitter Berghorst
  01:41:46 - 01:43:25 - Geert Gabriëls
  01:43:26 - 01:43:36 - Voorzitter Berghorst
  01:43:37 - 01:44:46 - Herman Nijskens
  01:44:47 - 01:45:43 - Geert Gabriëls
  01:45:44 - 01:46:12 - Voorzitter Berghorst
  01:46:13 - 01:47:05 - Herman Nijskens
  01:47:06 - 01:48:19 - Geert Gabriëls
  01:48:20 - 01:48:23 - Voorzitter Berghorst
  01:48:24 - 01:49:17 - Michael Theuns
  01:49:18 - 01:49:20 - Voorzitter Berghorst
  01:49:21 - 01:51:01 - Geert Gabriëls
  01:51:02 - 01:51:09 - Voorzitter Berghorst
  01:51:10 - 01:51:33 - Michael Theuns
  01:51:34 - 01:51:35 - Voorzitter Berghorst
  01:51:36 - 01:52:12 - Geert Gabriëls
  01:52:13 - 01:52:14 - Voorzitter Berghorst
  01:52:15 - 01:53:42 - Geert Gabriëls
  01:53:43 - 01:53:45 - Voorzitter Berghorst
  01:53:46 - 01:54:02 - Michael Theuns
  01:54:03 - 01:54:36 - Geert Gabriëls
  01:54:37 - 01:54:38 - Voorzitter Berghorst
  01:54:39 - 01:54:53 - Michael Theuns
  01:54:54 - 01:56:33 - Geert Gabriëls
  01:56:34 - 01:56:35 - Voorzitter Berghorst
  01:56:36 - 01:56:49 - Michael Theuns
  01:56:50 - 01:57:17 - Geert Gabriëls
  01:57:18 - 01:57:53 - Voorzitter Berghorst
  01:57:54 - 02:00:46 - Geert Gabriëls
  02:00:47 - 02:01:00 - Voorzitter Berghorst
  02:01:01 - 02:01:23 - Heidi van der Pol
  02:01:24 - 02:02:33 - Geert Gabriëls
  02:02:34 - 02:02:41 - Voorzitter Berghorst
  02:02:42 - 02:03:02 - Bart Megens
  02:03:03 - 02:03:52 - Geert Gabriëls
  02:03:53 - 02:03:54 - Voorzitter Berghorst
  02:03:55 - 02:04:08 - Geert Gabriëls
  02:04:09 - 02:04:14 - Voorzitter Berghorst
  02:04:15 - 02:04:52 - Raimond Franssen
  02:04:53 - 02:04:58 - Voorzitter Berghorst
  02:04:59 - 02:05:04 - Geert Gabriëls
  02:05:05 - 02:05:20 - Raimond Franssen
  02:05:21 - 02:05:30 - Voorzitter Berghorst
  02:05:31 - 02:07:06 - Geert Gabriëls
  02:07:07 - 02:07:09 - Voorzitter Berghorst
  02:07:10 - 02:07:24 - Raimond Franssen
  02:07:25 - 02:08:07 - Geert Gabriëls
  02:08:08 - 02:08:11 - Voorzitter Berghorst
  02:08:12 - 02:10:05 - Geert Gabriëls
  02:10:06 - 02:10:09 - Voorzitter Berghorst
  02:10:10 - 02:10:38 - Jorge Wolters Gregório
  02:10:39 - 02:11:40 - Geert Gabriëls
  02:11:41 - 02:11:43 - Voorzitter Berghorst
  02:11:44 - 02:13:34 - Geert Gabriëls
  02:13:35 - 02:13:36 - Voorzitter Berghorst
  02:13:37 - 02:14:06 - Marlou Jenneskens
  02:14:07 - 02:14:15 - Geert Gabriëls
  02:14:16 - 02:14:27 - Marlou Jenneskens
  02:14:28 - 02:16:32 - Geert Gabriëls
  02:16:33 - 02:16:46 - Voorzitter Berghorst
  02:16:47 - 02:17:25 - Marlou Jenneskens
  02:17:26 - 02:21:38 - Geert Gabriëls
  02:21:39 - 02:21:43 - Voorzitter Berghorst
  02:21:44 - 02:21:52 - Pascale Plusquin
  02:21:53 - 02:21:56 - Voorzitter Berghorst
  02:21:57 - 02:28:49 - Lia Roefs
  02:28:50 - 02:28:53 - Voorzitter Berghorst
  02:28:54 - 02:29:29 - Heidi van der Pol
  02:29:30 - 02:31:22 - Lia Roefs
  02:31:23 - 02:31:27 - Voorzitter Berghorst
  02:31:28 - 02:31:47 - Bart Megens
  02:31:48 - 02:31:49 - Voorzitter Berghorst
  02:31:50 - 02:32:09 - Lia Roefs
  02:32:10 - 02:32:11 - Voorzitter Berghorst
  02:32:12 - 02:32:29 - Lianne Schuuring
  02:32:30 - 02:32:33 - Voorzitter Berghorst
  02:32:34 - 02:32:40 - Lianne Schuuring
  02:32:41 - 02:34:02 - Lia Roefs
  02:34:03 - 02:34:39 - Voorzitter Berghorst
  02:34:40 - 02:34:57 - Geert Gabriëls
  02:34:58 - 02:35:33 - Voorzitter Berghorst
  02:35:34 - 02:35:39 - Geert Gabriëls
  02:35:40 - 02:36:23 - Voorzitter Berghorst
  02:36:24 - 02:36:45 - Kathleen Mertens
  02:36:46 - 02:36:55 - Voorzitter Berghorst
  02:36:56 - 02:37:07 - Herman Nijskens
  02:37:08 - 02:37:38 - Voorzitter Berghorst
  02:37:39 - 02:38:08 - Voorzitter Berghorst
  02:38:09 - 02:38:53 - Marlou Jenneskens
  02:38:54 - 02:39:04 - Voorzitter Berghorst
  02:39:05 - 02:39:30 - Herman Nijskens
  02:39:31 - 02:39:34 - Voorzitter Berghorst
  02:39:35 - 02:39:47 - Marlou Jenneskens
  02:39:48 - 02:39:58 - Voorzitter Berghorst
  02:39:59 - 02:40:29 - Voorzitter Berghorst
  02:40:30 - 02:41:31 - Sabine Koopman
  02:41:32 - 02:41:36 - Voorzitter Berghorst
  02:41:37 - 02:44:56 - Madeleine van Toorenburg
  02:44:57 - 02:45:01 - Voorzitter Berghorst
  02:45:02 - 02:45:11 - Sabine Koopman
 13. 9

  02:45:12 - 02:45:44 - Voorzitter Berghorst