Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Rondvraag: tot 24-uur voor de start van de vergadering kunnen vragen voor de rondvraag worden ingediend. De rondvraag biedt de leden van de commissie de mogelijkheid voor het stellen van vragen over onderwerpen, die niet geagendeerd zijn. Het betreft meestal (politieke) vragen aan een lid van Gedeputeerde Staten of aan een Statenlid/-fractie. De rondvraag wordt door het commissielid vooraf bij de Griffie t.a.v. de commissiegriffier gemeld (die deze dan al aankondigt bij de desbetreffende gedeputeerde/fractie). De rondvraag wordt vervolgens kort behandeld. Deze behandeling bestaat uit beantwoording van de vraag (door meestal de gedeputeerde). Er vindt hierover geen debat plaats in de commissie.

  Mededeling portefeuillehouder:
  _Bij de vaststelling van de agenda wordt geïnventariseerd of er nog mondelinge mededelingen van portefeuillehouders te verwachten zijn. Het college van Gedeputeerde Staten heeft verschillende mogelijkheden om Provinciale Staten te informeren, waaronder de mededeling portefeuillehouder. De mededeling portefeuillehouder (mondeling of schriftelijk) is bedoeld om kort voor of tijdens de vergadering mededelingen te kunnen doen over actuele zaken.

  _Behandelvoorstel:
  De commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 2023 ongewijzigd vast te stellen.

  00:00:21 - 00:00:26 - T.G.M. Jetten
  00:00:26 - 00:00:32 - Voorzitter
  00:00:32 - 00:00:54 - E.A. Schuuring
  00:00:54 - 00:01:19 - Voorzitter
  00:01:19 - 00:01:38 - L. van den Beucken
  00:01:38 - 00:01:55 - Voorzitter
  00:02:13 - 00:02:19 - Voorzitter
  00:02:19 - 00:02:24 - Heidi van der Pol
  00:02:24 - 00:03:12 - Voorzitter
  00:03:23 - 00:03:54 - Voorzitter
 2. 2

  Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via het contactformulier t.a.v. commissiegriffier Leonie van Birgelen.
  Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
  Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.


  Er hebben zich drie insprekers gemeld voor agendapunt 4.2, te weten;
  - de heer Rompelberg spreekt in namens LLTB;
  - de heer Hermanussen spreekt in namens Natuur en Milieufederatie Limburg;
  - de heer De Wit spreekt in namens de Dierenbescherming.

 3. 3

  Eventuele ingediende rondvragen en mondelinge mededelingen vanuit GS worden hier behandeld.

 4. 4

  Onder dit agendapunt worden de actuele onderwerpen behandeld.

 5. 4.1

  Het Seniorenconvent heeft op 12-5-2023 de heren Megens en Bloi benoemd tot afgevaardigden namens Provinciale Staten bij de AV IPO.
  Het AV IPO is geen politiek gremium maar een vereniging. Vanuit Limburg zijn de afgevaardigden vertegenwoordigd namens heel PS. Zij halen input voor de vergadering van 27-6-2023 in de commissie op. In de bijlage treft u een stevig document aan. Als hierover technische vragen zijn dan kunnen die via de Griffie worden gesteld en blijven deze buiten de vergadering. 
  Tevens is vermeldenswaardig dat later in de ochtend de directeur van het IPO aanwezig is bij de scholingsdag. Aan hem kunnen natuurlijk ook vragen omtrent het IPO gesteld worden.


  Behandelvoorstel: de commissie wordt verzocht input te geven aan de vertegenwoordiging in de AV IPO op de agendapunten die op 27-6-2023 (zie bijlage). 
  De geplande behandelduur is 30 minuten.

 6. 4.2

  Tijdens de vergadering van de ISC op 14 april heeft de commissie verzocht sonderend betrokken te worden bij het Limburgs Programma Landelijk Gebied voordat dit naar de Minister gaat. Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) werkt het rijk samen met de provincies aan een integrale aanpak van het landelijk gebied. Het NPLG zet in op een samenhangende aanpak van de doelen voor natuur/stikstof, water en klimaat (broeikasgasreductie en koolstofvastlegging) in het landelijk gebied. Deze komen voort uit internationale verplichtingen waar ook Nederland aan gehouden is.
  Op provinciaal niveau wordt met het gebiedsprogramma voor Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) invulling gegeven aan de aanpak van bovengenoemde doelen. Aan de 10 NPLG-doelen zijn 4 provinciale doelen toegevoegd: leefbaarheid, landschap, perspectief voor de landbouw en houdbare vergunningverlening.
  Een eerste concept van het gebiedsprogramma voor het LPLG moet vòòr 1 juli 2023 worden ingediend bij de Minister voor Natuur en Stikstof, om aanspraak te kunnen maken op gelden uit het Transitiefonds. De vaststelling van het Limburgs Programma Landelijk Gebied is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten (27-6-2023).  Behandeling vindt plaats in 1 termijn, waarbij u verzocht wordt in uw bijdrage in te gaan op de volgende 2 vragen:
  1. Welke suggesties hebben uw Staten ten aanzien van het voorliggende programma?
  2. Hoe zien uw Staten uw (toekomstige) rol binnen dit programma in relatie tot het participatieve traject zoals wij dit beogen te continueren?

  Toezeggingen

  Titel
  Sonderend Limburgs Programma Landelijk Gebied
  Sonderend Limburgs Programma Landelijk Gebied
  Sonderend Limburgs Programma Landelijk Gebied
  00:03:54 - 00:05:34 - Voorzitter
  00:05:35 - 00:11:53 - de heer Rompelbeg
  00:11:53 - 00:12:08 - Voorzitter
  00:12:08 - 00:12:32 - H.L.M. Nijskens
  00:12:33 - 00:13:40 - de heer Rompelbeg
  00:13:42 - 00:14:18 - Angely Waajen-Crins
  00:14:19 - 00:15:24 - de heer Rompelbeg
  00:15:27 - 00:15:41 - Heidi van der Pol
  00:15:41 - 00:16:35 - de heer Rompelbeg
  00:16:35 - 00:17:04 - Angely Waajen-Crins
  00:17:04 - 00:17:40 - de heer Rompelbeg
  00:17:40 - 00:18:09 - Voorzitter
  00:18:09 - 00:23:25 - de heer Hermanussen
  00:23:25 - 00:23:33 - Voorzitter
  00:23:33 - 00:23:48 - E.A. Schuuring
  00:23:48 - 00:24:26 - de heer Hermanussen
  00:24:29 - 00:24:48 - M.T.P. Jenneskens
  00:24:48 - 00:25:42 - de heer Hermanussen
  00:25:42 - 00:25:48 - Voorzitter
  00:25:48 - 00:26:30 - P.S.M.L. Plusquin
  00:26:30 - 00:28:58 - de heer Hermanussen
  00:28:58 - 00:29:03 - de heer Hermanussen
  00:29:03 - 00:29:09 - K.G.M. Mertens
  00:29:09 - 00:30:15 - de heer Hermanussen
  00:30:18 - 00:30:42 - K.G.M. Mertens
  00:30:42 - 00:32:43 - de heer Hermanussen
  00:32:43 - 00:33:04 - Voorzitter
  00:33:04 - 00:33:31 - Angely Waajen-Crins
  00:33:31 - 00:34:43 - de heer Hermanussen
  00:34:46 - 00:35:25 - Heidi van der Pol
  00:35:26 - 00:36:46 - de heer Hermanussen
  00:36:46 - 00:36:51 - Voorzitter
  00:36:51 - 00:37:39 - L. van den Beucken
  00:37:39 - 00:39:15 - de heer Hermanussen
  00:39:15 - 00:39:33 - Voorzitter
  00:39:41 - 00:44:27 - de heer De Wit
  00:44:27 - 00:44:39 - Voorzitter
  00:44:39 - 00:45:04 - Angely Waajen-Crins
  00:45:04 - 00:45:52 - de heer De Wit
  00:45:52 - 00:45:58 - Voorzitter
  00:45:58 - 00:46:58 - H.L.M. Nijskens
  00:47:01 - 00:47:30 - H.L.M. Nijskens
  00:47:30 - 00:48:09 - de heer De Wit
  00:48:09 - 00:48:18 - Voorzitter
  00:48:18 - 00:49:34 - P.S.M.L. Plusquin
  00:49:34 - 00:49:51 - de heer De Wit
  00:49:51 - 00:50:06 - Voorzitter
  00:50:06 - 00:50:23 - Heidi van der Pol
  00:50:23 - 00:50:35 - P.S.M.L. Plusquin
  00:50:35 - 00:50:54 - Voorzitter
  00:50:54 - 00:51:16 - Heidi van der Pol
  00:51:16 - 00:52:05 - de heer De Wit
  00:52:05 - 00:52:46 - Voorzitter
  00:52:46 - 00:57:44 - Heidi van der Pol
  00:57:44 - 00:57:48 - Voorzitter
  00:57:48 - 01:03:46 - Angely Waajen-Crins
  01:03:46 - 01:03:50 - Voorzitter
  01:03:50 - 01:04:00 - M.T.P. Jenneskens
  01:04:00 - 01:04:16 - Angely Waajen-Crins
  01:04:16 - 01:04:21 - Voorzitter
  01:04:21 - 01:09:27 - H.L.M. Nijskens
  01:09:27 - 01:09:32 - Voorzitter
  01:09:32 - 01:13:50 - L. van den Beucken
  01:13:51 - 01:14:44 - E.A. Schuuring
  01:14:44 - 01:15:26 - L. van den Beucken
  01:15:27 - 01:16:00 - Angely Waajen-Crins
  01:16:00 - 01:17:02 - L. van den Beucken
  01:17:05 - 01:18:12 - Philippe Schyns
  01:18:12 - 01:18:20 - Voorzitter
  01:18:20 - 01:18:37 - L. van den Beucken
  01:18:37 - 01:19:04 - Voorzitter
  01:19:04 - 01:21:43 - M.Th. Bosch
  01:21:43 - 01:21:47 - Voorzitter
  01:21:47 - 01:23:59 - E.A. Schuuring
  01:23:59 - 01:24:19 - M.T.P. Jenneskens
  01:24:19 - 01:27:10 - E.A. Schuuring
  01:27:13 - 01:29:30 - M.T.P. Jenneskens
  01:29:30 - 01:29:43 - Philippe Schyns
  01:29:45 - 01:32:43 - M.T.P. Jenneskens
  01:32:45 - 01:33:12 - L. van den Beucken
  01:33:14 - 01:33:50 - M.T.P. Jenneskens
  01:33:50 - 01:33:54 - Voorzitter
  01:33:54 - 01:34:45 - Heidi van der Pol
  01:34:46 - 01:35:23 - M.T.P. Jenneskens
  01:35:23 - 01:35:27 - Voorzitter
  01:35:27 - 01:35:37 - N.J.H.M. Vincken
  01:35:37 - 01:36:22 - M.T.P. Jenneskens
  01:36:22 - 01:36:27 - Voorzitter
  01:36:27 - 01:36:44 - H.L.M. Nijskens
  01:36:44 - 01:37:00 - Voorzitter
  01:37:00 - 01:37:20 - H.L.M. Nijskens
  01:37:20 - 01:37:57 - Voorzitter
  01:37:57 - 01:38:10 - Angely Waajen-Crins
  01:38:10 - 01:38:45 - M.T.P. Jenneskens
  01:38:45 - 01:40:00 - Voorzitter
  01:40:00 - 01:45:22 - P.S.M.L. Plusquin
  01:45:22 - 01:45:27 - Voorzitter
  01:45:27 - 01:47:55 - K.G.M. Mertens
  01:47:57 - 01:48:21 - Heidi van der Pol
  01:48:21 - 01:49:46 - K.G.M. Mertens
  01:49:46 - 01:49:50 - Voorzitter
  01:49:50 - 01:51:16 - Laila Kuiper
  01:51:16 - 01:51:33 - Voorzitter
  01:57:10 - 01:57:27 - Voorzitter
  01:57:27 - 02:11:04 - Geert Gabriëls
  02:11:04 - 02:11:21 - Voorzitter
  02:11:21 - 02:11:30 - H.L.M. Nijskens
  02:11:30 - 02:18:33 - Geert Gabriëls
  02:18:34 - 02:18:48 - L. van den Beucken
  02:18:48 - 02:23:55 - Geert Gabriëls
  02:23:55 - 02:24:30 - Lia Roefs
  02:24:32 - 02:24:43 - Philippe Schyns
  02:24:43 - 02:26:43 - Geert Gabriëls
  02:26:43 - 02:28:20 - Lia Roefs
  02:28:21 - 02:29:00 - E.A. Schuuring
  02:29:00 - 02:31:18 - Geert Gabriëls
  02:31:18 - 02:31:59 - M.T.P. Jenneskens
  02:31:59 - 02:32:34 - Geert Gabriëls
  02:32:34 - 02:32:58 - M.T.P. Jenneskens
  02:32:59 - 02:33:36 - Voorzitter
  02:33:36 - 02:34:00 - Angely Waajen-Crins
  02:34:00 - 02:34:34 - Geert Gabriëls
  02:34:34 - 02:35:25 - Inspreker
  02:35:25 - 02:39:05 - Geert Gabriëls
  02:39:05 - 02:39:22 - Voorzitter
  02:39:26 - 02:40:19 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:19 - 02:40:37 - Voorzitter
  02:40:37 - 02:40:47 - P.S.M.L. Plusquin
  02:40:47 - 02:41:38 - Geert Gabriëls
  02:41:41 - 02:42:16 - H.L.M. Nijskens
  02:42:16 - 02:42:34 - Voorzitter
  02:42:34 - 02:43:29 - L. van den Beucken
  02:43:30 - 02:44:37 - Geert Gabriëls
  02:44:37 - 02:44:53 - Voorzitter
  02:44:53 - 02:45:32 - Geert Gabriëls
  02:45:35 - 02:46:02 - Voorzitter
  02:46:02 - 02:46:14 - H.L.M. Nijskens
  02:46:17 - 02:46:42 - Angely Waajen-Crins
  02:46:42 - 02:46:49 - Geert Gabriëls
  02:46:49 - 02:48:05 - Voorzitter
  02:48:05 - 02:48:21 - Geert Gabriëls
 7. 5

  02:48:21 - 02:48:42 - Voorzitter