Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de commissievergadering van 5-3-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Naar aanleiding van de ‘beantwoording schriftelijke vragen CDA-Werrij-Wetzels inzake overdracht in Limburg aan Stichting’ in de 2e nazending d.d. 3 maart op 19.30 uur heeft zich kort na het verstrijken van de aanmeldtermijn op 4 maart een inspreker, gemeld. Gezien de actualiteit van dit onderwerp, het moment van verschijnen van de 2e nazending en de geringe tijdsoverschrijding heeft de Commissievoorzitter ermee ingestemd om deze inspreker te laten inspreken bij punt 9.1.
Mevrouw Mees zal namens Maastricht Marketing inspreken bij agendapunt 9.1. Mevrouw Mees heeft laten weten bij nader inzien geen gebruik te willen maken van haar spreekrecht.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-2-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Alle ontvangen verzoeken tot wijziging worden in rood doorgevoerd in een gewijzigd conceptverslag waarop u, indien van toepassing, via de nazending wordt geattendeerd.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd het  (gewijzigd) conceptverslag vast te stellen.

U ontvangt de actuele lijsten moties en toezeggingen bij de nazending van de stukken op maandag 1-3-2021. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk donderdag 4-3-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 26-2-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 5-3-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 26-2-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

De kritische reactie van Visit Zuid-Limburg en Maastricht Marketing vormen voor Statenlid Werrij-Wetzels (CDA), aanleiding om de mededeling te agenderen.
Mevrouw Werrij-Wetzels heeft eveneens schriftelijke vragen aan GS ter zake gesteld. Deze vragen zijn ter informatie toegevoegd maar vormen geen onderwerp van gesprek tijdens dit agendapunt.
Behandelvoorstel:
Toelichting door fractie CDA,
Reactie door GS
Behandeling in één termijn

Toezeggingen

Titel
stichting destination marketing Limburg

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.