Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

(CS) Cultuur en Samenleving

Commissievergadering

vrijdag 10 september 2021

09:00 - 10:45

Uitzending

Agendapunten

Behandelvoorstel:
De Commissie wordt gevraagd om de agenda voor de Commissievergadering van 10-9-2021 ongewijzigd vast te stellen.

Iedere externe heeft het recht om in te spreken over een geagendeerd onderwerp dat te maken heeft met provinciaal beleid. Een persoon die wil inspreken meldt dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering via staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Het inspreken gebeurt digitaal zolang coronabeperkingen aan de orde zijn.

Voor agendapunt 7.1. hebben zich insprekers John van Haeff van Stichting ’t Maasveld en Robert Martens, wethouder gemeente Leudal aangemeld. Voorts hebben zich Marieke Kortenhorst van Stichting Duurzaam Neer&Omstreken en de heer Twan Stemkens als inspreker gemeld. De heer Stemkes heeft dhr. B. van de Griendt gemachtigd om namens hem in te spreken.

Het inspreken vindt plaats direct voorafgaand aan de behandeling van het betreffende agendapunt.
Voor meer informatie, zie de bijgevoegde spelregels.

Er ligt geen verslag ter vaststelling voor.

De actuele lijsten moties en toezeggingen worden op woensdag 1-9-2021 gekoppeld aan de vergadering. Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de adviezen van de voorzitter voor afdoening over te nemen.

Uw eventuele opmerkingen kunt u tot uiterlijk vrijdag 3-9-2021, 12.00 uur doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de voorraadagenda vast te stellen.

De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 10-9-2021. Een verzoek tot agendering kan tot vrijdag 3-9-2021, 12:00 uur gemotiveerd worden gedaan bij staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.
Indien het verzoek door de voorzitter gehonoreerd wordt, wordt het ingekomen stuk toegevoegd aan de voorlopige agenda. Behandeling zal zich beperken tot de aangevraagde onderwerpen. Een bredere behandeling tijdens de vergadering, zonder dat hierom vooraf gemotiveerd is verzocht wordt door de voorzitter niet toegestaan.

Behandelvoorstel:
De commissie wordt gevraagd de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van de heer Vervuurt om als voltallige commissie van gedachten te wisselen over het al dan niet verstrekken van een mogelijke subsidie aan de ontwikkeling van de Veilige Wieleromgeving Leudal (VWO).

Behandelvoorstel:
Toelichting door fractie D66,
Reactie door GS
Behandeling in één termijn

Toezeggingen

Titel
Veilige wieleromgeving Leudal

Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van mevrouw Absil. Mevrouw Absil wenst in de commissie te bespreken of aandachtspunten zijn mee te geven voor de resterende GS-periode. Ook wenst zij suggesties te doen voor de opvolging van de bijeenkomst onderwijs en sport.

Toezeggingen

Titel
aandacht voor sport op school in Den Haag
Uitvoeringsprogramma sport
Uitvoeringsprogramma sport

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Het agendapunt is geagendeerd op verzoek van mevrouw Absil. Mevrouw Absil wenst in de commissie te bespreken of er nog aanvullende vragen mee zijn te geven aan de Maatschappelijke Organisaties. Actueel op gebied communicatie nav Corona en vaccinaties bijv. Of andere kaders / vragen. Ook wenst zij van GS verduidelijking van opvolging aanbevelingen en rol PS. Verder is de kritische reactie van het bestuur en de raad van toezicht van SMOL aanleiding om dit punt te agenderen.

Behandelvoorstel:
Toelichting door fractie CDA,
Reactie door GS
Behandeling in één termijn

Toezeggingen

Titel
overleg ouderenorganisaties

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.

Eventuele rondvragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering doorgeven aan staten@prvlimburg.nl t.a.v. commissiegriffier Guido Steinbusch.